Aracılığıyla paylaş


IUnrestrictedPermission Arabirim

Tanım

Dikkat

Code Access Security is not supported or honored by the runtime.

Kısıtlanmamış bir durumu kullanıma sunma izni verir.

public interface class IUnrestrictedPermission
[System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")]
public interface IUnrestrictedPermission
public interface IUnrestrictedPermission
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public interface IUnrestrictedPermission
[<System.Obsolete("Code Access Security is not supported or honored by the runtime.", DiagnosticId="SYSLIB0003", UrlFormat="https://aka.ms/dotnet-warnings/{0}")>]
type IUnrestrictedPermission = interface
type IUnrestrictedPermission = interface
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type IUnrestrictedPermission = interface
Public Interface IUnrestrictedPermission
Türetilmiş
Öznitelikler

Örnekler

Bu örnekte, kod erişim güvenliğiyle kullanmak üzere bir izin sınıfının nasıl tanımlanacağı gösterilmektedir. Gerekli tüm izin arabirimleri uygulanır.

Aşağıdaki kod örneği yöntemlerin IUnrestrictedPermission davranışını gösterir.

Bu örnek, kodunuzdan yöntemleri yürütürseniz yöntemlerin nasıl performans gösterdiğini göstermek için tasarlanmıştır. Genel olarak, izin sınıflarının yöntemleri güvenlik altyapısı tarafından kullanılır; bunlar genellikle uygulamalarda kullanılmaz.

using namespace System;
using namespace System::Security;
using namespace System::Security::Permissions;
using namespace System::Reflection;

// Enumerated type for permission states.
[Serializable]
public enum class SoundPermissionState
{
  NoSound = 0,
  PlaySystemSounds = 1,
  PlayAnySound = 2
};

// Derive from CodeAccessPermission to gain implementations of the following
// sealed IStackWalk methods: Assert, Demand, Deny, and PermitOnly.
// Implement the following abstract IPermission methods: 
// Copy, Intersect, and IsSubSetOf.
// Implementing the Union method of the IPermission class is optional.
// Implement the following abstract ISecurityEncodable methods: 
// FromXml and ToXml.
// Making the class 'sealed' is optional.

public ref class SoundPermission sealed : public CodeAccessPermission, 
  public IPermission, public IUnrestrictedPermission, 
  public ISecurityEncodable, public ICloneable
{
private:
  bool specifiedAsUnrestricted;
private:
  SoundPermissionState stateFlags;

  // This constructor creates and initializes 
  // a permission with generic access.
public:
  SoundPermission(PermissionState^ state)
  {
    specifiedAsUnrestricted = (state == PermissionState::Unrestricted);
  }

  // This constructor creates and initializes 
  // a permission with specific access.
public:
  SoundPermission(SoundPermissionState flags)
  {
    if (flags < SoundPermissionState::NoSound ||
      flags > SoundPermissionState::PlayAnySound)
    {
      throw gcnew ArgumentException("The value of \"flags\" is not" +
        " valid for the SoundPermissionState enumerated type");
    }
    stateFlags = flags;
  }

  // For debugging, return the state of this object as XML.
public:
  virtual String^ ToString() override
  {
    return ToXml()->ToString();
  }

  // Private method to cast (if possible) an IPermission to the type.
private:
  SoundPermission^ VerifyTypeMatch(IPermission^ target)
  {
    if (GetType() != target->GetType())
    {
      throw gcnew ArgumentException(String::Format(
        "The variable \"target\" must be of the {0} type",
        GetType()->FullName));
    }
    return (SoundPermission^) target;
  }

  // This is the Private Clone helper method.
private:
  SoundPermission^ Clone(bool specifiedAsUnrestricted, 
    SoundPermissionState flags)
  {
    SoundPermission^ soundPerm = (SoundPermission^) Clone();
    soundPerm->specifiedAsUnrestricted = specifiedAsUnrestricted;
    soundPerm->stateFlags = specifiedAsUnrestricted ? 
      SoundPermissionState::PlayAnySound : flags;
    return soundPerm;
  }

