Exception Konstruktory

Definice

Inicializuje novou instanci Exception třídy.

Přetížení

Exception()

Inicializuje novou instanci Exception třídy.

Exception(String)

Inicializuje novou instanci Exception třídy se zadanou chybovou zprávou.

Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy Exception se serializovanými daty.

Exception(String, Exception)

Inicializuje novou instanci Exception třídy se zadanou chybovou zprávou a odkazem na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.

Exception()

Inicializuje novou instanci Exception třídy.

public:
 Exception();
public Exception ();
Public Sub New ()

Příklady

Následující příklad kódu odvodí Exception , který používá předdefinovanou zprávu. Kód ukazuje použití konstruktoru bez parametrů pro odvozenou třídu a základní Exception třídu.

// Example for the Exception( ) constructor.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception with a predefined message.
  public ref class NotEvenException: public Exception
  {
  public:
   NotEvenException()
     : Exception( "The argument to a function requiring "
   "even input is not divisible by 2." )
   {}

  };


  // Half throws a base exception if the input is not even.
  int Half( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew Exception;
   else
      return input / 2;
  }


  // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
  int Half2( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew NotEvenException;
   else
      return input / 2;
  }


  // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }


  // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf2( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half2( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception( ) constructor "
  "generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "parameterless constructor of the base class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 12 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 15 );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "parameterless constructor of a derived class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 24 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 27 );
}

/*
This example of the Exception( ) constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of the base class.

Half of 12 is 6.
System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
  at NDP_UE_CPP.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of a derived class.

Half of 24 is 12.
NDP_UE_CPP.NotEvenException: The argument to a function requiring even input is
 not divisible by 2.
  at NDP_UE_CPP.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf2(Int32 input)
*/
// Example for the Exception( ) constructor.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception with a predefined message.
  class NotEvenException : Exception
  {
    public NotEvenException( ) :
      base( "The argument to a function requiring " +
        "even input is not divisible by 2." )
    { }
  }

  class NewExceptionDemo
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine(
        "This example of the Exception( ) constructor " +
        "generates the following output." );
      Console.WriteLine(
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "parameterless constructor of the base class.\n" );

      CalcHalf( 12 );
      CalcHalf( 15 );

      Console.WriteLine(
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "parameterless constructor of a derived class.\n" );

      CalcHalf2( 24 );
      CalcHalf2( 27 );
    }
    
    // Half throws a base exception if the input is not even.
    static int Half( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new Exception( );

      else return input / 2;
    }

    // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    static int Half2( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new NotEvenException( );

      else return input / 2;
    }

    // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half( input );
        Console.WriteLine(
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }

    // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf2(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half2( input );
        Console.WriteLine(
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }
  }
}

/*
This example of the Exception( ) constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of the base class.

Half of 12 is 6.
System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
parameterless constructor of a derived class.

Half of 24 is 12.
NDP_UE_CS.NotEvenException: The argument to a function requiring even input is
not divisible by 2.
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)
*/
// Example for the Exception() constructor.
open System

// Derive an exception with a predefined message.
type NotEvenException() =
  inherit Exception "The argument to a function requiring even input is not divisible by 2."

// half throws a base exception if the input is not even.
let half input =
  if input % 2 <> 0 then
    raise (Exception())
  else input / 2

// half2 throws a derived exception if the input is not even.
let half2 input =
  if input % 2 <> 0 then
    raise (NotEvenException())
  else input / 2

// calcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
let calcHalf input =
  try
    let halfInput = half input
    printfn $"Half of {input} is {halfInput}."
  with ex ->
    printfn $"{ex}"

// calcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
let calcHalf2 input =
  try
    let halfInput = half2 input
    printfn $"Half of {input} is {halfInput}."
  with ex ->
    printfn $"{ex}"

printfn "This example of the Exception() constructor generates the following output." 
printfn "\nHere, an exception is thrown using the \nparameterless constructor of the base class.\n"

calcHalf 12
calcHalf 15

printfn "\nHere, an exception is thrown using the \nparameterless constructor of a derived class.\n"

calcHalf2 24
calcHalf2 27 


// This example of the Exception() constructor generates the following output.
// Here, an exception is thrown using the
// parameterless constructor of the base class.
//
// Half of 12 is 6.
// System.Exception: Exception of type 'System.Exception' was thrown.
//  at NDP_UE_FS.half(Int32 input)
//  at at NDP_UE_FS.calcHalf(Int32 input)
//
// Here, an exception is thrown using the
// parameterless constructor of a derived class.
//
// Half of 24 is 12.
// NDP_UE_FS+NotEvenException: The argument to a function requiring even input is
// not divisible by 2.
//  at NDP_UE_FS.half2(Int32 input)
//  at NDP_UE_FS.calcHalf2(Int32 input)
' Example for the Exception( ) constructor.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception with a predefined message.
  Class NotEvenException
    Inherits Exception
      
    Public Sub New( )
      MyBase.New( _
        "The argument to a function requiring " & _
        "even input is not divisible by 2." )
    End Sub
  End Class

  Module NewExceptionDemo
    
    Sub Main( )
      Console.WriteLine( _
        "This example of the Exception( ) constructor " & _
        "generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "parameterless constructor of the base class." & _
        vbCrLf )

