Tùy chọn kiểm soát Danh sách thả xuống trong Power Apps

Danh sách chỉ hiển thị mục đầu tiên trừ khi người dùng mở ra.

Mô tả

Tùy chọn kiểm soát Danh sách thả xuống giúp tiết kiệm không gian màn hình, đặc biệt là khi danh sách chứa số lượng lớn lựa chọn. Tùy chọn kiểm soát này chỉ chiếm một dòng trừ khi người dùng chọn hình V để hiển thị thêm lựa chọn. Tùy chọn kiểm soát này sẽ hiển thị tối đa 500 mục.

Thuộc tính chính

Default – Giá trị ban đầu của một tùy chọn kiểm soát trước khi người dùng chỉ định một giá trị khác.

Items – Nguồn dữ liệu chứa các mục xuất hiện trong tùy chọn kiểm soát. Nếu nguồn có nhiều cột, hãy đặt thuộc tính Value của tùy chọn kiểm soát thành cột dữ liệu mà bạn muốn hiển thị.

Value – Cột dữ liệu mà bạn muốn hiển thị trong tùy chọn kiểm soát (chẳng hạn như nếu nguồn dữ liệu có nhiều cột).

Selected – Bản ghi dữ liệu biểu thị mục đã chọn.

AllowEmptySelection – Liệu điều khiển có thể không có mục nào được chọn hay không. Khi sai, sẽ luôn có một mục được chọn, ban đầu sẽ là Mặc định hoặc mục đầu tiên.

Thuộc tính bổ sung

AccessibleLabel – Nhãn cho trình đọc màn hình.

BorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát.

BorderStyle – Liệu viền của tùy chọn kiểm soát là Nét liền, Nét đứt, Chấm chấm hay Không có.

BorderThickness – Độ dày viền của tùy chọn kiểm soát.

ChevronBackground – Màu phía sau mũi tên xuống trong danh sách thả xuống.

ChevronFill – Màu của mũi tên xuống trong danh sách thả xuống.

Color – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát.

DisplayMode – Liệu tùy chọn kiểm soát này sẽ cho phép người dùng nhập (Chỉnh sửa), chỉ hiển thị dữ liệu (Xem) hay tắt (Tắt).

DisabledBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode của tùy chọn kiểm soát được đặt thành Tắt.

DisabledColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode được đặt thành Tắt.

DisabledFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode được đặt thành Tắt.

Fill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát.

FocusedBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi trỏ chuột vào tùy chọn kiểm soát đó.

FocusedBorderThickness – Độ dày viền của tùy chọn kiểm soát khi trỏ chuột vào tùy chọn kiểm soát đó.

Font – Tên của họ phông chữ mà văn bản hiển thị.

FontWeight – Độ dày của chữ trong tùy chọn kiểm soát: In đậm, Nửa đậm, Bình thường hoặc Nhạt hơn.

Height – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát.

HoverBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

HoverColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

HoverFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

Italic – Liệu văn bản trong tùy chọn kiểm soát có in nghiêng hay không.

OnChange – Các hành động cần thực hiện khi người dùng thay đổi giá trị của một điều khiển (ví dụ: bằng cách điều chỉnh thanh trượt).

OnSelect – Các thao tác cần thực hiện khi người dùng chạm hoặc bấm vào một tùy chọn điều khiển.

PaddingBottom – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingLeft – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingRight – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingTop – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó.

PressedBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

PressedColor – Màu văn bản trong tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

PressedFill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

Reset – Liệu tùy chọn kiểm soát có hoàn nguyên về giá trị mặc định hay không.

SelectedText (Không dùng nữa) – Một giá trị chuỗi biểu thị mục đã chọn. Thay vào đó, hãy dùng Dropdown1.SelectedText.Value, thay "Dropdown1" bằng tên phép kiểm soát menu thả xuống trong ứng dụng.

