Enumerable.Max Metoda

Definice

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot.

Přetížení

Max(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Single hodnotou null.

Max(IEnumerable<Decimal>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Decimal hodnot.

Max(IEnumerable<Double>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Double hodnot.

Max(IEnumerable<Int32>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Int32 hodnot.

Max(IEnumerable<Int64>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Int64 hodnot.

Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Decimal hodnotou null.

Max(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Double hodnotou null.

Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Int32 hodnotou null.

Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Int64 hodnotou null.

Max(IEnumerable<Single>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Single hodnot.

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek obecné sekvence a vrátí maximální výslednou hodnotu.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Vrátí maximální hodnotu v obecné sekvenci.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Decimal hodnotu.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Double hodnotu.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vyvolá transformační funkci na každém prvku sekvence a vrátí maximální Int32 hodnotu.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vyvolá transformační funkci na každém prvku sekvence a vrátí maximální Int64 hodnotu.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Decimal .

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Double .

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Int32 .

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Int64 .

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Single .

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vyvolá transformační funkci na každém prvku sekvence a vrátí maximální Single hodnotu.

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí maximální hodnotu v obecné sekvenci.

Max(IEnumerable<Nullable<Single>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Single hodnotou null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<float>> ^ source);
public static float? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float?> source);
static member Max : seq<Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Single>>

Posloupnost hodnot s možnou Single hodnotou null k určení maximální hodnoty.

Návraty

Nullable<Single>

Hodnota typu Nullable<Single> v jazyce C# nebo Nullable(Of Single) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Single>>) používá implementaci Single IComparable<T> k porovnání hodnot.

Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, nullvrátí nulltato funkce hodnotu .

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Decimal>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Decimal hodnot.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<System::Decimal> ^ source);
public static decimal Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal> source);
static member Max : seq<decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Decimal)) As Decimal

Parametry

source
IEnumerable<Decimal>

Posloupnost Decimal hodnot k určení maximální hodnoty.

Návraty

Decimal

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Decimal>) používá implementaci Decimal IComparable<T> k porovnání hodnot.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Double>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Double hodnot.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<double> ^ source);
public static double Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double> source);
static member Max : seq<double> -> double
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Double)) As Double

Parametry

source
IEnumerable<Double>

Posloupnost Double hodnot k určení maximální hodnoty.

Návraty

Double

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Double>) používá implementaci Double IComparable<T> k porovnání hodnot.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Int32>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Int32 hodnot.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<int> ^ source);
public static int Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int> source);
static member Max : seq<int> -> int
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Integer)) As Integer

Parametry

source
IEnumerable<Int32>

Posloupnost Int32 hodnot k určení maximální hodnoty.

Návraty

Int32

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Int32>) používá implementaci Int32 IComparable<T> k porovnání hodnot.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Int64>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Int64 hodnot.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<long> ^ source);
public static long Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long> source);
static member Max : seq<int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Long)) As Long

Parametry

source
IEnumerable<Int64>

Posloupnost Int64 hodnot k určení maximální hodnoty.

Návraty

Int64

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max(IEnumerable<Int64>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti.

List<long> longs = new List<long> { 4294967296L, 466855135L, 81125L };

long max = longs.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 4294967296.
*/
' Create a list of Long values.
Dim longs As New List(Of Long)(New Long() _
              {4294967296L, 466855135L, 81125L})

' Get the maximum value in the list.
Dim max As Long = longs.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 4294967296

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Int64>) používá implementaci Int64 IComparable<T> k porovnání hodnot.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Decimal hodnotou null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<System::Decimal>> ^ source);
public static decimal? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<decimal?> source);
static member Max : seq<Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Decimal>>

Posloupnost hodnot s možnou Decimal hodnotou null k určení maximální hodnoty.

Návraty

Nullable<Decimal>

Hodnota typu Nullable<Decimal> v jazyce C# nebo Nullable(Of Decimal) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Decimal>>) používá implementaci Decimal IComparable<T> k porovnání hodnot.

Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, nullvrátí nulltato funkce hodnotu .

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Nullable<Double>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Double hodnotou null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<double>> ^ source);
public static double? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<double?> source);
static member Max : seq<Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Double>>

Posloupnost hodnot s možnou Double hodnotou null k určení maximální hodnoty.

Návraty

Nullable<Double>

Hodnota typu Nullable<Double> v jazyce C# nebo Nullable(Of Double) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti.

double?[] doubles = { null, 1.5E+104, 9E+103, -2E+103 };

double? max = doubles.Max();

Console.WriteLine("The largest number is {0}.", max);

/*
 This code produces the following output:

 The largest number is 1.5E+104.
*/
' Create an array of Nullable Double values.
Dim doubles() As Nullable(Of Double) =
{Nothing, 1.5E+104, 9.0E+103, -2.0E+103}

' Determine the maximum value in the array.
Dim max As Nullable(Of Double) = doubles.Max()

' Display the result.
Console.WriteLine($"The largest number is {max}")

' This code produces the following output:
'
' The largest number is 1.5E+104

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Double>>) používá implementaci Double IComparable<T> k porovnání hodnot.

Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, nullvrátí nulltato funkce hodnotu .

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Int32 hodnotou null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<int>> ^ source);
public static int? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<int?> source);
static member Max : seq<Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int32>>

Posloupnost hodnot s možnou Int32 hodnotou null k určení maximální hodnoty.

Návraty

Nullable<Int32>

Hodnota typu Nullable<Int32> v jazyce C# nebo Nullable(Of Int32) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Int32>>) používá implementaci Int32 IComparable<T> k porovnání hodnot.

Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, nullvrátí nulltato funkce hodnotu .

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti hodnot s možnou Int64 hodnotou null.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<Nullable<long>> ^ source);
public static long? Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<long?> source);
static member Max : seq<Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry

source
IEnumerable<Nullable<Int64>>

Posloupnost hodnot s možnou Int64 hodnotou null k určení maximální hodnoty.

Návraty

Nullable<Int64>

Hodnota typu Nullable<Int64> v C# nebo Nullable(Of Int64) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Nullable<Int64>>) používá implementaci Int64 IComparable<T> k porovnání hodnot.

Pokud je zdrojová sekvence prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, nullvrátí nulltato funkce hodnotu .

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max(IEnumerable<Single>)

Vrátí maximální hodnotu v posloupnosti Single hodnot.

public:
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<float> ^ source);
public static float Max (this System.Collections.Generic.IEnumerable<float> source);
static member Max : seq<single> -> single
<Extension()>
Public Function Max (source As IEnumerable(Of Single)) As Single

Parametry

source
IEnumerable<Single>

Posloupnost Single hodnot k určení maximální hodnoty.

Návraty

Single

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Poznámky

Metoda Max(IEnumerable<Single>) používá implementaci Single IComparable<T> k porovnání hodnot.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource,TResult>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,TResult>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek obecné sekvence a vrátí maximální výslednou hodnotu.

public:
generic <typename TSource, typename TResult>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TResult Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, TResult> ^ selector);
public static TResult Max<TSource,TResult> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TResult> selector);
public static TResult? Max<TSource,TResult> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,TResult> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, 'Result> -> 'Result
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource, TResult) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, TResult)) As TResult

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

TResult

Typ hodnoty vrácené parametrem selector.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,TResult>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

TResult

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Pokud typ TResult implementuje IComparable<T>, tato metoda používá tuto implementaci k porovnání hodnot. V opačném případě, pokud typ TResult implementuje IComparable, tato implementace se používá k porovnání hodnot.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, IComparer<TSource>)

Vrátí maximální hodnotu v obecné sekvenci.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, System::Collections::Generic::IComparer<TSource> ^ comparer);
public static TSource? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, System.Collections.Generic.IComparer<TSource>? comparer);
static member Max : seq<'Source> * System.Collections.Generic.IComparer<'Source> -> 'Source
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), comparer As IComparer(Of TSource)) As TSource

Parametry typu

TSource

Typ prvků source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

comparer
IComparer<TSource>

Porovnávání IComparer<T> hodnot.

Návraty

TSource

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Žádný objekt v source implementaci IComparable nebo IComparable<T> rozhraní.

Poznámky

Pokud typ TSource implementuje IComparable<T>, Max<TSource>(IEnumerable<TSource>) metoda použije tuto implementaci k porovnání hodnot. V opačném případě, pokud typ TSource implementuje IComparable, tato implementace se používá k porovnání hodnot.

Pokud TSource je typ odkazu a zdrojová sekvence je prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null, tato metoda vrátí null.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Decimal hodnotu.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static System::Decimal Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, System::Decimal> ^ selector);
public static decimal Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, decimal> -> decimal
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Decimal)) As Decimal

Parametry typu

TSource

Typ prvků source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Decimal>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Decimal

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Decimal>) používá implementaci Decimal IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá projektuje členy do číselného source typu, konkrétně Decimal.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální Double hodnotu.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static double Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, double> ^ selector);
public static double Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, double> -> double
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Double)) As Double

Parametry typu

TSource

Typ prvků source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Double>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Double

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Double>) používá implementaci Double IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy do číselného source typu, konkrétně Double.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>)

Vyvolá transformační funkci na každém prvku sekvence a vrátí maximální Int32 hodnotu.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static int Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, int> ^ selector);
public static int Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, int> -> int
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Integer)) As Integer

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Int32>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Int32

Maximální hodnota v sekvenci.

