Kết thúc dịch vụ hỗ trợ Windows 10, phiên bản 1809

Phát hành lần đầu: Ngày 12 Tháng Hai 2020
Cập nhật: Ngày 29/05/2020

Vui lòng truy cập vào đây để tìm kiếm vòng đời sản phẩm của bạn.

Quan trọng

Thông tin trong bài viết này đã được cập nhật. Vui lòng truy cập vào đây để xem thông báo mới nhất.

Windows 10, phiên bản 1809 sẽ kết thúc dịch vụ vào ngày 12/5/2020 10/11/2020. Truy cập vào đây để xem thông báo mới nhất. Chính sách này áp dụng cho các phiên bản sau của Windows 10 được phát hành vào tháng 11/2018:

  • Windows 10 Home, phiên bản 1809
  • Windows 10 Pro, phiên bản 1809
  • Windows 10 Pro for Education, phiên bản 1809
  • Windows 10 Pro cho Workstations, phiên bản 1809
  • Windows 10 IoT Core, phiên bản 1809

Các phiên bản này sẽ không còn nhận được cập nhật bảo mật sau ngày 12/5/2020 10/11 /2020. Truy cập vào đây để xem thông báo mới nhất. Những khách hàng liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft sau ngày này sẽ được hướng dẫn cập nhật thiết bị của họ lên phiên bản mới nhất của Windows 10 để tiếp tục được hỗ trợ.

Để biết thêm thông tin, xem Bảng thông tin vòng đời của Windows hoặc Câu hỏi Thường gặp về Dịch vụ Windows 10 của chúng tôi.

Nhật ký Thay đổi

Chỉnh sửa vào tháng 05/2020
BỔ SUNG: Sửa đổi ngày kết thúc dịch vụ Windows 10, phiên bản 1809: Ngày 10 tháng 11 năm 2020