Hỗ trợ cổng thông tin cho Microsoft Power Platform CLI

Lưu ý

Từ ngày 12 tháng 10 năm 2022, cổng thông tin Power Apps sẽ trở thành Power Pages. Thông tin khác: Microsoft Power Pages hiện đã được phát hành rộng rãi (blog)
Chúng tôi sẽ sớm di chuyển và hợp nhất hướng dẫn sử dụng cổng thông tin Power Apps với hướng dẫn sử dụng Power Pages.

Microsoft Power Platform CLI (Giao diện dòng lệnh) là một giao diện dòng lệnh đơn giản, toàn diện dành cho nhà phát triển, hỗ trợ nhà phát triển và người tạo ứng dụng tạo các thành phần mã.

Công cụ Microsoft Power Platform CLI là bước đầu tiên trên hành trình quản lý vòng đời ứng dụng (ALM) toàn diện, nơi các nhà phát triển doanh nghiệp và nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISV) có thể tạo, xây dựng, gỡ lỗi và phát hành các tiện ích và phần tùy chỉnh một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để biết thêm thông tin, hãy xem Microsoft Power Platform CLI là gì?

Với tính năng này, Microsoft Power Apps cổng thông tin hỗ trợ Microsoft Power Platform CLI để bật CI/CD (Tích hợp liên tục/Triển khai liên tục) của cấu hình cổng thông tin. Giờ đây, bạn có thể kiểm tra cấu hình cổng thông tin để kiểm soát nguồn và di chuyển cấu hình cổng thông tin sang bất kỳ môi trường nào bằng cách sử dụng Microsoft Power Platform CLI.

Lưu ý

Tính năng này thường được cung cấp kể từ Power Platform CLI phiên bản 1.9.8. Để tìm hiểu về cách cài đặt phiên bản mới nhất, hãy xem Cài đặt Microsoft Power Platform CLI.

Tại sao nên sử dụng Microsoft Power Platform CLI để phát triển cổng thông tin?

Với tính năng hỗ trợ cổng thông tin cho Microsoft Power Platform CLI, giờ đây, bạn có thể tùy chỉnh cổng thông tin như khi không có kết nối mạng bằng cách thực hiện các thay đổi đối với nội dung cổng thông tin. Và sau khi tất cả các phần tùy chỉnh hoặc thay đổi được lưu, hãy tải chúng lên cổng thông tin. Khi bạn tải nội dung cổng thông tin xuống bằng Microsoft Power Platform CLI, nội dung đó sẽ có cấu trúc ở định dạng YAML và HTML, giúp bạn dễ dàng tùy chỉnh, mang lại trải nghiệm phát triển chuyên nghiệp.

Dưới đây là danh sách các tính năng và khả năng mà cổng thông tin được hưởng lợi nhờ việc hỗ trợ cho Microsoft Power Platform CLI:

Dễ sử dụng

 • Hỗ trợ tải xuống/tải lên dữ liệu cổng thông tin đến/từ hệ thống tệp cục bộ

 • Xây dựng trên công cụ Microsoft Power Platform CLI hiện có.

Quản lý vòng đời ứng dụng (ALM)

 • Theo dõi các thay đổi đối với cấu hình cổng thông tin trong một tổ chức

 • Di chuyển tệp cấu hình giữa các tổ chức hoặc đối tượng thuê

Hỗ trợ doanh nghiệp và nhà phát triển chuyên nghiệp

 • Giúp tích hợp liền mạch với mọi công cụ kiểm soát nguồn, ví dụ như "git"

 • Dễ dàng thiết lập quy trình CI/CD

Cài đặt Microsoft Power Platform CLI

Để biết hướng dẫn từng bước, hãy tham khảo bài viết Cài đặt CLI Microsoft Power Platform.

Các bảng được hỗ trợ

Tính năng hỗ trợ cổng thông tin cho Microsoft Power Platform CLI chỉ dành cho các bảng dưới đây.

adx_ad

adx_adplacement

adx_blog

adx_blogpost

adx_botconsumer

adx_communityforum

adx_communityforumaccesspermission

adx_contentsnippet

adx_entityform

adx_entityformmetadata

adx_entitylist

adx_entitypermission

adx_forumthreadtype

adx_pagetemplate

adx_poll

adx_polloption

adx_pollplacement

adx_portallanguage

adx_publishingstate

adx_redirect

adx_shortcut

adx_sitemarker

adx_sitesetting

adx_tag

adx_urlhistory

adx_webfile

adx_webform

adx_webformmetadata

adx_webformstep

adx_weblink

adx_weblinkset

adx_webpage

adx_webpageaccesscontrolrule

adx_webrole

adx_website

adx_websiteaccess

adx_websitebinding (chỉ tải xuống)

adx_websitelanguage

adx_webtemplate

chú thích

Quan trọng

 • Bảng tùy chỉnh và bảng theo mẫu (chẳng hạn như blog, cộng đồng hoặc cổng thông tin ý tưởng) không được hỗ trợ để tùy chỉnh bằng Microsoft Power Platform CLI.
 • Các tệp đính kèm tệp hình ảnh vào bản ghi quảng cáo (adx_ad) không được tải xuống bằng Power Platform CLI. Để giải quyết vấn đề, hãy sử dụng trường URL hình ảnh hoặc bằng cách thêm một tham chiếu HTML trong trường Sao chép vào bản ghi tệp web chứa một tệp hình ảnh.

Cài đặt và xác minh Microsoft Power Platform CLI cho cổng thông tin

Để tìm hiểu về cách cài đặt Microsoft Power Platform CLI, hãy xem phần Cài đặt Microsoft Power Platform CLI.

Sau khi cài đặt Microsoft Power Platform CLI, hãy mở dấu nhắc lệnh và chạy pac để xác minh rằng đầu ra chứa "paportal" - lệnh cho cổng thông tin Power Apps.

Xác nhận lệnh paportal trong Microsoft Power Platform CLI.

Các lệnh Microsoft Power Platform CLI cho cổng thông tin

Lệnh Microsoft Power Platform CLI cho cổng thông tin là "paportal".

Các phần sau đây cung cấp thêm chi tiết về các thuộc tính khác nhau của lệnh "paportal".

Tham số

Tên thuộc tính Description Ví dụ:
list Liệt kê tất cả các trang web cổng thông tin của môi trường Dataverse hiện tại. pac paportal list
download Tải nội dung trang web cổng thông tin xuống từ môi trường Dataverse hiện tại. Thuộc tính này có các tham số sau:
- path: Đường dẫn đến vị trí nội dung trang web sẽ được tải xuống (biệt hiệu: -p)
- webSiteId: ID trang web cổng thông tin cần tải xuống (biệt hiệu: -id)
- overwrite: (Không bắt buộc) true – ghi đè nội dung hiện có; false - không ghi đè nếu thư mục đã có nội dung trang web (biệt hiệu: -o)
pac paportal download --path "C:\portals" --webSiteId f88b70cc-580b-4f1a-87c3-41debefeb902
upload Tải nội dung trang web cổng thông tin lên môi trường Dataverse hiện tại. Thuộc tính này có tham số sau:
- path: Đường dẫn đến vị trí nội dung trang web sẽ được lưu (biệt hiệu: -p)
-deploymentProfile: Tải dữ liệu cổng thông tin lên với chi tiết môi trường được xác định thông qua biến hồ sơ trong tệp deployment-profiles/[profile-name].deployment.yaml
pac paportal upload --path "C:\portals\starter-portal" --deploymentProfile "profile-name"
Dùng cấu hình triển khai

Nút chuyển deploymentProfile cho phép bạn xác định tập hợp các biến cho môi trường ở định dạng YAML. Ví dụ: bạn có thể có các cấu hình triển khai khác nhau (chẳng hạn như dev, test, prod) với chi tiết lược đồ khác nhau được xác định trong cấu hình.

Nếu đang tạo cấu hình thử nghiệm, bạn có thể tạo tệp trong deployment-profiles với tên "test.deployment.yml" (tức là <profileTag>.deployment.yml). Đồng thời, bạn có thể chạy lệnh với thẻ (<profileTag>) để dùng cấu hình này:

pac paportal upload --path "C:\portals\starter-portal" --deploymentProfile test

Trong tệp này, bạn có thể có tên bảng (thực thể) với ID bảng, danh sách các thuộc tính và các giá trị mà bạn muốn ghi đè trong khi tải lên cấu hình cổng thông tin bằng tham số deploymentProfile.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng biến OS để truy cập vào các biến môi trường của hệ điều hành.

Dưới đây là ví dụ về tệp YAML cấu hình "test.deployment.yml" này với chi tiết lược đồ không trùng lặp:

adx_sitesetting:
  - adx_sitesettingid: 4ad86900-b5d7-43ac-1234-482529724970
   adx_value: ${OS.FacebookAppId} 
   adx_name: Authentication/OpenAuth/Facebook/AppId
  - adx_sitesettingid: 5ad86900-b5d7-43ac-8359-482529724979
   adx_value: contoso_sample
   adx_name: Authentication/OpenAuth/Facebook/Secret
adx_contentsnippet:
  - adx_contentsnippetid: b0a1bc03-0df1-4688-86e8-c67b34476510
   adx_name: PowerBI/contoso/sales
   adx_value: https://powerbi.com/group/contoso/sales

Lưu ý

Để tìm hiểu về tất cả các lệnh dùng trong CLI ngoài các cổng thông tin, hãy xem phần Các lệnh phổ biến trong Microsoft Power Platform CLI.

Tệp kê khai

Khi bạn tải xuống nội dung trang web bằng cách sử dụng lệnh CLI pac paportal download, cùng với việc tải xuống nội dung trang web, việc đó cũng sẽ tạo ra hai tệp kê khai;

 • Tệp kê khai môi trường (org-url-manifest.yml)
 • Tệp kê khai theo dõi xóa (manifest.yml)

Tệp kê khai môi trường (org-url-manifest.yml)

Tệp kê khai môi trường được tạo mỗi khi lệnh pac paportal download được chạy.

Sau mỗi lần tải xuống, công cụ PAC CLI sẽ đọc tệp kê khai môi trường hiện có và cập nhật các mục đã xóa trong môi trường hoặc tạo tệp kê khai môi trường nếu tệp này không tồn tại.

Khi bạn chạy lệnh pac paportal download để tải lên nội dung trang web cổng thông tin. Lệnh đó đọc tệp kê khai môi trường và xác định các thay đổi được thực hiện kể từ lần tải xuống sau cùng và chỉ tải lên nội dung đã cập nhật. Việc này giúp tối ưu hóa quá trình tải lên vì chỉ nội dung trang web cập nhật mới được tải lên, thay vì tải lên tất cả nội dung trên mọi lệnh tải lên.

Tệp kê khai môi trường sẽ là dạng chỉ đọc khi kết nối với cùng một môi trường (URL môi trường khớp với tên tệp), để tránh những thay đổi ngẫu nhiên.

Tệp kê khai theo dõi xóa (manifest.yml)

Tệp này được sử dụng để theo dõi các bản ghi đã bị xóa khỏi môi trường.

Khi nội dung trang web được tải xuống bằng lệnh pac paportal download, lệnh này sẽ thêm các bản ghi đã xóa từ tệp kê khai môi trường (org-url-manifest.yml) vào tệp manifest.yml. Vì vậy, khi bạn tải lên nội dung trang web bằng lệnh pac paportal upload, lệnh đó sẽ xóa các tệp khỏi môi trường (thậm chí đến một môi trường khác). Tệp này không bị xóa và được sử dụng bất kể bạn kết nối với môi trường nào.

Lưu ý

Để xóa các bản ghi nội dung trang web trong một môi trường và cũng xóa các bản ghi nội dung tương tự trong một môi trường khác bằng cách sử dụng PAC CLI, bạn sẽ cần chạy lệnh pac paportal download trướcsau khi xóa nội dung bản ghi trang web. Tệp manifest.yml sẽ theo dõi những thay đổi này và xóa các bản ghi tương ứng trong môi trường đích khi lệnh pac paportal upload được chạy.

Sử dụng phần mở rộng Visual Studio Code

Bạn cũng có thể sử dụng tiện ích mở rộng Mã VS Power Platform Tiện ích mở rộng mã VS để mang lại lợi ích cho ngôn ngữ Liquid tích hợp sẵn từ IntelliSense, hỗ trợ hoàn thành mã, gợi ý và tương tác với Microsoft Power Platform CLI sử dụng Thiết bị đầu cuối tích hợp mã VS. Thông tin thêm: Sử dụng tiện ích Visual Studio Code (Xem trước)

Những điểm cần lưu ý khác

 • Hệ thống sẽ báo lỗi nếu đường dẫn tệp của bạn vượt quá giới hạn độ dài tối đa của đường dẫn. Thông tin thêm: Giới hạn độ dài tối đa của đường dẫn trong Windows
 • Đối với các bản ghi trùng lặp, chẳng hạn như tên trang web trùng lặp, Microsoft Power Platform CLI sẽ tạo 2 thư mục khác nhau — một thư mục có tên trang web và một thư mục cùng tên có tiền tố là mã băm. Ví dụ: "My-page" và "My-page-mã-băm".

Các bước tiếp theo

Hướng dẫn: Sử dụng Microsoft Power Platform CLI với cổng thông tin

Xem thêm