Del via


Bruk innstillinger til å gi tilpassede appopplevelser

Innstillinger er løsningskomponenter som gjør at utviklere og administratorer raskt kan konfigurere apper for å gi en tilpasset opplevelse. Innstillinger kan brukes til å aktivere eller deaktivere funksjoner eller konfigurere funksjonsvirkemåte for én app eller alle apper i et miljø.

Innstillinger består av tre underkomponenter: innstillingsdefinisjon, innstillingsmiljøverdi og innstillingsappverdi.

Underkomponent Beskrivelse
Innstillingsdefinisjon
 • Programforfattere, administratorer eller partnere kan opprette en innstillingsdefinisjon som inneholder egenskaper som navn, beskrivelse, datatype, standardverdi og mer.
 • De kan deretter, via kode, bruke innstillingens verdi til å aktivere eller deaktivere eller konfigurere funksjonen de leverer.
 • De kan inkludere innstillingsdefinisjonen i løsningen som brukes til å levere funksjonen til kundene.
 • Eksempel:
  • Async-lagringsbehandleren for modelldrevne apper er en funksjon som Power Apps bruker innstillinger fra.
  • Innstillingen er av typen Ja/Nei og standardverdien for denne innstillingen er Nei.
  • Funksjonen Async-lagringsbehandling deaktiveres derfor som standard for alle modelldrevne apper.
Angi miljøverdi
 • En innstillingsmiljøverdi kan brukes til å overstyre standardverdien, som angitt i innstillingsdefinisjonen.
 • Eksempel:
  • Hvis du utvider eksemplet ovenfor, kan administrator i kundens organisasjon legge til en innstillingsmiljøverdi for innstillingen for lagringsbehandling for Async, og sette den til Ja.
  • Denne innstillingsmiljøverdien overstyrer standardverdien og gjelder for alle apper i det miljøet.
  • Dette aktiverer funksjonen for lagringsbehandling for Async for alle modelldrevne apper i det miljøet.
Angir appverdier
 • En innstillingsappverdi kan brukes til å overstyre standardverdien, som angitt i innstillingsdefinisjonen, og innstillingsmiljøverdien (hvis den finnes).
 • Eksempel:
  • En programforfatter i det samme miljøet ovenfor, ved å utvide eksemplet ovenfor, kan legge til en innstillingsappverdi for innstillingen for async-lagringsbehandling for en app de redigerer, og sette den til Nei
  • Denne innstillingsappverdien overstyrer innstillingsmiljøverdien og gjelder bare for den enkelte appen.
  • Dette aktiverer funksjonen for lagringsbehandling for Async for den aktuelle appen.

Obs!

Hvis du vil følge fremgangsmåten nedenfor, må du ha Forhåndsversjon av løsning aktivert. Fra kommandolinjen i Løsninger-området i Power Apps kontrollerer du at du har Forhåndsversjon av løsning aktivert. Hvis Forhåndsversjon av løsning deaktivert vises, velger du alternativet for å aktivere forhåndsversjonen. Mer informasjon: Løsningsvisning

Innstillingsdefinisjon

En innstillingsdefinisjon angir basisegenskapene for en innstilling. Den fullstendige listen over egenskaper som kan konfigureres i en innstillingsdefinisjon, vises nedenfor. Noen av disse egenskapene kan ikke endres etter at innstillingen er opprettet.

