Convert.ToDouble Metoda

Definice

Převede zadanou hodnotu na číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

Přetížení

ToDouble(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

ToDouble(UInt64)

Převede hodnotu zadaného 64bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(UInt32)

Převede hodnotu zadaného 32bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(UInt16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(String)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(String, IFormatProvider)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s plovoucí desetinnou čárkou pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

ToDouble(SByte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového celého čísla se signatem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Int32)

Převede hodnotu zadaného 32bitového celého čísla s signedem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Int16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla se signatem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Double)

Vrátí zadané číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností; neprovádí se žádný skutečný převod.

ToDouble(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desetinného čísla na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou.

ToDouble(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.

ToDouble(Char)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.

ToDouble(Byte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Boolean)

Převede zadanou logickou hodnotu na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Int64)

Převede hodnotu zadaného 64bitového celého čísla se signatem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

ToDouble(Object, IFormatProvider)

Převede hodnotu zadaného objektu na číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 static double ToDouble(System::Object ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static double ToDouble (object value, IFormatProvider provider);
public static double ToDouble (object? value, IFormatProvider? provider);
static member ToDouble : obj * IFormatProvider -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Object, provider As IFormatProvider) As Double

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní valuenebo nule, pokud value je null.

Výjimky

value není ve vhodném formátu pro Double typ.

value neimplementuje IConvertible rozhraní.

value představuje číslo, které je menší než Double.MinValue nebo větší než Double.MaxValue.

Příklady

Následující příklad definuje třídu, která implementuje IConvertible a třídu, která implementuje IFormatProvider. Objekty třídy, která implementuje IConvertible pole Double hodnot. Objekt každé třídy se předává metodě ToDouble . Tato metoda vrátí průměr pole Double hodnot pomocí objektu, který implementuje IFormatProvider k určení způsobu výpočtu průměru.

using namespace System;
using namespace System::Collections;

// Define the types of averaging available in the class 
// implementing IConvertible.
public enum class AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};


// Pass an instance of this class to methods that require an 
// IFormatProvider. The class instance determines the type of 
// average to calculate.
ref class AverageInfo: public IFormatProvider
{
protected:
  AverageType AvgType;

public:

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  AverageInfo( AverageType avgType )
  {
   this->AvgType = avgType;
  }


  // This method returns a reference to the containing object 
  // if an object of AverageInfo type is requested. 
  virtual Object^ GetFormat( Type^ argType )
  {
   if ( argType == AverageInfo::typeid)
      return this;
   else
      return (Object^)0;
  }


  property AverageType TypeOfAverage 
  {

   // Use this property to set or get the type of averaging.
   AverageType get()
   {
     return this->AvgType;
   }

   void set( AverageType value )
   {
     this->AvgType = value;
   }

  }

};


// This class encapsulates an array of double values and implements 
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
// return an average of the array elements in one of three types: 
// arithmetic mean, geometric mean, or median. 
ref class DataSet: public IConvertible
{
private:
  static Object^ null = nullptr;

protected:
  ArrayList^ data;
  AverageInfo^ defaultProvider;

  // This method unboxes a boxed double.
  double UnBoxDouble( Object^ obj )
  {
   return *static_cast<double^>(obj);
  }


public:

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  DataSet( ... array<Double>^values )
  {
   data = gcnew ArrayList( (Array^)values );
   defaultProvider = gcnew AverageInfo( AverageType::ArithmeticMean );
  }


  // Add additional values with this method.
  int Add( double value )
  {
   data->Add( value );
   return data->Count;
  }


  property double Item[ int ]
  {

   // Get, set, and add values with this indexer property.
   double get( int index )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         return UnBoxDouble( data[ index ] );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.get] Index out of range." );
   }

   void set( int index, double value )
   {
     if ( index >= 0 && index < data->Count )
         data[ index ] = value;
     else
     if ( index == data->Count )
         data->Add( value );
     else
         throw gcnew InvalidOperationException( "[DataSet.set] Index out of range." );
   }

  }

  property int Count 
  {

   // This property returns the number of elements in the object.
   int get()
   {
     return data->Count;
   }

  }

protected:

  // This method calculates the average of the object's elements.
  double Average( AverageType avgType )
  {
   double SumProd;
   if ( data->Count == 0 )
      return 0.0;

   switch ( avgType )
   {
     case AverageType::GeometricMean:
      SumProd = 1.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd *= UnBoxDouble( data[ Index ] );
      
      // This calculation will not fail with negative 
      // elements.
      return Math::Sign( SumProd ) * Math::Pow( Math::Abs( SumProd ), 1.0 / data->Count );

     case AverageType::ArithmeticMean:
      SumProd = 0.0;
      for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
        SumProd += UnBoxDouble( data[ Index ] );
      return SumProd / data->Count;

     case AverageType::Median:
      if ( data->Count % 2 == 0 )
            return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) + UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] )) / 2.0;
      else
            return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] );

     default:
      return 0.0;
   }
  }


  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  AverageInfo^ GetAverageInfo( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageInfo^ avgInfo = nullptr;
   if ( provider != nullptr )
      avgInfo = static_cast<AverageInfo^>(provider->GetFormat( AverageInfo::typeid ));

   if ( avgInfo == nullptr )
      return defaultProvider;
   else
      return avgInfo;
  }


  // Calculate the average and limit the range.
  double CalcNLimitAverage( double min, double max, IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // Get the format provider and calculate the average.
   AverageInfo^ avgInfo = GetAverageInfo( provider );
   double avg = Average( avgInfo->TypeOfAverage );
   
   // Limit the range, based on the minimum and maximum values 
   // for the type.
   return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }


public:

  // The following elements are required by IConvertible.
  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  virtual TypeCode GetTypeCode()
  {
   return TypeCode::Object;
  }

  virtual bool ToBoolean( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // ToBoolean is false if the dataset is empty.
   if ( data->Count <= 0 )
      return false;
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   else
   
   // For median averaging, ToBoolean is true if any 
   // non-discarded elements are nonzero.
   if ( AverageType::Median == GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage )
   {
     if ( data->Count % 2 == 0 )
         return (UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0 || UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 - 1 ] ) != 0.0);
     else
         return UnBoxDouble( data[ data->Count / 2 ] ) != 0.0;
   }
   // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
   // true if any element of the dataset is nonzero. 
   else
   {
     for ( int Index = 0; Index < data->Count; Index++ )
      if ( UnBoxDouble( data[ Index ] ) != 0.0 )
            return true;
     return false;
   }
  }

  virtual Byte ToByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToByte( CalcNLimitAverage( Byte::MinValue, Byte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual Char ToChar( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToChar( Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( Char::MinValue, Char::MaxValue, provider ) ) );
  }


  // Convert to DateTime by adding the calculated average as 
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
  // always returned.
  virtual DateTime ToDateTime( IFormatProvider^ provider )
  {
   double seconds = Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
   try
   {
     return DateTime::Now.AddSeconds( seconds );
   }
   catch ( ArgumentOutOfRangeException^ ) 
   {
     return seconds < 0.0 ? DateTime::MinValue : DateTime::MaxValue;
   }

  }

  virtual Decimal ToDecimal( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and 
   // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
   // following limits must be used.
   return Convert::ToDecimal( CalcNLimitAverage( -79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  virtual double ToDouble( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage );
  }

  virtual short ToInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt16( CalcNLimitAverage( Int16::MinValue, Int16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual int ToInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToInt32( CalcNLimitAverage( Int32::MinValue, Int32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual __int64 ToInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
   // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following 
   // limits must be used.
   return Convert::ToInt64( CalcNLimitAverage( -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  virtual signed char ToSByte( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSByte( CalcNLimitAverage( SByte::MinValue, SByte::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual float ToSingle( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToSingle( CalcNLimitAverage( Single::MinValue, Single::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt16 ToUInt16( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt16( CalcNLimitAverage( UInt16::MinValue, UInt16::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt32 ToUInt32( IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ToUInt32( CalcNLimitAverage( UInt32::MinValue, UInt32::MaxValue, provider ) );
  }

  virtual UInt64 ToUInt64( IFormatProvider^ provider )
  {
   
   // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
   // UInt64 value, so the following limit must be used.
   return Convert::ToUInt64( CalcNLimitAverage( 0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  virtual Object^ ToType( Type^ conversionType, IFormatProvider^ provider )
  {
   return Convert::ChangeType( Average( GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage ), conversionType );
  }

  virtual String^ ToString( IFormatProvider^ provider )
  {
   AverageType avgType = GetAverageInfo( provider )->TypeOfAverage;
   return String::Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, Average( avgType ) );
  }

};


// Display a DataSet with three different format providers.
void DisplayDataSet( DataSet^ ds )
{
  IFormatProvider^ null = nullptr;
  String^ fmt = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
  AverageInfo^ median = gcnew AverageInfo( AverageType::Median );
  AverageInfo^ geMean = gcnew AverageInfo( AverageType::GeometricMean );
  
  // Display the dataset elements.
  if ( ds->Count > 0 )
  {
   Console::Write( "\nDataSet: [{0}", ds->Item[ 0 ] );
   for ( int iX = 1; iX < ds->Count; iX++ )
     Console::Write( ", {0}", ds->Item[ iX ] );
   Console::WriteLine( "]\n" );
  }

  Console::WriteLine( fmt, "Convert::", "Default", "Geometric Mean", "Median" );
  Console::WriteLine( fmt, "---------", "-------", "--------------", "------" );
  Console::WriteLine( fmt, "ToBoolean", Convert::ToBoolean( ds, null ), Convert::ToBoolean( ds, geMean ), Convert::ToBoolean( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToByte", Convert::ToByte( ds, null ), Convert::ToByte( ds, geMean ), Convert::ToByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToChar", Convert::ToChar( ds, null ), Convert::ToChar( ds, geMean ), Convert::ToChar( ds, median ) );
  Console::WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}"
  "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", "ToDateTime", Convert::ToDateTime( ds, null ), Convert::ToDateTime( ds, geMean ), Convert::ToDateTime( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDecimal", Convert::ToDecimal( ds, null ), Convert::ToDecimal( ds, geMean ), Convert::ToDecimal( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToDouble", Convert::ToDouble( ds, null ), Convert::ToDouble( ds, geMean ), Convert::ToDouble( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt16", Convert::ToInt16( ds, null ), Convert::ToInt16( ds, geMean ), Convert::ToInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt32", Convert::ToInt32( ds, null ), Convert::ToInt32( ds, geMean ), Convert::ToInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToInt64", Convert::ToInt64( ds, null ), Convert::ToInt64( ds, geMean ), Convert::ToInt64( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSByte", Convert::ToSByte( ds, null ), Convert::ToSByte( ds, geMean ), Convert::ToSByte( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToSingle", Convert::ToSingle( ds, null ), Convert::ToSingle( ds, geMean ), Convert::ToSingle( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt16", Convert::ToUInt16( ds, null ), Convert::ToUInt16( ds, geMean ), Convert::ToUInt16( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt32", Convert::ToUInt32( ds, null ), Convert::ToUInt32( ds, geMean ), Convert::ToUInt32( ds, median ) );
  Console::WriteLine( fmt, "ToUInt64", Convert::ToUInt64( ds, null ), Convert::ToUInt64( ds, geMean ), Convert::ToUInt64( ds, median ) );
}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the "
  "Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods "
  "\ngenerates the following output. The example "
  "displays the values \nreturned by the methods, "
  "using several IFormatProvider objects.\n" );
  
