Get-WSManInstance

Az erőforrás-URI által megadott erőforráspéldány felügyeleti adatait jeleníti meg.

Syntax

Get-WSManInstance
  [-ApplicationName <String>]
  [-ComputerName <String>]
  [-ConnectionURI <Uri>]
  [-Dialect <Uri>]
  [-Fragment <String>]
  [-OptionSet <Hashtable>]
  [-Port <Int32>]
  [-ResourceURI] <Uri>
  [-SelectorSet <Hashtable>]
  [-SessionOption <SessionOption>]
  [-UseSSL]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Authentication <AuthenticationMechanism>]
  [-CertificateThumbprint <String>]
  [<CommonParameters>]
Get-WSManInstance
  [-ApplicationName <String>]
  [-BasePropertiesOnly]
  [-ComputerName <String>]
  [-ConnectionURI <Uri>]
  [-Dialect <Uri>]
  [-Enumerate]
  [-Filter <String>]
  [-OptionSet <Hashtable>]
  [-Port <Int32>]
  [-Associations]
  [-ResourceURI] <Uri>
  [-ReturnType <String>]
  [-SessionOption <SessionOption>]
  [-Shallow]
  [-UseSSL]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Authentication <AuthenticationMechanism>]
  [-CertificateThumbprint <String>]
  [<CommonParameters>]

Description

A Get-WSManInstance parancsmag lekéri egy felügyeleti erőforrás egy példányát, amelyet egy erőforrás egységes erőforrás-azonosítója (URI) határoz meg. A lekért információ lehet egy összetett XML-információkészlet, amely egy objektum vagy egy egyszerű érték. Ez a parancsmag egyenértékű a standard Web Services for Management (WS-Management) Get paranccsal.

Ez a parancsmag a WS-Management kapcsolati/átviteli réteget használja az információk lekéréséhez.

Példák

1. példa: Az összes információ lekérése a WMI-ből

Get-WSManInstance -ResourceURI wmicimv2/win32_service -SelectorSet @{name="winrm"} -ComputerName "Server01"

Ez a parancs visszaadja a Windows Management Instrumentation (WMI) által a WinRM szolgáltatásról a távoli kiszolgáló01 számítógépen elérhető összes információt.

2. példa: A Spooler szolgáltatás állapotának lekérése

Get-WSManInstance -ResourceURI wmicimv2/win32_service -SelectorSet @{name="spooler"} -Fragment Status -ComputerName "Server01"

Ez a parancs csak a Spooler szolgáltatás állapotát adja vissza a távoli kiszolgáló01 számítógépen.

3. példa: Végponthivatkozások lekérése az összes szolgáltatáshoz

Get-WSManInstance -Enumerate -ResourceURI wmicimv2/win32_service -ReturnType EPR

Ez a parancs olyan végponthivatkozásokat ad vissza, amelyek megfelelnek a helyi számítógépen található összes szolgáltatásnak.

4. példa: A megadott feltételeknek megfelelő szolgáltatások lekérése

Get-WSManInstance -Enumerate -ResourceURI wmicimv2/* -Filter "select * from win32_service where StartMode = 'Auto' and State = 'Stopped'" -ComputerName "Server01"

Ez a parancs felsorolja a távoli Server01 számítógépen az alábbi feltételeknek megfelelő összes szolgáltatást:

 • A szolgáltatás indítási típusa automatikus.
 • A szolgáltatás leállt.

5. példa: A helyi számítógépen megadott feltételeknek megfelelő figyelőkonfiguráció lekérése

Get-WSManInstance -ResourceURI winrm/config/listener -SelectorSet @{Address="*";Transport="http"}

Ez a parancs felsorolja a WS-Management figyelő konfigurációját a helyi számítógépen ahhoz a figyelőhöz, amely megfelel a választókészlet feltételeinek.

6. példa: Távoli számítógépen feltételeknek megfelelő figyelőkonfiguráció lekérése

Get-WSManInstance -ResourceURI winrm/config/listener -SelectorSet @{Address="*";Transport="http"} -ComputerName "Server01"

Ez a parancs felsorolja a WS-Management figyelő konfigurációját a távoli kiszolgáló01 számítógépen a figyelő számára, amely megfelel a választókészlet feltételeinek.

