Chương 4: Dùng Microsoft Dataverse làm nguồn dữ liệu

Maria đã xây dựng một ứng dụng nguyên mẫu bằng cách dùng dữ liệu thử nghiệm được lưu trữ trong sổ làm việc Excel. Bước tiếp theo là kết nối ứng dụng với các nguồn dữ liệu sẽ cung cấp dữ liệu trong thế giới thực. Maria đã nghe nói về Microsoft Dataverse một lựa chọn để thực hiện việc này và muốn biết thêm về nó.

Dataverse là gì?

Dataverse là kho dữ liệu với tập hợp các bảng tiêu chuẩn. Bạn có thể sử dụng nó để lưu trữ thông tin kinh doanh, quản lý các quy tắc công việc và xác định luồng dữ liệu kinh doanh. Theo nhiều cách, Dataverse hoạt động giống như một cơ sở dữ liệu, ngoại trừ việc nó chứa nhiều thứ chứ không chỉ là dữ liệu. Bạn có thể sử dụng Dataverse để ghi lại các yếu tố của logic nghiệp vụ cho các giải pháp của mình và chia sẻ logic này trên các ứng dụng. Dataverse bao gồm các khả năng lập lịch cho phép bạn tự động hóa quy trình xử lý và công việc. Ngoài ra, bạn có thể thêm biểu đồ và liên kết chúng với dữ liệu của mình; Power Apps có thể tham khảo các biểu đồ này trực tiếp từ Dataverse. Thông tin khác: Dataverse là gì? trong tài liệu Power Apps

Dataverse tuân thủ phương pháp "không đòi hỏi quá nhiều công đoạn mã hóa" của Power Apps, cho phép người dùng doanh nghiệp tạo các thực thể kinh doanh và quy trình làm việc. Ngoài ra, Dataverse là một hệ thống có thể mở rộng, đáng tin cậy và an toàn, được triển khai trong Azure. Kiểm soát truy nhập dựa trên vai trò giới hạn loại quyền truy nhập đối với những người dùng khác nhau trong tổ chức của bạn; người dùng chỉ có thể nhìn thấy hoặc thao tác các thực thể mà họ đã được cấp quyền truy nhập.

Lưu ý

Định nghĩa về ứng dụng và người dùng trong Power Apps cũng được lưu trữ trong Dataverse. Power Apps sử dụng thông tin này để tạo, chỉnh sửa và phát hành ứng dụng.

Dataverse cho phép bạn hợp nhất dữ liệu được lưu giữ trong các cơ sở dữ liệu khác nhau thành một kho lưu trữ duy nhất. Bạn có thể tạo luồng dữ liệu định kỳ nhập dữ liệu được giữ trong một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu vào các bảng trong Dataverse để tạo tập dữ liệu tổng hợp. Thêm thông tin: Tại sao chọn Dataverse?

Tải lên Dataverse từ các nguồn bên ngoài.

Xác định các thực thể và mối quan hệ trong Dataverse

Dataverse chứa một tập hợp các thực thể dữ liệu có nguồn mở, được tiêu chuẩn hóa, có thể mở rộng và các mối quan hệ mà Microsoft và các đối tác của Microsoft đã Phát hành trong Open Data Initiative trong toàn ngành. Dữ liệu cho các thực thể này được lưu trữ trong một tập hợp các bảng. Dataverse xác định các thực thể cho nhiều đối tượng kinh doanh phổ biến, chẳng hạn như Tài khoản, Địa chỉ, Liên hệ, Tổ chức, Nhóm và Người dùng. Bạn có thể xem các bảng trong Dataverse trên tab Bảng trong phần Dữ liệu trong Power Apps. Bạn có thể thêm các bảng tùy chỉnh của riêng mình vào Dataverse nếu cần, nhưng bạn nên sử dụng các bảng hiện có ở bất cứ đâu có thể. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính di động của ứng dụng của bạn. Các bảng là một phần của Dataverse mặc đinh, có Loại được chỉ định là Tiêu chuẩn, nhưng Loại của các bảng của riêng bạn sẽ được đánh dấu là Tùy chỉnh.

Các bảng của Dataverse.

Trong Dataverse, mỗi thực thể là dạng bảng, với một tập hợp cột mặc định cũng được xác định bởi Open Data Initiative. Bạn có thể xem định nghĩa của bảng bằng cách sử dụng lệnh Chỉnh sửa cho thực thể đó trong danh sách bảng. Bạn có thể bung rộng bảng bằng cách sử dụng các cột của riêng mình, nhưng—như đã lưu ý trước đó—bạn nên sử dụng các cột hiện có ở bất cứ đâu có thể. Ví dụ sau đây cho thấy định nghĩa mặc định của bảng Tài khoản.