  // To call a [ParamArray] method in C++, you cannot just
  // list the parameters, you need to build an array.
  array<Double>^dataElem = gcnew array<Double>(6);
  dataElem[ 0 ] = 10.5;
  dataElem[ 1 ] = 22.2;
  dataElem[ 2 ] = 45.9;
  dataElem[ 3 ] = 88.7;
  dataElem[ 4 ] = 156.05;
  dataElem[ 5 ] = 297.6;
  DataSet^ ds1 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds1 );
  dataElem = gcnew array<Double>(5);
  dataElem[ 0 ] = 359999.95;
  dataElem[ 1 ] = 425000;
  dataElem[ 2 ] = 499999.5;
  dataElem[ 3 ] = 775000;
  dataElem[ 4 ] = 1695000;
  DataSet^ ds2 = gcnew DataSet( dataElem );
  DisplayDataSet( ds2 );
}

/*
This example of the Convert::To<Type>( Object*, IFormatProvider* ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:30:23 2003-05-13 15:29:39 2003-05-13 15:29:47
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert::        Default   Geometric Mean       Median
---------        -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 08:05:19 2003-05-20 22:54:57 2003-05-19 10:21:59
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
using System;
using System.Collections;

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
public enum AverageType : short
{
  None = 0,
  GeometricMean = 1,
  ArithmeticMean = 2,
  Median = 3
};

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
public class AverageInfo : IFormatProvider
{
  protected AverageType AvgType;

  // Specify the type of averaging in the constructor.
  public AverageInfo( AverageType avgType )
  {
    this.AvgType = avgType;
  }

  // This method returns a reference to the containing object
  // if an object of AverageInfo type is requested.
  public object GetFormat( Type argType )
  {
    if ( argType == typeof( AverageInfo ) )
      return this;
    else
      return null;
  }

  // Use this property to set or get the type of averaging.
  public AverageType TypeOfAverage
  {
    get { return this.AvgType; }
    set { this.AvgType = value; }
  }
}

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// return an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
public class DataSet : IConvertible
{
  protected ArrayList   data;
  protected AverageInfo  defaultProvider;

  // Construct the object and add an initial list of values.
  // Create a default format provider.
  public DataSet( params double[ ] values )
  {
    data = new ArrayList( values );
    defaultProvider =
      new AverageInfo( AverageType.ArithmeticMean );
  }

  // Add additional values with this method.
  public int Add( double value )
  {
    data.Add( value );
    return data.Count;
  }

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  public double this[ int index ]
  {
    get
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        return (double)data[ index ];
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.get] Index out of range." );
    }
    set
    {
      if( index >= 0 && index < data.Count )
        data[ index ] = value;

      else if( index == data.Count )
        data.Add( value );
      else
        throw new InvalidOperationException(
          "[DataSet.set] Index out of range." );
    }
  }

  // This property returns the number of elements in the object.
  public int Count
  {
    get { return data.Count; }
  }

  // This method calculates the average of the object's elements.
  protected double Average( AverageType avgType )
  {
    double SumProd;

    if( data.Count == 0 )
      return 0.0;

    switch( avgType )
    {
      case AverageType.GeometricMean:

        SumProd = 1.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd *= (double)data[ Index ];

        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow(
          Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count );

      case AverageType.ArithmeticMean:

        SumProd = 0.0;
        for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
          SumProd += (double)data[ Index ];

        return SumProd / data.Count;

      case AverageType.Median:

        if( data.Count % 2 == 0 )
          return ( (double)data[ data.Count / 2 ] +
            (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] ) / 2.0;
        else
          return (double)data[ data.Count / 2 ];

      default:
        return 0.0;
    }
  }

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  protected AverageInfo GetAverageInfo( IFormatProvider provider )
  {
    AverageInfo avgInfo = null;

    if( provider != null )
      avgInfo = (AverageInfo)provider.GetFormat(
        typeof( AverageInfo ) );

    if ( avgInfo == null )
      return defaultProvider;
    else
      return avgInfo;
  }

  // Calculate the average and limit the range.
  protected double CalcNLimitAverage( double min, double max,
    IFormatProvider provider )
  {
    // Get the format provider and calculate the average.
    AverageInfo avgInfo = GetAverageInfo( provider );
    double avg = Average( avgInfo.TypeOfAverage );

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    return avg > max ? max : avg < min ? min : avg;
  }

  // The following elements are required by IConvertible.

  // None of these conversion functions throw exceptions. When
  // the data is out of range for the type, the appropriate
  // MinValue or MaxValue is used.
  public TypeCode GetTypeCode( )
  {
    return TypeCode.Object;
  }

  public bool ToBoolean( IFormatProvider provider )
  {
    // ToBoolean is false if the dataset is empty.
    if( data.Count <= 0 )
    {
      return false;
    }

    // For median averaging, ToBoolean is true if any
    // non-discarded elements are nonzero.
    else if( AverageType.Median ==
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    {
      if (data.Count % 2 == 0 )
        return ( (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0 ||
          (double)data[ data.Count / 2 - 1 ] != 0.0 );
      else
        return (double)data[ data.Count / 2 ] != 0.0;
    }

    // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
    // true if any element of the dataset is nonzero.
    else
    {
      for( int Index = 0; Index < data.Count; Index++ )
        if( (double)data[ Index ] != 0.0 )
          return true;
      return false;
    }
  }

  public byte ToByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage(
      Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) );
  }

  public char ToChar( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      Char.MinValue, Char.MaxValue, provider ) ) );
  }

  // Convert to DateTime by adding the calculated average as
  // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
  // always returned.
  public DateTime ToDateTime( IFormatProvider provider )
  {
    double seconds =
      Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage );
    try
    {
      return DateTime.Now.AddSeconds( seconds );
    }
    catch( ArgumentOutOfRangeException )
    {
      return seconds < 0.0 ? DateTime.MinValue : DateTime.MaxValue;
    }
  }

  public decimal ToDecimal( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
    // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
    // following limits must be used.
    return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage(
      -79228162514264330000000000000.0,
      79228162514264330000000000000.0, provider ) );
  }

  public double ToDouble( IFormatProvider provider )
  {
    return Average( GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage );
  }

  public short ToInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage(
      Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) );
  }

  public int ToInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage(
      Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) );
  }

  public long ToInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
    // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
    // limits must be used.
    return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage(
      -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) );
  }

  public SByte ToSByte( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage(
      SByte.MinValue, SByte.MaxValue, provider ) );
  }

  public float ToSingle( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage(
      Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt16 ToUInt16( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage(
      UInt16.MinValue, UInt16.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt32 ToUInt32( IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage(
      UInt32.MinValue, UInt32.MaxValue, provider ) );
  }

  public UInt64 ToUInt64( IFormatProvider provider )
  {
    // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
    // UInt64 value, so the following limit must be used.
    return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage(
      0, 18446744073709550000.0, provider ) );
  }

  public object ToType( Type conversionType,
    IFormatProvider provider )
  {
    return Convert.ChangeType( Average(
      GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage ),
      conversionType );
  }

  public string ToString( IFormatProvider provider )
  {
    AverageType avgType = GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage;
    return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType,
      Average( avgType ) );
  }
}

class IConvertibleProviderDemo
{
  // Display a DataSet with three different format providers.
  public static void DisplayDataSet( DataSet ds )
  {
    string   fmt  = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}";
    AverageInfo median = new AverageInfo( AverageType.Median );
    AverageInfo geMean =
      new AverageInfo( AverageType.GeometricMean );

     // Display the dataset elements.
    if( ds.Count > 0 )
    {
      Console.Write( "\nDataSet: [{0}", ds[ 0 ] );
      for( int iX = 1; iX < ds.Count; iX++ )
        Console.Write( ", {0}", ds[ iX ] );
      Console.WriteLine( "]\n" );
    }

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default",
      "Geometric Mean", "Median");
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------",
      "--------------", "------");
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean",
      Convert.ToBoolean( ds, null ),
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ),
      Convert.ToBoolean( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte",
      Convert.ToByte( ds, null ),
      Convert.ToByte( ds, geMean ),
      Convert.ToByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar",
      Convert.ToChar( ds, null ),
      Convert.ToChar( ds, geMean ),
      Convert.ToChar( ds, median ) );
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" +
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}",
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, null ),
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ),
      Convert.ToDateTime( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal",
      Convert.ToDecimal( ds, null ),
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ),
      Convert.ToDecimal( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble",
      Convert.ToDouble( ds, null ),
      Convert.ToDouble( ds, geMean ),
      Convert.ToDouble( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16",
      Convert.ToInt16( ds, null ),
      Convert.ToInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32",
      Convert.ToInt32( ds, null ),
      Convert.ToInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64",
      Convert.ToInt64( ds, null ),
      Convert.ToInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToInt64( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte",
      Convert.ToSByte( ds, null ),
      Convert.ToSByte( ds, geMean ),
      Convert.ToSByte( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle",
      Convert.ToSingle( ds, null ),
      Convert.ToSingle( ds, geMean ),
      Convert.ToSingle( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16",
      Convert.ToUInt16( ds, null ),
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt16( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32",
      Convert.ToUInt32( ds, null ),
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt32( ds, median ) );
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64",
      Convert.ToUInt64( ds, null ),
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ),
      Convert.ToUInt64( ds, median ) );
  }

  public static void Main( )
  {
    Console.WriteLine( "This example of " +
      "the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods " +
      "\ngenerates the following output. The example " +
      "displays the values \nreturned by the methods, " +
      "using several IFormatProvider objects.\n" );

    DataSet ds1 = new DataSet(
      10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 );
    DisplayDataSet( ds1 );

    DataSet ds2 = new DataSet(
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 );
    DisplayDataSet( ds2 );
  }
}

/*
This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatProvider ) methods
generates the following output. The example displays the values
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.

DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            103         59         67
ToChar             g          ;          C
ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
ToInt16           103         59         67
ToInt32           103         59         67
ToInt64           103         59         67
ToSByte           103         59         67
ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
ToUInt16           103         59         67
ToUInt32           103         59         67
ToUInt64           103         59         67

DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]

Convert.         Default   Geometric Mean       Median
--------         -------   --------------       ------
ToBoolean          True        True        True
ToByte            255         255         255
ToChar             ?          ?          ?
ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
ToInt16          32767        32767        32767
ToInt32          751000       631577       500000
ToInt64          751000       631577       500000
ToSByte           127         127         127
ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
ToUInt16          65535        65535        65535
ToUInt32         751000       631577       500000
ToUInt64         751000       631577       500000
*/
open System
open System.Collections

// Define the types of averaging available in the class
// implementing IConvertible.
type AverageType =
  | None = 0s
  | GeometricMean = 1s
  | ArithmeticMean = 2s
  | Median = 3s

// Pass an instance of this class to methods that require an
// IFormatProvider. The class instance determines the type of
// average to calculate.
[<AllowNullLiteral>]
type AverageInfo(avgType: AverageType) =
  // Use this property to set or get the type of averaging.
  member val TypeOfAverage = avgType with get, set 
  
  interface IFormatProvider with
    // This method returns a reference to the containing object
    // if an object of AverageInfo type is requested.
    member this.GetFormat(argType: Type) =
      if argType = typeof<AverageInfo> then
        this
      else
        null

// This class encapsulates an array of double values and implements
// the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods
// an average of the array elements in one of three types:
// arithmetic mean, geometric mean, or median.
type DataSet([<ParamArray>] values: double[]) =
  let data = ResizeArray values
  let defaultProvider =
    AverageInfo AverageType.ArithmeticMean

  // Add additional values with this method.
  member _.Add(value: double) =
    data.Add value
    data.Count

  // Get, set, and add values with this indexer property.
  member _.Item
    with get (index) =
      if index >= 0 && index < data.Count then
        data[index]
      else
        raise (InvalidOperationException "[DataSet.get] Index out of range.")
    and set index value =
      if index >= 0 && index < data.Count then
        data[index] <- value
      elif index = data.Count then
        data.Add value
      else
        raise (InvalidOperationException "[DataSet.set] Index out of range.")

  // This property returns the number of elements in the object.
  member _.Count =
    data.Count

  // This method calculates the average of the object's elements.
  member _.Average(avgType: AverageType) =
    if data.Count = 0 then
      0.0
    else
      match avgType with
      | AverageType.GeometricMean ->
        let sumProd =
          Seq.reduce ( * ) data
        
        // This calculation will not fail with negative
        // elements.
        (sign sumProd |> float) * Math.Pow(abs sumProd, 1.0 / (float data.Count))

      | AverageType.ArithmeticMean ->
        Seq.average data

      | AverageType.Median ->
        if data.Count % 2 = 0 then
          (data[data.Count / 2] + data[data.Count / 2 - 1]) / 2.0
        else
          data[ data.Count / 2]
      | _ ->
        0.0

  // Get the AverageInfo object from the caller's format provider,
  // or use the local default.
  member _.GetAverageInfo(provider: IFormatProvider) =
    let avgInfo =
      if provider <> null then
        provider.GetFormat typeof<AverageInfo> :?> AverageInfo
      else 
        null

    if avgInfo = null then
      defaultProvider
    else
      avgInfo

  // Calculate the average and limit the range.
  member this.CalcNLimitAverage(min: double, max: double, provider: IFormatProvider) =
    // Get the format provider and calculate the average.
    let avgInfo = this.GetAverageInfo provider
    let avg = this.Average avgInfo.TypeOfAverage

    // Limit the range, based on the minimum and maximum values
    // for the type.
    if avg > max then max elif avg < min then min else avg

  // The following elements are required by IConvertible.
  interface IConvertible with
    // None of these conversion functions throw exceptions. When
    // the data is out of range for the type, the appropriate
    // MinValue or MaxValue is used.
    member _.GetTypeCode() =
      TypeCode.Object

    member this.ToBoolean(provider: IFormatProvider) =
      // ToBoolean is false if the dataset is empty.
      if data.Count <= 0 then
        false

      // For median averaging, ToBoolean is true if any
      // non-discarded elements are nonzero.
      elif AverageType.Median = this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage then
        if data.Count % 2 = 0 then
          (data[data.Count / 2] <> 0.0 || data[data.Count / 2 - 1] <> 0.0)
        else
          data[data.Count / 2] <> 0.0

      // For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is
      // true if any element of the dataset is nonzero.
      else
        Seq.exists (fun x -> x <> 0.0) data

    member this.ToByte(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToByte(this.CalcNLimitAverage(float Byte.MinValue, float Byte.MaxValue, provider) )

    member this.ToChar(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToChar(Convert.ToUInt16(this.CalcNLimitAverage(float Char.MinValue, float Char.MaxValue, provider) ) )

    // Convert to DateTime by adding the calculated average as
    // seconds to the current date and time. A valid DateTime is
    // always returned.
    member this.ToDateTime(provider: IFormatProvider) =
      let seconds = this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage)
      try
        DateTime.Now.AddSeconds seconds
      with :? ArgumentOutOfRangeException ->
        if seconds < 0.0 then DateTime.MinValue else DateTime.MaxValue

    member this.ToDecimal(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      // Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the
      // following limits must be used.
      Convert.ToDecimal(this.CalcNLimitAverage(-79228162514264330000000000000.0, 79228162514264330000000000000.0, provider) )

    member this.ToDouble(provider: IFormatProvider) =
      this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage)

    member this.ToInt16(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToInt16(this.CalcNLimitAverage(float Int16.MinValue, float Int16.MaxValue, provider) )

    member this.ToInt32(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToInt32(this.CalcNLimitAverage(Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider) )

    member this.ToInt64(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds Int64.MinValue and
      // Int64.MaxValue to invalid Int64 values, so the following
      // limits must be used.
      Convert.ToInt64(this.CalcNLimitAverage(-9223372036854775000., 9223372036854775000., provider) )

    member this.ToSByte(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToSByte(this.CalcNLimitAverage(float SByte.MinValue, float SByte.MaxValue, provider) )

    member this.ToSingle(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToSingle(this.CalcNLimitAverage(float Single.MinValue, float Single.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt16(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToUInt16(this.CalcNLimitAverage(float UInt16.MinValue, float UInt16.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt32(provider: IFormatProvider) =
      Convert.ToUInt32(this.CalcNLimitAverage(float UInt32.MinValue, float UInt32.MaxValue, provider) )

    member this.ToUInt64(provider: IFormatProvider) =
      // The Double conversion rounds UInt64.MaxValue to an invalid
      // UInt64 value, so the following limit must be used.
      Convert.ToUInt64(this.CalcNLimitAverage(0, 18446744073709550000.0, provider) )

    member this.ToType(conversionType: Type, provider: IFormatProvider) =
      Convert.ChangeType(this.Average(this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage), conversionType)

    member this.ToString(provider: IFormatProvider) =
      let avgType = this.GetAverageInfo(provider).TypeOfAverage
      $"( {avgType}: {this.Average avgType:G10} )"        

// Display a DataSet with three different format providers.
let displayDataSet (ds: DataSet) =
  let fmt obj1 obj2 obj3 obj4 = printfn $"{obj1,-12}{obj2,20}{obj3,20}{obj4,20}"
  let median = AverageInfo AverageType.Median
  let geMean =
    AverageInfo AverageType.GeometricMean

  // Display the dataset elements.
  if ds.Count > 0 then
    printf $"\nDataSet: [{ds[0]}"
    for i = 1 to ds.Count - 1 do
      printf $", {ds[i]}"
    printfn "]\n"

  fmt "Convert." "Default" "Geometric Mean" "Median"
  fmt "--------" "-------" "--------------" "------"
  fmt "ToBoolean"
    (Convert.ToBoolean(ds, null))
    (Convert.ToBoolean(ds, geMean))
    (Convert.ToBoolean(ds, median))
  fmt "ToByte"
    (Convert.ToByte(ds, null))
    (Convert.ToByte(ds, geMean))
    (Convert.ToByte(ds, median))
  fmt "ToChar"
    (Convert.ToChar(ds, null))
    (Convert.ToChar(ds, geMean))
    (Convert.ToChar(ds, median))
  printfn $"""{"ToDateTime",-12}{Convert.ToDateTime(ds, null).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}{Convert.ToDateTime(ds, geMean).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}{Convert.ToDateTime(ds, median).ToString "20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss"}"""

  fmt "ToDecimal"
    (Convert.ToDecimal(ds, null))
    (Convert.ToDecimal(ds, geMean))
    (Convert.ToDecimal(ds, median))
  fmt "ToDouble"
    (Convert.ToDouble(ds, null))
    (Convert.ToDouble(ds, geMean))
    (Convert.ToDouble(ds, median))
  fmt "ToInt16"
    (Convert.ToInt16(ds, null))
    (Convert.ToInt16(ds, geMean))
    (Convert.ToInt16(ds, median))
  fmt "ToInt32"
    (Convert.ToInt32(ds, null))
    (Convert.ToInt32(ds, geMean))
    (Convert.ToInt32(ds, median))
  fmt "ToInt64"
    (Convert.ToInt64(ds, null))
    (Convert.ToInt64(ds, geMean))
    (Convert.ToInt64(ds, median))
  fmt "ToSByte"
    (Convert.ToSByte(ds, null))
    (Convert.ToSByte(ds, geMean))
    (Convert.ToSByte(ds, median))
  fmt "ToSingle"
    (Convert.ToSingle(ds, null))
    (Convert.ToSingle(ds, geMean))
    (Convert.ToSingle(ds, median))
  fmt "ToUInt16"
    (Convert.ToUInt16(ds, null))
    (Convert.ToUInt16(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt16(ds, median))
  fmt "ToUInt32"
    (Convert.ToUInt32(ds, null))
    (Convert.ToUInt32(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt32(ds, median))
  fmt "ToUInt64"
    (Convert.ToUInt64(ds, null))
    (Convert.ToUInt64(ds, geMean))
    (Convert.ToUInt64(ds, median))

printfn
  """This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatprovider) methods 
generates the following output. The example displays the values 
returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
"""

let ds1 = DataSet(10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6)
displayDataSet ds1

let ds2 = DataSet(359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000)
displayDataSet ds2

// This example of the Convert.To<Type>( object, IFormatprovider) methods
// generates the following output. The example displays the values
// returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
//
// DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
//
// Convert.         Default   Geometric Mean       Median
// --------         -------   --------------       ------
// ToBoolean          True        True        True
// ToByte            103         59         67
// ToChar             g          ;          C
// ToDateTime  2003-05-13 15:04:12 2003-05-13 15:03:28 2003-05-13 15:03:35
// ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
// ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
// ToInt16           103         59         67
// ToInt32           103         59         67
// ToInt64           103         59         67
// ToSByte           103         59         67
// ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
// ToUInt16           103         59         67
// ToUInt32           103         59         67
// ToUInt64           103         59         67
//
// DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
//
// Convert.         Default   Geometric Mean       Median
// --------         -------   --------------       ------
// ToBoolean          True        True        True
// ToByte            255         255         255
// ToChar             ?          ?          ?
// ToDateTime  2003-05-22 07:39:08 2003-05-20 22:28:45 2003-05-19 09:55:48
// ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
// ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
// ToInt16          32767        32767        32767
// ToInt32          751000       631577       500000
// ToInt64          751000       631577       500000
// ToSByte           127         127         127
// ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
// ToUInt16          65535        65535        65535
// ToUInt32         751000       631577       500000
// ToUInt64         751000       631577       500000
Imports System.Collections

