yield – příkaz (referenční dokumentace jazyka C#)

Příkaz použijete v iterátoruyield ve dvou následujících formách:

 • yield return: chcete-li zadat další hodnotu v iteraci, jak ukazuje následující příklad:

  foreach (int i in ProduceEvenNumbers(9))
  {
    Console.Write(i);
    Console.Write(" ");
  }
  // Output: 0 2 4 6 8
  
  IEnumerable<int> ProduceEvenNumbers(int upto)
  {
    for (int i = 0; i <= upto; i += 2)
    {
      yield return i;
    }
  }
  
 • yield break: explicitně signalizovat konec iterace, jak ukazuje následující příklad:

  Console.WriteLine(string.Join(" ", TakeWhilePositive(new[] { 2, 3, 4, 5, -1, 3, 4})));
  // Output: 2 3 4 5
  
  Console.WriteLine(string.Join(" ", TakeWhilePositive(new[] { 9, 8, 7 })));
  // Output: 9 8 7
  
  IEnumerable<int> TakeWhilePositive(IEnumerable<int> numbers)
  {
    foreach (int n in numbers)
    {
      if (n > 0)
      {
        yield return n;
      }
      else
      {
        yield break;
      }
    }
  }
  

  Iterace se také dokončí, když ovládací prvek dosáhne konce iterátoru.

V předchozích příkladech je IEnumerable<T> návratový typ iterátorů (v ne generických případech se používá IEnumerable jako návratový typ iterátoru). Můžete také použít IAsyncEnumerable<T> jako návratový typ iterátoru. Díky tomu je iterátor asynchronní. await foreach Pomocí příkazu iterujte výsledek iterátoru, jak ukazuje následující příklad:

await foreach (int n in GenerateNumbersAsync(5))
{
  Console.Write(n);
  Console.Write(" ");
}
// Output: 0 2 4 6 8

async IAsyncEnumerable<int> GenerateNumbersAsync(int count)
{
  for (int i = 0; i < count; i++)
  {
    yield return await ProduceNumberAsync(i);
  }
}

async Task<int> ProduceNumberAsync(int seed)
{
  await Task.Delay(1000);
  return 2 * seed;
}

IEnumerator<T> nebo IEnumerator může být také návratový typ iterátoru. To je užitečné při implementaci GetEnumerator metody v následujících scénářích:

 • Navrhujete typ, který implementuje IEnumerable<T> nebo IEnumerable rozhraní.

 • Přidáte instanci nebo metodu rozšířeníGetEnumerator pro povolení iterace přes instanci typu pomocí foreach příkazu, jak ukazuje následující příklad:

  public static void Example()
  {
    var point = new Point(1, 2, 3);
    foreach (int coordinate in point)
    {
      Console.Write(coordinate);
      Console.Write(" ");
    }
    // Output: 1 2 3
  }
  
  public readonly record struct Point(int X, int Y, int Z)
  {
    public IEnumerator<int> GetEnumerator()
    {
      yield return X;
      yield return Y;
      yield return Z;
    }
  }
  

Příkazy nelze použít yield v:

Spuštění iterátoru

Volání iterátoru ho nespustí okamžitě, jak ukazuje následující příklad:

var numbers = ProduceEvenNumbers(5);
Console.WriteLine("Caller: about to iterate.");
foreach (int i in numbers)
{
  Console.WriteLine($"Caller: {i}");
}

IEnumerable<int> ProduceEvenNumbers(int upto)
{
  Console.WriteLine("Iterator: start.");
  for (int i = 0; i <= upto; i += 2)
  {
    Console.WriteLine($"Iterator: about to yield {i}");
    yield return i;
    Console.WriteLine($"Iterator: yielded {i}");
  }
  Console.WriteLine("Iterator: end.");
}
// Output:
// Caller: about to iterate.
// Iterator: start.
// Iterator: about to yield 0
// Caller: 0
// Iterator: yielded 0
// Iterator: about to yield 2
// Caller: 2
// Iterator: yielded 2
// Iterator: about to yield 4
// Caller: 4
// Iterator: yielded 4
// Iterator: end.

Jak ukazuje předchozí příklad, když začnete iterovat výsledek iterátoru, iterátor se spustí, dokud se nedosáhne prvního yield return příkazu. Pak je spuštění iterátoru pozastavené a volající získá první hodnotu iterace a zpracuje ji. Při každé další iteraci se spuštění iterátoru obnoví po yield return příkazu, který způsobil předchozí pozastavení a pokračuje až do dosažení dalšího yield return příkazu. Iterace se dokončí, když ovládací prvek dosáhne konce iterátoru yield break nebo příkazu.

specifikace jazyka C#

Další informace naleznete v části Příkaz výnosspecifikace jazyka C#.

Viz také