Lưu ý

Bạn có thể sửa đổi tên hiển thị của bảng và cột mà không cần thay đổi tên của chúng. Power Apps sử dụng tên hiển thị làm nhãn mặc định xuất hiện trên biểu mẫu. Bảng tài khoản trong Dataverse.

Dataverse hỗ trợ một tập hợp các kiểu dữ liệu phong phú cho các cột, từ các giá trị văn bản và số đơn giản đến các giá trị trừu tượng có các ràng buộc định dạng được chỉ định, chẳng hạn như Email, URL, Điện thoạiBiểu tượng mã cổ phiếu. Bạn có thể sử dụng các loại khác, chẳng hạn như Lựa chọnTra cứu, để hạn chế các giá trị được nhập trong một cột đối với một miền cố định hoặc dữ liệu được truy xuất từ một cột trong bảng có liên quan. Sử dụng các loại TệpHình ảnh để lưu trữ dữ liệu và hình ảnh phi cấu trúc trong một bảng. Hình ảnh có kích thước tối đa là 30 MB, nhưng tệp có thể lớn đến 128 MB.

Lưu ý

Bạn có thể xác định các lựa chọn tùy chỉnh của riêng mình để sử dụng cột Lựa chọn trong Power Apps.

Bạn cũng có thể xác định mối quan hệ giữa các bảng. Những mối quan hệ này có thể là nhiều-một, một-nhiều hoặc là nhiều-nhiều. Ngoài ra, bạn chỉ định hành vi của các thực thể liên quan như một phần của mối quan hệ. Hành vi có thể là:

  • Tham chiếu, có hoặc không có tùy chọn xóa có giới hạn. Tùy chọn xóa có giới hạn ngăn một hàng trong bảng có liên quan bị xóa nếu hàng đó được tham chiếu bởi một hàng khác trong cùng một bảng hoặc một bảng khác.
  • Cha mẹ, trong đó bất kỳ hành động nào được thực hiện trên một hàng cũng được áp dụng cho bất kỳ hàng nào mà hành động đó tham chiếu.
  • Tùy chỉnh, cho phép bạn chỉ định các hàng được tham chiếu bị ảnh hưởng như thế nào bởi một hành động được thực hiện trên hàng tham chiếu.

Ví dụ sau đây cho thấy cách thêm mối quan hệ một-nhiều từ bảng Tài khoản vào bảng tùy chỉnh có tên Khách hàng SalesLT. Hành vi này sẽ ngăn khách hàng bị xóa nếu khách hàng đó được tham chiếu bởi một hàng trong bảng Tài khoản.

Quan hệ trong Dataverse.

Thêm dạng xem và quy tắc công việc

Một dạng xem cung cấp quyền truy nhập vào các cột và hàng được chỉ định trong một hoặc nhiều bảng có liên quan. Bạn có thể coi một dạng xem là một truy vấn, nhưng với một tên cho phép bạn coi dạng xem đó là một bảng. Một dạng xem chứa các cột đã chọn từ một bảng nhưng có thể bao gồm các cột từ các bảng có liên quan. Ngoài ra, một dạng xem có thể lọc các hàng để chỉ hiển thị các hàng phù hợp với tiêu chí đã chỉ định. Bạn cũng có thể quy định thứ tự sắp xếp mặc định cho các hàng được trình bày bởi một dạng xem. Lưu ý rằng dạng xem cung cấp một cửa sổ động cho dữ liệu bên dưới; nếu dữ liệu thay đổi trong các bảng đằng sau một dạng xem, thì thông tin được biểu thị bởi dạng xem cũng vậy. Bạn có thể hiển thị dữ liệu thông qua các dạng xem trong các ứng dụng dựa trên mô hình. Hình ảnh sau đây cho thấy công cụ thiết kế dạng xem. Người dùng đang thêm một cột mới vào dạng xem dựa trên bảng Tài khoản.

Xác định dạng xem trong Dataverse.

Bạn sử dụng các quy tắc công việc để xác định các xác thực và tự động hóa quy trình kiểm soát khi dữ liệu được thêm, sửa đổi hoặc xóa trong một thực thể. Quy tắc công việc bao gồm một điều kiện có thể kiểm tra các điều kiện nhất định trong thực thể bị ảnh hưởng, chẳng hạn như liệu dữ liệu trong cột có khớp hoặc phá vỡ quy tắc nhất định hay không. Trình thiết kế quy tắc công việc trong Power Apps Studio cung cấp giao diện người dùng đồ họa để xác định các quy tắc công việc, như minh họa trong hình ảnh sau đây.

Xác định các quy tắc công việc trong Dataverse.

Trình thiết kế quy tắc công việc hỗ trợ các hành động sau:

  • Đặt giá trị cột.
  • Xóa giá trị cột.
  • Đặt các mức yêu cầu cột.
  • Hiển thị hoặc ẩn các cột (chỉ dành cho các ứng dụng dựa trên mô hình).
  • Bật hoặc tắt các cột (chỉ dành cho các ứng dụng dựa trên mô hình).
  • Xác minh dữ liệu và hiển thị thông báo lỗi.
  • Tạo đề xuất công việc dựa trên thông tin kinh doanh (chỉ dành cho các ứng dụng dựa trên mô hình).

