Invoke-WSManAction

Meghív egy műveletet az erőforrás URI-ja és a választók által megadott objektumon.

Syntax

Invoke-WSManAction
   [-Action] <String>
   [-ConnectionURI <Uri>]
   [-FilePath <String>]
   [-OptionSet <Hashtable>]
   [[-SelectorSet] <Hashtable>]
   [-SessionOption <SessionOption>]
   [-ValueSet <Hashtable>]
   [-ResourceURI] <Uri>
   [-Credential <PSCredential>]
   [-Authentication <AuthenticationMechanism>]
   [-CertificateThumbprint <String>]
   [<CommonParameters>]
Invoke-WSManAction
   [-Action] <String>
   [-ApplicationName <String>]
   [-ComputerName <String>]
   [-FilePath <String>]
   [-OptionSet <Hashtable>]
   [-Port <Int32>]
   [[-SelectorSet] <Hashtable>]
   [-SessionOption <SessionOption>]
   [-UseSSL]
   [-ValueSet <Hashtable>]
   [-ResourceURI] <Uri>
   [-Credential <PSCredential>]
   [-Authentication <AuthenticationMechanism>]
   [-CertificateThumbprint <String>]
   [<CommonParameters>]

Description

Ez a parancsmag csak a Windows platformon érhető el.

A Invoke-WSManAction művelet a RESOURCE_URI által megadott objektumon fut, ahol a paramétereket kulcsértékpárok határozzák meg.

Ez a parancsmag a WSMan kapcsolati/átviteli réteget használja a művelet futtatásához.

Példák

1. példa: Metódus meghívása

Invoke-WSManAction -Action startservice -ResourceURI wmicimv2/win32_service -SelectorSet @{name="spooler"} -Authentication default

xsi     : http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
p      : http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Service
cim     : http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/common
lang    : en-US
ReturnValue : 0

Ez a parancs meghívja a Spooler szolgáltatásnak megfelelő Win32_Service WMI-osztálypéldány StartService metódusát.

A visszatérési érték azt jelzi, hogy a művelet sikeres volt-e. Ebben az esetben a 0 visszatérési érték sikerességet jelez. Az 5-ös visszatérési érték azt jelzi, hogy a szolgáltatás már elindult.

2. példa: Metódus meghívása

Invoke-WSManAction -Action stopservice -ResourceURI wmicimv2/Win32_Service -SelectorSet @{Name="spooler"} -FilePath:input.xml -Authentication default

xsi     : http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
p      : http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Service
cim     : http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/common
lang    : en-US
ReturnValue : 0

Ez a parancs meghívja a StopService metódust a Spooler szolgáltatásban egy fájl bemenetének használatával. A fájl a Input.xmlkövetkező tartalmat tartalmazza:

<p:StopService_INPUT xmlns:p="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Service" />

3. példa: Metódus meghívása megadott paraméterértékekkel

Invoke-WSManAction -Action create -ResourceURI wmicimv2/win32_process -ValueSet @{commandline="notepad.exe";currentdirectory="C:\"}

xsi     : http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
p      : http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Process
cim     : http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/common
lang    : en-US
ProcessId  : 6356
ReturnValue : 0

Ez a parancs meghívja a Win32_Process osztály Létrehozás metódusát. Két paraméterértéket ad át a metódusnak, Notepad.exe és C:\a . Ennek eredményeképpen egy új folyamat jön létre a Jegyzettömb futtatásához, és az új folyamat aktuális könyvtára a következőre C:\van állítva.

4. példa: Metódus meghívása távoli számítógépen

Invoke-WSManAction -Action startservice -ResourceURI wmicimv2/win32_service -SelectorSet @{name="spooler"} -ComputerName server01 -Authentication default

xsi     : http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance
p      : http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Service
cim     : http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/common
lang    : en-US
ReturnValue : 0

Ez a parancs meghívja a Spooler szolgáltatásnak megfelelő Win32_Service WMI-osztálypéldány StartService metódusát. Mivel a ComputerName paraméter meg van adva, a parancs a távoli kiszolgáló01 számítógépen fut.

A visszatérési érték azt jelzi, hogy a művelet sikeres volt-e. Ebben az esetben a 0 visszatérési érték sikerességet jelez. Az 5-ös visszatérési érték azt jelzi, hogy a szolgáltatás már elindult.

Paraméterek

-Action

Megadja a ResourceURI és a választók által megadott felügyeleti objektumon futtatandó metódust.

