New-WSManInstance

Létrehoz egy új felügyeleti erőforráspéldányt.

Syntax

New-WSManInstance
  [-ApplicationName <String>]
  [-ComputerName <String>]
  [-FilePath <String>]
  [-OptionSet <Hashtable>]
  [-Port <Int32>]
  [-ResourceURI] <Uri>
  [-SelectorSet] <Hashtable>
  [-SessionOption <SessionOption>]
  [-UseSSL]
  [-ValueSet <Hashtable>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Authentication <AuthenticationMechanism>]
  [-CertificateThumbprint <String>]
  [<CommonParameters>]
New-WSManInstance
  [-ConnectionURI <Uri>]
  [-FilePath <String>]
  [-OptionSet <Hashtable>]
  [-ResourceURI] <Uri>
  [-SelectorSet] <Hashtable>
  [-SessionOption <SessionOption>]
  [-ValueSet <Hashtable>]
  [-Credential <PSCredential>]
  [-Authentication <AuthenticationMechanism>]
  [-CertificateThumbprint <String>]
  [<CommonParameters>]

Description

Ez a parancsmag csak a Windows platformon érhető el.

A New-WSManInstance parancsmag létrehoz egy új felügyeleti erőforráspéldányt. Erőforrás-URI-t és értékkészletet vagy bemeneti fájlt használ a felügyeleti erőforrás új példányának létrehozásához.

Ez a parancsmag a WinRM kapcsolati/átviteli réteget használja a felügyeleti erőforráspéldány létrehozásához.

Példák

1. példa: HTTPS-figyelő létrehozása

Ez a parancs létrehoz egy WS-Management HTTPS-figyelőpéldányt az összes IP-címen.

New-WSManInstance winrm/config/Listener -SelectorSet @{Transport='HTTPS'; Address='*'} -ValueSet @{Hostname="HOST";CertificateThumbprint="XXXXXXXXXX"}

Paraméterek

-ApplicationName

Megadja az alkalmazás nevét a kapcsolatban. Az ApplicationName paraméter alapértelmezett értéke a WSMAN. A távoli végpont teljes azonosítója a következő formátumban van:

<transport>://<server>:<port>/<ApplicationName>

Például:

http://server01:8080/WSMAN

A munkamenetet üzemeltető Internet Information Services (IIS) továbbítja a végponttal kapcsolatos kérelmeket a megadott alkalmazásnak. A WSMAN alapértelmezett beállítása a legtöbb használathoz megfelelő. Ez a paraméter akkor használható, ha számos számítógép létesít távoli kapcsolatot egy Windows PowerShellt futtató számítógéppel. Ebben az esetben az IIS a Web Services for Management (WS-Management) szolgáltatást üzemelteti a hatékonyság érdekében.

Type:String
Position:Named
Default value:Wsman
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authentication

Megadja a kiszolgálón használandó hitelesítési mechanizmust. A lehetséges értékek a következők:

 • Alapszintű: Az alapszintű séma egy olyan séma, amelyben a rendszer a felhasználónevet és a jelszót világos szövegben küldi el a kiszolgálónak vagy a proxynak.
 • Alapértelmezett: Használja a WS-Management protokoll által implementált hitelesítési módszert. Ez az alapértelmezett beállítás.
 • Kivonat: A kivonatolás egy kihívás-válasz séma, amely egy kiszolgáló által megadott adatsztringet használ a feladathoz.
 • Kerberos: Az ügyfélszámítógép és a kiszolgáló Kerberos-tanúsítványokkal kölcsönösen hitelesítik egymást.
 • Egyeztetés: Az egyeztetés egy kihívás-válasz séma, amely egyeztet a kiszolgálóval vagy a proxyval a hitelesítéshez használni kívánt séma meghatározásához. Ez a paraméterérték például lehetővé teszi a egyeztetést annak megállapítására, hogy a Kerberos protokoll vagy az NTLM van-e használatban.
 • CredSSP: Credential Security Support Provider (CredSSP) hitelesítés használata, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó hitelesítő adatokat delegáljon. Ez a beállítás olyan parancsokhoz készült, amelyek egy távoli számítógépen futnak, de adatokat gyűjtenek más távoli számítógépekről, vagy további parancsokat futtatnak.

Figyelmeztetés

A CredSSP a felhasználó hitelesítő adatait a helyi számítógépről egy távoli számítógépre delegálja. Ez a gyakorlat növeli a távoli művelet biztonsági kockázatát. Ha a távoli számítógép biztonsága sérül, a hitelesítő adatok átadásakor a hitelesítő adatokkal szabályozható a hálózati munkamenet.

Type:AuthenticationMechanism
Aliases:auth, am
Accepted values:None, Default, Digest, Negotiate, Basic, Kerberos, ClientCertificate, Credssp
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CertificateThumbprint

Egy olyan felhasználói fiók digitális nyilvános kulcsú tanúsítványát (X509) adja meg, amely jogosult a művelet végrehajtására. Adja meg a tanúsítvány ujjlenyomatát.

A tanúsítványok az ügyféltanúsítvány-alapú hitelesítésben használatosak. Ezek csak helyi felhasználói fiókokra képezhetők le; nem működnek tartományi fiókokkal.

Tanúsítvány ujjlenyomatának lekéréséhez használja a Get-ItemGet-ChildItem PowerShell Cert: meghajtón található parancsot.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ComputerName

Azt a számítógépet adja meg, amelyen futtatni szeretné a felügyeleti műveletet. Az érték lehet teljes tartománynév, NetBIOS-név vagy IP-cím. Használja a helyi számítógép nevét, használja a localhostot, vagy használjon egy pont (.) értéket a helyi számítógép megadásához. A helyi számítógép az alapértelmezett. Ha a távoli számítógép a felhasználótól eltérő tartományban van, teljes tartománynevet kell használnia. Ennek a paraméternek az értékét a parancsmagba is be lehet csövezni.

