Sdílet prostřednictvím


SessionOptions.CookieSecure Vlastnost

Definice

Upozornění

This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.SecurePolicy.

Tato vlastnost je zastaralá a v budoucí verzi se odebere. Doporučená alternativa je na Cookie.

Určuje, jestli se má soubor cookie přenášet jenom na požadavky HTTPS.

public:
 property Microsoft::AspNetCore::Http::CookieSecurePolicy CookieSecure { Microsoft::AspNetCore::Http::CookieSecurePolicy get(); void set(Microsoft::AspNetCore::Http::CookieSecurePolicy value); };
public Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy CookieSecure { get; set; }
[System.Obsolete("This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.SecurePolicy.")]
public Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy CookieSecure { get; set; }
member this.CookieSecure : Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy with get, set
[<System.Obsolete("This property is obsolete and will be removed in a future version. The recommended alternative is Cookie.SecurePolicy.")>]
member this.CookieSecure : Microsoft.AspNetCore.Http.CookieSecurePolicy with get, set
Public Property CookieSecure As CookieSecurePolicy

Hodnota vlastnosti

Atributy

Platí pro