Egenskap Beskrivelse
Visningsnavn Navnet vises til forbrukere av innstillingen i alle brukergrensesnitt der innstillingene vises.
Navn Det unike navnet på innstillingen i et miljø.
Navn genereres automatisk basert på det angitte visningsnavnet, men kan endres før innstillingen opprettes. Når en innstilling er opprettet, kan ikke navnet endres siden det kan bli referert til i programmene eller koden.
Navn har et prefiks som samsvarer med løsnings utgiveren. Dette prefikset er ment å gi innstillingen et unikt navn hvis du vil importere dem til en annen løsning eller et annet miljø senere (noe som vil ha et annet prefiks).
Beskrivelse Beskrivelsen hjelper andre å forstå hva innstillingen brukes til i alle brukergrensesnitt der innstillingene vises.
Datatype Datatypen for en innstilling styrer hvordan innstillingens verdi lagres. Datatypen kan angis til Tall, Streng eller Ja/Nei. Datatypen kan ikke endres etter at innstillingen er opprettet.
Standardverdi Standardverdien blir tilgjengelig etter at du har valgt en Datatype. Den angir innstillingens verdi som skal brukes med mindre den overstyres av en innstillingsmiljøverdi eller en innstillingsappverdi.
Verdien kan endres for En innstilling kan overstyres på et av følgende nivåer:
 • Miljø og app, tillater at både innstillingsmiljøverdien og innstillingsappverdier overstyrer standardverdien.
 • Bare miljø, tillater at bare innstillingsmiljøverdien overstyrer standardverdien.
 • Bare app, tillater at bare innstillingsappverdier overstyrer standardverdien.
 • Ingen, innstillingen kan ikke overstyres.
Utgivelsesnivå Utgivelsesnivå brukes til å informere rammeverket og andre forbrukere av innstillingen om tilstanden til funksjonen som innstillingen brukes med. Versjonsnivået kan angis til Generelt tilgjengelig eller Forhåndsversjon.
Nettadresse for informasjon En kobling til dokumentasjon for å hjelpe forbrukere av innstillingen med å forstå formålet med innstillingen. Vil bli brukt som en Mer informasjon-kobling i alle brukergrensesnitt der innstillingene vises.

Legge til en ny innstillingsdefinisjon

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du vil legge til innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. På kommandolinjen velger du Ny > Mer > Innstilling > Innstillingsdefinisjon.
 5. Angi verdier for hver av egenskapene basert på dine krav, i dialogboksen Ny innstilling. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir definisjonsegenskaper, går du til: Innstillingsdefinisjon
 6. Når du er ferdig med å angi verdier for egenskapene, velger du Lagre.

Legge til en eksisterende innstillingsdefinisjon

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du vil legge til innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. På kommandolinjen velger du Legg til eksisterende > Mer > Innstilling.
 5. I dialogboksen Legg til eksisterende innstillingsdefinisjon velger du én eller flere innstillinger du vil legge til.
 6. Når du er ferdig med å velge innstillinger, velger du Neste
 7. For hver innstilling du har valgt, kan du velge Inkluder innstillingsdefinisjon i dialogboksen Valgt innstillingsdefinisjon. Du kan også inkludere innstillingsmiljøverdi for hver innstilling hvis dette finnes.
 8. Velg Legg til for å legge til innstillingsdefinisjonen og/eller innstillingsmiljøverdiene.

Oppdatere en innstillingsdefinisjon

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du opprettet innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. Velg Innstillinger > Innstillingsdefinisjoner i trevisningen.
 5. Velg innstillingsdefinisjonen du vil oppdatere.
 6. Oppdater verdier for egenskapene du vil endre, i dialogboksen Rediger innstilling.
  Vær oppmerksom på at enkelte egenskaper ikke kan oppdateres etter at en innstilling er opprettet. I de fleste tilfeller vil du heller ikke kunne oppdatere innstillingsdefinisjoner du ikke eier.
 7. Når du er ferdig med å oppdatere verdier for egenskapene, velger du Lagre.

Fjerne en innstillingsdefinisjon

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du opprettet eller la til innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. Velg Innstillinger > Innstillingsdefinisjoner i trevisningen.
 5. Velg innstillingsdefinisjonen du vil fjerne.
 6. På kommandolinjen velger du Fjern > Fjern fra denne løsningen.
  Fjern fra denne løsningen fjerner innstillingsdefinisjonen fra gjeldende løsning, men den vil fortsatt være en del av standardløsningen eller en annen løsning den ble lagt til i.

Slette en innstillingsdefinisjon

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du opprettet eller la til innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. Velg Innstillinger > Innstillingsdefinisjoner i trevisningen.
 5. Velg innstillingsdefinisjonen du vil slette.
 6. På kommandolinjen velger du Fjern > Slett fra dette miljøet.
  Slett fra dette miljøet sletter innstillingsdefinisjonen fra gjeldende miljø, og den vil ikke lenger være en del av løsninger i det miljøet. Du kan bare slette innstillingsdefinisjoner som du eier.

Angi miljøverdi

En innstillingsmiljøverdi brukes til å overstyre innstillingens standardverdi for alle apper i et miljø. Bruk en innstillingsmiljøverdi når innstillingens standardverdi ikke er den du vil bruke for apper miljøet ditt.