Module IConvertibleProviderDemo

  ' Define the types of averaging available in the class 
  ' implementing IConvertible.
  Enum AverageType as Short
    None = 0
    GeometricMean = 1
    ArithmeticMean = 2
    Median = 3
  End Enum

  ' Pass an instance of this class to methods that require an 
  ' IFormatProvider. The class instance determines the type of 
  ' average to calculate.
  Public Class AverageInfo
    Implements IFormatProvider

    Protected AvgType   As AverageType

    ' Specify the type of averaging in the constructor.
    Public Sub New( avgType As AverageType )
      Me.AvgType = avgType
    End Sub

    ' This method returns a reference to the containing object 
    ' if an object of AverageInfo type is requested. 
    Public Function GetFormat( argType As Type ) As Object _
      Implements IFormatProvider.GetFormat

      If argType Is GetType( AverageInfo ) Then
        Return Me
      Else
        Return Nothing
      End If
    End Function 

    ' Use this property to set or get the type of averaging.
    Public Property TypeOfAverage( ) As AverageType
      Get
        Return Me.AvgType
      End Get
      Set( ByVal value as AverageType )
        Me.AvgType = value
      End Set
    End Property
  End Class 

  ' This class encapsulates an array of Double values and implements 
  ' the IConvertible interface. Most of the IConvertible methods 
  ' return an average of the array elements in one of three types: 
  ' arithmetic mean, geometric mean, or median. 
  Public Class DataSet
    Implements IConvertible

    Protected data       As ArrayList
    Protected defaultProvider  As AverageInfo
      
    ' Construct the object and add an initial list of values.
    ' Create a default format provider.
    Public Sub New( ParamArray values( ) As Double )
      data = New ArrayList( values )
      defaultProvider = New AverageInfo( _
        AverageType.ArithmeticMean ) 
    End Sub
      
    ' Add additional values with this method.
    Public Function Add( value As Double ) As Integer
      data.Add( value )
      Return data.Count
    End Function
      
    ' Get, set, and add values with this indexer property.
    Default Public Property Item(index As Integer) As Double
      Get
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          Return System.Convert.ToDouble( data( index ) )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.get] Index out of range." )
        End If
      End Get
      Set
        If index >= 0 AndAlso index < data.Count Then
          data( index ) = value
         
        ElseIf index = data.Count Then
          data.Add( value )
        Else
          Throw New InvalidOperationException( _
            "[DataSet.set] Index out of range." )
        End If
      End Set
    End Property
     
    ' This property returns the number of elements in the object.
    Public ReadOnly Property Count( ) As Integer
      Get
        Return data.Count
      End Get
    End Property

    ' This method calculates the average of the object's elements.
    Protected Function Average( ByVal avgType As AverageType ) As Double

      Dim SumProd As Double 
      Dim Index  As Integer

      If data.Count = 0 Then Return 0.0

      Select Case avgType
        
        Case AverageType.GeometricMean

          SumProd = 1.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd *= data( Index )
          Next Index
          
          ' This calculation will not fail with negative 
          ' elements.
          Return Math.Sign( SumProd ) * Math.Pow( _
            Math.Abs( SumProd ), 1.0 / data.Count )

        Case AverageType.ArithmeticMean

          SumProd = 0.0
          For Index = 0 To data.Count - 1
            SumProd += data( Index )
          Next Index

          Return SumProd / data.Count 

        Case AverageType.Median

          If data.Count Mod 2 = 0 Then
            Return ( data( data.Count \ 2 ) + _
              data( data.Count \ 2 - 1 ) ) / 2.0
          Else
            Return data( data.Count \ 2 ) 
          End If
      End Select
    End Function

    ' Get the AverageInfo object from the caller's format 
    ' provider, or use the local default.
    Protected Function GetAverageInfo( _
      provider As IFormatProvider ) As AverageInfo

      Dim avgInfo As AverageInfo = Nothing

      If Not provider Is Nothing Then
        avgInfo = provider.GetFormat( GetType( AverageInfo ) )
      End If

      Return IIf( avgInfo Is Nothing, defaultProvider, avgInfo )
      
    End Function      

    ' Calculate the average and limit the range.
    Protected Function CalcNLimitAverage( min As Double, _
      max As Double, provider as IFormatProvider ) As Double

      ' Get the format provider and calculate the average.
      Dim avgInfo As AverageInfo = GetAverageInfo( provider )
      Dim avg As Double = Average( avgInfo.TypeOfAverage )

      ' Limit the range, based on the minimum and maximum values 
      ' for the type.
      Return IIf( avg > max, max, IIf( avg < min, min, avg ) )

    End Function

    ' The following elements are required by IConvertible.

    ' None of these conversion functions throw exceptions. When
    ' the data is out of range for the type, the appropriate
    ' MinValue or MaxValue is used.
    Public Function GetTypeCode( ) As TypeCode _
      Implements IConvertible.GetTypeCode
      Return TypeCode.Object
    End Function

    Function ToBoolean( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Boolean Implements IConvertible.ToBoolean

      ' ToBoolean is false if the dataset is empty.
      If data.Count <= 0 Then
        Return False

      ' For median averaging, ToBoolean is true if any 
      ' non-discarded elements are nonzero.
      ElseIf AverageType.Median = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage Then

        If data.Count Mod 2 = 0 Then
          Return ( data( data.Count \ 2 ) <> 0.0 Or _
            data( data.Count \ 2 - 1 ) <> 0.0 )
        Else
          Return data( data.Count \ 2 ) <> 0.0
        End If

      ' For arithmetic or geometric mean averaging, ToBoolean is 
      ' true if any element of the dataset is nonzero. 
      Else
        Dim Index As Integer
        For Index = 0 To data.Count - 1
          If data( Index ) <> 0.0 Then Return True
        Next Index
        Return False
      End If
    End Function

    Function ToByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As Byte _
      Implements IConvertible.ToByte
      Return Convert.ToByte( CalcNLimitAverage( _
        Byte.MinValue, Byte.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToChar( ByVal provider As IFormatProvider ) As Char _
      Implements IConvertible.ToChar
      Return Convert.ToChar( Convert.ToUInt16( _
        CalcNLimitAverage( 0.0, &HFFFF, provider ) ) )
    End Function

    ' Convert to DateTime by adding the calculated average as 
    ' seconds to the current date and time. A valid DateTime is 
    ' always returned.
    Function ToDateTime( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      DateTime Implements IConvertible.ToDateTime
      Dim seconds As Double = Average( _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
      Try
        Return DateTime.Now.AddSeconds( seconds )
      Catch ex As ArgumentOutOfRangeException 
        Return IIf( seconds < 0.0, DateTime.MinValue, _
          DateTime.MaxValue )
      End Try
    End Function

    Function ToDecimal( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Decimal Implements IConvertible.ToDecimal

      ' The Double conversion rounds Decimal.MinValue and
      ' Decimal.MaxValue to invalid Decimal values, so the 
      ' following limits must be used.
      Return Convert.ToDecimal( CalcNLimitAverage( _
        -79228162514264330000000000000.0, _
        79228162514264330000000000000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToDouble( ByVal provider As IFormatProvider) As _
      Double Implements IConvertible.ToDouble
      Return Average( GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage )
    End Function

    Function ToInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Short Implements IConvertible.ToInt16
      Return Convert.ToInt16( CalcNLimitAverage( _
        Int16.MinValue, Int16.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Integer Implements IConvertible.ToInt32
      Return Convert.ToInt32( CalcNLimitAverage( _
        Int32.MinValue, Int32.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As Long _
      Implements IConvertible.ToInt64

      ' The Double conversion rounds Int64.MinValue and 
      ' Int64.MaxValue to invalid Long values, so the following 
      ' limits must be used.
      Return Convert.ToInt64( CalcNLimitAverage( _
        -9223372036854775000, 9223372036854775000, provider ) )
    End Function

    Function ToSByte( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      SByte Implements IConvertible.ToSByte

      ' SByte.MinValue and SByte.MaxValue are not defined in
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToSByte( CalcNLimitAverage( _
        -128, 127, provider ) )
    End Function

    Function ToSingle( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      Single Implements IConvertible.ToSingle
      Return Convert.ToSingle( CalcNLimitAverage( _
        Single.MinValue, Single.MaxValue, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt16( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt16 Implements IConvertible.ToUInt16

      ' UInt16.MinValue and UInt16.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt16( CalcNLimitAverage( _
        0, &HFFFF, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt32( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt32 Implements IConvertible.ToUInt32

      ' UInt32.MinValue and UInt32.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic.
      Return Convert.ToUInt32( CalcNLimitAverage( _
        0, 4294967295, provider ) )
    End Function

    Function ToUInt64( ByVal provider As IFormatProvider ) As _
      UInt64 Implements IConvertible.ToUInt64

      ' UInt64.MinValue and UInt64.MaxValue are not defined in 
      ' Visual Basic. The Double conversion would have rounded 
      ' UInt64.MaxValue, so the following limit must be used.
      Return Convert.ToUInt64( CalcNLimitAverage( _
        0, 18446744073709550000.0, provider ) )
    End Function

    Function ToType( ByVal conversionType As Type, _
      ByVal provider As IFormatProvider) As Object _
      Implements IConvertible.ToType
      Return Convert.ChangeType( Average( GetAverageInfo( _
        provider ).TypeOfAverage ), conversionType )
    End Function

    Overloads Function ToString( ByVal provider As IFormatProvider _
      ) As String Implements IConvertible.ToString
      Dim avgType as AverageType = _
        GetAverageInfo( provider ).TypeOfAverage
      Return String.Format( "( {0}: {1:G10} )", avgType, _
        Average( avgType ) )
    End Function
  End Class
  
  ' Display a DataSet with three different format providers.
  Sub DisplayDataSet( ds As DataSet )

    Dim fmt  As String   = "{0,-12}{1,20}{2,20}{3,20}"
    Dim median As AverageInfo = New AverageInfo( AverageType.Median )
    Dim geMean As AverageInfo = _
      New AverageInfo( AverageType.GeometricMean )
    Dim iX   As Integer

    ' Display the dataset elements.
    If ds.Count > 0 Then
      Console.Write( vbCrLf & "DataSet: [{0}", ds( 0 ) )
      For iX = 1 To ds.Count - 1
        Console.Write( ", {0}", ds( iX ) )
      Next iX
      Console.WriteLine( "]" & vbCrLf )
    End If