Výjimky

source nebo selector je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) používá implementaci Int32 IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy do číselného source typu, konkrétně Int32.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>)

Vyvolá transformační funkci na každém prvku sekvence a vrátí maximální Int64 hodnotu.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static long Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, long> ^ selector);
public static long Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, int64> -> int64
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Long)) As Long

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Int64>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Int64

Maximální hodnota v sekvenci.

Výjimky

source nebo selector je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int64>) používá implementaci Int64 IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy do číselného source typu, konkrétně Int64.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Decimal .

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<System::Decimal> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<System::Decimal>> ^ selector);
public static decimal? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,decimal?> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<decimal>> -> Nullable<decimal>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Decimal))) As Nullable(Of Decimal)

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Nullable<Decimal>>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Nullable<Decimal>

Hodnota typu Nullable<Decimal> v jazyce C# nebo Nullable(Of Decimal) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Decimal>>) používá implementaci Decimal IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy číselného source typu, konkrétně Nullable<Decimal> v jazyce C# nebo Nullable(Of Decimal) v Visual Basic.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Double .

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<double> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<double>> ^ selector);
public static double? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,double?> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<double>> -> Nullable<double>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Double))) As Nullable(Of Double)

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Nullable<Double>>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Nullable<Double>

Hodnota typu Nullable<Double> v jazyce C# nebo Nullable(Of Double) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Double>>) používá implementaci Double IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy číselného source typu, konkrétně Nullable<Double> v jazyce C# nebo Nullable(Of Double) v Visual Basic.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Int32 .

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<int> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<int>> ^ selector);
public static int? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,int?> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int>> -> Nullable<int>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Integer))) As Nullable(Of Integer)

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Nullable<Int32>>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Nullable<Int32>

Hodnota typu Nullable<Int32> v jazyce C# nebo Nullable(Of Int32) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int32>>) používá implementaci Int32 IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy číselného source typu, konkrétně Nullable<Int32> v jazyce C# nebo Nullable(Of Int32) v Visual Basic.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Int64 .

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<long> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<long>> ^ selector);
public static long? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,long?> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<int64>> -> Nullable<int64>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Long))) As Nullable(Of Long)

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Nullable<Int64>>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Nullable<Int64>

Hodnota typu Nullable<Int64> v jazyce C# nebo Nullable(Of Int64) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Int64>>) používá implementaci Int64 IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy číselného source typu, konkrétně Nullable<Int64> v jazyce C# nebo Nullable(Of Int64) v Visual Basic.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>)

Vyvolá transformační funkci pro každý prvek sekvence a vrátí maximální hodnotu nullable Single .

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static Nullable<float> Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, Nullable<float>> ^ selector);
public static float? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float?> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, Nullable<single>> -> Nullable<single>
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Nullable(Of Single))) As Nullable(Of Single)

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Nullable<Single>>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Nullable<Single>

Hodnota typu Nullable<Single> v jazyce C# nebo Nullable(Of Single) v Visual Basic, která odpovídá maximální hodnotě v posloupnosti.

Výjimky

source nebo selector je null.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Nullable<Single>>) používá implementaci Single IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy číselného source typu, konkrétně Nullable<Single> v jazyce C# nebo Nullable(Of Single) v Visual Basic.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>)

Vyvolá transformační funkci na každém prvku sekvence a vrátí maximální Single hodnotu.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static float Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source, Func<TSource, float> ^ selector);
public static float Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source, Func<TSource,float> selector);
static member Max : seq<'Source> * Func<'Source, single> -> single
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource), selector As Func(Of TSource, Single)) As Single

Parametry typu

TSource

Typ prvků .source

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

selector
Func<TSource,Single>

Transformační funkce, která se použije pro každý prvek.

Návraty

Single

Maximální hodnota v sekvenci.

Výjimky

source nebo selector je null.

source neobsahuje žádné prvky.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje, jak použít Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Int32>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti projektovaných hodnot.

Poznámka

Tento příklad kódu používá přetížení metody , která se liší od konkrétního přetížení, které popisuje tento článek. Chcete-li rozšířit příklad na přetížení, které popisuje tento článek, změňte tělo selector funkce.

class Pet
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }
}

public static void MaxEx4()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  int max = pets.Max(pet => pet.Age + pet.Name.Length);

  Console.WriteLine(
    "The maximum pet age plus name length is {0}.",
    max);
}

/*
 This code produces the following output:

 The maximum pet age plus name length is 14.
*/
Structure Pet
  Public Name As String
  Public Age As Integer
End Structure

Sub MaxEx4()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Determine the "maximum" pet by passing a
  ' lambda expression to Max() that sums the pet's age
  ' and name length.
  Dim max As Integer = pets.Max(Function(pet) _
                 pet.Age + pet.Name.Length)

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The maximum pet age plus name length is {max}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The maximum pet age plus name length is 14

Poznámky

Metoda Max<TSource>(IEnumerable<TSource>, Func<TSource,Single>) používá implementaci Single IComparable<T> k porovnání hodnot.