Legge til en miljøverdi for ny innstilling

 1. Logg på Power Apps.

 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

 3. Åpne løsningen du vil legge til innstillingsmiljøverdien i, i listen over løsninger.

 4. Hvis innstillingsdefinisjonen er tilgjengelig i løsningen:

  1. Velg innstillingsdefinisjonen.
  2. I dialogboksen Rediger innstillingsverdi, i delen Angi miljøverdi, velger du Ny verdi.
  3. Angi verdien, og velg deretter Lagre.

  Hvis innstillingsdefinisjonen ikke er tilgjengelig i løsningen:

  1. På kommandolinjen velger du Ny > Mer > Innstilling > Angi miljøverdi.
  2. Velg innstillingen du vil legge til innstillingsmiljøverdien for, og velg deretter Legg til.
  3. I dialogboksen Miljøverdi for ny innstilling, i delen Angi miljøverdi, velger du Ny verdi.
  4. Angi verdien, og velg deretter Lagre.

Legge til en eksisterende innstillingsmiljøverdi

 1. Logg på Power Apps.

 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.

 3. Åpne løsningen du vil legge til innstillingsmiljøverdien i, i listen over løsninger.

 4. Hvis innstillingsdefinisjonen er tilgjengelig i løsningen:

  1. Velg innstillingsdefinisjonen.
  2. I dialogboksen Rediger innstillingsverdi, i delen Angi miljøverdi, velger du Legg til eksisterende verdi.
  3. Oppdater verdien ved behov, og velg deretter Lagre.

  Hvis innstillingsdefinisjonen ikke er tilgjengelig i løsningen:

  1. På kommandolinjen velger du Legg til eksisterende > Mer > Innstilling.
  2. I dialogboksen Legg til eksisterende innstillingsdefinisjon velger du én eller flere innstillinger du vil legge til innstillingsmiljøverdier for.
  3. Når du er ferdig med å velge innstillinger, velger du Neste
  4. For hver innstilling du har valgt, kan du eventuelt velge Inkluder innstillingsmiljøverdi i dialogboksen Valgt innstillingsdefinisjon. Du kan også inkludere innstillingsdefinisjon for hver innstilling hvis du vil.
  5. Velg Legg til for å legge til innstillingsmiljøverdier og/eller innstillingsdefinisjoner.

Oppdatere en eksisterende innstillingsmiljøverdi

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du la til innstillingsmiljøverdien i, i listen over løsninger.
 4. Velg Innstillinger > Angir miljøverdier i trevisningen.
 5. Velg innstillingsmiljøverdien du vil oppdatere.
 6. I dialogboksen Rediger innstilling, i delen Angi miljøverdi, oppdaterer du verdien og velger Lagre.

Fjerne en eksisterende innstillingsmiljøverdi

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du opprettet eller la til innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. Velg Innstillinger > Angir miljøverdier i trevisningen.
 5. Velg innstillingsmiljøverdien du vil fjerne.
 6. På kommandolinjen velger du Fjern > Fjern fra denne løsningen.
  Fjern fra denne løsningen fjerner innstillingsmiljøverdien fra gjeldende løsning, men den vil fortsatt være en del av standardløsningen eller en annen løsning den ble lagt til i.

Slette en eksisterende innstillingsmiljøverdi

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du opprettet eller la til innstillingen i, i listen over løsninger.
 4. Velg Innstillinger > Angir miljøverdier i trevisningen.
 5. Velg innstillingsmiljøverdien du vil slette.
 6. På kommandolinjen velger du Fjern > Slett fra dette miljøet.
  Slett fra dette miljøet sletter innstillingsmiljøverdien fra gjeldende miljø, og den vil ikke lenger være en del av løsninger i det miljøet.

Angir appverdier

Angir appverdi brukes til å overstyre innstillingens standardverdi og eventuelle innstillingsmiljøverdier for en enkelt app. Bruk en innstillingsappverdi når innstillingsmiljøverdien ikke er den du vil bruke for appen din. Hvis en innstillingsmiljøverdi ikke finnes, bruker du en innstillingsappverdi når innstillingens standardverdi ikke er den du vil bruke for appen.

Obs!