Lưu ý

Quy tắc công việc phù hợp nhất với các ứng dụng dựa trên mô hình. Không phải tất cả các hành động quy tắc công việc đều được ứng dụng canvas hỗ trợ.

Xác định hoạt động kinh doanh

Có hai loại bảng cơ bản trong Dataverse: bảng Tiêu chuẩn (bao gồm cả bảng tùy chỉnh), chứa dữ liệu và bảng Hoạt động, đại diện cho các hành động kinh doanh và quy trình công việc có thể được Dataverse lên lịch để chạy. Bảng hoạt động chứa các tham chiếu đến các thực thể dữ liệu liên quan đến hoạt động (chẳng hạn như khách hàng hoặc nhân viên bán hàng), một loạt các trạng thái mà qua đó hoạt động có thể tiến triển, trạng thái hiện tại và thông tin khác được Dataverse dùng để lên lịch hoạt động khi thích hợp.

Dataverse chứa các hoạt động tích hợp để quản lý cuộc họp, lên lịch quy trình kinh doanh, tiếp thị, quản lý quy trình bán hàng, tạo cuộc hẹn định kỳ và xử lý các sự cố dịch vụ khách hàng. Thông tin khác: Bảng hoạt động

Bạn triển khai logic kinh doanh thực tế bằng cách sử dụng các hành động tùy chỉnh hoặc mã của riêng bạn nếu bạn yêu cầu kiểm soát bổ sung không có sẵn trực tiếp trong Power Apps. Các chi tiết của quá trình này không nằm trong phạm vi của hướng dẫn này, nhưng để biết thêm thông tin, hãy truy nhập Tạo một hành động tùy chỉnh.

Thêm các yếu tố hiển thị đồ họa

Ngoài việc lưu trữ cấu trúc dữ liệu và logic được liên kết với một thực thể kinh doanh, Dataverse cũng có thể lưu trữ bố cục cho biểu mẫu, biểu đồ và bảng điều khiển được liên kết với một thực thể. Khi bạn tạo ứng dụng dựa trên mô hình, bạn có thể sử dụng các biểu mẫu này để nhập và hiển thị dữ liệu, trong khi biểu đồ và bảng điều khiển cho phép người dùng trực quan hóa dữ liệu dễ dàng hơn so với việc xem xét các giá trị dữ liệu cơ bản.

Xác định biểu đồ.

Maria quyết định sử dụng Dataverse

Dataverse là một lựa chọn tuyệt vời của kho lưu trữ cho nhiều trường hợp. Bạn nên nghiêm túc cân nhắc sử dụng Dataverse để phát triển Power Apps dựa trên các hệ thống và dịch vụ mới cũng như thêm chức năng mới vào ứng dụng hiện có, đặc biệt là nếu bạn đang tạo ứng dụng dựa trên mô hình.

Tuy nhiên, trong ứng dụng mà Maria đang xây dựng, dữ liệu đã tồn tại trong cơ sở dữ liệu cũ. Có một API web (triển khai trong Azure App Service) kết nối với cơ sở dữ liệu đó để truy xuất và sửa đổi dữ liệu. Những giải pháp cũ đó đã được chứng minh là có hiệu quả và Kiana cũng như nhóm phát triển mã cao rất thoải mái hỗ trợ những giải pháp đó trong tương lai.

Một lợi thế của nhóm phát triển kết hợp và Dataverse là nhóm phát triển kết hợp cho phép các thành viên làm việc hiệu quả nhất trong các công cụ mà họ đã biết và cảm thấy thoải mái nhất. Nhóm không cần phải di chuyển dữ liệu hiện có của họ sang Dataverse ngay lập tức để xây dựng ứng dụng bằng Power Apps. Tương tự như vậy, khi nhóm đang xây dựng một ứng dụng cần dữ liệu mới, Dataverse làm một lựa chọn rất hợp lý. Không có gì lạ khi thấy một ứng dụng được xây dựng bằng Power Apps sử dụng kết hợp các nguồn dữ liệu cũ và dữ liệu trong Dataverse.

Khi một chức năng mới được thêm vào ứng dụng, chẳng hạn như yêu cầu kỹ thuật viên hiện trường thêm ghi chú chuyến thăm của khách hàng, Maria dự kiến ​​sẽ sử dụng Dataverse để lưu trữ dữ liệu đó.

Vì vậy, hiện tại Maria sẽ kết nối API web mà nhóm Kiana đã phát triển với ứng dụng để lấy dữ liệu cần thiết. Các chương sau sẽ hướng dẫn cụ thể quy trình này.