ClaimsPrincipalPermissionAttribute.CreatePermission Metoda

Definice

Vytvoří novou instanci ClaimsPrincipalPermission třídy, která je založená na aktuální instanci.

public:
 override System::Security::IPermission ^ CreatePermission();
public override System.Security.IPermission CreatePermission ();
override this.CreatePermission : unit -> System.Security.IPermission
Public Overrides Function CreatePermission () As IPermission

Návraty

IPermission

A ClaimsPrincipalPermission s operací a prostředkem přidruženým k této instanci.

Poznámky

Objekt ClaimsPrincipalPermission je vytvořen pomocí hodnoty Operation vlastnosti a Resource vlastnosti. Musíte zadat Operation vlastnosti a Resource v ClaimsPrincipalPermissionAttribute deklaraci, jinak bude vyvolána výjimka při CreatePermission vyvolání metody pro vytvoření oprávnění.

Platí pro