  #pragma region IPermission^ Members
  // Return a new object that contains the intersection 
  // of 'this' and 'target'.
public:
  virtual IPermission^ Intersect(IPermission^ target) override
  {
    // If 'target' is null, return null.
    if (target == nullptr)
    {
      return nullptr;
    }

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission^ soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' and 'target' are unrestricted, 
    // return a new unrestricted permission.
    if (specifiedAsUnrestricted && soundPerm->specifiedAsUnrestricted)
    {
      return Clone(true, SoundPermissionState::PlayAnySound);
    }

    // Calculate the intersected permissions. 
    // If there are none, return null.
    SoundPermissionState minimumPermission = (SoundPermissionState)
      Math::Min((int) stateFlags, (int) soundPerm->stateFlags);
    if ((int)minimumPermission == 0)
    {
      return nullptr;
    }

    // Return a new object with the intersected permission value.
    return Clone(false, minimumPermission);
  }

  // Called by the Demand method: returns true 
  // if 'this' is a subset of 'target'.
public:
  virtual bool IsSubsetOf(IPermission^ target) override
  {
    // If 'target' is null and this permission allows nothing, 
    // return true.
    if (target == nullptr)
    {
      return (int)stateFlags == 0;
    }

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission^ soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // Return true if the permissions of 'this' 
    // is a subset of 'target'.
    return stateFlags <= soundPerm->stateFlags;
  }

  // Return a new object that matches 'this' object's permissions.
public:
  virtual IPermission^ Copy () override sealed
  {
    return (IPermission^) Clone();
  }

  // Return a new object that contains the union of 'this' and 'target'.
  // Note: You do not have to implement this method. 
  // If you do not, the version
  // in CodeAccessPermission does this:
  //  1. If target is not null, a NotSupportedException is thrown.
  //  2. If target is null, then Copy is called and 
  //    the new object is returned.
public:
  virtual IPermission^ Union(IPermission^ target) override
  {
    // If 'target' is null, then return a copy of 'this'.
    if (target == nullptr)
    {
      return Copy();
    }

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission^ soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' or 'target' are unrestricted, 
    // return a new unrestricted permission.
    if (specifiedAsUnrestricted || soundPerm->specifiedAsUnrestricted)
    {
      return Clone(true, SoundPermissionState::PlayAnySound);
    }

    // Return a new object with the calculated, unioned permission value.
    return Clone(false, (SoundPermissionState)
      Math::Max((int) stateFlags, (int) soundPerm->stateFlags));
  }
  #pragma endregion

  #pragma region ISecurityEncodable^ Members
  // Populate the permission's fields from XML.
public:
  virtual void FromXml(SecurityElement^ element) override
  {
    specifiedAsUnrestricted = false;
    stateFlags = (SoundPermissionState)0;

    // If XML indicates an unrestricted permission, 
    // make this permission unrestricted.
    String^ attributeString = 
      (String^) element->Attributes["Unrestricted"];
    if (attributeString != nullptr)
    {
      specifiedAsUnrestricted = Convert::ToBoolean(attributeString);
      if (specifiedAsUnrestricted)
      {
        stateFlags = SoundPermissionState::PlayAnySound;
      }
    }

    // If XML indicates a restricted permission, parse the flags.
    if (!specifiedAsUnrestricted)
    {
      attributeString = (String^) element->Attributes["Flags"];
      if (attributeString != nullptr)
      {
        stateFlags = (SoundPermissionState) Convert::ToInt32(
          Enum::Parse(SoundPermissionState::typeid, 
          attributeString, true));
      }
    }
  }