7. példa: Adott példányhoz kapcsolódó társított példányok lekérése

Get-WSManInstance -Enumerate -Dialect Association -Filter "{Object=win32_service?name=winrm}" -ResourceURI wmicimv2/*

Ez a parancs lekéri a megadott példányhoz (winrm) kapcsolódó társított példányokat.

A szűrőt idézőjelek közé kell foglalnia, ahogyan az a példában is látható.

8. példa: Adott példányhoz kapcsolódó társításpéldányok lekérése

Get-WSManInstance -Enumerate -Dialect Association -Associations -Filter "{Object=win32_service?name=winrm}" -ResourceURI wmicimv2/*

Ez a parancs lekéri a megadott példányhoz (winrm) kapcsolódó társításpéldányokat. Mivel a dialektus értéke társítás, és a Társítás paramétert használja, ez a parancs társítási példányokat ad vissza, nem a társított példányokat.

A szűrőt idézőjelek közé kell foglalnia, ahogyan az a példában is látható.

Paraméterek

-ApplicationName

Megadja az alkalmazás nevét a kapcsolatban. Az ApplicationName paraméter alapértelmezett értéke a WSMAN. A távoli végpont teljes azonosítója a következő formátumban van:

<transport>://<server>:<port>/<ApplicationName>

Például: http://server01:8080/WSMAN

A munkamenetet üzemeltető Internet Information Services (IIS) továbbítja a végponttal kapcsolatos kérelmeket a megadott alkalmazásnak. A WSMAN alapértelmezett beállítása a legtöbb használathoz megfelelő. Ez a paraméter akkor használható, ha sok számítógép létesít távoli kapcsolatot egy PowerShellt futtató számítógéppel. Ebben az esetben az IIS WS-Managementet üzemeltet a hatékonyság érdekében.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Associations

Azt jelzi, hogy ez a parancsmag társításpéldányokat kap, nem társított példányokat. Ezt a paramétert csak akkor használhatja, ha a Dialect paraméter társítási értékkel rendelkezik.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authentication

Megadja a kiszolgálón használandó hitelesítési mechanizmust. A paraméter elfogadható értékei a következők:

 • Basic - Az alapszintű séma olyan séma, amelyben a rendszer a felhasználónevet és a jelszót világos szövegben küldi el a kiszolgálónak vagy a proxynak.
 • Default - Használja a WS-Management protokoll által implementált hitelesítési módszert. Ez az alapértelmezett beállítás.
 • Digest - A Digest egy kihívás-válasz séma, amely egy kiszolgáló által megadott adatsztringet használ a feladathoz.
 • Kerberos - Az ügyfélszámítógép és a kiszolgáló Kerberos-tanúsítványokkal kölcsönösen hitelesítik egymást.
 • Negotiate – Az egyeztetés egy kihívás-válasz séma, amely egyeztet a kiszolgálóval vagy a proxyval a hitelesítéshez használni kívánt séma meghatározásához. Ez a paraméterérték lehetővé teszi például, hogy a tárgyalások meghatározzák, hogy a Kerberos-protokoll vagy az NTLM van-e használatban.
 • CredSSP – Hitelesítőadat-biztonsági támogatási szolgáltató (CredSSP) hitelesítés használata, amellyel a felhasználó hitelesítő adatokat delegálhat. Ez a beállítás olyan parancsokhoz készült, amelyek egy távoli számítógépen futnak, de adatokat gyűjtenek más távoli számítógépekről, vagy további parancsokat futtatnak.

Figyelemfelhívás

A CredSSP a helyi számítógépről egy távoli számítógépre delegálja a felhasználói hitelesítő adatokat. Ez a gyakorlat növeli a távoli művelet biztonsági kockázatát. Ha a távoli számítógép biztonsága sérül, a hitelesítő adatok átadásakor a hitelesítő adatokkal szabályozható a hálózati munkamenet.