Type:String
Position:1
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ApplicationName

Megadja az alkalmazás nevét a kapcsolatban. Az ApplicationName paraméter alapértelmezett értéke a WSMAN. A távoli végpont teljes azonosítója a következő formátumban van:

<Transport>://<Server>:<Port>/<ApplicationName>

Példa:

http://server01:8080/WSMAN

A munkamenetet üzemeltető Internet Information Services (IIS) továbbítja a végponttal kapcsolatos kérelmeket a megadott alkalmazásnak. Ez a "WSMAN" alapértelmezett beállítás a legtöbb használathoz megfelelő. Ez a paraméter akkor használható, ha számos számítógép létesít távoli kapcsolatot egy Windows PowerShellt futtató számítógéppel. Ebben az esetben az IIS a Web Services for Management (WS-Management) szolgáltatást üzemelteti a hatékonyság érdekében.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Authentication

Megadja a kiszolgálón használandó hitelesítési mechanizmust. A lehetséges értékek a következők:

 • Basic - Az alapszintű séma olyan séma, amelyben a rendszer a felhasználónevet és a jelszót világos szövegben küldi el a kiszolgálónak vagy a proxynak.
 • Default - Használja a WS-Management protokoll által implementált hitelesítési módszert. Ez az alapértelmezett beállítás.
 • Digest - A Digest egy kihívás-válasz séma, amely egy kiszolgáló által megadott adatsztringet használ a feladathoz.
 • Kerberos - Az ügyfélszámítógép és a kiszolgáló Kerberos-tanúsítványokkal kölcsönösen hitelesítik egymást.
 • Negotiate – Az egyeztetés egy kihívás-válasz séma, amely egyeztet a kiszolgálóval vagy a proxyval a hitelesítéshez használni kívánt séma meghatározásához. Ez a paraméterérték például lehetővé teszi a egyeztetést annak megállapítására, hogy a Kerberos protokoll vagy az NTLM van-e használatban.
 • CredSSP – Hitelesítőadat-biztonsági támogatási szolgáltató (CredSSP) hitelesítés használata, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó hitelesítő adatokat delegáljon. Ez a beállítás olyan parancsokhoz készült, amelyek egy távoli számítógépen futnak, de adatokat gyűjtenek más távoli számítógépekről, vagy további parancsokat futtatnak.

Figyelemfelhívás

A CredSSP a felhasználó hitelesítő adatait a helyi számítógépről egy távoli számítógépre delegálja. Ez a gyakorlat növeli a távoli művelet biztonsági kockázatát. Ha a távoli számítógép biztonsága sérül, a hitelesítő adatok átadásakor a hitelesítő adatokkal szabályozható a hálózati munkamenet.

Type:AuthenticationMechanism
Aliases:auth, am
Accepted values:None, Default, Digest, Negotiate, Basic, Kerberos, ClientCertificate, Credssp
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-CertificateThumbprint

Egy olyan felhasználói fiók digitális nyilvános kulcsú tanúsítványát (X509) adja meg, amely jogosult a művelet végrehajtására. Adja meg a tanúsítvány ujjlenyomatát.

A tanúsítványok az ügyféltanúsítvány-alapú hitelesítésben használatosak. Ezek csak helyi felhasználói fiókokra képezhetők le; nem működnek tartományi fiókokkal.

A tanúsítvány ujjlenyomatának lekéréséhez használja a Get-ItemGet-ChildItem Windows PowerShell Cert: meghajtón található parancsot.

Type:String
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ComputerName

Azt a számítógépet adja meg, amelyen futtatni szeretné a felügyeleti műveletet. Az érték lehet teljes tartománynév, NetBIOS-név vagy IP-cím. Használja a helyi számítógép nevét, használja a localhostot, vagy használjon egy pont (.) értéket a helyi számítógép megadásához. A helyi számítógép az alapértelmezett. Ha a távoli számítógép a felhasználótól eltérő tartományban van, teljes tartománynevet kell használnia. Ennek a paraméternek az értékét a parancsmagba is be lehet csövezni.

Type:String
Aliases:cn
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ConnectionURI

Megadja a kapcsolati végpontot. A sztring formátuma a következő:

<Transport>://<Server>:<Port>/<ApplicationName>

A következő sztring a paraméter megfelelő formázott értéke:

http://Server01:8080/WSMAN

Az URI-nak teljes mértékben minősítettnek kell lennie.

Type:Uri
Aliases:CURI, CU
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-Credential

A művelet végrehajtásához engedéllyel rendelkező felhasználói fiókot ad meg. Alapértelmezés szerint az aktuális felhasználó. Írjon be egy felhasználónevet, például "User01", "Domain01\User01" vagy User@Domain.com. Vagy írjon be egy PSCredential objektumot, például a parancsmag által Get-Credential visszaadott objektumot. Amikor beír egy felhasználónevet, a rendszer kérni fogja a jelszót.