  // Produce XML from the permission's fields.
public:
  virtual SecurityElement^ ToXml() override
  {
    // These first three lines create an element with the required format.
    SecurityElement^ element = gcnew SecurityElement("IPermission");
    // Replace the double quotation marks () 
    // with single quotation marks ()
    // to remain XML compliant when the culture is not neutral.
    element->AddAttribute("class", 
      GetType()->AssemblyQualifiedName->Replace('\"', '\''));
    element->AddAttribute("version", "1");

    if (!specifiedAsUnrestricted)
    {
      element->AddAttribute("Flags", 
        Enum::Format(SoundPermissionState::typeid, stateFlags, "G"));
    }  
    else
    {
      element->AddAttribute("Unrestricted", "true");
    }
    return element;
  }
  #pragma endregion

  #pragma region IUnrestrictedPermission^ Members
  // Returns true if permission is effectively unrestricted.
public:
  virtual bool IsUnrestricted()
  {
    // This means that the object is unrestricted at runtime.
    return stateFlags == SoundPermissionState::PlayAnySound;
  }
  #pragma endregion

  #pragma region ICloneable^ Members

  // Return a copy of the permission.
public:
  virtual Object^ Clone()
  {
    return MemberwiseClone();
  }

  #pragma endregion
};
using System;
using System.Security;
using System.Security.Permissions;
using System.Reflection;

// Enumerated type for permission states.
[Serializable]
public enum SoundPermissionState
{
  NoSound = 0,
  PlaySystemSounds = 1,
  PlayAnySound = 2
}

// Derive from CodeAccessPermission to gain implementations of the following
// sealed IStackWalk methods: Assert, Demand, Deny, and PermitOnly.
// Implement the following abstract IPermission methods: Copy, Intersect, and IsSubSetOf.
// Implementing the Union method of the IPermission class is optional.
// Implement the following abstract ISecurityEncodable methods: FromXml and ToXml.
// Making the class 'sealed' is optional.

public sealed class SoundPermission : CodeAccessPermission, IPermission,
  IUnrestrictedPermission, ISecurityEncodable, ICloneable
{
  private Boolean m_specifiedAsUnrestricted = false;
  private SoundPermissionState m_flags = SoundPermissionState.NoSound;

  // This constructor creates and initializes a permission with generic access.
  public SoundPermission(PermissionState state)
  {
    m_specifiedAsUnrestricted = (state == PermissionState.Unrestricted);
  }

  // This constructor creates and initializes a permission with specific access.
  public SoundPermission(SoundPermissionState flags)
  {
    if (!Enum.IsDefined(typeof(SoundPermissionState), flags))
      throw new ArgumentException
        ("flags value is not valid for the SoundPermissionState enuemrated type");
    m_specifiedAsUnrestricted = false;
    m_flags = flags;
  }

  // For debugging, return the state of this object as XML.
  public override String ToString() { return ToXml().ToString(); }

  // Private method to cast (if possible) an IPermission to the type.
  private SoundPermission VerifyTypeMatch(IPermission target)
  {
    if (GetType() != target.GetType())
      throw new ArgumentException(String.Format("target must be of the {0} type",
        GetType().FullName));
    return (SoundPermission)target;
  }

  // This is the Private Clone helper method.
  private SoundPermission Clone(Boolean specifiedAsUnrestricted, SoundPermissionState flags)
  {
    SoundPermission soundPerm = (SoundPermission)Clone();
    soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted = specifiedAsUnrestricted;
    soundPerm.m_flags = specifiedAsUnrestricted ? SoundPermissionState.PlayAnySound : m_flags;
    return soundPerm;
  }

  #region IPermission Members
  // Return a new object that contains the intersection of 'this' and 'target'.
  public override IPermission Intersect(IPermission target)
  {
    // If 'target' is null, return null.
    if (target == null) return null;

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' and 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    if (m_specifiedAsUnrestricted && soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted)
      return Clone(true, SoundPermissionState.PlayAnySound);

    // Calculate the intersected permissions. If there are none, return null.
    SoundPermissionState val = (SoundPermissionState)
      Math.Min((Int32)m_flags, (Int32)soundPerm.m_flags);
    if (val == 0) return null;

    // Return a new object with the intersected permission value.
    return Clone(false, val);
  }

