Sdílet prostřednictvím


KestrelServerOptions.ResponseHeaderEncodingSelector Vlastnost

Definice

Získá nebo nastaví zpětné volání, které vrátí Encoding hodnotu pro kódování hodnoty pro zadanou hlavičku odpovědi nebo název přívěsu, nebo null použít výchozí ASCIIEncoding.

public Func<string,System.Text.Encoding?> ResponseHeaderEncodingSelector { get; set; }
member this.ResponseHeaderEncodingSelector : Func<string, System.Text.Encoding> with get, set
Public Property ResponseHeaderEncodingSelector As Func(Of String, Encoding)

Hodnota vlastnosti

Platí pro