Type:AuthenticationMechanism
Aliases:auth, am
Accepted values:None, Default, Digest, Negotiate, Basic, Kerberos, ClientCertificate, Credssp
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-BasePropertiesOnly

Azt jelzi, hogy ez a parancsmag csak azokat a tulajdonságokat sorolja fel, amelyek a ResourceURI paraméter által megadott alaposztály részét képezik. Ennek a paraméternek nincs hatása, ha a Shallow paraméter meg van adva.

Type:SwitchParameter
Aliases:UBPO, Base
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CertificateThumbprint

Egy olyan felhasználói fiók digitális nyilvános kulcsú tanúsítványát (X509) adja meg, amely jogosult a művelet végrehajtására. Adja meg a tanúsítvány ujjlenyomatát.

A tanúsítványok az ügyféltanúsítvány-alapú hitelesítésben használatosak. Ezek csak helyi felhasználói fiókokra képezhetők le; nem működnek tartományi fiókokkal.

Tanúsítvány ujjlenyomatának lekéréséhez használja a Get-ItemGet-ChildItem PowerShell Cert: meghajtón található parancsot.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ComputerName

Azt a számítógépet adja meg, amelyen futtatni szeretné a felügyeleti műveletet. Az érték lehet teljes tartománynév, NetBIOS-név vagy IP-cím. Használja a helyi számítógép nevét, használja a localhostot, vagy használjon egy pont (.) értéket a helyi számítógép megadásához. A helyi számítógép az alapértelmezett. Ha a távoli számítógép a felhasználótól eltérő tartományban van, teljes tartománynevet kell használnia. Ennek a paraméternek az értékét a parancsmagba is be lehet csövezni.

Type:String
Aliases:CN
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ConnectionURI

Megadja a kapcsolati végpontot. A sztring formátuma a következő:

<Transport>://<Server>:<Port>/<ApplicationName>

A következő sztring a paraméter helyesen formázott értéke:

http://Server01:8080/WSMAN

Az URI-nak teljes mértékben minősítettnek kell lennie.

Type:Uri
Aliases:CURI, CU
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

A művelet végrehajtásához engedéllyel rendelkező felhasználói fiókot ad meg. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó. Írjon be egy felhasználónevet, például User01, Domain01\User01 vagy User@Domain.com. Vagy írjon be egy PSCredential objektumot, például a parancsmag által Get-Credential visszaadott objektumot. Felhasználónév beírásakor ez a parancsmag jelszó megadását kéri.

Type:PSCredential
Aliases:cred, c
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Dialect

Megadja a szűrő predikátumban használni kívánt dialektust. Ez bármely olyan dialektus lehet, amelyet a távoli szolgáltatás támogat. A dialektus URI-hoz a következő aliasok használhatók:

 • WQL - http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/WQL
 • Választó- http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wsman/SelectorFilter
 • Egyesület- http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/cimbinding/associationFilter
Type:Uri
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Enumerate

Azt jelzi, hogy ez a parancsmag egy felügyeleti erőforrás összes példányát visszaadja.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Filter

Az enumerálás szűrőkifejezését adja meg. Ha ezt a paramétert adja meg, meg kell adnia a dialektust is.

A paraméter érvényes értékei a Dialectben megadott dialektustól függenek. Ha például a dialektus WQL, a Szűrő paraméternek tartalmaznia kell egy sztringet, a sztringnek pedig érvényes WQL-lekérdezést kell tartalmaznia, például a következő lekérdezést:

"Select * from Win32_Service where State != Running"

Ha a dialektus társítás, a szűrőnek sztringet kell tartalmaznia, a sztringnek pedig érvényes szűrőt kell tartalmaznia, például a következő szűrőt:

-filter:Object=EPR\[;AssociationClassName=AssocClassName\]\[;ResultClassName=ClassName\]\[;Role=RefPropertyName\]\[;ResultRole=RefPropertyName\]}

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Fragment

Megadja a példány azon szakaszát, amelyet frissíteni vagy le kell kérni a megadott művelethez. Egy sorkezelő szolgáltatás állapotának lekéréséhez például adja meg a következőket:

-Fragment Status

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-OptionSet

A kérés jellegének módosításához vagy pontosításához szolgáltatásra való váltások készletét adja meg. Ezek hasonlítanak a parancssori rendszerhéjakban használt kapcsolókra, mert szolgáltatásspecifikusak. Tetszőleges számú beállítás adható meg.

