Share via


KestrelServerOptions.AllowSynchronousIO Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví hodnotu, která určuje, jestli je pro Request a povolená synchronní vstupně-výstupní operace. Response

public:
 property bool AllowSynchronousIO { bool get(); void set(bool value); };
public bool AllowSynchronousIO { get; set; }
member this.AllowSynchronousIO : bool with get, set
Public Property AllowSynchronousIO As Boolean

Hodnota vlastnosti

Poznámky

Výchozí hodnota je false.

Platí pro