Sdílet prostřednictvím


Globals.ScriptEngineBuildVersion Vlastnost

Definice

Vrátí celé číslo obsahující číslo verze sestavení aktuálně používaného modulu runtime.

public:
 static property int ScriptEngineBuildVersion { int get(); };
public static int ScriptEngineBuildVersion { get; }
static member ScriptEngineBuildVersion : int
Public ReadOnly Property ScriptEngineBuildVersion As Integer

Hodnota vlastnosti

Číslo verze sestavení aktuálně používaného modulu runtime

Příklady

Následující příklad používá ScriptEngineBuildVersion vlastnost a související vlastnosti k vrácení řetězce popisující aktuální informace za běhu:

Function getRuntimeInfo() As String
  Dim runtime As String = ScriptEngine & " Version "
  runtime &= CStr(ScriptEngineMajorVersion) & "."
  runtime &= CStr(ScriptEngineMinorVersion) & "."
  runtime &= CStr(ScriptEngineBuildVersion)
  ' Return the current runtime information.
  Return runtime
End Function

Poznámky

Vrácená hodnota odpovídá přímo informacím o verzi obsažené v knihovně DLL pro aktuální modul runtime.

Můžete použít ScriptEngineBuildVersion , když je aplikace spuštěná jako samostatný program, ve skriptu nebo v hostitelské aplikaci.

Platí pro

Viz také