Sdílet prostřednictvím


PageRouteModel.RouteValues Vlastnost

Definice

Získá kolekci hodnot trasy, které musí být přítomny Values v pro odpovídající stránku, která má být vybrána.

public:
 property System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ RouteValues { System::Collections::Generic::IDictionary<System::String ^, System::String ^> ^ get(); };
public System.Collections.Generic.IDictionary<string,string> RouteValues { get; }
member this.RouteValues : System.Collections.Generic.IDictionary<string, string>
Public ReadOnly Property RouteValues As IDictionary(Of String, String)

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Hodnota se ViewEnginePath považuje za implicitní hodnotu trasy odpovídající klíči page.

Hodnota AreaName se považuje za implicitní hodnotu trasy odpovídající klíči area , pokud AreaName není null.

Tyto položky budou implicitně přidány do RouteValues při vytvoření popisovače akce, ale nebudou viditelné v RouteValues.

Platí pro