  // Called by the Demand method: returns true if 'this' is a subset of 'target'.
  public override Boolean IsSubsetOf(IPermission target)
  {
    // If 'target' is null and this permission allows nothing, return true.
    if (target == null) return m_flags == 0;

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // Return true if the permissions of 'this' is a subset of 'target'.
    return m_flags <= soundPerm.m_flags;
  }

  // Return a new object that matches 'this' object's permissions.
  public sealed override IPermission Copy()
  {
    return (IPermission)Clone();
  }

  // Return a new object that contains the union of 'this' and 'target'.
  // Note: You do not have to implement this method. If you do not, the version
  // in CodeAccessPermission does this:
  //  1. If target is not null, a NotSupportedException is thrown.
  //  2. If target is null, then Copy is called and the new object is returned.
  public override IPermission Union(IPermission target)
  {
    // If 'target' is null, then return a copy of 'this'.
    if (target == null) return Copy();

    // Both objects must be the same type.
    SoundPermission soundPerm = VerifyTypeMatch(target);

    // If 'this' or 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    if (m_specifiedAsUnrestricted || soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted)
      return Clone(true, SoundPermissionState.PlayAnySound);

    // Return a new object with the calculated, unioned permission value.
    return Clone(false, (SoundPermissionState)
      Math.Max((Int32)m_flags, (Int32)soundPerm.m_flags));
  }
  #endregion

  #region ISecurityEncodable Members
  // Populate the permission's fields from XML.
  public override void FromXml(SecurityElement e)
  {
    m_specifiedAsUnrestricted = false;
    m_flags = 0;

    // If XML indicates an unrestricted permission, make this permission unrestricted.
    String s = (String)e.Attributes["Unrestricted"];
    if (s != null)
    {
      m_specifiedAsUnrestricted = Convert.ToBoolean(s);
      if (m_specifiedAsUnrestricted)
        m_flags = SoundPermissionState.PlayAnySound;
    }

    // If XML indicates a restricted permission, parse the flags.
    if (!m_specifiedAsUnrestricted)
    {
      s = (String)e.Attributes["Flags"];
      if (s != null)
      {
        m_flags = (SoundPermissionState)
        Convert.ToInt32(Enum.Parse(typeof(SoundPermission), s, true));
      }
    }
  }

  // Produce XML from the permission's fields.
  public override SecurityElement ToXml()
  {
    // These first three lines create an element with the required format.
    SecurityElement e = new SecurityElement("IPermission");
    // Replace the double quotation marks ("") with single quotation marks ('')
    // to remain XML compliant when the culture is not neutral.
    e.AddAttribute("class", GetType().AssemblyQualifiedName.Replace('\"', '\''));
    e.AddAttribute("version", "1");

    if (!m_specifiedAsUnrestricted)
      e.AddAttribute("Flags", Enum.Format(typeof(SoundPermissionState), m_flags, "G"));
    else
      e.AddAttribute("Unrestricted", "true");
    return e;
  }
  #endregion

  #region IUnrestrictedPermission Members
  // Returns true if permission is effectively unrestricted.
  public Boolean IsUnrestricted()
  {
    // This means that the object is unrestricted at runtime.
    return m_flags == SoundPermissionState.PlayAnySound;
  }
  #endregion

  #region ICloneable Members

  // Return a copy of the permission.
  public Object Clone() { return MemberwiseClone(); }

  #endregion
}
Imports System.Security
Imports System.Security.Permissions
Imports System.Reflection


' Enumerated type for permission states.
<Serializable()> _
Public Enum SoundPermissionState
  NoSound = 0
  PlaySystemSounds = 1
  PlayAnySound = 2
End Enum 'SoundPermissionState

' Derive from CodeAccessPermission to gain implementations of the following
' sealed IStackWalk methods: Assert, Demand, Deny, and PermitOnly.
' Implement the following abstract IPermission methods: Copy, Intersect, and IsSubSetOf.
' Implementing the Union method of the IPermission class is optional.
' Implement the following abstract ISecurityEncodable methods: FromXml and ToXml.
' Making the class 'sealed' is optional.