    Console.WriteLine( fmt, "Convert.", "Default", _
      "Geometric Mean", "Median" )
    Console.WriteLine( fmt, "--------", "-------", _
      "--------------", "------" )
    Console.WriteLine( fmt, "ToBoolean", _
      Convert.ToBoolean( ds, Nothing ), _
      Convert.ToBoolean( ds, geMean ), _
      Convert.ToBoolean( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToByte", _
      Convert.ToByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToChar", _
      Convert.ToChar( ds, Nothing ), _
      Convert.ToChar( ds, geMean ), _
      Convert.ToChar( ds, median ) )
    Console.WriteLine( "{0,-12}{1,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}" & _
      "{2,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}{3,20:yyyy-MM-dd HH:mm:ss}", _
      "ToDateTime", Convert.ToDateTime( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDateTime( ds, geMean ), _
      Convert.ToDateTime( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDecimal", _
      Convert.ToDecimal( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDecimal( ds, geMean ), _
      Convert.ToDecimal( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToDouble", _
      Convert.ToDouble( ds, Nothing ), _
      Convert.ToDouble( ds, geMean ), _
      Convert.ToDouble( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt16", _
      Convert.ToInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt32", _
      Convert.ToInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToInt64", _
      Convert.ToInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToInt64( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSByte", _
      Convert.ToSByte( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSByte( ds, geMean ), _
      Convert.ToSByte( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToSingle", _
      Convert.ToSingle( ds, Nothing ), _
      Convert.ToSingle( ds, geMean ), _
      Convert.ToSingle( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt16", _
      Convert.ToUInt16( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt16( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt16( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt32", _
      Convert.ToUInt32( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt32( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt32( ds, median ) )
    Console.WriteLine( fmt, "ToUInt64", _
      Convert.ToUInt64( ds, Nothing ), _
      Convert.ToUInt64( ds, geMean ), _
      Convert.ToUInt64( ds, median ) )
  End Sub
  
  Sub Main( )
    Console.WriteLine( _
      "This example of the Convert.To<Type>( Object, " & _
      "IFormatProvider ) methods " & vbCrLf & "generates " & _
      "the following output. The example displays the " & _
      "values " & vbCrLf & "returned by the methods, " & _
      "using several IFormatProvider objects." & vbCrLf )
     
    Dim ds1 As New DataSet( 10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6 )
    DisplayDataSet( ds1 )
     
    Dim ds2 As New DataSet( _
      359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000 )
    DisplayDataSet( ds2 )
  End Sub 
End Module 

' This example of the Convert.To<Type>( Object, IFormatProvider ) methods
' generates the following output. The example displays the values
' returned by the methods, using several IFormatProvider objects.
' 
' DataSet: [10.5, 22.2, 45.9, 88.7, 156.05, 297.6]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            103         59         67
' ToChar             g          ;          C
' ToDateTime  2003-05-13 14:52:53 2003-05-13 14:52:09 2003-05-13 14:52:17
' ToDecimal    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToDouble    103.491666666667  59.4332135445164        67.3
' ToInt16           103         59         67
' ToInt32           103         59         67
' ToInt64           103         59         67
' ToSByte           103         59         67
' ToSingle        103.4917      59.43321        67.3
' ToUInt16           103         59         67
' ToUInt32           103         59         67
' ToUInt64           103         59         67
' 
' DataSet: [359999.95, 425000, 499999.5, 775000, 1695000]
' 
' Convert.         Default   Geometric Mean       Median
' --------         -------   --------------       ------
' ToBoolean          True        True        True
' ToByte            255         255         255
' ToChar             ?          ?          ?
' ToDateTime  2003-05-22 07:27:49 2003-05-20 22:17:27 2003-05-19 09:44:29
' ToDecimal       750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToDouble        750999.89  631577.237188435      499999.5
' ToInt16          32767        32767        32767
' ToInt32          751000       631577       500000
' ToInt64          751000       631577       500000
' ToSByte           127         127         127
' ToSingle        750999.9      631577.3      499999.5
' ToUInt16          65535        65535        65535
' ToUInt32         751000       631577       500000
' ToUInt64         751000       631577       500000

Poznámky

Vrácená hodnota je výsledkem vyvolání IConvertible.ToDouble metody základního typu value.

provider umožňuje uživateli zadat informace o převodu specifické pro jazykovou verzi o obsahu value. Pokud value je String například číslo představující číslo, provider může poskytnout informace o zápisu použitém k reprezentaci daného čísla specifické pro jazykovou verzi.

Základní typy ignorují provider, ale parametr lze použít, pokud value je uživatelem definovaný typ, který implementuje IConvertible rozhraní.

Platí pro

ToDouble(UInt64)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 64bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::UInt64 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static double ToDouble (ulong value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToDouble : uint64 -> double
Public Shared Function ToDouble (value As ULong) As Double

Parametry

value
UInt64

64bitové celé číslo bez znaménka pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede každý prvek v poli UInt64 hodnot na Double hodnotu.

ulong[] numbers = { UInt64.MinValue, 121, 12345, UInt64.MaxValue };
double result;

foreach (ulong number in numbers)
{
  result = Convert.ToDouble(number);
  Console.WriteLine("Converted the UInt64 value {0} to {1}.",
           number, result);
}
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt64 value 0 to 0.
//  Converted the UInt64 value 121 to 121.
//  Converted the UInt64 value 12345 to 12345.
//  Converted the UInt64 value 18446744073709551615 to 1.84467440737096E+19.
let numbers =
  [| UInt64.MinValue; 121uL; 12345uL; UInt64.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToDouble number
  printfn $"Converted the UInt64 value {number} to {result}."
// The example displays the following output:
//  Converted the UInt64 value 0 to 0.
//  Converted the UInt64 value 121 to 121.
//  Converted the UInt64 value 12345 to 12345.
//  Converted the UInt64 value 18446744073709551615 to 1.84467440737096E+19.
Dim numbers() As ULong = { UInt64.MinValue, 121, 12345, UInt64.MaxValue }
Dim result As Double

For Each number As ULong In numbers
  result = Convert.ToDouble(number)
  Console.WriteLine("Converted the UInt64 value {0} to {1}.", _
           number, result)
Next  
' The example displays the following output:
'  Converted the UInt64 value 0 to 0.
'  Converted the UInt64 value 121 to 121.
'  Converted the UInt64 value 12345 to 12345.
'  Converted the UInt64 value 18446744073709551615 to 1.84467440737096E+19.

Platí pro

ToDouble(UInt32)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 32bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::UInt32 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static double ToDouble (uint value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToDouble : uint32 -> double
Public Shared Function ToDouble (value As UInteger) As Double

Parametry

value
UInt32

32bitové celé číslo bez znaménka pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede každý prvek v poli UInt32 hodnot na Double hodnotu.

uint[] numbers = { UInt32.MinValue, 121, 12345, UInt32.MaxValue };
double result;

foreach (uint number in numbers)
{
  result = Convert.ToDouble(number);
  Console.WriteLine("Converted the UInt32 value {0} to {1}.",
           number, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt32 value 0 to 0.
//    Converted the UInt32 value 121 to 121.
//    Converted the UInt32 value 12345 to 12345.
//    Converted the UInt32 value 4294967295 to 4294967295.
let numbers =
  [| UInt32.MinValue; 121u; 12345u; UInt32.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToDouble number
  printfn $"Converted the UInt32 value {number} to {result}."
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt32 value 0 to 0.
//    Converted the UInt32 value 121 to 121.
//    Converted the UInt32 value 12345 to 12345.
//    Converted the UInt32 value 4294967295 to 4294967295.
Dim numbers() As UInteger = { UInt32.MinValue, 121, 12345, UInt32.MaxValue }
Dim result As Double

For Each number As UInteger In numbers
  result = Convert.ToDouble(number)
  Console.WriteLine("Converted the UInt32 value {0} to {1}.", _
           number, result)
Next  
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt32 value 0 to 0.
'    Converted the UInt32 value 121 to 121.
'    Converted the UInt32 value 12345 to 12345.
'    Converted the UInt32 value 4294967295 to 4294967295.

Platí pro

ToDouble(UInt16)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::UInt16 value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static double ToDouble (ushort value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToDouble : uint16 -> double
Public Shared Function ToDouble (value As UShort) As Double

Parametry

value
UInt16

16bitové celé číslo bez znaménka pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede každý prvek v poli UInt16 hodnot na Double hodnotu.

ushort[] numbers = { UInt16.MinValue, 121, 12345, UInt16.MaxValue };
double result;

foreach (ushort number in numbers)
{
  result = Convert.ToDouble(number);
  Console.WriteLine("Converted the UInt16 value {0} to {1}.",
           number, result);
}
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value 0 to 0.
//    Converted the UInt16 value 121 to 121.
//    Converted the UInt16 value 12345 to 12345.
//    Converted the UInt16 value 65535 to 65535.
let numbers = 
  [| UInt16.MinValue; 121us; 12345us; UInt16.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToDouble number
  printfn $"Converted the UInt16 value {number} to {result}."
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value 0 to 0.
//    Converted the UInt16 value 121 to 121.
//    Converted the UInt16 value 12345 to 12345.
//    Converted the UInt16 value 65535 to 65535.
Dim numbers() As UShort = { UInt16.MinValue, 121, 12345, UInt16.MaxValue }
Dim result As Double

For Each number As UShort In numbers
  result = Convert.ToDouble(number)
  Console.WriteLine("Converted the UInt16 value {0} to {1}.", _
           number, result)
Next  
' The example displays the following output:
'    Converted the UInt16 value 0 to 0.
'    Converted the UInt16 value 121 to 121.
'    Converted the UInt16 value 12345 to 12345.
'    Converted the UInt16 value 65535 to 65535.

Platí pro

ToDouble(String)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::String ^ value);
public static double ToDouble (string value);
public static double ToDouble (string? value);
static member ToDouble : string -> double
Public Shared Function ToDouble (value As String) As Double

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní číslu v value, nebo 0 (nula), pokud value je null.

Výjimky

value není číslo v platném formátu.

value představuje číslo, které je menší než Double.MinValue nebo větší než Double.MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každý prvek v poli číselných řetězců na Double. Výstup příkladu je ze systému, jehož aktuální jazyková verze je en-US.

using System;

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   string[] values= { "-1,035.77219", "1AFF", "1e-35",
             "1,635,592,999,999,999,999,999,999", "-17.455",
             "190.34001", "1.29e325"};
   double result;

   foreach (string value in values)
   {
     try {
      result = Convert.ToDouble(value);
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, result);
     }
     catch (FormatException) {
      Console.WriteLine("Unable to convert '{0}' to a Double.", value);
     }
     catch (OverflowException) {
      Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a Double.", value);
     }
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Converted '-1,035.77219' to -1035.77219.
//    Unable to convert '1AFF' to a Double.
//    Converted '1e-35' to 1E-35.
//    Converted '1,635,592,999,999,999,999,999,999' to 1.635593E+24.
//    Converted '-17.455' to -17.455.
//    Converted '190.34001' to 190.34001.
//    '1.29e325' is outside the range of a Double.
open System

let values= 
  [| "-1,035.77219"; "1AFF"; "1e-35"
    "1,635,592,999,999,999,999,999,999"; "-17.455"
    "190.34001"; "1.29e325" |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToDouble value
    printfn $"Converted '{value}' to {result}."
  with
  | :? FormatException ->
    printfn $"Unable to convert '{value}' to a Double."
  | :? OverflowException ->
    printfn $"'{value}' is outside the range of a Double."
// The example displays the following output:
//    Converted '-1,035.77219' to -1035.77219.
//    Unable to convert '1AFF' to a Double.
//    Converted '1e-35' to 1E-35.
//    Converted '1,635,592,999,999,999,999,999,999' to 1.635593E+24.
//    Converted '-17.455' to -17.455.
//    Converted '190.34001' to 190.34001.
//    '1.29e325' is outside the range of a Double.
Module Example
  Public Sub Main()
   Dim values() As String = { "-1,035.77219", "1AFF", "1e-35", _
                 "1,635,592,999,999,999,999,999,999", "-17.455", _
                 "190.34001", "1.29e325"}
   Dim result As Double
   
   For Each value As String In values
     Try
      result = Convert.ToDouble(value)
      Console.WriteLine("Converted '{0}' to {1}.", value, result)
     Catch e As FormatException
      Console.WriteLine("Unable to convert '{0}' to a Double.", value)      
     Catch e As OverflowException
      Console.WriteLine("'{0}' is outside the range of a Double.", value)
     End Try
   Next    
  End Sub  
End Module
' The example displays the following output:
'    Converted '-1,035.77219' to -1035.77219.
'    Unable to convert '1AFF' to a Double.
'    Converted '1e-35' to 1E-35.
'    Converted '1,635,592,999,999,999,999,999,999' to 1.635593E+24.
'    Converted '-17.455' to -17.455.
'    Converted '190.34001' to 190.34001.
'    '1.29e325' is outside the range of a Double.

Poznámky

ToDouble(String) Použití metody je ekvivalentní předání value metoděDouble.Parse(String). value interpretuje se pomocí konvencí formátování aktuální jazykové verze.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud převod selže, můžete místo toho volat metodu Double.TryParse . Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, jestli byl převod úspěšný nebo neúspěšný.

Platí pro

ToDouble(String, IFormatProvider)

Převede zadanou řetězcovou reprezentaci čísla na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s plovoucí desetinnou čárkou pomocí zadaných informací o formátování specifické pro jazykovou verzi.

public:
 static double ToDouble(System::String ^ value, IFormatProvider ^ provider);
public static double ToDouble (string value, IFormatProvider provider);
public static double ToDouble (string? value, IFormatProvider? provider);
static member ToDouble : string * IFormatProvider -> double
Public Shared Function ToDouble (value As String, provider As IFormatProvider) As Double

Parametry

value
String

Řetězec obsahující číslo k převedení.

provider
IFormatProvider

Objekt, který poskytuje informace o formátování specifické pro jazykovou verzi.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní číslu v value, nebo 0 (nula), pokud value je null.

Výjimky

value není číslo v platném formátu.

value představuje číslo, které je menší než Double.MinValue nebo větší než Double.MaxValue.

Příklady

Následující příklad převede řetězcové reprezentace Double hodnot pomocí ToDouble metody pomocí objektu IFormatProvider .

using System;
using System.Globalization;

class Example
{
  static void Main()
  {
    // Create a NumberFormatInfo object and set some of its properties.
    NumberFormatInfo provider = new NumberFormatInfo();
    provider.NumberDecimalSeparator = ",";
    provider.NumberGroupSeparator = ".";
    provider.NumberGroupSizes = new int[] { 3 };

    // Define an array of numeric strings to convert.
    String[] values = { "123456789", "12345.6789", "12345,6789",
              "123,456.789", "123.456,789",
              "123,456,789.0123", "123.456.789,0123" };

    Console.WriteLine("Default Culture: {0}\n",
             CultureInfo.CurrentCulture.Name);
    Console.WriteLine("{0,-22} {1,-20} {2,-20}\n", "String to Convert",
             "Default/Exception", "Provider/Exception");

    // Convert each string to a Double with and without the provider.
    foreach (var value in values) {
      Console.Write("{0,-22} ", value);
      try {
       Console.Write("{0,-20} ", Convert.ToDouble(value));
      }
      catch (FormatException e) {
       Console.Write("{0,-20} ", e.GetType().Name);
      }
      try {
       Console.WriteLine("{0,-20} ", Convert.ToDouble(value, provider));
      }
      catch (FormatException e) {
       Console.WriteLine("{0,-20} ", e.GetType().Name);
      }
    }
  }
}
// The example displays the following output:
//    Default Culture: en-US
//
//    String to Convert   Default/Exception  Provider/Exception
//
//    123456789       123456789      123456789
//    12345.6789       12345.6789      123456789
//    12345,6789       123456789      12345.6789
//    123,456.789      123456.789      FormatException
//    123.456,789      FormatException   123456.789
//    123,456,789.0123    123456789.0123    FormatException
//    123.456.789,0123    FormatException   123456789.0123
open System
open System.Globalization

// Create a NumberFormatInfo object and set some of its properties.
let provider =
  NumberFormatInfo(NumberDecimalSeparator = ",", NumberGroupSeparator = ".", NumberGroupSizes = [| 3 |])

// Define an array of numeric strings to convert.
let values =
  [| "123456789"
    "12345.6789"
    "12345,6789"
    "123,456.789"
    "123.456,789"
    "123,456,789.0123"
    "123.456.789,0123" |]

printfn $"Default Culture: {CultureInfo.CurrentCulture.Name}\n"
printfn $"""{"String to Convert", -22} {"Default/Exception", -20} {"Provider/Exception", -20}\n"""

// Convert each string to a Double with and without the provider.
for value in values do
  printf $"{value, -22} "

  try
    printf $"{Convert.ToDouble value, -20} "
  with :? FormatException as e -> printf $"{e.GetType().Name, -20} "

  try
    printfn $"{Convert.ToDouble(value, provider), -20} "
  with :? FormatException as e -> printfn $"{e.GetType().Name, -20} "
// The example displays the following output:
//    Default Culture: en-US
//
//    String to Convert   Default/Exception  Provider/Exception
//
//    123456789       123456789      123456789
//    12345.6789       12345.6789      123456789
//    12345,6789       123456789      12345.6789
//    123,456.789      123456.789      FormatException
//    123.456,789      FormatException   123456.789
//    123,456,789.0123    123456789.0123    FormatException
//    123.456.789,0123    FormatException   123456789.0123
Imports System.Globalization

Module Example
  Sub Main()
    ' Create a NumberFormatInfo object and set some of its properties.
    Dim provider As New NumberFormatInfo() 
    provider.NumberDecimalSeparator = ","
    provider.NumberGroupSeparator = "."
    provider.NumberGroupSizes = { 3 }

    ' Define an array of numeric strings to convert.
    Dim values() As String = { "123456789", "12345.6789", "12345,6789", 
                  "123,456.789", "123.456,789", 
                  "123,456,789.0123", "123.456.789,0123" }

    Console.WriteLine("Default Culture: {0}", 
             CultureInfo.CurrentCulture.Name)
    Console.WriteLine()             
    Console.WriteLine("{0,-22} {1,-20} {2,-20}", "String to Convert",
             "Default/Exception", "Provider/Exception")
    Console.WriteLine()
    ' Convert each string to a Double with and without the provider.
    For Each value In values
      Console.Write("{0,-22} ", value)
      Try
       Console.Write("{0,-20} ", Convert.ToDouble(value))
      Catch e As FormatException
       Console.Write("{0,-20} ", e.GetType().Name)
      End Try
      Try
       Console.WriteLine("{0,-20} ", Convert.ToDouble(value, provider))
      Catch e As FormatException
       Console.WriteLine("{0,-20} ", e.GetType().Name)
      End Try
    Next
  End Sub 
End Module 
' The example displays the following output:
'    Default Culture: en-US
'    
'    String to Convert   Default/Exception  Provider/Exception
'    
'    123456789       123456789      123456789
'    12345.6789       12345.6789      123456789
'    12345,6789       123456789      12345.6789
'    123,456.789      123456.789      FormatException
'    123.456,789      FormatException   123456.789
'    123,456,789.0123    123456789.0123    FormatException
'    123.456.789,0123    FormatException   123456789.0123

Poznámky

Vrácená hodnota je výsledkem vyvolání Double.Parse metody na value.

providerIFormatProvider je instance, která získá NumberFormatInfo objekt. Objekt NumberFormatInfo poskytuje informace specifické pro jazykovou verzi formátu value. Pokud provider ano null, NumberFormatInfo použije se pro aktuální jazykovou verzi.

Pokud nechcete zpracovat výjimku, pokud převod selže, můžete místo toho volat metodu Double.TryParse . Vrátí Boolean hodnotu, která označuje, jestli byl převod úspěšný nebo neúspěšný.

Platí pro

ToDouble(SByte)

Důležité

Toto rozhraní API neodpovídá specifikaci CLS.

Převede hodnotu zadaného 8bitového celého čísla se signatem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::SByte value);
[System.CLSCompliant(false)]
public static double ToDouble (sbyte value);
[<System.CLSCompliant(false)>]
static member ToDouble : sbyte -> double
Public Shared Function ToDouble (value As SByte) As Double

Parametry

value
SByte

8bitové celé číslo se znaménkem pro převod.

Návraty

Double

8bitové celé číslo se signepsem, které je ekvivalentní value.

Atributy

Příklady

Následující příklad převede každý prvek v poli SByte hodnot na Double hodnotu.

sbyte[] numbers = { SByte.MinValue, -23, 0, 17, SByte.MaxValue };
double result;

foreach (sbyte number in numbers)
{
  result = Convert.ToDouble(number);
  Console.WriteLine("Converted the SByte value {0} to {1}.", number, result);
}
//    Converted the SByte value -128 to -128.
//    Converted the SByte value -23 to -23.
//    Converted the SByte value 0 to 0.
//    Converted the SByte value 17 to 17.
//    Converted the SByte value 127 to 127.
let numbers = 
  [| SByte.MinValue; -23y; 0y; 17y; SByte.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToDouble number
  printfn $"Converted the SByte value {number} to {result}."
//    Converted the SByte value -128 to -128.
//    Converted the SByte value -23 to -23.
//    Converted the SByte value 0 to 0.
//    Converted the SByte value 17 to 17.
//    Converted the SByte value 127 to 127.
Dim numbers() As SByte = { SByte.MinValue, -23, 0, 17, SByte.MaxValue }
Dim result As Double

For Each number As SByte In numbers
  result = Convert.ToDouble(number)
  Console.WriteLine("Converted the SByte value {0} to {1}.", number, result)
Next
'    Converted the SByte value -128 to -128.
'    Converted the SByte value -23 to -23.
'    Converted the SByte value 0 to 0.
'    Converted the SByte value 17 to 17.
'    Converted the SByte value 127 to 127.