      CalcHalf( 12 )
      CalcHalf( 15 )
       
      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "parameterless constructor of a derived class." & _
        vbCrLf )

      CalcHalf2( 24 )
      CalcHalf2( 27 )
    End Sub
      
    ' Half throws a base exception if the input is not even.
    Function Half( input As Integer ) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New Exception( )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half
      
    ' Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    Function Half2( input As Integer ) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New NotEvenException( )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half2
      
    ' CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf( input As Integer )

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half( input )
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub
      
    ' CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf2( input As Integer )

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half2( input )
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' NewExceptionDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of the Exception( ) constructor generates the following output.
' 
' Here, an exception is thrown using the
' parameterless constructor of the base class.
' 
' Half of 12 is 6.
' System.Exception: Exception of type System.Exception was thrown.
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.Half(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)
' 
' Here, an exception is thrown using the
' parameterless constructor of a derived class.
' 
' Half of 24 is 12.
' NDP_UE_VB.NotEvenException: The argument to a function requiring even input i
' s not divisible by 2.
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.Half2(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)

Poznámky

Tento konstruktor inicializuje Message vlastnost nové instance do zprávy zadané systémem, která popisuje chybu a bere v úvahu aktuální jazykovou verzi systému.

Všechny odvozené třídy by měly poskytnout tento konstruktor bez parametrů. Následující tabulka ukazuje počáteční hodnoty vlastnosti instance Exception.

Vlastnost Hodnota
InnerException Odkaz na hodnotu null (Nothing v Visual Basic).
Message Lokalizovaný popis nastavený systémem.

Platí pro

Exception(String)

Inicializuje novou instanci Exception třídy se zadanou chybovou zprávou.

public:
 Exception(System::String ^ message);
public Exception (string message);
public Exception (string? message);
new Exception : string -> Exception
Public Sub New (message As String)

Parametry

message
String

Zpráva popisující chybu

Příklady

Následující příklad kódu odvozuje pro konkrétní podmínku Exception . Kód ukazuje použití konstruktoru, který přebírá zprávu určenou volajícím jako parametr pro odvozenou třídu i základní Exception třídu.

// Example for the Exception( String* ) constructor.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception with a specifiable message.
  public ref class NotEvenException: public Exception
  {
  private:
   static String^ notEvenMessage = "The argument to a function requiring "
   "even input is not divisible by 2.";

  public:
   NotEvenException()
     : Exception( notEvenMessage )
   {}

   NotEvenException( String^ auxMessage )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", auxMessage, notEvenMessage ) )
   {}

  };


  // Half throws a base exception if the input is not even.
  int Half( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew Exception( String::Format( "The argument {0} is not divisible by 2.", input ) );
   else
      return input / 2;
  }


  // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
  int Half2( int input )
  {
   if ( input % 2 != 0 )
      throw gcnew NotEvenException( String::Format( "Invalid argument: {0}", input ) );
   else
      return input / 2;
  }


  // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }


  // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
  void CalcHalf2( int input )
  {
   try
   {
     int halfInput = Half2( input );
     Console::WriteLine( "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception( String* )\n"
  "constructor generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "constructor of the base class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 18 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf( 21 );
  Console::WriteLine( "\nHere, an exception is thrown using the \n"
  "constructor of a derived class.\n" );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 30 );
  NDP_UE_CPP::CalcHalf2( 33 );
}

/*
This example of the Exception( String* )
constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
constructor of the base class.

Half of 18 is 9.
System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CPP.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
constructor of a derived class.

Half of 30 is 15.
NDP_UE_CPP.NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function
requiring even input is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CPP.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CPP.CalcHalf2(Int32 input)
*/
// Example for the Exception( string ) constructor.
using System;

namespace NDP_UE_CS2
{
  // Derive an exception with a specifiable message.
  class NotEvenException : Exception
  {
    const string notEvenMessage =
      "The argument to a function requiring " +
      "even input is not divisible by 2.";

    public NotEvenException( ) :
      base( notEvenMessage )
    { }

    public NotEvenException( string auxMessage ) :
      base( String.Format( "{0} - {1}",
        auxMessage, notEvenMessage ) )
    { }
  }

  class NewSExceptionDemo
  {
    public static void Main()
    {
      Console.WriteLine(
        "This example of the Exception( string )\n" +
        "constructor generates the following output." );
      Console.WriteLine(
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "constructor of the base class.\n" );

      CalcHalf( 18 );
      CalcHalf( 21 );

      Console.WriteLine(
        "\nHere, an exception is thrown using the \n" +
        "constructor of a derived class.\n" );

      CalcHalf2( 30 );
      CalcHalf2( 33 );
    }
    
    // Half throws a base exception if the input is not even.
    static int Half( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new Exception( String.Format(
          "The argument {0} is not divisible by 2.",
          input ) );

      else return input / 2;
    }

    // Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    static int Half2( int input )
    {
      if( input % 2 != 0 )
        throw new NotEvenException(
          String.Format( "Invalid argument: {0}", input ) );

      else return input / 2;
    }

    // CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half( input );
        Console.WriteLine(
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }

    // CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    static void CalcHalf2(int input )
    {
      try
      {
        int halfInput = Half2( input );
        Console.WriteLine(
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput );
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }
  }
}

/*
This example of the Exception( string )
constructor generates the following output.