Hvis du vil følge fremgangsmåten nedenfor, må du bruke den nye apputformingen. Apputformingen viser for øyeblikket bare Power Apps-plattforminnstillinger. For innstillinger som ikke er plattformer, bruker du løsningsutforskeren som beskrevet nedenfor.

Legge til eller oppdatere en innstillingsappverdi ved hjelp av apputformingen

 1. Åpne appen du vil legge til innstillingsappverdien for, i apputformingen.
 2. På kommandolinjen velger du Innstillinger.
 3. I dialogboksen Innstillinger velger du fanen Funksjoner eller Kommende.
  Kategorien Funksjoner viser alle innstillinger der utgivelsesnivået er satt til Generelt tilgjengelig. Kategorien Kommende viser alle innstillinger der utgivelsesnivået er satt til Forhåndsversjon.
 4. Legg til eller oppdater en appverdi for innstillingen du ønsker.
 5. Lagre og publiser appen.

Slette en innstillingsappverdi ved hjelp av apputformingen

 1. Åpne appen du vil fjerne innstillingsappverdien for, i apputformingen.
 2. På kommandolinjen velger du Innstillinger.
 3. I dialogboksen Innstillinger velger du fanen Funksjoner eller Kommende.
 4. Velg Tilbakestill til miljøverdi ved siden av innstillingsappverdien du vil slette. Dette får innstillingsverdien til å falle tilbake til innstillingsmiljøverdien hvis den finnes. Hvis ingen innstillingsmiljøverdi finnes, faller den tilbake til innstillingens standardverdi.
  Vær oppmerksom på at alternativet Tilbakestill til miljøverdi bare vises hvis det tidligere ble lagt til en innstillingsappverdi for den innstillingen.
 5. Lagre og publiser appen.

Legge til eller oppdatere en innstillingsappverdi ved hjelp av løsningsutforskeren

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du vil legge til innstillingsappverdien i, i listen over løsninger.
 4. Hvis innstillingsdefinisjonen eller innstillingsmiljøverdien ikke er tilgjengelig i løsningen, legger du til en av dem. Gå til Legge til en eksisterende innstillingsdefinisjon eller Legge til en eksisterende innstillingsmiljøverdi.
 5. Velg innstillingsdefinisjonen eller innstillingsmiljøverdien.
 6. I dialogboksen Rediger innstillingsverdi i delen Angi appverdier finner du appen du vil legge til innstillingsappverdien for. Vær oppmerksom på at du ved hjelp av løsningsutforskeren bare kan legge til innstillingsappverdier for apper som finnes i den gjeldende løsningen.
 7. Angi verdien, og velg deretter Lagre.
 8. Hvis innstillingsappverdien skal tre i kraft, må du publisere appen på nytt ved hjelp av apputformingen eller løsningsutforskeren.

Slette eller oppdatere en innstillingsappverdi ved hjelp av løsningsutforskeren

 1. Logg på Power Apps.
 2. I navigasjonsruten velger du Løsninger. Hvis elementet ikke finnes i sideruten, velger du ...Mer og deretter elementet du vil ha.
 3. Åpne løsningen du vil slette innstillingsappverdien fra, i listen over løsninger.
 4. Hvis innstillingsdefinisjonen eller innstillingsmiljøverdien ikke er tilgjengelig i løsningen, legger du til en av dem. Mer informasjon: Legge til en eksisterende innstillingsdefinisjon eller Legge til en eksisterende innstillingsmiljøverdi.
 5. Velg innstillingsdefinisjonen eller innstillingsmiljøverdien.
 6. I dialogboksen Rediger innstillingsverdi i delen Angi appverdier finner du appen du vil slette innstillingsappverdien for. Vær oppmerksom på at du ved hjelp av løsningsutforskeren bare kan fjerne innstillingsappverdier for apper som finnes i den gjeldende løsningen.
 7. Velg ... ved siden av innstillingsappverdien, og velg deretter Tilbakestill til miljø.
 8. Velg Lagre.
 9. Hvis slettingen av appverdien skal tre i kraft, må du publisere appen på nytt ved hjelp av apputformingen eller løsningsutforskeren.

Hente eller oppdatere en innstillingsverdi via kode

Gå til Hent eller oppdater en innstillingsverdi ved hjelp av klient-API for de tilgjengelige metodene.

Se også

For utviklere: