AssociationEndMember Třída

Definice

Představuje End přidružení v koncepčním modelu.

public ref class AssociationEndMember sealed : System::Data::Metadata::Edm::RelationshipEndMember
public sealed class AssociationEndMember : System.Data.Metadata.Edm.RelationshipEndMember
type AssociationEndMember = class
    inherit RelationshipEndMember
Public NotInheritable Class AssociationEndMember
Inherits RelationshipEndMember
Dědičnost

Vlastnosti

BuiltInTypeKind

Získá vestavěný typ typu AssociationEndMember .

DeclaringType

Získá typ, na kterém je tento člen deklarovaný.

(Zděděno od EdmMember)
DeleteBehavior

Získá provozní chování koncového člena této relace.

(Zděděno od RelationshipEndMember)
Documentation

Získá nebo nastaví dokumentaci přidruženou k tomuto typu.

(Zděděno od MetadataItem)
MetadataProperties

Získá seznam vlastností aktuálního typu.

(Zděděno od MetadataItem)
Name

Získá název tohoto člena.

(Zděděno od EdmMember)
RelationshipMultiplicity

Získá násobnost tohoto koncového člena relace.

(Zděděno od RelationshipEndMember)
TypeUsage

Získá instanci TypeUsage třídy, která obsahuje typ členu i omezující vlastnosti pro daný typ.

(Zděděno od EdmMember)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetEntityType()

V přidružení přistupte k entitě EntityType člena EndMember.

(Zděděno od RelationshipEndMember)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí funkce hash.

(Zděděno od Object)
GetType()

Type Získá aktuální instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří použádnou kopii aktuálního souboru Object.

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí název tohoto člena.

(Zděděno od EdmMember)

Platí pro