XmlRootAttribute Třída

Definice

Ovládací prvky XML serializace atribut cíle jako kořenový element XML.

public ref class XmlRootAttribute : Attribute
[System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.ReturnValue | System.AttributeTargets.Struct)]
public class XmlRootAttribute : Attribute
[<System.AttributeUsage(System.AttributeTargets.Class | System.AttributeTargets.Enum | System.AttributeTargets.Interface | System.AttributeTargets.ReturnValue | System.AttributeTargets.Struct)>]
type XmlRootAttribute = class
  inherit Attribute
Public Class XmlRootAttribute
Inherits Attribute
Dědičnost
XmlRootAttribute
Atributy

Příklady

Následující příklad použije na XmlRootAttribute třídu . Atribut určuje název elementu, obor názvů a jestli je element kvalifikovaný a jestli xsi:nil je atribut vygenerovaný, pokud je třída nastavená na null.

#using <System.Xml.dll>
#using <System.dll>

using namespace System;
using namespace System::IO;
using namespace System::Xml;
using namespace System::Xml::Schema;
using namespace System::Xml::Serialization;

[XmlRoot(Namespace="www.contoso.com",
ElementName="MyGroupName",
DataType="string",
IsNullable=true)]
public ref class Group
{
private:
  String^ groupNameValue;

public:

  // Insert code for the Group class.
  Group(){}

  Group( String^ groupNameVal )
  {
   groupNameValue = groupNameVal;
  }

  property String^ GroupName 
  {
   String^ get()
   {
     return groupNameValue;
   }
   void set( String^ value )
   {
     groupNameValue = value;
   }

  }

};

void SerializeGroup()
{
  // Create an instance of the Group class, and an
  // instance of the XmlSerializer to serialize it.
  Group^ myGroup = gcnew Group( "Redmond" );
  XmlSerializer^ ser = gcnew XmlSerializer( Group::typeid );

  // A FileStream is used to write the file.
  FileStream^ fs = gcnew FileStream( "group.xml",FileMode::Create );
  ser->Serialize( fs, myGroup );
  fs->Close();
  Console::WriteLine( myGroup->GroupName );
  Console::WriteLine( "Done" );
  Console::ReadLine();
}

int main()
{
  SerializeGroup();
}
using System;
using System.IO;
using System.Xml;
using System.Xml.Schema;
using System.Xml.Serialization;

[XmlRoot(Namespace = "www.contoso.com",
   ElementName = "MyGroupName",
   DataType = "string",
   IsNullable=true)]
public class Group
{
  private string groupNameValue;
  // Insert code for the Group class.
  public Group()
  {
  }

  public Group(string groupNameVal)
  {
    groupNameValue = groupNameVal;
  }

  public string GroupName
  {
    get{return groupNameValue;}
    set{groupNameValue = value;}
  }
}
public class Test
{
  static void Main()
  {
    Test t = new Test();
    t.SerializeGroup();
  }

  private void SerializeGroup()
  {
    // Create an instance of the Group class, and an
    // instance of the XmlSerializer to serialize it.
    Group myGroup = new Group("Redmond");
    XmlSerializer ser = new XmlSerializer(typeof(Group));
    // A FileStream is used to write the file.
    FileStream fs = new FileStream("group.xml",FileMode.Create);
    ser.Serialize(fs,myGroup);
    fs.Close();
    Console.WriteLine(myGroup.GroupName);
    Console.WriteLine("Done");
    Console.ReadLine();
  }
}
Imports System.IO
Imports System.Xml
Imports System.Xml.Schema
Imports System.Xml.Serialization

<XmlRoot(Namespace:="www.contoso.com", _
  ElementName:="MyGroupName", _
  DataType:="string", _
  IsNullable:=True)> _
Public Class Group

  Private groupNameValue As String
  ' Insert code for the Group class.
  Public Sub New()

  End Sub

  Public Sub New(ByVal groupNameVal As String)

    groupNameValue = groupNameVal
  End Sub

  Property GroupName() As String
    Get
      Return groupNameValue
    End Get

    Set(ByVal Value As String)
      groupNameValue = Value
    End Set
  End Property
End Class

Public Class Test

  Shared Sub Main()