NotInheritable Public Class SoundPermission
  Inherits CodeAccessPermission
  Implements IPermission, IUnrestrictedPermission, ISecurityEncodable, ICloneable
  Private m_specifiedAsUnrestricted As [Boolean] = False
  Private m_flags As SoundPermissionState = SoundPermissionState.NoSound
  ' This constructor creates and initializes a permission with generic access.
  Public Sub New(ByVal state As PermissionState)
    m_specifiedAsUnrestricted = state = PermissionState.Unrestricted

  End Sub
  ' This constructor creates and initializes a permission with specific access.
  Public Sub New(ByVal flags As SoundPermissionState)
    If Not [Enum].IsDefined(GetType(SoundPermissionState), flags) Then
      Throw New ArgumentException("flags value is not valid for the SoundPermissionState enuemrated type")
    End If
    m_specifiedAsUnrestricted = False
    m_flags = flags

  End Sub
  ' For debugging, return the state of this object as XML.
  Public Overrides Function ToString() As String
    Return ToXml().ToString()

  End Function 'ToString
  ' Private method to cast (if possible) an IPermission to the type.
  Private Function VerifyTypeMatch(ByVal target As IPermission) As SoundPermission
    If [GetType]() <> target.GetType() Then
      Throw New ArgumentException(String.Format("target must be of the {0} type", [GetType]().FullName))
    End If
    Return CType(target, SoundPermission)

  End Function 'VerifyTypeMatch
  ' This is the Private Clone helper method.
  Private Function Clone(ByVal specifiedAsUnrestricted As [Boolean], ByVal flags As SoundPermissionState) As SoundPermission
    Dim soundPerm As SoundPermission = CType(Clone(), SoundPermission)
    soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted = specifiedAsUnrestricted
    soundPerm.m_flags = IIf(specifiedAsUnrestricted, SoundPermissionState.PlayAnySound, m_flags)
    Return soundPerm

  End Function 'Clone

#Region "IPermission Members"

  ' Return a new object that contains the intersection of 'this' and 'target'.
  Public Overrides Function Intersect(ByVal target As IPermission) As IPermission
    ' If 'target' is null, return null.
    If target Is Nothing Then
      Return Nothing
    End If
    ' Both objects must be the same type.
    Dim soundPerm As SoundPermission = VerifyTypeMatch(target)

    ' If 'this' and 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    If m_specifiedAsUnrestricted AndAlso soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted Then
      Return Clone(True, SoundPermissionState.PlayAnySound)
    End If
    ' Calculate the intersected permissions. If there are none, return null.
    Dim val As SoundPermissionState = CType(Math.Min(CType(m_flags, Int32), CType(soundPerm.m_flags, Int32)), SoundPermissionState)
    If val = 0 Then
      Return Nothing
    End If
    ' Return a new object with the intersected permission value.
    Return Clone(False, val)

  End Function 'Intersect

  ' Called by the Demand method: returns true if 'this' is a subset of 'target'.
  Public Overrides Function IsSubsetOf(ByVal target As IPermission) As [Boolean]
    ' If 'target' is null and this permission allows nothing, return true.
    If target Is Nothing Then
      Return m_flags = 0
    End If
    ' Both objects must be the same type.
    Dim soundPerm As SoundPermission = VerifyTypeMatch(target)

    ' Return true if the permissions of 'this' is a subset of 'target'.
    Return m_flags <= soundPerm.m_flags

  End Function 'IsSubsetOf

  ' Return a new object that matches 'this' object's permissions.
  Public Overrides Function Copy() As IPermission
    Return CType(Clone(), IPermission)

  End Function 'Copy

  ' Return a new object that contains the union of 'this' and 'target'.
  ' Note: You do not have to implement this method. If you do not, the version
  ' in CodeAccessPermission does this:
  '  1. If target is not null, a NotSupportedException is thrown.
  '  2. If target is null, then Copy is called and the new object is returned.
  Public Overrides Function Union(ByVal target As IPermission) As IPermission
    ' If 'target' is null, then return a copy of 'this'.
    If target Is Nothing Then
      Return Copy()
    End If
    ' Both objects must be the same type.
    Dim soundPerm As SoundPermission = VerifyTypeMatch(target)

    ' If 'this' or 'target' are unrestricted, return a new unrestricted permission.
    If m_specifiedAsUnrestricted OrElse soundPerm.m_specifiedAsUnrestricted Then
      Return Clone(True, SoundPermissionState.PlayAnySound)
    End If
    ' Return a new object with the calculated, unioned permission value.
    Return Clone(False, CType(Math.Max(CType(m_flags, Int32), CType(soundPerm.m_flags, Int32)), SoundPermissionState))

  End Function 'Union
#End Region
#Region "ISecurityEncodable Members"

  ' Populate the permission's fields from XML.
  Public Overrides Sub FromXml(ByVal e As SecurityElement)
    m_specifiedAsUnrestricted = False
    m_flags = 0

    ' If XML indicates an unrestricted permission, make this permission unrestricted.
    Dim s As String = CStr(e.Attributes("Unrestricted"))
    If Not (s Is Nothing) Then
      m_specifiedAsUnrestricted = Convert.ToBoolean(s)
      If m_specifiedAsUnrestricted Then
        m_flags = SoundPermissionState.PlayAnySound
      End If
    End If
    ' If XML indicates a restricted permission, parse the flags.
    If Not m_specifiedAsUnrestricted Then
      s = CStr(e.Attributes("Flags"))
      If Not (s Is Nothing) Then
        m_flags = CType(Convert.ToInt32([Enum].Parse(GetType(SoundPermission), s, True)), SoundPermissionState)
      End If
    End If

  End Sub

  ' Produce XML from the permission's fields.
  Public Overrides Function ToXml() As SecurityElement
    ' These first three lines create an element with the required format.
    Dim e As New SecurityElement("IPermission")
    ' Replace the double quotation marks ("") with single quotation marks ('')
    ' to remain XML compliant when the culture is not neutral.
    e.AddAttribute("class", [GetType]().AssemblyQualifiedName.Replace(ControlChars.Quote, "'"c))
    e.AddAttribute("version", "1")

    If Not m_specifiedAsUnrestricted Then
      e.AddAttribute("Flags", [Enum].Format(GetType(SoundPermissionState), m_flags, "G"))
    Else
      e.AddAttribute("Unrestricted", "true")
    End If
    Return e

  End Function 'ToXml
#End Region
#Region "IUnrestrictedPermission Members"

  ' Returns true if permission is effectively unrestricted.
  Public Function IsUnrestricted() As [Boolean] Implements IUnrestrictedPermission.IsUnrestricted
    ' This means that the object is unrestricted at runtime.
    Return m_flags = SoundPermissionState.PlayAnySound

  End Function 'IsUnrestricted
#End Region
#Region "ICloneable Members"
  ' Return a copy of the permission.
  Public Function Clone() As [Object] Implements System.ICloneable.Clone
    Return MemberwiseClone()

  End Function 'Clone
#End Region

End Class

Açıklamalar

Dikkat

Kod Erişim Güvenliği (CAS), .NET Framework ve .NET'in tüm sürümlerinde kullanım dışı bırakılmıştır. .NET'in son sürümleri CAS ek açıklamalarını dikkate almaz ve CAS ile ilgili API'ler kullanılıyorsa hata üretir. Geliştiriciler, güvenlik görevlerini yerine getirmek için alternatif yöntemler aramalıdır.

Tüm kod erişim izinleri uygulaması IUnrestrictedPermissiongerekir.

Yöntemler

IsUnrestricted()
Geçersiz.

İzinle korunan kaynağa sınırsız erişime izin verilip verilmeyeceğini belirten bir değer döndürür.

Şunlara uygulanır