Az alábbi példa azt a szintaxist mutatja be, amely az a, b és c paraméterek 1, 2 és 3 értékeit adja át:

-OptionSet @{a=1;b=2;c=3}

Type:Hashtable
Aliases:OS
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Port

Megadja azt a portot, amelyet az ügyfél a WinRM szolgáltatáshoz való csatlakozáskor használ. Ha az átvitel HTTP, az alapértelmezett port 80. Ha az átvitel HTTPS, az alapértelmezett port a 443.

Ha HTTPS-t használ átvitelként, a ComputerName paraméter értékének meg kell egyeznie a kiszolgáló tanúsítványának köznapi nevével (CN). Ha azonban a SkipCNCheck paraméter a SessionOption paraméter részeként van megadva, a kiszolgáló tanúsítványának nem kell megegyeznie a kiszolgáló gazdagépnevével. A SkipCNCheck paraméter csak megbízható számítógépekhez használható.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ResourceURI

Az erőforrásosztály vagy -példány URI-ját adja meg. Az URI azonosít egy adott típusú erőforrást, például lemezeket vagy folyamatokat a számítógépen.

Az URI egy előtagból és egy erőforrás elérési útból áll. Példa:

http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_LogicalDisk

http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_NumericSensor

Type:Uri
Aliases:RURI
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-ReturnType

Megadja a visszaadandó adatok típusát. A paraméter elfogadható értékei a következők:

 • Object
 • EPR
 • ObjectAndEPR

Az alapértelmezett érték Object.

Ha megadja Object vagy nem adja meg ezt a paramétert, ez a parancsmag csak objektumokat ad vissza. Ha végponthivatkozást (EPR) ad meg, ez a parancsmag csak az objektumok végponthivatkozásait adja vissza. A végponthivatkozások az erőforrás URI-járól és a példány választóiról tartalmaznak információkat. Ha megadja ObjectAndEPR, ez a parancsmag az objektumot és a hozzá tartozó végponthivatkozásokat is visszaadja.

Type:String
Aliases:RT
Accepted values:object, epr, objectandepr
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-SelectorSet

Az adott felügyeleti erőforráspéldányok kiválasztásához használt értékpárok készletét adja meg. A SelectorSet paraméter akkor használatos, ha az erőforrás több példánya is létezik. A SelectorSet paraméter értékének kivonattáblának kell lennie.

Az alábbi példa bemutatja, hogyan adhat meg értéket ehhez a paraméterhez:

-SelectorSet @{Name="WinRM";ID="yyy"}

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-SessionOption

A WS-Management munkamenet kiterjesztett beállításait adja meg. Adjon meg egy SessionOption objektumot, amelyet a New-WSManSessionOption parancsmaggal hoz létre. Az elérhető beállításokkal kapcsolatos további információkért írja be a következőt Get-Help New-WSManSessionOption: .

Type:SessionOption
Aliases:SO
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Shallow

Azt jelzi, hogy ez a parancsmag csak az erőforrás URI-jában megadott alaposztály példányait adja vissza. Ha nem adja meg ezt a paramétert, ez a parancsmag az URI-ban és annak összes származtatott osztályában megadott alaposztály példányait adja vissza.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UseSSL

Megadja, hogy a secure Sockets Layer (SSL) protokoll használatával létesítsen kapcsolatot a távoli számítógéppel. Alapértelmezés szerint az SSL nem használatos.

A WS-Management a hálózaton keresztül továbbított összes Windows PowerShell-tartalmat titkosítja. A UseSSL paraméterrel a HTTP helyett a HTTPS további védelmét adhatja meg. Ha az SSL nem érhető el a kapcsolathoz használt porton, és ezt a paramétert adja meg, a parancs meghiúsul.

Type:SwitchParameter
Aliases:SSL
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Ehhez a parancsmaghoz nem lehet objektumokat csövezni.

Kimenetek

XmlElement

Ez a parancsmag egy XMLElement objektumot ad vissza.