Tuto metodu můžete použít na posloupnost libovolných hodnot, pokud zadáte funkci, selectorkterá zadává členy do číselného source typu, konkrétně Single.

V syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu Visual Basic se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro

Max<TSource>(IEnumerable<TSource>)

Vrátí maximální hodnotu v obecné sekvenci.

public:
generic <typename TSource>
[System::Runtime::CompilerServices::Extension]
 static TSource Max(System::Collections::Generic::IEnumerable<TSource> ^ source);
public static TSource Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source);
public static TSource? Max<TSource> (this System.Collections.Generic.IEnumerable<TSource> source);
static member Max : seq<'Source> -> 'Source
<Extension()>
Public Function Max(Of TSource) (source As IEnumerable(Of TSource)) As TSource

Parametry typu

TSource

Typ prvků source.

Parametry

source
IEnumerable<TSource>

Posloupnost hodnot k určení maximální hodnoty.

Návraty

TSource

Maximální hodnota v posloupnosti.

Výjimky

source je null.

Žádný objekt v source implementaci IComparable nebo IComparable<T> rozhraní.

Příklady

Následující příklad kódu ukazuje použití Max<TSource>(IEnumerable<TSource>) k určení maximální hodnoty v posloupnosti IComparable<T> objektů.

/// <summary>
/// This class implements IComparable to be able to
/// compare one Pet to another Pet.
/// </summary>
class Pet : IComparable<Pet>
{
  public string Name { get; set; }
  public int Age { get; set; }

  /// <summary>
  /// Compares this Pet to another Pet by
  /// summing each Pet's age and name length.
  /// </summary>
  /// <param name="other">The Pet to compare this Pet to.</param>
  /// <returns>-1 if this Pet is 'less' than the other Pet,
  /// 0 if they are equal,
  /// or 1 if this Pet is 'greater' than the other Pet.</returns>
  int IComparable<Pet>.CompareTo(Pet other)
  {
    int sumOther = other.Age + other.Name.Length;
    int sumThis = this.Age + this.Name.Length;

    if (sumOther > sumThis)
      return -1;
    else if (sumOther == sumThis)
      return 0;
    else
      return 1;
  }
}

public static void MaxEx3()
{
  Pet[] pets = { new Pet { Name="Barley", Age=8 },
          new Pet { Name="Boots", Age=4 },
          new Pet { Name="Whiskers", Age=1 } };

  Pet max = pets.Max();

  Console.WriteLine(
    "The 'maximum' animal is {0}.",
    max.Name);
}

/*
 This code produces the following output:

 The 'maximum' animal is Barley.
*/
' This class implements IComparable 
' and has a custom 'CompareTo' implementation.
Class Pet
  Implements IComparable(Of Pet)

  Public Name As String
  Public Age As Integer

  ''' <summary>
  ''' Compares Pet objects by the sum of their age and name length.
  ''' </summary>
  ''' <param name="other">The Pet to compare this Pet to.</param>
  ''' <returns>-1 if this Pet's sum is 'less' than the other Pet,
  ''' 0 if they are equal,
  ''' or 1 if this Pet's sum is 'greater' than the other Pet.</returns>
  Function CompareTo(ByVal other As Pet) As Integer _
  Implements IComparable(Of Pet).CompareTo

    If (other.Age + other.Name.Length > Me.Age + Me.Name.Length) Then
      Return -1
    ElseIf (other.Age + other.Name.Length = Me.Age + Me.Name.Length) Then
      Return 0
    Else
      Return 1
    End If
  End Function
End Class

Sub MaxEx3()
  ' Create an array of Pet objects.
  Dim pets() As Pet = {New Pet With {.Name = "Barley", .Age = 8},
           New Pet With {.Name = "Boots", .Age = 4},
           New Pet With {.Name = "Whiskers", .Age = 1}}

  ' Find the "maximum" pet according to the 
  ' custom CompareTo() implementation.
  Dim max As Pet = pets.Max()

  ' Display the result.
  Console.WriteLine($"The 'maximum' animal is {max.Name}")
End Sub

' This code produces the following output:
'
' The 'maximum' animal is Barley

Poznámky

Pokud typ TSource implementuje IComparable<T>, Max<TSource>(IEnumerable<TSource>) metoda použije tuto implementaci k porovnání hodnot. V opačném případě, pokud typ TSource implementuje IComparable, tato implementace se používá k porovnání hodnot.

Pokud TSource je typ odkazu a zdrojová sekvence je prázdná nebo obsahuje pouze hodnoty, které jsou null, tato metoda vrátí null.

V Visual Basic syntaxi Aggregate Into Max() výrazu dotazu se klauzule překládá na vyvolání výrazu Max.

Viz také

Platí pro