Here, an exception is thrown using the
constructor of the base class.

Half of 18 is 9.
System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.Half(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)

Here, an exception is thrown using the
constructor of a derived class.

Half of 30 is 15.
NDP_UE_CS.NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function r
equiring even input is not divisible by 2.
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.Half2(Int32 input)
  at NDP_UE_CS.NewSExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)
*/
// Example for the Exception(string) constructor.
open System

let notEvenMessage = "The argument to a function requiring even input is not divisible by 2."

// Derive an exception with a specifiable message.
type NotEvenException =
  inherit Exception
  new () = { inherit Exception(notEvenMessage) }
  new (auxMessage) = { inherit Exception($"{auxMessage} - {notEvenMessage}") }

// half throws a base exception if the input is not even.
let half input =
  if input % 2 <> 0 then
    raise (Exception $"The argument {input} is not divisible by 2.")
  else input / 2

// half2 throws a derived exception if the input is not even.
let half2 input =
  if input % 2 <> 0 then
    raise (NotEvenException $"Invalid argument: {input}")
  else input / 2

// calcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
let calcHalf input =
  try
    let halfInput = half input
    printfn $"Half of {input} is {halfInput}."
  with ex ->
    printfn $"{ex}"

// calcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
let calcHalf2 input =
  try
    let halfInput = half2 input
    printfn $"Half of {input} is {halfInput}."
  with ex ->
    printfn $"{ex}"

printfn "This example of the Exception(string)\nconstructor generates the following output."
printfn "\nHere, an exception is thrown using the \nconstructor of the base class.\n"

calcHalf 18
calcHalf 21

printfn "\nHere, an exception is thrown using the \nconstructor of a derived class.\n"

calcHalf2 30
calcHalf2 33


// This example of the Exception(string)
// constructor generates the following output.
//
// Here, an exception is thrown using the
// constructor of the base class.
//
// Half of 18 is 9.
// System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
//  at NDP_UE_FS_2.half(Int32 input)
//  at NDP_UE_FS_2.calcHalf(Int32 input)
//
// Here, an exception is thrown using the
// constructor of a derived class.
//
// Half of 30 is 15.
// NDP_UE_FS_2+NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function r
// equiring even input is not divisible by 2.
//  at NDP_UE_FS_2.half2(Int32 input)
//  at NDP_UE_FS_2.calcHalf2(Int32 input)
' Example for the Exception( String ) constructor( String ).
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception with a specifiable message.
  Class NotEvenException
    Inherits Exception

    Private Const notEvenMessage As String = _
      "The argument to a function requiring " & _
      "even input is not divisible by 2."
      
    Public Sub New()
      MyBase.New(notEvenMessage)
    End Sub
      
    Public Sub New(auxMessage As String)
      MyBase.New(String.Format("{0} - {1}", _
        auxMessage, notEvenMessage))
    End Sub
  End Class

  Module NewSExceptionDemo
    
    Sub Main()
      Console.WriteLine( _
        "This example of the Exception( String )" & vbCrLf & _
        "constructor generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "constructor of the base class." & vbCrLf )

      CalcHalf(18)
      CalcHalf(21)
       
      Console.WriteLine(vbCrLf & _
        "Here, an exception is thrown using the " & vbCrLf & _
        "constructor of a derived class." & vbCrLf )

      CalcHalf2(30)
      CalcHalf2(33)
    End Sub
      
    ' Half throws a base exception if the input is not even.
    Function Half(input As Integer) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New Exception( String.Format( _
          "The argument {0} is not divisible by 2.", _
          input ) )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half
      
    ' Half2 throws a derived exception if the input is not even.
    Function Half2(input As Integer) As Integer

      If input Mod 2 <> 0 Then
        Throw New NotEvenException( _
          String.Format( "Invalid argument: {0}", input ) )
      Else
        Return input / 2
      End If
    End Function ' Half2
      
    ' CalcHalf calls Half and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf(input As Integer)

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half(input)
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub
      
      
    ' CalcHalf2 calls Half2 and catches any thrown exceptions.
    Sub CalcHalf2( input As Integer )

      Try
        Dim halfInput As Integer = Half2( input )
        Console.WriteLine( _
          "Half of {0} is {1}.", input, halfInput )

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' NewSExceptionDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of the Exception( String )
' constructor generates the following output.
' 
' Here, an exception is thrown using the
' constructor of the base class.
' 
' Half of 18 is 9.
' System.Exception: The argument 21 is not divisible by 2.
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.Half(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.CalcHalf(Int32 input)
' 
' Here, an exception is thrown using the
' constructor of a derived class.
' 
' Half of 30 is 15.
' NDP_UE_VB.NotEvenException: Invalid argument: 33 - The argument to a function
' requiring even input is not divisible by 2.
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.Half2(Int32 input)
'  at NDP_UE_VB.NewSExceptionDemo.CalcHalf2(Int32 input)

Poznámky

Tento konstruktor inicializuje Message vlastnost nové instance pomocí parametru message . message Pokud je nullparametr , je to stejné jako volání konstruktoruException.

Následující tabulka ukazuje počáteční hodnoty vlastnosti instance Exception.

Vlastnost Hodnota
InnerException Odkaz null (Nothing v Visual Basic).
Message Řetězec chybové zprávy.

