Sdílet prostřednictvím


MulticastDelegate Třída

Definice

Představuje delegáta vícesměrového vysílání; to znamená delegáta, který může mít v seznamu vyvolání více než jeden prvek.

public ref class MulticastDelegate abstract : Delegate
public abstract class MulticastDelegate : Delegate
[System.Serializable]
public abstract class MulticastDelegate : Delegate
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public abstract class MulticastDelegate : Delegate
type MulticastDelegate = class
  inherit Delegate
[<System.Serializable>]
type MulticastDelegate = class
  inherit Delegate
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type MulticastDelegate = class
  inherit Delegate
Public MustInherit Class MulticastDelegate
Inherits Delegate
Dědičnost
MulticastDelegate
Atributy

Příklady

Následující příklad definuje třídu , StringContainerkterá zahrnuje kolekci řetězců. Jedním z jeho členů je CheckAndDisplayDelegate delegát, který se používá k zobrazení řetězců uložených v objektu StringContainer , které splňují konkrétní kritéria. Delegát vezme jeden řetězec jako parametr a vrátí void (nebo v jazyce Visual Basic je to procedura Sub ). Obsahuje také metodu , DisplayAllQualifiedkterá má jeden parametr– CheckAndDisplayDelegate delegáta. To umožňuje metodu volat a zobrazit sadu řetězců, které jsou filtrovány na základě metod, které delegát obsahuje.

Příklad také definuje třídu nástroje , StringExtensionskterá má dvě metody:

 • ConStart, který zobrazuje řetězce, které začínají souhláskou.

 • VowelStart, který zobrazuje řetězce, které začínají samohláskou.

Všimněte si, že obě metody obsahují parametr s jedním řetězcem a vrací void. Jinými slovy, obě metody lze přiřadit delegátovi CheckAndDisplayDelegate .

Metoda Test.Main je vstupní bod aplikace. Vytvoří instanci objektu StringContainer , naplní ho řetězci a vytvoří dva CheckAndDisplayDelegate delegáty conStart a vowelStart, které vyvolají jednu metodu. Potom zavolá metodu Delegate.Combine pro vytvoření delegáta multipleDelegates , který zpočátku obsahuje ConStart delegáty a VowelStart . Všimněte si, že při multipleDelegates vyvolání delegáta se zobrazí všechny řetězce v kolekci v původním pořadí. Je to proto, že každé písmeno je předáno samostatně každému delegátovi a každé písmeno splňuje kritéria filtrování pouze jednoho ze dvou delegátů. Nakonec po volání Delegate.Remove a Delegate.Combineobsahuje multipleDelegates dva conStart delegáty. Při vyvolání se každý řetězec v objektu StringContainer zobrazí dvakrát.

using namespace System;
using namespace System::Collections::Generic;

ref class StringContainer
{
private:
  // A generic list object that holds the strings.
  List<String^>^ container = gcnew List<String^>;

public:
  // Define a delegate to handle string display.
  delegate void CheckAndDisplayDelegate(String^ str);

  // A method that adds more strings to the collection.
  void AddString(String^ str)
  {
   container->Add(str);
  }

  // Iterate through the strings and invoke the method(s) that the delegate points to.
  void DisplayAllQualified(CheckAndDisplayDelegate^ displayDelegate)
  {
   for each (String^ str in container)
     displayDelegate(str);
//    System::Collections::IEnumerator^ myEnum = container->GetEnumerator();
//    while ( myEnum->MoveNext() )
//    {
//     String^ str = safe_cast<String^>(myEnum->Current);
//     displayDelegate(str);
//   }
  }
};

//end of class StringContainer
// This class contains a few sample methods
ref class StringFuncs
{
public:

  // This method prints a String* that it is passed if the String* starts with a vowel
  static void ConStart(String^ str)
  {
   if ( !(str[ 0 ] == 'a' || str[ 0 ] == 'e' || str[ 0 ] == 'i' || str[ 0 ] == 'o' || str[ 0 ] == 'u') )
      Console::WriteLine( str );
  }

