Share via


Globals.ScriptEngineMajorVersion Vlastnost

Definice

Vrátí celé číslo obsahující číslo hlavní verze aktuálně používaného modulu runtime.

public:
 static property int ScriptEngineMajorVersion { int get(); };
public static int ScriptEngineMajorVersion { get; }
static member ScriptEngineMajorVersion : int
Public ReadOnly Property ScriptEngineMajorVersion As Integer

Hodnota vlastnosti

Číslo hlavní verze modulu runtime, který se aktuálně používá.

Příklady

Následující příklad používá ScriptEngineMajorVersion vlastnost a související vlastnosti k vrácení řetězce popisující aktuální informace za běhu:

Function getRuntimeInfo() As String
  Dim runtime As String = ScriptEngine & " Version "
  runtime &= CStr(ScriptEngineMajorVersion) & "."
  runtime &= CStr(ScriptEngineMinorVersion) & "."
  runtime &= CStr(ScriptEngineBuildVersion)
  ' Return the current runtime information.
  Return runtime
End Function

Poznámky

Vrácená hodnota přímo odpovídá informacím o verzi obsažené v knihovně DLL pro aktuální modul runtime.

Můžete použít ScriptEngineMajorVersion , když je vaše aplikace spuštěná jako samostatný program, ve skriptu nebo v hostitelské aplikaci.

Platí pro

Viz také