Platí pro

Exception(SerializationInfo, StreamingContext)

Inicializuje novou instanci třídy Exception se serializovanými daty.

protected:
 Exception(System::Runtime::Serialization::SerializationInfo ^ info, System::Runtime::Serialization::StreamingContext context);
protected Exception (System.Runtime.Serialization.SerializationInfo info, System.Runtime.Serialization.StreamingContext context);
new Exception : System.Runtime.Serialization.SerializationInfo * System.Runtime.Serialization.StreamingContext -> Exception
Protected Sub New (info As SerializationInfo, context As StreamingContext)

Parametry

info
SerializationInfo

Objekt SerializationInfo, ve kterém jsou uložena serializovaná data objektu týkající se výjimky

context
StreamingContext

Objekt StreamingContext obsahující kontextové informace o zdroji nebo cíli

Výjimky

info je null.

Název třídy je nebo HResult je null nula (0).

Příklady

Následující příklad kódu definuje odvozenou serializable Exception třídu. Kód vynutí chybu dělení po 0 a pak vytvoří instanci odvozené výjimky pomocí konstruktoru (SerializationInfo, StreamingContext). Kód serializuje instanci do souboru, deserializuje soubor do nové výjimky, kterou vyvolá, a pak zachytí a zobrazí data výjimky.

#using <System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Runtime::Serialization;
using namespace System::Runtime::Serialization::Formatters::Soap;

// Define a serializable derived exception class.

[Serializable]
ref class SecondLevelException: public Exception, public ISerializable
{
public:

  // This public constructor is used by class instantiators.
  SecondLevelException( String^ message, Exception^ inner )
   : Exception( message, inner )
  {
   HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com";
   Source = "Exception_Class_Samples";
  }


protected:

  // This protected constructor is used for deserialization.
  SecondLevelException( SerializationInfo^ info, StreamingContext context )
   : Exception( info, context )
  {}


public:

  // GetObjectData performs a custom serialization.
  [System::Security::Permissions::SecurityPermissionAttribute
  (System::Security::Permissions::SecurityAction::LinkDemand, 
  Flags=System::Security::Permissions::SecurityPermissionFlag::SerializationFormatter)]
  virtual void GetObjectData( SerializationInfo^ info, StreamingContext context ) override
  {
   
   // Change the case of two properties, and then use the 
   // method of the base class.
   HelpLink = HelpLink->ToLower();
   Source = Source->ToUpperInvariant();
   Exception::GetObjectData( info, context );
  }

};

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception constructor "
  "and Exception.GetObjectData\nwith Serialization"
  "Info and StreamingContext parameters "
  "generates \nthe following output.\n" );
  try
  {
   
   // This code forces a division by 0 and catches the 
   // resulting exception.
   try
   {
     int zero = 0;
     int ecks = 1 / zero;
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     
     // Create a new exception to throw again.
     SecondLevelException^ newExcept = gcnew SecondLevelException( "Forced a division by 0 and threw "
     "another exception.",ex );
     Console::WriteLine( "Forced a division by 0, caught the "
     "resulting exception, \n"
     "and created a derived exception:\n" );
     Console::WriteLine( "HelpLink: {0}", newExcept->HelpLink );
     Console::WriteLine( "Source:  {0}", newExcept->Source );
     
     // This FileStream is used for the serialization.
     FileStream^ stream = gcnew FileStream( "NewException.dat",FileMode::Create );
     try
     {
      
      // Serialize the derived exception.
      SoapFormatter^ formatter = gcnew SoapFormatter( nullptr,StreamingContext(StreamingContextStates::File) );
      formatter->Serialize( stream, newExcept );
      
      // Rewind the stream and deserialize the 
      // exception.
      stream->Position = 0;
      SecondLevelException^ deserExcept = dynamic_cast<SecondLevelException^>(formatter->Deserialize( stream ));
      Console::WriteLine( "\nSerialized the exception, and then "
      "deserialized the resulting stream "
      "into a \nnew exception. "
      "The deserialization changed the case "
      "of certain properties:\n" );
      
      // Throw the deserialized exception again.
      throw deserExcept;
     }
     catch ( SerializationException^ se ) 
     {
      Console::WriteLine( "Failed to serialize: {0}", se->ToString() );
     }
     finally
     {
      stream->Close();
     }

   }

  }
  catch ( Exception^ ex ) 
  {
   Console::WriteLine( "HelpLink: {0}", ex->HelpLink );
   Console::WriteLine( "Source:  {0}", ex->Source );
   Console::WriteLine();
   Console::WriteLine( ex->ToString() );
  }

}

/*
This example of the Exception constructor and Exception.GetObjectData
with SerializationInfo and StreamingContext parameters generates
the following output.