  // This method prints a String* that it is passed if the String* starts with a consonant
  static void VowelStart( String^ str )
  {
   if ( (str[ 0 ] == 'a' || str[ 0 ] == 'e' || str[ 0 ] == 'i' || str[ 0 ] == 'o' || str[ 0 ] == 'u') )
      Console::WriteLine( str );
  }
};

// This function demonstrates using Delegates, including using the Remove and
// Combine methods to create and modify delegate combinations.
int main()
{
  // Declare the StringContainer class and add some strings
  StringContainer^ container = gcnew StringContainer;
  container->AddString( "This" );
  container->AddString( "is" );
  container->AddString( "a" );
  container->AddString( "multicast" );
  container->AddString( "delegate" );
  container->AddString( "example" );

// RETURN HERE.
  // Create two delegates individually using different methods
  StringContainer::CheckAndDisplayDelegate^ conStart = gcnew StringContainer::CheckAndDisplayDelegate( StringFuncs::ConStart );
  StringContainer::CheckAndDisplayDelegate^ vowelStart = gcnew StringContainer::CheckAndDisplayDelegate( StringFuncs::VowelStart );

  // Get the list of all delegates assigned to this MulticastDelegate instance. 
  array<Delegate^>^ delegateList = conStart->GetInvocationList();
  Console::WriteLine("conStart contains {0} delegate(s).", delegateList->Length);
  delegateList = vowelStart->GetInvocationList();
  Console::WriteLine("vowelStart contains {0} delegate(s).\n", delegateList->Length );

  // Determine whether the delegates are System::Multicast delegates
  if ( dynamic_cast<System::MulticastDelegate^>(conStart) && dynamic_cast<System::MulticastDelegate^>(vowelStart) )
  {
   Console::WriteLine("conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.\n");
  }

  // Execute the two delegates.
  Console::WriteLine("Executing the conStart delegate:" );
  container->DisplayAllQualified(conStart);
  Console::WriteLine();
  Console::WriteLine("Executing the vowelStart delegate:" );
  container->DisplayAllQualified(vowelStart);

  // Create a new MulticastDelegate and call Combine to add two delegates.
  StringContainer::CheckAndDisplayDelegate^ multipleDelegates =
      dynamic_cast<StringContainer::CheckAndDisplayDelegate^>(Delegate::Combine(conStart, vowelStart));

  // How many delegates does multipleDelegates contain?
  delegateList = multipleDelegates->GetInvocationList();
  Console::WriteLine("\nmultipleDelegates contains {0} delegates.\n", 
           delegateList->Length );

  //    // Pass this multicast delegate to DisplayAllQualified.
  Console::WriteLine("Executing the multipleDelegate delegate.");
  container->DisplayAllQualified(multipleDelegates);
  // Call remove and combine to change the contained delegates.
  multipleDelegates = dynamic_cast<StringContainer::CheckAndDisplayDelegate^>
           (Delegate::Remove(multipleDelegates, vowelStart));
  multipleDelegates = dynamic_cast<StringContainer::CheckAndDisplayDelegate^>
           (Delegate::Combine(multipleDelegates, conStart));

  // Pass multipleDelegates to DisplayAllQualified again.
  Console::WriteLine("\nExecuting the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:");
  container->DisplayAllQualified(multipleDelegates);
} 
// The example displays the following output:
//  conStart contains 1 delegate(s).
//  vowelStart contains 1 delegate(s).
//  
//  conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.
//  
//  Executing the conStart delegate:
//  This
//  multicast
//  delegate
//  
//  Executing the vowelStart delegate:
//  is
//  a
//  example
//  
//  
//  multipleDelegates contains 2 delegates.
//  
//  Executing the multipleDelegate delegate.
//  This
//  is
//  a
//  multicast
//  delegate
//  example
//  
//  Executing the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:
//  This
//  This
//  multicast
//  multicast
//  delegate
//  delegate
using System;
using System.Collections.Generic;

class StringContainer
{
  // Define a delegate to handle string display.
  public delegate void CheckAndDisplayDelegate(string str);

  // A generic list object that holds the strings.
  private List<String> container = new List<String>();

  // A method that adds strings to the collection.
  public void AddString(string str)
  {
   container.Add(str);
  }

