Sdílet prostřednictvím


Globals.ScriptEngine Vlastnost

Definice

Vrátí hodnotu String představující modul runtime, který se aktuálně používá.

public:
 static property System::String ^ ScriptEngine { System::String ^ get(); };
public static string ScriptEngine { get; }
static member ScriptEngine : string
Public ReadOnly Property ScriptEngine As String

Hodnota vlastnosti

Řetězec představující modul runtime, který se aktuálně používá.

Příklady

Následující příklad používá ScriptEngine vlastnost a související vlastnosti k vrácení řetězce popisující aktuální informace za běhu:

Function getRuntimeInfo() As String
  Dim runtime As String = ScriptEngine & " Version "
  runtime &= CStr(ScriptEngineMajorVersion) & "."
  runtime &= CStr(ScriptEngineMinorVersion) & "."
  runtime &= CStr(ScriptEngineBuildVersion)
  ' Return the current runtime information.
  Return runtime
End Function

Poznámky

Vlastnost ScriptEngine vrátí řetězec "VB".

Můžete použít ScriptEngine , když je vaše aplikace spuštěná jako samostatný program, ve skriptu nebo v hostitelské aplikaci.

Platí pro

Viz také