Hợp nhất các hàng trùng lặp

Các hàng trùng lặp có thể xâm nhập vào dữ liệu của bạn khi bạn hoặc người khác nhập dữ liệu theo cách thủ công hoặc nhập dữ liệu với số lượng lớn. Microsoft Dataverse giúp bạn xác định các hàng có thể trùng lặp bằng cách phát hiện hàng hiện hoạt trùng lặp, chẳng hạn như tài khoản và liên hệ. Khi bạn hợp nhất một hàng, mọi hàng con hoặc hàng có liên quan cũng được hợp nhất. Quản trị viên của bạn cũng có thể thiết lập quy tắc phát hiện sự trùng lặp cho các trường hợp khác.

Có một số trường hợp xảy ra khi phát hiện thấy bản ghi trùng lặp:

 • Khi một hàng được tạo hoặc cập nhật.
 • Khi bạn đang sử dụng Dynamics 365 for Outlook và chuyển từ ngoại tuyến sang trực tuyến.
 • Khi bạn nhập dữ liệu bằng trình hướng dẫn Nhập dữ liệu.
 • Không thể phát hiện hàng trùng lặp khi bạn hợp nhất các hàng, lưu hoạt động là đã hoàn tất hoặc thay đổi trạng thái của hàng, chẳng hạn như kích hoạt hoặc kích hoạt lại hàng.

Ví dụ: giả sử bạn nhập hàng người liên hệ, Jim Glynn, cùng với số điện thoại di động. Quy tắc phát hiện trùng lặp sẽ phát hiện ra rằng bạn đã có hàng tương tự và hiển thị hộp thoại này.

Đã phát hiện hàng liên hệ trùng lặp.

Bạn không chắc liệu đây có phải là hàng mới (hàng tình cờ có cùng tên với người liên hệ hiện tại) hay hàng trùng lặp, do đó, hãy chọn Bỏ qua và lưu.

Tiếp theo, chuyển đến danh sách Người liên hệ hiện hoạt của tôi và thấy rằng hiện bạn có hai hàng có cùng tên. Sau khi xem xét các hàng bạn xác định rằng đó là những hàng trùng lặp cần được hợp nhất.

Đã phát hiện hàng liên hệ trùng lặp.

Dataverse chứa các quy tắc phát hiện trùng lặp đối với các khách hàng và người liên hệ. Các quy tắc này được bật tự động nên bạn không phải làm bất cứ thứ gì để thiết lập phát hiện sự trùng lặp đối với các loại hàng này.

Lưu ý

Nếu khả dụng trên hệ thống của bạn, bạn cũng có thể kiểm tra sự trùng lặp của các loại hàng khác, ngoài người liên hệ và khách hàng. Hãy kiểm tra với quản trị viên hệ thống của bạn. Tìm quản trị viên hoặc người hỗ trợ của bạn

Lưu ý

Để sửa đổi các cột hiển thị cho bản ghi hiện tại trong hộp thoại phát hiện sự trùng lặp, quản trị viên có thể sửa đổi Chế độ xem tìm kiếm nâng cao cho thực thể đó.

Cách hợp nhất các hàng trùng lặp

Lưu ý

Việc hợp nhất các hàng chỉ được hỗ trợ cho các bảng tài khoản, liên hệ và khách hàng tiềm năng, chứ không hỗ trợ bất kỳ bảng tuỳ chỉnh hoặc bảng dùng được ngay nào khác của Dataverse. Bạn chỉ có thể hợp nhất hai bản ghi cùng một lúc.

 1. Chọn các hàng trùng lặp từ trang dạng xem trong ứng dụng dựa trên mô hình của bạn, sau đó chọn Hợp nhất trong thanh lệnh ở đầu trang.

  Đã phát hiện hàng trùng lặp.

 2. Trong hộp thoại Hợp nhất người liên hệ, hãy chọn hàng chính (là hàng bạn muốn giữ), sau đó chọn bất kỳ cột nào trong hàng mới mà bạn muốn hợp nhất vào hàng chính. Dữ liệu trong các cột này có thể ghi đè dữ liệu hiện có trong hàng chính. Chọn OK.

  Lưu ý

  Nếu bạn gặp sự cố trong quá trình hợp nhất, hãy bỏ chọn Bật kiểm tra cấp độ cha. Nếu tệp bị xóa trong quá trình hợp nhất, bạn có thể bỏ qua kiểm tra cấp độ cha. Điều này cho phép tiếp tục hợp nhất ngay cả khi ai đó xóa hàng khỏi tập hợp trong khi công việc đang chạy ở chế độ nền. Để biết thêm thông tin, hãy xem phần Xử lý không đồng thời các giao dịch phân tầng.

  Hộp thoại để hợp nhất các hàng.

Quan trọng

Nếu một cột hoặc điều khiển phù hợp với bất kỳ điều kiện nào sau đây, nó sẽ không hiển thị trong hộp thoại hợp nhất:

 • Trường hoặc phần chứa không hiển thị trong phần đặc tả biểu mẫu hoặc XML biểu mẫu bất kể phần đó có hiển thị trong thời gian chạy hay không. Có thể hiển thị bằng cách dùng API máy khách.
 • Kiểm soát không có một tài sản lớp.
 • Siêu dữ liệu ValidForUpdate của cột là Sai.
 • Kiểm soát là Kiểm soát bộ sưu tập biểu mẫu nhanh hoặc Kiểm soát bộ sưu tập biểu mẫu nhanh bảng tham chiếu.
 • Cột là Choice hoặc MultiSelectPickList và nó có cột nhóm chọn cha hoặc cột nhóm chọn con.
 • Cột là parentaccountid trên bảng Tài khoản; đây là cài đặt hệ thống và không thể thay đổi.
 • Cột nằm parentcustomerid trên Bảng Liên hệ; đây là cài đặt hệ thống và không thể thay đổi.
 • Cột có loại Owner (ví dụ: ownerid).

Lưu ý

Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn thích dùng ngôn ngữ nào cho tài liệu không? Làm một cuộc khảo sát ngắn. (xin lưu ý, khảo sát này bằng tiếng Anh)

Cuộc khảo sát sẽ mất khoảng bảy phút. Không có dữ liệu cá nhân nào được thu thập (điều khoản về quyền riêng tư).