SelectionColor – Màu văn bản của (các) mục đã chọn trong danh sách hoặc màu của công cụ lựa chọn trong tùy chọn kiểm soát bút.

SelectionFill – Màu nền của (các) mục đã chọn trong danh sách hoặc vùng đã chọn trong tùy chọn kiểm soát bút.

Size – Cỡ phông chữ của văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát.

Strikethrough – Liệu một đường thẳng có hiện qua văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hay không.

TabIndex – Thứ tự điều hướng bàn phím so với các tùy chọn kiểm soát khác.

Tooltip – Văn bản giải thích xuất hiện khi người dùng di chuột qua tùy chọn kiểm soát.

Underline – Liệu một đường thẳng có hiện dưới văn bản xuất hiện trên tùy chọn kiểm soát hay không.

Visible – Liệu tùy chọn kiểm soát sẽ hiển thị hay bị ẩn.

Width – Khoảng cách giữa cạnh trái và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát.

X – Khoảng cách giữa cạnh trái của tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính).

Y – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng của tùy chọn kiểm soát và cạnh trên cùng của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính).

Lưu ý

Thuộc tính viền hộp thả xuống được kiểm soát bởi thuộc tính FocusedBorder.

Ví dụ

Danh sách đơn giản

 1. Thêm tùy chọn kiểm soát Danh sách thả xuống, sau đó đặt thuộc tính Items thành biểu thức sau:

  ["Seattle", "Tokyo", "London", "Johannesburg", "Rio de Janeiro"]

  Bạn không biết cách thêm, đặt tên và đặt cấu hình tùy chọn kiểm soát?

 2. Hiển thị các mục trong danh sách bằng cách chọn mũi tên xuống của tùy chọn kiểm soát trong khi nhấn phím Alt.

Danh sách từ nguồn dữ liệu

Các nguyên tắc trong quy trình này áp dụng cho mọi nguồn dữ liệu cung cấp bảng nhưng, để thực hiện chính xác các bước này, bạn phải mở một môi trường đã được tạo cơ sở dữ liệu Microsoft Dataverse và thêm dữ liệu mẫu.

 1. Mở một ứng dụng trống, sau đó chỉ định bảng Tài khoản.

 2. Thêm tùy chọn kiểm soát Danh sách thả xuống và đặt thuộc tính Items thành công thức sau:

  Distinct(Accounts, 'Address 1: City')

  Công thức này hiển thị tất cả các thành phố trong bảng Tài khoản. Nếu có nhiều bản ghi chứa cùng một thành phố, hàm Distinct sẽ ẩn bản ghi trùng lặp trong tùy chọn kiểm soát danh sách thả xuống của bạn.

 3. (không bắt buộc) Đổi tên tùy chọn kiểm soát Danh sách thả xuống thành Thành phố, thêm tùy chọn kiểm soát Bộ sưu tập dọc, rồi đặt thuộc tính Items của bộ sưu tập thành công thức sau:

  Filter(Accounts, address1_city = Cities.Selected.Result)

  Hàm Bộ lọc này chỉ hiển thị những bản ghi trong bảng Tài khoản có thành phố khớp với giá trị đã chọn trong tùy chọn kiểm soát Thành phố.

Hướng dẫn hỗ trợ tiếp cận

Độ tương phản màu

Phải có độ tương phản màu thích hợp giữa:

 • ChevronFillChevronBackground
 • ChevronHoverFillChevronHoverBackground
 • SelectionColorSelectionFill
 • SelectionFillFill

Thuộc tính này bổ sung cho các yêu cầu tiêu chuẩn về độ tương phản màu.

Hỗ trợ bộ đọc màn hình

Hỗ trợ bàn phím

 • TabIndex phải bằng 0 hoặc lớn hơn để người dùng bàn phím có thể điều hướng đến đó.
 • Các chỉ báo tiêu điểm phải hiển thị rõ ràng. Sử dụng FocusedBorderColorFocusedBorderThickness để đạt được điều này.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).