NotSupportedException Třída

Definice

Výjimka, která je vyvolána, když je vyvolána metoda není podporována, nebo při pokusu o čtení, hledání nebo zápis do datového proudu, který nepodporuje vyvolanou funkci.

public ref class NotSupportedException : Exception
public ref class NotSupportedException : SystemException
public class NotSupportedException : Exception
public class NotSupportedException : SystemException
[System.Serializable]
public class NotSupportedException : SystemException
[System.Serializable]
[System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)]
public class NotSupportedException : SystemException
type NotSupportedException = class
    inherit Exception
type NotSupportedException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
type NotSupportedException = class
    inherit SystemException
[<System.Serializable>]
[<System.Runtime.InteropServices.ComVisible(true)>]
type NotSupportedException = class
    inherit SystemException
Public Class NotSupportedException
Inherits Exception
Public Class NotSupportedException
Inherits SystemException
Dědičnost
NotSupportedException
Dědičnost
NotSupportedException
Odvozené
Atributy

Poznámky

Další informace o tomto rozhraní API najdete v tématu Doplňkové poznámky k rozhraní API pro NotSupportedException.

Konstruktory

NotSupportedException()

Inicializuje novou instanci NotSupportedException třídy nastavením Message vlastnosti nové instance na systémem dodanou zprávu, která popisuje chybu. Tato zpráva bere v potaz aktuální systémovou kulturu.

NotSupportedException(SerializationInfo, StreamingContext)
Zastaralé.

Inicializuje novou instanci třídy NotSupportedException se serializovanými daty.

NotSupportedException(String)

Inicializuje novou instanci NotSupportedException třídy se zadanou chybovou zprávou.

NotSupportedException(String, Exception)

Inicializuje novou instanci NotSupportedException třídy se zadanou chybovou zprávou a odkazem na vnitřní výjimku, která je příčinou této výjimky.

Vlastnosti

Data

Získá kolekci párů klíč/hodnota, které poskytují další uživatelem definované informace o výjimce.

(Zděděno od Exception)
HelpLink

Získá nebo nastaví odkaz na soubor nápovědy přidružený k této výjimce.

(Zděděno od Exception)
HResult

Získá nebo nastaví HRESULT, kódovaná číselná hodnota, která je přiřazena ke konkrétní výjimce.

(Zděděno od Exception)
InnerException

Exception Získá instanci, která způsobila aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)
Message

Získá zprávu, která popisuje aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)
Source

Získá nebo nastaví název aplikace nebo objektu, který způsobuje chybu.

(Zděděno od Exception)
StackTrace

Získá řetězcovou reprezentaci okamžitých rámců v zásobníku volání.

(Zděděno od Exception)
TargetSite

Získá metodu, která vyvolá aktuální výjimku.

(Zděděno od Exception)

Metody

Equals(Object)

Určí, zda se zadaný objekt rovná aktuálnímu objektu.

(Zděděno od Object)
GetBaseException()

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu Exception , která je původní příčinou jedné nebo více následných výjimek.

(Zděděno od Exception)
GetHashCode()

Slouží jako výchozí hashovací funkce.

(Zděděno od Object)
GetObjectData(SerializationInfo, StreamingContext)
Zastaralé.

Při přepsání v odvozené třídě nastaví s SerializationInfo informacemi o výjimce.

(Zděděno od Exception)
GetType()

Získá typ modulu runtime aktuální instance.

(Zděděno od Exception)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vytvoří a vrátí řetězcovou reprezentaci aktuální výjimky.

(Zděděno od Exception)

Událost

SerializeObjectState
Zastaralé.

Nastane, když je výjimka serializována k vytvoření objektu stavu výjimky, který obsahuje serializovaná data o výjimce.

(Zděděno od Exception)

Platí pro

Viz také