    Dim t As Test = New Test()
    t.SerializeGroup()
  End Sub

  Private Sub SerializeGroup()

    ' Create an instance of the Group class, and an
    ' instance of the XmlSerializer to serialize it.
    Dim myGroup As Group = New Group("Redmond")
    Dim ser As XmlSerializer = New XmlSerializer(GetType(Group))

    ' A FileStream is used to write the file.
    Dim fs As FileStream = New FileStream("group.xml", FileMode.Create)
    ser.Serialize(fs, myGroup)
    fs.Close()
    Console.WriteLine(myGroup.GroupName)
    Console.WriteLine("Done... Press any key to exit.")
    Console.ReadLine()
  End Sub

End Class

Poznámky

Patří XmlRootAttribute do rodiny atributů, které řídí, jak XmlSerializer serializuje nebo deserializuje objekt. Úplný seznam podobných atributů naleznete v tématu Attributes That Control XML Serialization.

Můžete použít XmlRootAttribute na třídu, strukturu, výčet nebo rozhraní. Můžete také použít atribut na návratovou hodnotu metody webové služby XML.

Každý dokument XML musí mít jeden kořenový element, který obsahuje všechny ostatní elementy. Umožňuje XmlRootAttribute řídit, jak generuje XmlSerializer kořenový prvek nastavením určitých vlastností. Zadejte například název vygenerovaného elementu XML nastavením ElementName vlastnosti .

Další informace o používání atributů najdete v tématu Atributy.

Poznámka

Místo delšího XmlRootAttributeslova můžete v kódu použít slovo XmlRoot .

Konstruktory

XmlRootAttribute()

Inicializuje novou instanci XmlRootAttribute třídy .

XmlRootAttribute(String)

Inicializuje novou instanci XmlRootAttribute třídy a určuje název kořenového elementu XML.

Vlastnosti

DataType

Získá nebo nastaví datový typ XSD kořenového elementu XML.

ElementName

Získá nebo nastaví název xml elementu, který je generován a rozpoznán XmlSerializer třídy Serialize(TextWriter, Object) a Deserialize(Stream) metody, v uvedeném pořadí.

IsNullable

Získá nebo nastaví hodnotu, která označuje, zda XmlSerializer musí serializovat člen, který je nastaven na null do atributu xsi:nil set na true.

Namespace

Získá nebo nastaví obor názvů pro kořenový element XML.

TypeId

Při implementaci v odvozené třídě získá jedinečný identifikátor pro tuto Attributetřídu .

(Zděděno od Attribute)

Metody

Equals(Object)

Vrací hodnotu, která určuje, zda je tato instance rovna zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
GetHashCode()

Vrátí hodnotu hash pro tuto instanci.

(Zděděno od Attribute)
GetType()

Type Získá z aktuální instance.

(Zděděno od Object)
IsDefaultAttribute()

Při přepsání v odvozené třídě označuje, zda je hodnota této instance výchozí hodnotou pro odvozenou třídu.

(Zděděno od Attribute)
Match(Object)

Při přepsání v odvozené třídě vrátí hodnotu, která označuje, zda se tato instance rovná zadanému objektu.

(Zděděno od Attribute)
MemberwiseClone()

Vytvoří mělkou kopii aktuálního Objectsouboru .

(Zděděno od Object)
ToString()

Vrátí řetězec, který představuje aktuální objekt.

(Zděděno od Object)

Explicitní implementace rozhraní

_Attribute.GetIDsOfNames(Guid, IntPtr, UInt32, UInt32, IntPtr)

Mapuje sadu názvů na odpovídající sadu identifikátorů pro rozesílání.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfo(UInt32, UInt32, IntPtr)

Načte informace o typu objektu, které lze použít k získání informací o typu pro rozhraní.

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.GetTypeInfoCount(UInt32)

Získá počet rozhraní typu informací, které objekt poskytuje (0 nebo 1).

(Zděděno od Attribute)
_Attribute.Invoke(UInt32, Guid, UInt32, Int16, IntPtr, IntPtr, IntPtr, IntPtr)

Poskytuje přístup k vlastnostem a metodám vystaveným objektem.

(Zděděno od Attribute)

Platí pro

Viz také