Platí pro

ToDouble(Object)

Převede hodnotu zadaného objektu na číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::Object ^ value);
public static double ToDouble (object value);
public static double ToDouble (object? value);
static member ToDouble : obj -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Object) As Double

Parametry

value
Object

Objekt, který implementuje IConvertible rozhraní nebo null.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní valuenebo nule, pokud value je null.

Výjimky

value není ve vhodném formátu pro Double typ.

value neimplementuje IConvertible rozhraní.

-nebo-

Převod není podporován.

value představuje číslo, které je menší než Double.MinValue nebo větší než Double.MaxValue.

Příklady

Následující příklad se pokusí převést každou hodnotu v poli objektu Doublena .

object[] values = { true, 'a', 123, 1.764e32f, "9.78", "1e-02",
          1.67e03f, "A100", "1,033.67", DateTime.Now,
          Decimal.MaxValue };
double result;

foreach (object value in values)
{
  try {
   result = Convert.ToDouble(value);
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to {2}.",
            value.GetType().Name, value, result);
  }
  catch (FormatException) {
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not recognized as a valid Double value.",
            value.GetType().Name, value);
  }
  catch (InvalidCastException) {
   Console.WriteLine("Conversion of the {0} value {1} to a Double is not supported.",
            value.GetType().Name, value);
  }
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Boolean value True to 1.
//  Conversion of the Char value a to a Double is not supported.
//  Converted the Int32 value 123 to 123.
//  Converted the Single value 1.764E+32 to 1.76399995098587E+32.
//  Converted the String value 9.78 to 9.78.
//  Converted the String value 1e-02 to 0.01.
//  Converted the Single value 1670 to 1670.
//  The String value A100 is not recognized as a valid Double value.
//  Converted the String value 1,033.67 to 1033.67.
//  Conversion of the DateTime value 10/21/2008 07:12:12 AM to a Double is not supported.
//  Converted the Decimal value 79228162514264337593543950335 to 7.92281625142643E+28.
let values: obj[] =
  [| true; 'a'; 123; 1.764e32f; "9.78"; "1e-02";
    1.67e03f; "A100"; "1,033.67"; DateTime.Now
    Decimal.MaxValue |]

for value in values do
  try
    let result = Convert.ToDouble value
    printfn $"Converted the {value.GetType().Name} value {value} to {result}."
  with
  | :? FormatException ->
    printfn $"The {value.GetType().Name} value {value} is not recognized as a valid Double value."
  | :? InvalidCastException ->
    printfn $"Conversion of the {value.GetType().Name} value {value} to a Double is not supported."
// The example displays the following output:
//  Converted the Boolean value True to 1.
//  Conversion of the Char value a to a Double is not supported.
//  Converted the Int32 value 123 to 123.
//  Converted the Single value 1.764E+32 to 1.76399995098587E+32.
//  Converted the String value 9.78 to 9.78.
//  Converted the String value 1e-02 to 0.01.
//  Converted the Single value 1670 to 1670.
//  The String value A100 is not recognized as a valid Double value.
//  Converted the String value 1,033.67 to 1033.67.
//  Conversion of the DateTime value 10/21/2008 07:12:12 AM to a Double is not supported.
//  Converted the Decimal value 79228162514264337593543950335 to 7.92281625142643E+28.
Dim values() As Object = { True, "a"c, 123, CSng(1.764e32), "9.78", "1e-02", _
              CSng(1.67e03), "A100", "1,033.67", Date.Now, _
              Decimal.MaxValue }  
Dim result As Double

For Each value As Object In values
  Try
   result = Convert.ToDouble(value)
   Console.WriteLine("Converted the {0} value {1} to {2}.", _
            value.GetType().Name, value, result)
  Catch e As FormatException
   Console.WriteLine("The {0} value {1} is not recognized as a valid Double value.", _
            value.GetType().Name, value)
  Catch e As InvalidCastException
   Console.WriteLine("Conversion of the {0} value {1} to a Double is not supported.", _
            value.GetType().Name, value)
  End Try           
Next
' The example displays the following output:
'  Converted the Boolean value True to 1.
'  Conversion of the Char value a to a Double is not supported.
'  Converted the Int32 value 123 to 123.
'  Converted the Single value 1.764E+32 to 1.76399995098587E+32.
'  Converted the String value 9.78 to 9.78.
'  Converted the String value 1e-02 to 0.01.
'  Converted the Single value 1670 to 1670.
'  The String value A100 is not recognized as a valid Double value.
'  Converted the String value 1,033.67 to 1033.67.
'  Conversion of the DateTime value 10/21/2008 07:12:12 AM to a Double is not supported.
'  Converted the Decimal value 79228162514264337593543950335 to 7.92281625142643E+28.

Poznámky

Pokud value není null, tato metoda zabalí volání implementace IConvertible.ToDouble základního typu value.

Platí pro

ToDouble(Single)

Převede hodnotu zadaného čísla s plovoucí desetinnou čárkou s jednoduchou přesností na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(float value);
public static double ToDouble (float value);
static member ToDouble : single -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Single) As Double

Parametry

value
Single

Jednopřesné číslo s plovoucí desetinou čárkou.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Příklady

Následující příklad převede Single hodnotu na Double hodnotu.

public:
  void CovertDoubleFloat( double doubleVal )
  {
   float floatVal = 0;
   
   // A conversion from Double to Single cannot overflow.
   floatVal = System::Convert::ToSingle( doubleVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a float is {1}",
                 doubleVal, floatVal );

   // A conversion from Single to Double cannot overflow.
   doubleVal = System::Convert::ToDouble( floatVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}",
                 floatVal, doubleVal );
  }
public void CovertDoubleFloat(double doubleVal) {	
  float floatVal = 0;

  // Double to float conversion cannot overflow.
    floatVal = System.Convert.ToSingle(doubleVal);
    System.Console.WriteLine("{0} as a float is {1}",
      doubleVal, floatVal);

  // Conversion from float to double cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(floatVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}",
    floatVal, doubleVal);
}
let covertDoubleFloat (doubleVal: float) =
  // Double to float conversion cannot overflow.
  let floatVal = Convert.ToSingle doubleVal
  printfn $"{doubleVal} as a float is {floatVal}"

  // Conversion from float to double cannot overflow.
  let doubleVal = Convert.ToDouble floatVal
  printfn $"{floatVal} as a double is: {doubleVal}"
Public Sub CovertDoubleFloat(ByVal doubleVal As Double)
  Dim singleVal As Single = 0

  ' Double to Single conversion cannot overflow.
    singleVal = System.Convert.ToSingle(doubleVal)
    System.Console.WriteLine("{0} as a Single is {1}", _
                 doubleVal, singleVal)

  ' Conversion from Single to Double cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(singleVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}", _
               singleVal, doubleVal)
End Sub

Viz také

Platí pro

ToDouble(Int32)

Převede hodnotu zadaného 32bitového celého čísla s signedem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(int value);
public static double ToDouble (int value);
static member ToDouble : int -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Integer) As Double

Parametry

value
Int32

32bitové celé číslo se znaménkem pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Příklady

Následující příklad převede Int32 hodnotu na Double hodnotu.

public:
  void ConvertDoubleInt( double doubleVal )
  {
   int intVal = 0;
   
   // Double to int conversion can overflow.
   try
   {
     intVal = System::Convert::ToInt32( doubleVal );
     System::Console::WriteLine( " {0} as an int is: {1}",
     doubleVal, intVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Overflow in double-to-int conversion." );
   }
   
   // Int to double conversion cannot overflow.
   doubleVal = System::Convert::ToDouble( intVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}",
     intVal, doubleVal );
  }
public void ConvertDoubleInt(double doubleVal) {
  
  int   intVal = 0;
  // Double to int conversion can overflow.
  try {
    intVal = System.Convert.ToInt32(doubleVal);
    System.Console.WriteLine("{0} as an int is: {1}",
      doubleVal, intVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Overflow in double-to-int conversion.");
  }

  // Int to double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(intVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}",
    intVal, doubleVal);
}
let convertDoubleInt (doubleVal: float) = 
  let intVal = 0
  // Double to int conversion can overflow.
  try
    let intVal = Convert.ToInt32 doubleVal
    printfn $"{doubleVal} as an int is: {intVal}"
  with :? OverflowException ->
    printfn "Overflow in double-to-int conversion."

  // Int to double conversion cannot overflow.
  let doubleVal = Convert.ToDouble intVal
  printfn $"{intVal} as a double is: {doubleVal}"
Public Sub ConvertDoubleInt(ByVal doubleVal As Double)

  Dim intVal As Integer = 0
  ' Double to Integer conversion can overflow.
  Try
    intVal = System.Convert.ToInt32(doubleVal)
    System.Console.WriteLine("{0} as an Integer is: {1}", _
                 doubleVal, intVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in Double-to-Byte conversion.")
  End Try

  ' Integer to Double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(intVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}", _
               intVal, doubleVal)
End Sub

Platí pro

ToDouble(Int16)

Převede hodnotu zadaného 16bitového celého čísla se signatem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(short value);
public static double ToDouble (short value);
static member ToDouble : int16 -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Short) As Double

Parametry

value
Int16

16bitové celé číslo se znaménkem pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností ekvivalentní value.

Příklady

Následující příklad převede každý prvek v poli 16bitových signed celých čísel na Double hodnotu.

short[] numbers = { Int16.MinValue, -1032, 0, 192, Int16.MaxValue };
double result;

foreach (short number in numbers)
{
  result = Convert.ToDouble(number);
  Console.WriteLine("Converted the UInt16 value {0} to {1}.",
           number, result);
}
//    Converted the UInt16 value -32768 to -32768.
//    Converted the UInt16 value -1032 to -1032.
//    Converted the UInt16 value 0 to 0.
//    Converted the UInt16 value 192 to 192.
//    Converted the UInt16 value 32767 to 32767.
let numbers = 
  [| Int16.MinValue; -1032s; 0s; 192s; Int16.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToDouble number
  printfn $"Converted the UInt16 value {number} to {result}."
// The example displays the following output:
//    Converted the UInt16 value -32768 to -32768.
//    Converted the UInt16 value -1032 to -1032.
//    Converted the UInt16 value 0 to 0.
//    Converted the UInt16 value 192 to 192.
//    Converted the UInt16 value 32767 to 32767.
Dim numbers() As Short = { Int16.MinValue, -1032, 0, 192, Int16.MaxValue }
Dim result As Double

For Each number As Short In numbers
  result = Convert.ToDouble(number)
  Console.WriteLine("Converted the UInt16 value {0} to {1}.", _
           number, result)
Next           
'    Converted the UInt16 value -32768 to -32768.
'    Converted the UInt16 value -1032 to -1032.
'    Converted the UInt16 value 0 to 0.
'    Converted the UInt16 value 192 to 192.
'    Converted the UInt16 value 32767 to 32767.

