pktmon reset

Applies to: Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows 10, Azure Stack HCI, Azure Stack Hub, Azure

Reset counters to zero.

Syntax

pktmon reset [-counters]