Forced a division by 0, caught the resulting exception,
and created a derived exception:

HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
Source:  Exception_Class_Samples

Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:

HelpLink: http://msdn.microsoft.com
Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES

SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another exception. ---> S
ystem.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at main()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at main()

*/
using System;
using System.IO;
using System.Runtime.Serialization;
using System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap;

// Define a serializable derived exception class.
[Serializable]
class SecondLevelException : Exception, ISerializable
{
  // This public constructor is used by class instantiators.
  public SecondLevelException(string message, Exception inner) :
    base(message, inner)
  {
    HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com";
    Source = "Exception_Class_Samples";
  }

  // This protected constructor is used for deserialization.
  protected SecondLevelException(SerializationInfo info,
    StreamingContext context) :
      base(info, context)
  { }

  // GetObjectData performs a custom serialization.
  public override void GetObjectData(SerializationInfo info,
    StreamingContext context)
  {
    // Change the case of two properties, and then use the
    // method of the base class.
    HelpLink = HelpLink.ToLower();
    Source = Source.ToUpperInvariant();

    base.GetObjectData(info, context);
  }
}

class SerializationDemo
{
  public static void Main()
  {
    Console.WriteLine(
      "This example of the Exception constructor " +
      "and Exception.GetObjectData\nwith Serialization" +
      "Info and StreamingContext parameters " +
      "generates \nthe following output.\n");

    try
    {
      // This code forces a division by 0 and catches the
      // resulting exception.
      try
      {
        int zero = 0;
        int ecks = 1 / zero;
      }
      catch (Exception ex)
      {
        // Create a new exception to throw again.
        SecondLevelException newExcept =
          new SecondLevelException(
            "Forced a division by 0 and threw " +
            "another exception.", ex);

        Console.WriteLine(
          "Forced a division by 0, caught the " +
          "resulting exception, \n" +
          "and created a derived exception:\n");
        Console.WriteLine("HelpLink: {0}",
          newExcept.HelpLink);
        Console.WriteLine("Source:  {0}",
          newExcept.Source);

        // This FileStream is used for the serialization.
        FileStream stream =
          new FileStream("NewException.dat",
            FileMode.Create);

        try
        {
          // Serialize the derived exception.
          SoapFormatter formatter =
            new SoapFormatter(null,
              new StreamingContext(
                StreamingContextStates.File));
          formatter.Serialize(stream, newExcept);

          // Rewind the stream and deserialize the
          // exception.
          stream.Position = 0;
          SecondLevelException deserExcept =
            (SecondLevelException)
              formatter.Deserialize(stream);

          Console.WriteLine(
            "\nSerialized the exception, and then " +
            "deserialized the resulting stream " +
            "into a \nnew exception. " +
            "The deserialization changed the case " +
            "of certain properties:\n");

          // Throw the deserialized exception again.
          throw deserExcept;
        }
        catch (SerializationException se)
        {
          Console.WriteLine("Failed to serialize: {0}",
            se.ToString());
        }
        finally
        {
          stream.Close();
        }
      }
    }
    catch (Exception ex)
    {
      Console.WriteLine("HelpLink: {0}", ex.HelpLink);
      Console.WriteLine("Source:  {0}", ex.Source);

      Console.WriteLine();
      Console.WriteLine(ex.ToString());
    }
  }
}
/*
This example displays the following output.

Forced a division by 0, caught the resulting exception,
and created a derived exception:

HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
Source:  Exception_Class_Samples

Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:

HelpLink: http://msdn.microsoft.com
Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES

NDP_UE_CS.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another except
ion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
  at NDP_UE_CS.SerializationDemo.Main()
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.SerializationDemo.Main()
*/
open System
open System.IO
open System.Runtime.Serialization
open System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
open System.Security.Permissions

 // Define a serializable derived exception class.
 [<Serializable>]
 type SecondLevelException =
  inherit Exception

  interface ISerializable with
    // GetObjectData performs a custom serialization.
    member this.GetObjectData(info: SerializationInfo, context: StreamingContext) =
      // Change the case of two properties, and then use the
      // method of the base class.
      this.HelpLink <- this.HelpLink.ToLower()
      this.Source <- this.Source.ToUpperInvariant()

      base.GetObjectData( info, context )
  // This public constructor is used by class instantiators.
  new (message: string, inner: Exception) as this =
    { inherit Exception(message, inner) }
    then
      this.HelpLink <- "http://MSDN.Microsoft.com"
      this.Source <- "Exception_Class_Samples" 

  // This protected constructor is used for deserialization.
  new (info: SerializationInfo, context: StreamingContext) =
    { inherit Exception(info, context) }

printfn 
  """This example of the Exception constructor and Exception.GetObjectData
with SerializationInfo and StreamingContext parameters generates 
the following output.
"""

try
  // This code forces a division by 0 and catches the
  // resulting exception.
  try
    let zero = 0
    let ecks = 1 / zero
    ()
  with ex ->
    // Create a new exception to throw again.
    let newExcept = SecondLevelException("Forced a division by 0 and threw another exception.", ex)

    printfn "Forced a division by 0, caught the resulting exception, \nand created a derived exception:\n"
    printfn $"HelpLink: {newExcept.HelpLink}"
    printfn $"Source:  {newExcept.Source}"

    // This FileStream is used for the serialization.
    use stream = new FileStream("NewException.dat", FileMode.Create)

    try
      // Serialize the derived exception.
      let formatter = SoapFormatter(null, StreamingContext StreamingContextStates.File)
      formatter.Serialize(stream, newExcept)

      // Rewind the stream and deserialize the
      // exception.
      stream.Position <- 0L
      let deserExcept = formatter.Deserialize stream :?> SecondLevelException

      printfn 
        """
Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a 
new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
"""