Type:PSCredential
Aliases:cred, c
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-FilePath

A felügyeleti erőforrás frissítéséhez használt fájl elérési útját adja meg. A felügyeleti erőforrást a ResourceURI paraméterrel és a SelectorSet paraméterrel adhatja meg. A következő parancs például a FilePath paramétert használja:

Invoke-WSManAction -Action stopservice -ResourceUri wmicimv2/Win32_Service -SelectorSet @{Name="spooler"} -FilePath c:\input.xml -Authentication default

Ez a parancs meghívja a StopService metódust a Spooler szolgáltatásban egy fájl bemenetének használatával. A fájl a Input.xmlkövetkező tartalmat tartalmazza:

<p:StopService_INPUT xmlns:p="http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_Service" />

Type:String
Aliases:Path
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-OptionSet

A kérés jellegének módosításához vagy finomításához kapcsolókat ad át egy szolgáltatásra. Ezek hasonlóak a parancssori rendszerhéjakban használt kapcsolókhoz, mert szolgáltatásspecifikusak. Tetszőleges számú beállítás adható meg.

Az alábbi példa azt a szintaxist mutatja be, amely az a, b és c paraméterek 1, 2 és 3 értékeit adja át:

-OptionSet @{a=1;b=2;c=3}

Type:Hashtable
Aliases:os
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-Port

Megadja azt a portot, amelyet az ügyfél a WinRM szolgáltatáshoz való csatlakozáskor használ. Ha az átvitel HTTP, az alapértelmezett port 80. Ha az átvitel HTTPS, az alapértelmezett port a 443. Ha HTTPS-t használ átvitelként, a ComputerName paraméter értékének meg kell egyeznie a kiszolgáló tanúsítványának köznapi nevével (CN). Ha azonban a SkipCNCheck paraméter a SessionOption paraméter részeként van megadva, akkor a kiszolgáló tanúsítványának köznapi nevének nem kell megegyeznie a kiszolgáló gazdagépnevével. A SkipCNCheck paraméter csak megbízható gépekhez használható.

Type:Int32
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ResourceURI

Az erőforrásosztály vagy -példány egységes erőforrás-azonosítóját (URI) tartalmazza. Az URI egy adott típusú erőforrás, például lemezek vagy folyamatok azonosítására szolgál a számítógépen.

Az URI egy előtagból és egy erőforrás elérési útból áll. Példa:

http://schemas.microsoft.com/wbem/wsman/1/wmi/root/cimv2/Win32_LogicalDisk

http://schemas.dmtf.org/wbem/wscim/1/cim-schema/2/CIM_NumericSensor

Type:Uri
Aliases:ruri
Position:0
Default value:None
Required:True
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-SelectorSet

Az adott felügyeleti erőforráspéldányok kiválasztásához használt értékpárok készletét adja meg. A SelectorSet akkor használatos, ha az erőforrás több példánya is létezik. A SelectorSet értékének kivonattáblának kell lennie.

Az alábbi példa bemutatja, hogyan adhat meg értéket ehhez a paraméterhez:

-SelectorSet @{Name="WinRM";ID="yyy"}

Type:Hashtable
Position:2
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:True
Accept wildcard characters:False

-SessionOption

A WS-Management munkamenet kiterjesztett beállításait határozza meg. Adjon meg egy SessionOption objektumot, amelyet a New-WSManSessionOption parancsmaggal hoz létre. Az elérhető beállításokkal kapcsolatos további információkért lásd: New-WSManSessionOption.

Type:SessionOption
Aliases:so
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-UseSSL

Megadja, hogy a secure Sockets Layer (SSL) protokoll használatával létesítsen kapcsolatot a távoli számítógéppel. Alapértelmezés szerint az SSL nem használatos.

A WS-Management a hálózaton keresztül továbbított összes PowerShell-tartalmat titkosítja. A UseSSL paraméterrel a HTTP helyett a HTTPS további védelmét adhatja meg. Ha az SSL nem érhető el a kapcsolathoz használt porton, és ezt a paramétert adja meg, a parancs meghiúsul.

Type:SwitchParameter
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

-ValueSet

Egy kivonattáblát ad meg, amely segít módosítani egy felügyeleti erőforrást. A felügyeleti erőforrást a ResourceURI és a SelectorSet paraméterekkel adhatja meg. A ValueSet paraméter értékének kivonattáblának kell lennie.

Type:Hashtable
Position:Named
Default value:None
Required:False
Accept pipeline input:False
Accept wildcard characters:False

Bevitelek

None

Ehhez a parancsmaghoz nem lehet objektumokat csövezni.

Kimenetek

XmlElement

Ez a parancsmag XmlElement-objektumként adja vissza a művelet eredményét.