DispatcherObject.CheckAccess Metoda

Definice

Určuje, zda volající vlákno má přístup k tomuto DispatcherObject.

public:
 bool CheckAccess();
public bool CheckAccess ();
member this.CheckAccess : unit -> bool
Public Function CheckAccess () As Boolean

Návraty

Boolean

truepokud volající vlákno má přístup k tomuto objektu; v opačném případě . false

Příklady

Následující příklad používá CheckAccess k určení, zda vlákno má přístup k vláknu, na které Button byl vytvořen. Metoda CheckAccess na je Button volána k ověření přístupu k vláknu. Pokud má volající vlákno přístup, Button aktualizuje se pouze přístupem ke členům Button. V opačném případě se delegát, který přijímá Button argument, odešle do Dispatcher .Button

// Uses the DispatcherObject.CheckAccess method to determine if 
// the calling thread has access to the thread the UI object is on
private void TryToUpdateButtonCheckAccess(object uiObject)
{
  Button theButton = uiObject as Button;

  if (theButton != null)
  {
    // Checking if this thread has access to the object
    if(theButton.CheckAccess())
    {
      // This thread has access so it can update the UI thread
      UpdateButtonUI(theButton);
    }
    else
    {
      // This thread does not have access to the UI thread
      // Pushing update method on the Dispatcher of the UI thread
      theButton.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal,
        new UpdateUIDelegate(UpdateButtonUI), theButton);
    }
  }
}
' Uses the DispatcherObject.CheckAccess method to determine if 
' the calling thread has access to the thread the UI object is on
Private Sub TryToUpdateButtonCheckAccess(ByVal uiObject As Object)
  Dim theButton As Button = TryCast(uiObject, Button)

  If theButton IsNot Nothing Then
    ' Checking if this thread has access to the object
    If theButton.CheckAccess() Then
      ' This thread has access so it can update the UI thread
      UpdateButtonUI(theButton)
    Else
      ' This thread does not have access to the UI thread
      ' Pushing update method on the Dispatcher of the UI thread
      theButton.Dispatcher.BeginInvoke(DispatcherPriority.Normal, New UpdateUIDelegate(AddressOf UpdateButtonUI), theButton)
    End If
  End If
End Sub

Poznámky

Pouze vlákno, ve které Dispatcher bylo vytvořeno, může přistupovat DispatcherObjectk .

Jakékoli vlákno může zkontrolovat, jestli má přístup k tomuto DispatcherObject.

Rozdíl mezi CheckAccess a VerifyAccess je, že CheckAccess vrací logickou hodnotu, která určuje, zda má volající vlákno přístup k tomuto DispatcherObject a VerifyAccess vyvolá výjimku, pokud volající vlákno nemá přístup k tomuto DispatcherObject.

Volání této metody je shodné s voláním CheckAccess přidruženého Dispatcher objektu.

Platí pro