Type:String
Aliases:cn
Position:Named
Default value:Localhost
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ConnectionURI

Megadja a kapcsolati végpontot. A sztring formátuma a következő:

<Transport>://<Server>:<Port>/<ApplicationName>

A következő sztring a paraméter megfelelő formázott értéke:

http://Server01:8080/WSMAN

Az URI-nak teljes mértékben minősítettnek kell lennie.

Type:Uri
Aliases:CURI, CU
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

A művelet végrehajtásához engedéllyel rendelkező felhasználói fiókot ad meg. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó. Írjon be egy felhasználónevet, például "User01", "Domain01\User01" vagy "User@Domain.com". Vagy írjon be egy PSCredential objektumot, például a parancsmag által Get-Credential visszaadott objektumot. Amikor beír egy felhasználónevet, a rendszer kérni fogja a jelszót.

Type:PSCredential
Aliases:cred, c
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-FilePath

A felügyeleti erőforrás létrehozásához használt fájl elérési útját adja meg. A felügyeleti erőforrást a ResourceURI paraméterrel és a SelectorSet paraméterrel adhatja meg. A következő parancs például a Fájl paramétert használja:

Invoke-WSManAction -Action stopservice -ResourceUri wmi/cimv2/Win32_Service -SelectorSet @{Name="spooler"} -File c:\input.xml -Authentication Default

Ez a parancs meghívja a StopService metódust a Spooler szolgáltatásban egy fájl bemenetével. A fájl a Input.xmlkövetkező tartalmat tartalmazza:

<p:StopService_INPUT xmlns:p="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Service" />

Type:String
Aliases:Path
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-OptionSet

A kérés jellegének módosításához vagy finomításához kapcsolókat ad át egy szolgáltatásra. Ezek hasonlóak a parancssori rendszerhéjakban használt kapcsolókhoz, mert szolgáltatásspecifikusak. Tetszőleges számú beállítás adható meg.

Az alábbi példa azt a szintaxist mutatja be, amely az a, b és c paraméterek 1, 2 és 3 értékeit adja át:

-OptionSet @{a=1;b=2;c=3}

Type:Hashtable
Aliases:os
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Port

Megadja azt a portot, amelyet az ügyfél a WinRM szolgáltatáshoz való csatlakozáskor használ. Ha az átvitel HTTP, az alapértelmezett port 80. Ha az átvitel HTTPS, az alapértelmezett port a 443.

Ha HTTPS-t használ átvitelként, a ComputerName paraméter értékének meg kell egyeznie a kiszolgáló tanúsítványának köznapi nevével (CN). Ha azonban a SkipCNCheck paraméter a SessionOption paraméter részeként van megadva, a kiszolgáló tanúsítványának nem kell megegyeznie a kiszolgáló gazdagépnevével. A SkipCNCheck paraméter csak megbízható számítógépekhez használható.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ResourceURI

Az erőforrásosztály vagy -példány egységes erőforrás-azonosítóját (URI) tartalmazza. Az URI egy adott típusú erőforrás, például lemezek vagy folyamatok azonosítására szolgál a számítógépen.

Az URI egy előtagból és egy erőforrás elérési útból áll. Például:

http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_LogicalDisk

http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_NumericSensor

Type:Uri
Aliases:ruri
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-SelectorSet

Az adott felügyeleti erőforráspéldányok kiválasztásához használt értékpárok készletét adja meg. A SelectorSet paraméter akkor használatos, ha az erőforrás több példánya is létezik. A SelectorSet paraméter értékének kivonattáblának kell lennie.

Az alábbi példa bemutatja, hogyan adhat meg értéket ehhez a paraméterhez:

-SelectorSet @{Name="WinRM";ID="yyy"}

Type:Hashtable
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-SessionOption

A WS-Management munkamenet kiterjesztett beállításait határozza meg. Adjon meg egy SessionOption objektumot, amelyet a New-WSManSessionOption parancsmaggal hoz létre. Az elérhető beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: New-WSManSessionOption.

Type:SessionOption
Aliases:so
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UseSSL

Meghatározza, hogy a távoli számítógéphez való csatlakozáshoz a Secure Sockets Layer (SSL) protokollt kell használni. Alapértelmezés szerint az SSL nem használatos.

A WS-Management a hálózaton keresztül továbbított összes Windows PowerShell-tartalmat titkosítja. A UseSSL paraméterrel a HTTP helyett a HTTPS további védelmét adhatja meg. Ha az SSL nem érhető el a kapcsolathoz használt porton, és ezt a paramétert adja meg, a parancs meghiúsul.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ValueSet

Egy kivonattáblát ad meg, amely segít módosítani egy felügyeleti erőforrást. A felügyeleti erőforrást a ResourceURI paraméterrel és a SelectorSet paraméterrel adhatja meg. A ValueSet paraméter értékének kivonattáblának kell lennie.

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Ehhez a parancsmaghoz nem lehet objektumokat csövezni.

Kimenetek

XmlElement

Ez a parancsmag a létrehozott WSMan-példányt Adja vissza XmlElement-objektumként.

Jegyzetek

A Set-WmiInstance parancsmag, a Windows Management Instrumentation (WMI) parancsmag hasonló. Set-WmiInstance A WMI-példányok létrehozásához vagy frissítéséhez a DCOM kapcsolati/átviteli réteget használja.