      // Throw the deserialized exception again.
      raise deserExcept
    with :? SerializationException as se -> 
      printfn $"Failed to serialize: {se}"

with ex ->
  printfn $"HelpLink: {ex.HelpLink}"
  printfn $"Source:  {ex.Source}"
  printfn $"\n{ex}"

// This example displays the following output.
//   Forced a division by 0, caught the resulting exception,
//   and created a derived exception:
//  
//   HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
//   Source:  Exception_Class_Samples
//  
//   Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
//   new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
//  
//   HelpLink: http://msdn.microsoft.com
//   Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES
//  
//   NDP_UE_FS_3+SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another except
//   ion. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
//    at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS_3.main@()
//    --- End of inner exception stack trace ---
//    at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS_3.main@()
' If compiling with the Visual Basic compiler (vbc.exe) from the command
' prompt, be sure to add the following switch:
'  /reference:System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap.dll 
Imports System.IO
Imports System.Runtime.Serialization
Imports System.Runtime.Serialization.Formatters.Soap
Imports System.Security.Permissions

 ' Define a serializable derived exception class.
 <Serializable()> _
 Class SecondLevelException
   Inherits Exception

   ' This public constructor is used by class instantiators.
   Public Sub New( message As String, inner As Exception )
     MyBase.New( message, inner )

     HelpLink = "http://MSDN.Microsoft.com"
     Source = "Exception_Class_Samples"
   End Sub

   ' This protected constructor is used for deserialization.
   Protected Sub New( info As SerializationInfo, _
     context As StreamingContext )
       MyBase.New( info, context )
   End Sub

   ' GetObjectData performs a custom serialization.
   <SecurityPermissionAttribute(SecurityAction.Demand, _
                 SerializationFormatter:=True)> _
   Overrides Sub GetObjectData( info As SerializationInfo, _
     context As StreamingContext)

     ' Change the case of two properties, and then use the
     ' method of the base class.
     HelpLink = HelpLink.ToLower()
     Source = Source.ToUpperInvariant()

     MyBase.GetObjectData(info, context)
   End Sub
 End Class

 Module SerializationDemo

   Sub Main()
     Console.WriteLine( _
       "This example of the Exception constructor " & _
       "and Exception.GetObjectData " & vbCrLf & _
       "with SerializationInfo and StreamingContext " & _
       "parameters generates " & vbCrLf & _
       "the following output." & vbCrLf )

     ' This code forces a division by 0 and catches the
     ' resulting exception.
     Try
       Try
         Dim zero As Integer = 0
         Dim ecks As Integer = 1 \ zero

       ' Create a new exception to throw again.
       Catch ex As Exception

         Dim newExcept As New SecondLevelException( _
           "Forced a division by 0 and threw " & _
           "another exception.", ex )

         Console.WriteLine( _
           "Forced a division by 0, caught the " & _
           "resulting exception, " & vbCrLf & _
           "and created a derived exception:" & vbCrLf )
         Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", _
           newExcept.HelpLink )
         Console.WriteLine( "Source:  {0}", _
           newExcept.Source )

         ' This FileStream is used for the serialization.
         Dim stream As New FileStream( _
           "NewException.dat", FileMode.Create )

         ' Serialize the derived exception.
         Try
           Dim formatter As New SoapFormatter( Nothing, _
             New StreamingContext( _
               StreamingContextStates.File ) )
           formatter.Serialize( stream, newExcept )

           ' Rewind the stream and deserialize the
           ' exception.
           stream.Position = 0
           Dim deserExcept As SecondLevelException = _
             CType( formatter.Deserialize( stream ), _
               SecondLevelException )

           Console.WriteLine( vbCrLf & _
             "Serialized the exception, and then " & _
             "deserialized the resulting stream " & _
             "into a " & vbCrLf & "new exception. " & _
             "The deserialization changed the case " & _
             "of certain properties:" & vbCrLf )

           ' Throw the deserialized exception again.
           Throw deserExcept

         Catch se As SerializationException
           Console.WriteLine( "Failed to serialize: {0}", _
             se.ToString( ) )

         Finally
           stream.Close( )
         End Try
       End Try
     Catch ex As Exception
       Console.WriteLine( "HelpLink: {0}", ex.HelpLink )
       Console.WriteLine( "Source:  {0}", ex.Source )

       Console.WriteLine( )
       Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
     End Try
   End Sub
 End Module
' This example displays the following output:
' 
' Forced a division by 0, caught the resulting exception,
' and created a derived exception:
' 
' HelpLink: http://MSDN.Microsoft.com
' Source:  Exception_Class_Samples
' 
' Serialized the exception, and then deserialized the resulting stream into a
' new exception. The deserialization changed the case of certain properties:
' 
' HelpLink: http://msdn.microsoft.com
' Source:  EXCEPTION_CLASS_SAMPLES
' 
' NDP_UE_VB.SecondLevelException: Forced a division by 0 and threw another exce
' ption. ---> System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.
'  at NDP_UE_VB.SerializationDemo.Main()
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.SerializationDemo.Main()

Poznámky

Tento konstruktor je volán během deserializaci k rekonstrukci objektu výjimky přenášeného prostřednictvím toku. Další informace najdete v tématu Serializace XML a SOAP.

