Exception.InnerException Vlastnost

Definice

Exception Získá instanci, která způsobila aktuální výjimku.

public:
 property Exception ^ InnerException { Exception ^ get(); };
public Exception InnerException { get; }
public Exception? InnerException { get; }
member this.InnerException : Exception
Public ReadOnly Property InnerException As Exception

Hodnota vlastnosti

Exception

Objekt, který popisuje chybu, která způsobila aktuální výjimku. Vlastnost InnerException vrátí stejnou hodnotu, jakou byla předána do konstruktoru Exception(String, Exception) , nebo null pokud vnitřní hodnota výjimky nebyla zadána konstruktoru. Tato vlastnost je jen ke čtení.

Implementuje

Příklady

Následující příklad ukazuje vyvolání a zachycení výjimky, která odkazuje na vnitřní výjimku.

using namespace System;

public ref class AppException: public Exception
{
public:
  AppException(String^ message ) : Exception(message)
  {}

  AppException(String^ message, Exception^ inner) : Exception(message, inner)
  {}
};

public ref class Example
{
public:
  void ThrowInner()
  {
   throw gcnew AppException("Exception in ThrowInner method.");
  }

  void CatchInner()
  {
   try {
     this->ThrowInner();
   }
   catch (AppException^ e) {
     throw gcnew AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e);
   }
  }
};

int main()
{
  Example^ ex = gcnew Example();
  try {
   ex->CatchInner();
  }
  catch (AppException^ e) {
   Console::WriteLine("In catch block of Main method.");
   Console::WriteLine("Caught: {0}", e->Message);
   if (e->InnerException != nullptr)
     Console::WriteLine("Inner exception: {0}", e->InnerException);
  }
}
// The example displays the following output:
//  In catch block of Main method.
//  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
//  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
//    at Example.ThrowInner()
//    at Example.CatchInner()
using System;

public class AppException : Exception
{
  public AppException(String message) : base (message)
  {}

  public AppException(String message, Exception inner) : base(message,inner) {}
}

public class Example
{
  public static void Main()
  {
   Example ex = new Example();

   try {
     ex.CatchInner();
   }
   catch(AppException e) {
     Console.WriteLine ("In catch block of Main method.");
     Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message);
     if (e.InnerException != null)
      Console.WriteLine("Inner exception: {0}", e.InnerException);
   }
  }

  public void ThrowInner ()
  {
   throw new AppException("Exception in ThrowInner method.");
  }

  public void CatchInner()
  {
   try {
     this.ThrowInner();
   }
   catch (AppException e) {
     throw new AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e);
   }
  }
}
// The example displays the following output:
//  In catch block of Main method.
//  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
//  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
//    at Example.ThrowInner()
//    at Example.CatchInner()
open System

type AppException =
  inherit Exception
  
  new (message: string) = { inherit Exception(message) }

  new (message: string, inner) = { inherit Exception(message, inner) }

let throwInner () =
  raise (AppException "Exception in throwInner function.")
  ()

let catchInner () =
  try
    throwInner ()
  with :? AppException as e ->
    raise (AppException("Error in catchInner caused by calling the throwInner function.", e) )

[<EntryPoint>]
let main _ =
  try
    catchInner ()
  with :? AppException as e ->
    printfn "In with block of main function."
    printfn $"Caught: {e.Message}"
    if e.InnerException <> null then
      printfn $"Inner exception: {e.InnerException}"
  0
// The example displays the following output:
//  In with block of main function.
//  Caught: Error in catchInner caused by calling the throwInner function.
//  Inner exception: Example+AppException: Exception in throwInner function.
//    at Example.throwInner()
//    at Example.catchInner()
Public Class AppException : Inherits Exception
  Public Sub New(message As String)
   MyBase.New(message)
  End Sub
  
  Public Sub New(message As String, inner As Exception)
   MyBase.New(message, inner)
  End Sub
End Class

Public Class Example
  Public Shared Sub Main()
   Dim testInstance As New Example()
   Try
     testInstance.CatchInner()
   Catch e As AppException
     Console.WriteLine ("In catch block of Main method.")
     Console.WriteLine("Caught: {0}", e.Message)
     If e.InnerException IsNot Nothing Then
      Console.WriteLine("Inner exception: {0}", e.InnerException)
     End If
   End Try
  End Sub
  
  Public Sub ThrowInner()
   Throw New AppException("Exception in ThrowInner method.")
  End Sub
  
  Public Sub CatchInner()
   Try
     Me.ThrowInner()
   Catch e As AppException
     Throw New AppException("Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.", e)
   End Try
  End Sub
End Class
' The example displays the following output:
'  In catch block of Main method.
'  Caught: Error in CatchInner caused by calling the ThrowInner method.
'  Inner exception: AppException: Exception in ThrowInner method.
'    at Example.ThrowInner()
'    at Example.CatchInner()

Poznámky

Pokud je výjimka X vyvolán jako přímý výsledek předchozí výjimky Y, InnerException vlastnost X by měla obsahovat odkaz na Y.

InnerException Vlastnost slouží k získání sady výjimek, které vedly k aktuální výjimce.

Můžete vytvořit novou výjimku, která zachytí předchozí výjimku. Kód, který zpracovává druhou výjimku, může použít další informace z předchozí výjimky ke zpracování chyby vhodnějším způsobem.

Předpokládejme, že existuje funkce, která čte soubor a formátuje data z daného souboru. V tomto příkladu se kód pokusí soubor přečíst, vyvolá se.IOException Funkce zachytí IOException a vyvolá .FileNotFoundException Může IOException být uložen ve InnerException vlastnosti FileNotFoundException, což umožňuje kód, který zachytí FileNotFoundException , aby prozkoumal příčinu počáteční chyby.

Vlastnost InnerException , která obsahuje odkaz na vnitřní výjimku, je nastavena při inicializaci objektu výjimky.

Platí pro