Tùy chọn kiểm soát Trình xem PDF (thử nghiệm) trong Power Apps

Tùy chọn kiểm soát thử nghiệm hiển thị nội dung của tệp PDF.

Mô tả

Hiển thị văn bản, đồ họa và nội dung khác trong tệp PDF bằng cách thêm loại tùy chọn kiểm soát này và đặt thuộc tính Document thành URL, đặt trong dấu ngoặc kép, của tệp mà bạn muốn hiển thị.

Giới hạn

 1. Điều khiển trình xem PDF chỉ hỗ trợ các tệp PDF tuân theo thông số PDF32000.

 2. Kiến trúc bảo mật của Power Apps yêu cầu Trình xem PDF chỉ hỗ trợ các liên kết HTTPS, chứ không phải HTTP.

 3. Thuộc tính Document phải liên kết trực tiếp tới tệp PDF. Lệnh chuyển hướng máy chủ hoặc dạng xem HTML của tài liệu không được hỗ trợ.

 4. Tệp phải có thể truy cập ẩn danh mà không cần bất kỳ xác thực nào.

 5. Bạn sẽ không thể xem tài liệu PDF trong ứng dụng của mình nếu tài liệu nằm trên máy chủ có cài đặt hạn chế chia sẻ tài nguyên trên nhiều nguồn gốc (CORS). Để giải quyết vấn đề này, máy chủ lưu trữ tài liệu PDF phải cho phép các yêu cầu trên nhiều nguồn từ powerapps.com.

 6. Các đối tượng được nhúng như tập lệnh và nút sẽ không chạy.

Người dùng ứng dụng có thể khắc phục những hạn chế này bằng cách mở tài liệu PDF trong trình duyệt bên ngoài, như được nhắc nếu tùy chọn kiểm soát này không thể mở tài liệu. Tùy chọn này cũng có sẵn trong menu kiểm soát cho tất cả các tài liệu bên ngoài.

Thuộc tính chính

Document – URL, đặt trong dấu ngoặc kép, của tệp PDF.

Thuộc tính bổ sung

ActualZoom – Mức thu phóng thực tế của tùy chọn kiểm soát, có thể khác với mức thu phóng yêu cầu với thuộc tính Zoom.

BorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát.

BorderStyle – Liệu viền của tùy chọn kiểm soát là Nét liền, Nét đứt, Chấm chấm hay Không có.

BorderThickness – Độ dày viền của tùy chọn kiểm soát.

CurrentFindText – Từ tìm kiếm hiện tại đang được sử dụng.

CurrentPage – Số trang trong tệp PDF đang hiển thị thực tế.

DisplayMode – Liệu tùy chọn kiểm soát này sẽ cho phép người dùng nhập (Chỉnh sửa), chỉ hiển thị dữ liệu (Xem) hay tắt (Tắt).

DisabledBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát nếu thuộc tính DisplayMode của tùy chọn kiểm soát được đặt thành Tắt.

Fill – Màu nền của tùy chọn kiểm soát.

FindNext – Tìm phiên bản tiếp theo của FindText trong tài liệu.

FindPrevious – Tìm phiên bản trước đó của FindText trong tài liệu.

FindText – Từ tìm kiếm sẽ tìm kiếm trong tài liệu.

Height – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát.

HoverBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng giữ con trỏ chuột trên tùy chọn kiểm soát đó.

OnSelect – Các thao tác cần thực hiện khi người dùng chạm hoặc bấm vào một tùy chọn điều khiển.

OnStateChange – Các hành động cần thực hiện khi trạng thái của điều khiển thay đổi.

PaddingBottom – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingLeft – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingRight – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát đó.

PaddingTop – Khoảng cách giữa văn bản trong tùy chọn kiểm soát và cạnh dưới cùng của tùy chọn kiểm soát đó.

Page – Số trang mà bạn muốn hiển thị.

PageCount – Số lượng trang trong tài liệu.

PressedBorderColor – Màu viền của tùy chọn kiểm soát khi người dùng nhấn hoặc bấm vào tùy chọn kiểm soát đó.

ShowControls – Liệu trình phát âm thanh hoặc video có hiển thị nút phát và thanh trượt âm lượng hay không, liệu tùy chọn kiểm soát bút có hiển thị các biểu tượng để vẽ, tẩy và xóa hay không.

Tooltip – Văn bản giải thích xuất hiện khi người dùng di chuột qua tùy chọn kiểm soát.

Visible – Liệu tùy chọn kiểm soát sẽ hiển thị hay bị ẩn.

Width – Khoảng cách giữa cạnh trái và cạnh phải của tùy chọn kiểm soát.

X – Khoảng cách giữa cạnh trái của tùy chọn kiểm soát và cạnh trái của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính).

Y – Khoảng cách giữa cạnh trên cùng của tùy chọn kiểm soát và cạnh trên cùng của vùng chứa chính (màn hình nếu không có vùng chứa chính).

Zoom – Tỷ lệ phóng to một hình ảnh từ camera hoặc dạng xem của một tệp trong trình xem PDF.

Lối tắt bàn phím

 • J - Xuống trang
 • K - Lên trang
 • N - Xuống trang
 • R - Xoay tất cả các trang 90° theo chiều kim đồng hồ

Ví dụ:

Thêm tùy chọn kiểm soát Trình xem PDF và đặt thuộc tính Document thành URL, đặt trong dấu ngoặc kép, của tệp PDF như trong ví dụ sau:

"https://blog.mozilla.org/security/files/2015/05/HTTPS-FAQ.pdf"

Tùy chọn kiểm soát này hiển thị tệp PDF.

Bạn không biết cách thêm và đặt cấu hình tùy chọn kiểm soát?

Hướng dẫn hỗ trợ tiếp cận

Không phải tính năng hỗ trợ tiếp cận nào của tài liệu PDF cũng được hỗ trợ vì Trình xem PDF vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Do đó, ShowControls sẽ được đặt thành đúng để cho phép người dùng mở tài liệu trong ứng dụng bên ngoài.

Tìm hiểu cách tạo tài liệu PDF có thể tiếp cận với các tiêu chuẩn WCAG 2.0PDF/UA.

Hỗ trợ bộ đọc màn hình

 • Cân nhắc thêm tiêu đề bằng cách sử dụng Label, nếu tài liệu PDF không có tiêu đề. Tiêu đề có thể được đặt ngay trước Trình xem PDF.

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).