  // Iterate through the strings and invoke the method(s) that the delegate points to.
  public void DisplayAllQualified(CheckAndDisplayDelegate displayDelegate)
  {
   foreach (var str in container) {
     displayDelegate(str);
   }
  }
 }

// This class defines some methods to display strings.
class StringExtensions
{
  // Display a string if it starts with a consonant.
  public static void ConStart(string str)
  {
   if (!(str[0]=='a'||str[0]=='e'||str[0]=='i'||str[0]=='o'||str[0]=='u'))
     Console.WriteLine(str);
  }

  // Display a string if it starts with a vowel.
  public static void VowelStart(string str)
  {
   if ((str[0]=='a'||str[0]=='e'||str[0]=='i'||str[0]=='o'||str[0]=='u'))
     Console.WriteLine(str);
  }
}

// Demonstrate the use of delegates, including the Remove and
// Combine methods to create and modify delegate combinations.
class Test
{
  static public void Main()
  {
   // Declare the StringContainer class and add some strings
   StringContainer container = new StringContainer();
   container.AddString("This");
   container.AddString("is");
   container.AddString("a");
   container.AddString("multicast");
   container.AddString("delegate");
   container.AddString("example");

   // Create two delegates individually using different methods.
   StringContainer.CheckAndDisplayDelegate conStart = StringExtensions.ConStart;
   StringContainer.CheckAndDisplayDelegate vowelStart = StringExtensions.VowelStart;

   // Get the list of all delegates assigned to this MulticastDelegate instance.
   Delegate[] delegateList = conStart.GetInvocationList();
   Console.WriteLine("conStart contains {0} delegate(s).", delegateList.Length);
   delegateList = vowelStart.GetInvocationList();
   Console.WriteLine("vowelStart contains {0} delegate(s).\n", delegateList.Length);

   // Determine whether the delegates are System.Multicast delegates.
   if (conStart is System.MulticastDelegate && vowelStart is System.MulticastDelegate)
     Console.WriteLine("conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.\n");

   // Execute the two delegates.
   Console.WriteLine("Executing the conStart delegate:");
   container.DisplayAllQualified(conStart);
   Console.WriteLine();
   Console.WriteLine("Executing the vowelStart delegate:");
   container.DisplayAllQualified(vowelStart);
   Console.WriteLine();

   // Create a new MulticastDelegate and call Combine to add two delegates.
   StringContainer.CheckAndDisplayDelegate multipleDelegates =
      (StringContainer.CheckAndDisplayDelegate) Delegate.Combine(conStart, vowelStart);

   // How many delegates does multipleDelegates contain?
   delegateList = multipleDelegates.GetInvocationList();
   Console.WriteLine("\nmultipleDelegates contains {0} delegates.\n",
            delegateList.Length);

   // Pass this multicast delegate to DisplayAllQualified.
   Console.WriteLine("Executing the multipleDelegate delegate.");
   container.DisplayAllQualified(multipleDelegates);

   // Call remove and combine to change the contained delegates.
   multipleDelegates = (StringContainer.CheckAndDisplayDelegate) Delegate.Remove(multipleDelegates, vowelStart);
   multipleDelegates = (StringContainer.CheckAndDisplayDelegate) Delegate.Combine(multipleDelegates, conStart);

   // Pass multipleDelegates to DisplayAllQualified again.
   Console.WriteLine("\nExecuting the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:");
   container.DisplayAllQualified(multipleDelegates);
  }
}
// The example displays the following output:
//  conStart contains 1 delegate(s).
//  vowelStart contains 1 delegate(s).
//
//  conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.
//
//  Executing the conStart delegate:
//  This
//  multicast
//  delegate
//
//  Executing the vowelStart delegate:
//  is
//  a
//  example
//
//
//  multipleDelegates contains 2 delegates.
//
//  Executing the multipleDelegate delegate.
//  This
//  is
//  a
//  multicast
//  delegate
//  example
//
//  Executing the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:
//  This
//  This
//  multicast
//  multicast
//  delegate
//  delegate
module Test

open System

// Define a delegate to handle string display.
type CheckAndDisplayDelegate = delegate of string -> unit

type StringContainer() =
  // A generic ResizeArray object that holds the strings.
  let container = ResizeArray()

  // A method that adds strings to the collection.
  member _.AddString(str) =
    container.Add str

  // Iterate through the strings and invoke the method(s) that the delegate points to.
  member _.DisplayAllQualified(displayDelegate: CheckAndDisplayDelegate) =
    for str in container do
      displayDelegate.Invoke str

// This module defines some functions to display strings.
module StringExtensions =
  // Display a string if it starts with a consonant.
  let conStart (str: string) =
    match str[0] with
    | 'a' | 'e' | 'i' | 'o' | 'u' -> ()
    | _ -> printfn $"{str}"
 
  // Display a string if it starts with a vowel.
  let vowelStart (str: string) =
    match str[0] with
    | 'a' | 'e' | 'i' | 'o' | 'u' -> printfn $"{str}"
    | _ -> ()
 
// Demonstrate the use of delegates, including the Remove and
// Combine methods to create and modify delegate combinations.
[<EntryPoint>]
let main _ =
  // Declare the StringContainer class and add some strings
  let container = StringContainer()
  container.AddString "This"
  container.AddString "is"
  container.AddString "a"
  container.AddString "multicast"
  container.AddString "delegate"
  container.AddString "example"

  // Create two delegates individually using different methods.
  let conStart = CheckAndDisplayDelegate StringExtensions.conStart
  let vowelStart = CheckAndDisplayDelegate StringExtensions.vowelStart 

  // Get the list of all delegates assigned to this MulticastDelegate instance.
  let delegateList = conStart.GetInvocationList()
  printfn $"conStart contains {delegateList.Length} delegate(s)."
  let delegateList = vowelStart.GetInvocationList()
  printfn $"vowelStart contains {delegateList.Length} delegate(s).\n"

  // Determine whether the delegates are System.Multicast delegates.
  if box conStart :? System.MulticastDelegate && box vowelStart :? System.MulticastDelegate then
    printfn "conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.\n"

  // Execute the two delegates.
  printfn "Executing the conStart delegate:"
  container.DisplayAllQualified conStart
  printfn "\nExecuting the vowelStart delegate:"
  container.DisplayAllQualified vowelStart
  printfn ""

  // Create a new MulticastDelegate and call Combine to add two delegates.
  let multipleDelegates =
    Delegate.Combine(conStart, vowelStart) :?> CheckAndDisplayDelegate

  // How many delegates does multipleDelegates contain?
  let delegateList = multipleDelegates.GetInvocationList()
  printfn $"\nmultipleDelegates contains {delegateList.Length} delegates.\n"

  // Pass this multicast delegate to DisplayAllQualified.
  printfn "Executing the multipleDelegate delegate."
  container.DisplayAllQualified multipleDelegates

  // Call remove and combine to change the contained delegates.
  let multipleDelegates = Delegate.Remove(multipleDelegates, vowelStart) :?> CheckAndDisplayDelegate
  let multipleDelegates = Delegate.Combine(multipleDelegates, conStart) :?> CheckAndDisplayDelegate

  // Pass multipleDelegates to DisplayAllQualified again.
  printfn "\nExecuting the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:"
  printfn $"{multipleDelegates}"
  0
// The example displays the following output:
//  conStart contains 1 delegate(s).
//  vowelStart contains 1 delegate(s).
//
//  conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.
//
//  Executing the conStart delegate:
//  This
//  multicast
//  delegate
//
//  Executing the vowelStart delegate:
//  is
//  a
//  example
//
//
//  multipleDelegates contains 2 delegates.
//
//  Executing the multipleDelegate delegate.
//  This
//  is
//  a
//  multicast
//  delegate
//  example
//
//  Executing the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:
//  This
//  This
//  multicast
//  multicast
//  delegate
//  delegate
Imports System.Collections.Generic

Class StringContainer
  ' Define a delegate to handle string display. 
  Delegate Sub CheckAndPrintDelegate(ByVal str As String)

  ' A generic list object that holds the strings.
  Private container As New List(Of String)()

   ' A method that adds strings to the collection. 
   Public Sub AddString(ByVal s As String)
    container.Add(s)
  End Sub

  ' Iterate through the strings and invoke the method(s) that the delegate points to.
  Public Sub DisplayAllQualified(ByVal displayDelegate As CheckAndPrintDelegate)
    For Each s In container
      displayDelegate(s)
    Next
  End Sub
End Class

' This class defines some methods to display strings. 
Class StringExtensions
  ' Display a string if it starts with a consonant. 
  Public Shared Sub ConStart(ByVal str As String)
    If Not (str.Chars(0) = "a"c Or str.Chars(0) = "e"c Or str.Chars(0) = "i"c _ 
        Or str.Chars(0) = "o"c Or str.Chars(0) = "u"c) Then
      Console.WriteLine(str)
    End If
  End Sub 

  ' Display a string if it starts with a vowel.
  Public Shared Sub VowelStart(ByVal str As String)
    If (str.Chars(0) = "a"c Or str.Chars(0) = "e"c Or str.Chars(0) = "i"c _
      Or str.Chars(0) = "o"c Or str.Chars(0) = "u"c) Then
      Console.WriteLine(str)
    End If
  End Sub 
End Class 

' Demonstrate the use of delegates, including the Remove and 
' Combine methods to create and modify delegate combinations. 
Class Test
  Public Shared Sub Main()
    ' Declare the StringContainer class and add some strings
    Dim container As New StringContainer()
    container.AddString("this")
    container.AddString("is")
    container.AddString("a")
    container.AddString("multicast")
    container.AddString("delegate")
    container.AddString("example")

    ' Create two delegates individually using different methods.
    Dim constart As StringContainer.CheckAndPrintDelegate = AddressOf StringExtensions.ConStart
    Dim vowelStart As StringContainer.CheckAndPrintDelegate = AddressOf StringExtensions.VowelStart

    ' Get the list of all delegates assigned to this MulticastDelegate instance. 
    Dim delegateList() As [Delegate] = conStart.GetInvocationList()
    Console.WriteLine("conStart contains {0} delegate(s).", delegateList.Length)
    delegateList = vowelStart.GetInvocationList()
    Console.WriteLine("vowelStart contains {0} delegate(s).", delegateList.Length)
    Console.WriteLine()
    
    ' Determine whether the delegates are System.Multicast delegates
    If TypeOf conStart Is System.MulticastDelegate And TypeOf vowelStart Is System.MulticastDelegate Then
      Console.WriteLine("conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.")
      Console.WriteLine()
    End If

    ' Run the two single delegates one after the other.
    Console.WriteLine("Executing the conStart delegate:")
    container.DisplayAllQualified(conStart)
    Console.WriteLine("Executing the vowelStart delegate:")
    container.DisplayAllQualified(vowelStart)
    Console.WriteLine()

    ' Create a new MulticastDelegate and call Combine to add two delegates.
    Dim multipleDelegates As StringContainer.CheckAndPrintDelegate = 
         CType([Delegate].Combine(conStart, vowelStart), 
         StringContainer.CheckAndPrintDelegate)

    ' How many delegates does multipleDelegates contain?
    delegateList = multipleDelegates.GetInvocationList()
    Console.WriteLine("{1}multipleDelegates contains {0} delegates.{1}",
             delegateList.Length, vbCrLf)

    ' Pass this mulitcast delegate to DisplayAllQualified.
    Console.WriteLine("Executing the multipleDelegate delegate.")
    container.DisplayAllQualified(multipleDelegates)

    ' Call remove and combine to change the contained delegates.
    multipleDelegates = CType([Delegate].Remove(multipleDelegates, vowelStart), 
              StringContainer.CheckAndPrintDelegate)
    multipleDelegates = CType([Delegate].Combine(multipleDelegates, conStart), 
              StringContainer.CheckAndPrintDelegate)

    ' Pass multipleDelegates to DisplayAllQualified again.
    Console.WriteLine()
    Console.WriteLine("Executing the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:")
    container.DisplayAllQualified(multipleDelegates)
  End Sub 
End Class 
' The example displays the following output:
'  conStart contains 1 delegate(s).
'  vowelStart contains 1 delegate(s).
'  
'  conStart and vowelStart are derived from MulticastDelegate.
'  
'  Executing the conStart delegate:
'  This
'  multicast
'  delegate
'  
'  Executing the vowelStart delegate:
'  is
'  a
'  example
'  
'  
'  multipleDelegates contains 2 delegates.
'  
'  Executing the multipleDelegate delegate.
'  This
'  is
'  a
'  multicast
'  delegate
'  example
'  
'  Executing the multipleDelegate delegate with two conStart delegates:
'  This
'  This
'  multicast
'  multicast
'  delegate
'  delegate

Poznámky

MulticastDelegate je speciální třída. Kompilátory a další nástroje mohou odvodit z této třídy, ale nemůžete z ní explicitně odvodit. Totéž platí pro Delegate třídu.

Kromě metod, které delegování typů dědí z MulticastDelegate, poskytuje modul CLR (Common Language Runtime) dvě speciální metody: BeginInvoke a EndInvoke. Další informace o těchto metodách najdete v tématu Asynchronní volání synchronních metod.

Objekt MulticastDelegate má propojený seznam delegátů označovaný jako seznam vyvolání, který se skládá z jednoho nebo více prvků. Při vyvolání delegáta vícesměrového vysílání jsou delegáti v seznamu vyvolání volány synchronně v pořadí, ve kterém se zobrazují. Pokud při provádění seznamu dojde k chybě, vyvolá se výjimka.

Konstruktory

MulticastDelegate(Object, String)

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.

MulticastDelegate(Type, String)

Inicializuje novou instanci MulticastDelegate třídy.

Vlastnosti

HasSingleTarget

Představuje delegáta vícesměrového vysílání; to znamená delegáta, který může mít v seznamu vyvolání více než jeden prvek.

(Zděděno od Delegate)
Method

Získá metodu reprezentovanou delegátem.

(Zděděno od Delegate)
Target

Získá instanci třídy, na které aktuální delegát vyvolá metodu instance.

(Zděděno od Delegate)

Metody

Clone()

Vytvoří mělkou kopii delegáta.

(Zděděno od Delegate)
CombineImpl(Delegate)

Zkombinuje ho Delegate se zadaným Delegate delegátem, který vytvoří nového delegáta.

CombineImpl(Delegate)

Zřetězí seznamy volání zadaného delegáta vícesměrového vysílání (kombinovatelného) a aktuálního delegáta vícesměrového vysílání (kombinovatelného).

(Zděděno od Delegate)
DynamicInvoke(Object[])

Dynamicky vyvolá (s pozdní vazbou) metodu reprezentovanou aktuálním delegátem.

(Zděděno od Delegate)
DynamicInvokeImpl(Object[])

Zpracuje úplný seznam vyvolání.

DynamicInvokeImpl(Object[])

Dynamicky vyvolá (s pozdní vazbou) metodu reprezentovanou aktuálním delegátem.

(Zděděno od Delegate)
Equals(Object)

Určuje, zda je tento delegát vícesměrového vysílání a zadaný objekt rovny.

GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

GetInvocationList()

Vrátí seznam volání tohoto delegáta vícesměrového vysílání v pořadí volání.

GetMethodImpl()

Vrátí metodu reprezentovanou aktuálním MulticastDelegateparametrem .

GetMethodImpl()

Získá metodu reprezentovanou aktuálním delegátem.

(Zděděno od Delegate)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
Zastaralé.

Naplní SerializationInfo objekt všemi daty potřebnými k serializaci této instance.

GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
Zastaralé.

Nepodporováno

(Zděděno od Delegate)
GetType()

Získá aktuální Type instanci.

(Zděděno od Object)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
RemoveImpl(Delegate)

Odebere prvek ze seznamu vyvolání tohoto MulticastDelegate objektu, který se rovná zadanému delegátovi.

RemoveImpl(Delegate)

Odebere seznam vyvolání delegáta ze seznamu vyvolání jiného delegáta.

(Zděděno od Delegate)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Operátory

Equality(MulticastDelegate, MulticastDelegate)

Určuje, zda jsou dva MulticastDelegate objekty rovny.

Inequality(MulticastDelegate, MulticastDelegate)

Určuje, zda jsou dva MulticastDelegate objekty nerovny.

Metody rozšíření

GetMethodInfo(Delegate)

Získá objekt, který představuje metodu reprezentovanou zadaným delegátem.

Platí pro