Viz také

Platí pro

Exception(String, Exception)

Inicializuje novou instanci Exception třídy se zadanou chybovou zprávou a odkazem na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.

public:
 Exception(System::String ^ message, Exception ^ innerException);
public Exception (string message, Exception innerException);
public Exception (string? message, Exception? innerException);
new Exception : string * Exception -> Exception
Public Sub New (message As String, innerException As Exception)

Parametry

message
String

Chybová zpráva, která vysvětluje důvod výjimky.

innerException
Exception

Výjimka, která je příčinou aktuální výjimky, nebo null odkaz (Nothingv Visual Basic), pokud není zadána žádná vnitřní výjimka.

Příklady

Následující příklad kódu odvozuje pro konkrétní podmínku Exception . Kód ukazuje použití konstruktoru, který přebírá zprávu a vnitřní výjimku jako parametry pro odvozenou třídu i základní Exception třídu.

// Example for the Exception( String*, Exception* ) constructor.
using namespace System;

namespace NDP_UE_CPP
{

  // Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
  public ref class LogTableOverflowException: public Exception
  {
  private:
   static String^ overflowMessage = "The log table has overflowed.";

  public:
   LogTableOverflowException()
     : Exception( overflowMessage )
   {}

   LogTableOverflowException( String^ auxMessage )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", overflowMessage, auxMessage ) )
   {}

   LogTableOverflowException( String^ auxMessage, Exception^ inner )
     : Exception( String::Format( "{0} - {1}", overflowMessage, auxMessage ), inner )
   {}

  };

  public ref class LogTable
  {
  public:
   LogTable( int numElements )
   {
     logArea = gcnew array<String^>(numElements);
     elemInUse = 0;
   }


  protected:
   array<String^>^logArea;
   int elemInUse;

  public:

   // The AddRecord method throws a derived exception 
   // if the array bounds exception is caught.
   int AddRecord( String^ newRecord )
   {
     try
     {
      logArea[ elemInUse ] = newRecord;
      return elemInUse++;
     }
     catch ( Exception^ ex ) 
     {
      throw gcnew LogTableOverflowException( String::Format( "Record \"{0}\" was not logged.", newRecord ),ex );
     }

   }

  };


  // Create a log table and force an overflow.
  void ForceOverflow()
  {
   LogTable^ log = gcnew LogTable( 4 );
   try
   {
     for ( int count = 1; ; count++ )
     {
      log->AddRecord( String::Format( "Log record number {0}", count ) );

     }
   }
   catch ( Exception^ ex ) 
   {
     Console::WriteLine( ex->ToString() );
   }

  }

}

int main()
{
  Console::WriteLine( "This example of the Exception( String*, Exception* )\n"
  "constructor generates the following output." );
  Console::WriteLine( "\nExample of a derived exception "
  "that references an inner exception:\n" );
  NDP_UE_CPP::ForceOverflow();
}

/*
This example of the Exception( String*, Exception* )
constructor generates the following output.

Example of a derived exception that references an inner exception:

NDP_UE_CPP.LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "L
og record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index
 was outside the bounds of the array.
  at NDP_UE_CPP.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CPP.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CPP.ForceOverflow()
*/
// Example for the Exception( string, Exception ) constructor.
using System;

namespace NDP_UE_CS
{
  // Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
  class LogTableOverflowException : Exception
  {
    const string overflowMessage =
      "The log table has overflowed.";

    public LogTableOverflowException( ) :
      base( overflowMessage )
    { }

    public LogTableOverflowException( string auxMessage ) :
      base( String.Format( "{0} - {1}",
        overflowMessage, auxMessage ) )
    { }

    public LogTableOverflowException(
      string auxMessage, Exception inner ) :
        base( String.Format( "{0} - {1}",
          overflowMessage, auxMessage ), inner )
    { }
  }

  class LogTable
  {
    public LogTable( int numElements )
    {
      logArea = new string[ numElements ];
      elemInUse = 0;
    }

    protected string[ ] logArea;
    protected int    elemInUse;

    // The AddRecord method throws a derived exception
    // if the array bounds exception is caught.
    public  int    AddRecord( string newRecord )
    {
      try
      {
        logArea[ elemInUse ] = newRecord;
        return elemInUse++;
      }
      catch( Exception ex )
      {
        throw new LogTableOverflowException(
          String.Format( "Record \"{0}\" was not logged.",
            newRecord ), ex );
      }
    }
  }

  class OverflowDemo
  {
    // Create a log table and force an overflow.
    public static void Main()
    {
      LogTable log = new LogTable( 4 );

      Console.WriteLine(
        "This example of the Exception( string, Exception )" +
        "\nconstructor generates the following output." );
      Console.WriteLine(
        "\nExample of a derived exception " +
        "that references an inner exception:\n" );
      try
      {
        for( int count = 1; ; count++ )
        {
          log.AddRecord(
            String.Format(
              "Log record number {0}", count ) );
        }
      }
      catch( Exception ex )
      {
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) );
      }
    }
  }
}

/*
This example of the Exception( string, Exception )
constructor generates the following output.

Example of a derived exception that references an inner exception:

NDP_UE_CS.LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "Lo
g record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index
was outside the bounds of the array.
  at NDP_UE_CS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at NDP_UE_CS.LogTable.AddRecord(String newRecord)
  at NDP_UE_CS.OverflowDemo.Main()
*/
// Example for the Exception(string, Exception) constructor.
open System

let overflowMessage = "The log table has overflowed."

// Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
type LogTableOverflowException =
  inherit Exception

  new () = { inherit Exception(overflowMessage) }

  new (auxMessage: string) = 
    { inherit Exception($"{overflowMessage} - {auxMessage}") }

  new (auxMessage: string, inner: Exception) =
    { inherit Exception($"{overflowMessage} - {auxMessage}", inner ) }

type LogTable(numElements: int) =
  let mutable logArea = Array.zeroCreate<string> numElements
  let mutable elemInUse = 0

  // The AddRecord method throws a derived exception
  // if the array bounds exception is caught.
  member _.AddRecord(newRecord: string): int =
    try
      logArea[elemInUse] <- newRecord
      elemInUse <- elemInUse + 1
      elemInUse - 1
    with ex ->
      raise (LogTableOverflowException($"Record \"{newRecord}\" was not logged.", ex ) )

// Create a log table and force an overflow.
let log = LogTable 4

printfn "This example of the Exception(string, Exception)\nconstructor generates the following output."
printfn "\nExample of a derived exception that references an inner exception:\n"
try
  for count = 1 to 1000 do
    log.AddRecord $"Log record number {count}"
    |> ignore
with ex ->
  printfn $"{ex}"


// This example of the Exception(string, Exception)
// constructor generates the following output.
//
// Example of a derived exception that references an inner exception:
//
// NDP_UE_FS_4+LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "Lo
// g record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: Index
// was outside the bounds of the array.
//  at NDP_UE_FS_4.LogTable.AddRecord(String newRecord)
//  --- End of inner exception stack trace ---
//  at NDP_UE_FS_4.LogTable.AddRecord(String newRecord)
//  at <StartupCode$fs>.$NDP_UE_FS_4.main@()
' Sample for Exception( String, Exception ) constructor.
Namespace NDP_UE_VB

  ' Derive an exception with a specifiable message and inner exception.
  Class LogTableOverflowException
    Inherits Exception

    Private Const overflowMessage As String = _
      "The log table has overflowed."
      
    Public Sub New( )
      MyBase.New( overflowMessage )
    End Sub
      
    Public Sub New( auxMessage As String )
      MyBase.New( String.Format( "{0} - {1}", _
        overflowMessage, auxMessage ) )
    End Sub
      
    Public Sub New( auxMessage As String, inner As Exception )
      MyBase.New( String.Format( "{0} - {1}", _
        overflowMessage, auxMessage ), inner )
    End Sub
  End Class

  Class LogTable
    
    Public Sub New( numElements As Integer )
      logArea = New String( numElements ) { }
      elemInUse = 0
    End Sub
      
    Protected logArea( ) As String
    Protected elemInUse As Integer
      
    ' The AddRecord method throws a derived exception 
    ' if the array bounds exception is caught.
    Public Function AddRecord( newRecord As String ) As Integer

      Try
        Dim curElement as Integer = elemInUse
        logArea( elemInUse ) = newRecord
        elemInUse += 1
        Return curElement

      Catch ex As Exception
        Throw New LogTableOverflowException( String.Format( _
          "Record ""{0}"" was not logged.", newRecord ), ex )
      End Try
    End Function ' AddRecord
    End Class

    Module OverflowDemo
      
    ' Create a log table and force an overflow.
    Sub Main()
      Dim log As New LogTable(4)
       
      Console.WriteLine( _
        "This example of the Exception( String, Exception )" & _
        vbCrLf & "constructor generates the following output." )
      Console.WriteLine( vbCrLf & _
        "Example of a derived exception " & vbCrLf & _
        "that references an inner exception:" & vbCrLf )
      Try
        Dim count As Integer = 0
         
        Do
          log.AddRecord( _
            String.Format( _
              "Log record number {0}", count ) )
          count += 1
        Loop

      Catch ex As Exception
        Console.WriteLine( ex.ToString( ) )
      End Try
    End Sub

  End Module ' OverflowDemo
End Namespace ' NDP_UE_VB

' This example of the Exception( String, Exception )
' constructor generates the following output.
' 
' Example of a derived exception
' that references an inner exception:
' 
' NDP_UE_VB.LogTableOverflowException: The log table has overflowed. - Record "
' Log record number 5" was not logged. ---> System.IndexOutOfRangeException: In
' dex was outside the bounds of the array.
'  at NDP_UE_VB.LogTable.AddRecord(String newRecord)
'  --- End of inner exception stack trace ---
'  at NDP_UE_VB.LogTable.AddRecord(String newRecord)
'  at NDP_UE_VB.OverflowDemo.Main()

Poznámky

Výjimka, která je vyvolána jako přímý výsledek předchozí výjimky by měla obsahovat odkaz na předchozí výjimku ve vlastnosti InnerException. Vlastnost InnerException vrátí stejnou hodnotu, která je předána konstruktoru, nebo null odkaz (Nothingv Visual Basic), pokud InnerException vlastnost nezadává vnitřní hodnotu výjimky konstruktoru.

Následující tabulka ukazuje počáteční hodnoty vlastnosti instance Exception.

Vlastnost Hodnota
InnerException Odkaz na vnitřní výjimku.
Message Řetězec chybové zprávy.

Platí pro