Platí pro

ToDouble(Double)

Vrátí zadané číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností; neprovádí se žádný skutečný převod.

public:
 static double ToDouble(double value);
public static double ToDouble (double value);
static member ToDouble : double -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Double) As Double

Parametry

value
Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které se má vrátit.

Návraty

Double

value je vrácen beze změny.

Viz také

Platí pro

ToDouble(Decimal)

Převede hodnotu zadaného desetinného čísla na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou.

public:
 static double ToDouble(System::Decimal value);
public static double ToDouble (decimal value);
static member ToDouble : decimal -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Decimal) As Double

Parametry

value
Decimal

Desítkové číslo k převodu.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Příklady

Následující příklad převede Decimal hodnotu na Double hodnotu.

public:
  void ConvertDoubleDecimal( double doubleVal )
  {
   Decimal decimalVal;
   
   // Conversion from double to decimal cannot overflow.
   decimalVal = System::Convert::ToDecimal( doubleVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a decimal is: {1}",
     doubleVal, decimalVal );
   
   // Decimal to double conversion can overflow.
   try
   {
     doubleVal = System::Convert::ToDouble( decimalVal );
     System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}",
     decimalVal, doubleVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Overflow in decimal-to-double conversion." );
   }
  }
public void ConvertDoubleDecimal(decimal decimalVal){
  
  double doubleVal;
  
  // Decimal to double conversion cannot overflow.
 doubleVal = System.Convert.ToDouble(decimalVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}",
      decimalVal, doubleVal);

  // Conversion from double to decimal can overflow.
  try
 {
    decimalVal = System.Convert.ToDecimal(doubleVal);
  System.Console.WriteLine ("{0} as a decimal is: {1}",
    doubleVal, decimalVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Overflow in double-to-double conversion.");
  }
}
let convertDoubleDecimal (decimalVal: float) =
  // Decimal to double conversion cannot overflow.
  let doubleVal = 
    Convert.ToDouble decimalVal
  printfn $"{decimalVal} as a double is: {doubleVal}"

  // Conversion from double to decimal can overflow.
  try
    let decimalVal = Convert.ToDecimal doubleVal
    printfn $"{doubleVal} as a decimal is: {decimalVal}"
  with :? OverflowException ->
    printfn "Overflow in double-to-double conversion."
Public Sub ConvertDoubleDecimal(ByVal decimalVal As Decimal)

  Dim doubleVal As Double

  ' Decimal to Double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(decimalVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}", _
               decimalVal, doubleVal)
  
  ' Conversion from Double to Decimal can overflow.
  Try
    decimalVal = System.Convert.ToDecimal(doubleVal)
    System.Console.WriteLine("{0} as a Decimal is: {1}", _
                doubleVal, decimalVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in Double-to-Decimal conversion.")
  End Try

End Sub

Platí pro

ToDouble(DateTime)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.

public:
 static double ToDouble(DateTime value);
public static double ToDouble (DateTime value);
static member ToDouble : DateTime -> double
Public Shared Function ToDouble (value As DateTime) As Double

Parametry

value
DateTime

Hodnota data a času pro převod.

Návraty

Double

Tento převod není podporován. Není vrácena žádná hodnota.

Výjimky

Tento převod není podporován.

Platí pro

ToDouble(Char)

Volání této metody vždy vyvolá InvalidCastException.

public:
 static double ToDouble(char value);
public static double ToDouble (char value);
static member ToDouble : char -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Char) As Double

Parametry

value
Char

Znak Unicode pro převod.

Návraty

Double

Tento převod není podporován. Není vrácena žádná hodnota.

Výjimky

Tento převod není podporován.

Viz také

Platí pro

ToDouble(Byte)

Převede hodnotu zadaného 8bitového celého čísla bez znaménka na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(System::Byte value);
public static double ToDouble (byte value);
static member ToDouble : byte -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Byte) As Double

Parametry

value
Byte

8bitové celé číslo bez znaménka pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Příklady

Následující příklad převede Byte hodnotu na Double hodnotu.

public:
  void ConvertDoubleByte( double doubleVal )
  {
   Byte byteVal = 0;
   
   // Double to Byte conversion can overflow.
   try
   {
     byteVal = System::Convert::ToByte( doubleVal );
     System::Console::WriteLine( " {0} as a Byte is: {1}.",
     doubleVal, byteVal );
   }
   catch ( System::OverflowException^ ) 
   {
     System::Console::WriteLine( "Overflow in double-to-Byte conversion." );
   }
   
   // Byte to double conversion cannot overflow.
   doubleVal = System::Convert::ToDouble( byteVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}.",
     byteVal, doubleVal );
  }
public void ConvertDoubleByte(double doubleVal) {
  byte	byteVal = 0;

  // Double to byte conversion can overflow.
  try {
    byteVal = System.Convert.ToByte(doubleVal);
    System.Console.WriteLine("{0} as a byte is: {1}.",
      doubleVal, byteVal);
  }
  catch (System.OverflowException) {
    System.Console.WriteLine(
      "Overflow in double-to-byte conversion.");
  }

  // Byte to double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(byteVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}.",
    byteVal, doubleVal);
}
let convertDoubleByte (doubleVal: float) =
  // Double to byte conversion can overflow.
  try
    let byteVal = Convert.ToByte doubleVal
    printfn $"{doubleVal} as a byte is: {byteVal}."
    
    // Byte to double conversion cannot overflow.
    let doubleVal = Convert.ToDouble byteVal
    printfn $"{byteVal} as a double is: {doubleVal}."
  with :? OverflowException ->
    printfn "Overflow in double-to-byte conversion."
Public Sub ConvertDoubleByte(ByVal doubleVal As Double)
  Dim byteVal As Byte = 0

  ' Double to Byte conversion can overflow.
  Try
    byteVal = System.Convert.ToByte(doubleVal)
    System.Console.WriteLine("{0} as a Byte is: {1}.", _
      doubleVal, byteVal)
  Catch exception As System.OverflowException
    System.Console.WriteLine( _
      "Overflow in Double-to-Byte conversion.")
  End Try

  ' Byte to Double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(byteVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}.", _
               byteVal, doubleVal)
End Sub

Platí pro

ToDouble(Boolean)

Převede zadanou logickou hodnotu na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(bool value);
public static double ToDouble (bool value);
static member ToDouble : bool -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Boolean) As Double

Parametry

value
Boolean

Logická hodnota, kterou chcete převést.

Návraty

Double

Číslo 1, pokud value je true; v opačném případě 0.

Příklady

Následující příklad převede Boolean hodnotu na Double hodnotu.

public:
  void ConvertDoubleBool( double doubleVal )
  {
   bool boolVal;
   
   // Double to bool conversion cannot overflow.
   boolVal = System::Convert::ToBoolean( doubleVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a Boolean is: {1}.",
     doubleVal, boolVal );
   
   // bool to double conversion cannot overflow.
   doubleVal = System::Convert::ToDouble( boolVal );
   System::Console::WriteLine( " {0} as a double is: {1}.",
     boolVal, doubleVal );
  }
public void ConvertDoubleBool(double doubleVal) {
  bool	boolVal;
  // Double to bool conversion cannot overflow.
  boolVal = System.Convert.ToBoolean(doubleVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a Boolean is: {1}.",
    doubleVal, boolVal);

  // bool to double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(boolVal);
  System.Console.WriteLine("{0} as a double is: {1}.",
    boolVal, doubleVal);
}
let convertDoubleBool (doubleVal: float) =
  // Double to bool conversion cannot overflow.
  let boolVal = Convert.ToBoolean doubleVal
  printfn $"{doubleVal} as a Boolean is: {boolVal}."

  // bool to double conversion cannot overflow.
  let doubleVal = Convert.ToDouble boolVal
  printfn $"{boolVal} as a double is: {doubleVal}."
Public Sub ConvertDoubleBool(ByVal doubleVal As Double)
  Dim boolVal As Boolean

  'Double to Boolean conversion cannot overflow.
  boolVal = System.Convert.ToBoolean(doubleVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Boolean is: {1}.", _
               doubleVal, boolVal)

  'Boolean to Double conversion cannot overflow.
  doubleVal = System.Convert.ToDouble(boolVal)
  System.Console.WriteLine("{0} as a Double is: {1}.", _
               boolVal, doubleVal)
End Sub

Platí pro

ToDouble(Int64)

Převede hodnotu zadaného 64bitového celého čísla se signatem na ekvivalentní číslo s plovoucí desetinnou čárkou s dvojitou přesností.

public:
 static double ToDouble(long value);
public static double ToDouble (long value);
static member ToDouble : int64 -> double
Public Shared Function ToDouble (value As Long) As Double

Parametry

value
Int64

64bitové celé číslo se znaménkem pro převod.

Návraty

Double

Číslo s plovoucí desetinou čárkou s dvojitou přesností, které je ekvivalentní value.

Příklady

Následující příklad převede každý prvek v poli podepsaných dlouhých celých čísel na Double hodnotu.

long[] numbers = { Int64.MinValue, -903, 0, 172, Int64.MaxValue};
double result;

foreach (long number in numbers)
{
  result = Convert.ToDouble(number);
  Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.",
           number.GetType().Name, number,
           result.GetType().Name, result);
}
// The example displays the following output:
//  Converted the Int64 value '-9223372036854775808' to the Double value -9.22337203685478E+18.
//  Converted the Int64 value '-903' to the Double value -903.
//  Converted the Int64 value '0' to the Double value 0.
//  Converted the Int64 value '172' to the Double value 172.
//  Converted the Int64 value '9223372036854775807' to the Double value 9.22337203685478E+18.
let numbers = 
  [| Int64.MinValue; -903L; 0L; 172L; Int64.MaxValue |]

for number in numbers do
  let result = Convert.ToDouble number
  printfn $"Converted the {number.GetType().Name} value '{number}' to the {result.GetType().Name} value {result}."
// The example displays the following output:
//  Converted the Int64 value '-9223372036854775808' to the Double value -9.22337203685478E+18.
//  Converted the Int64 value '-903' to the Double value -903.
//  Converted the Int64 value '0' to the Double value 0.
//  Converted the Int64 value '172' to the Double value 172.
//  Converted the Int64 value '9223372036854775807' to the Double value 9.22337203685478E+18.
Dim numbers() As Long = { Int64.MinValue, -903, 0, 172, Int64.MaxValue}
Dim result As Double

For Each number As Long In numbers
  result = Convert.ToDouble(number)
  Console.WriteLine("Converted the {0} value '{1}' to the {2} value {3}.", _
           number.GetType().Name, number, _
           result.GetType().Name, result)

Next
' The example displays the following output:
'  Converted the Int64 value '-9223372036854775808' to the Double value -9.22337203685478E+18.
'  Converted the Int64 value '-903' to the Double value -903.
'  Converted the Int64 value '0' to the Double value 0.
'  Converted the Int64 value '172' to the Double value 172.
'  Converted the Int64 value '9223372036854775807' to the Double value 9.22337203685478E+18.

Platí pro