Bruk dataoperasjoner

I denne artikkelen får du informasjon om enkelte vanlige dataoperasjoner i Power Automate, for eksempel skriving, sammenføyning, valg, filtrering av matriser, opprettelse av tabeller og analyse av JSON. Disse kan brukes til endring av data når du oppretter flyter.

Merk

De forskjellige delene i denne artikkelen er ikke relatert og er ikke avhengige av hverandre. De ulike delene bruker forskjellige eksempler.

Her er en kort video om dataoperasjoner.

Forutsetning

 • Tilgang til Power Automate.
 • Et verktøy, for eksempel PostMan, for å sende HTTP POST-forespørsler med en JSON-matrise til flyten.

Bruke Opprett-handlingen

Bruk handlingen Dataoperasjon – Opprett slik at du slipper å måtte angi de samme dataene flere ganger når du utformer en skyflyt. I dette eksemplet må du angi en matrise med sifre, [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9], flere ganger mens du utformer flyten. Du kan bruke Opprett-handlingen til å lagre matrisen, slik det er beskrevet i fremgangsmåten nedenfor.

 1. Søk etter opprett, og velg deretter handlingen Opprett – Dataoperasjon.

  Skjermbilde av søk etter og valg av Opprett-handlingen.

 2. Skriv inn matrisen i Inndata-boksen som du vil referere til senere.

  Skjermbilde av konfigurasjon av Opprett-handlingen.

Tips

Hvis du vil gjøre det enklere å finne Opprett-kortet senere, kan du gi det et nytt navn ved å velge teksten Opprett på tittellinjen til kortet og angi et navn som er lett å huske.

Når du trenger tilgang til innholdet i Opprett-handlingen, gjør du dette ved å følge denne fremgangsmåten.

 1. Legg til en handling, for eksempel Føy sammen – Dataoperasjon.

 2. Velg kontrollen der du vil legge til innholdet du lagret i Opprett-handlingen.

  Skjermen Legg til dynamisk innhold fra appene og koblingene som brukes i denne flyten, åpnes.

 3. Dynamisk innhold-fanen velger du Utdata i Opprett-delen.

  Skjermbilde av bruk av Utdata fra Opprett-handlingen.

Bruk føy sammen-handlingen

Bruk handlingen Dataoperasjon – Føy sammen til å avgrense en matrise med et valgfritt skilletegn. Flyten mottar for eksempel en forespørsel som inneholder følgende matrise med e-postadresser: ["d@example.com", "k@example.com", "dal@example.com"]. E-postprogrammet krever imidlertid at adresser skal være formatert i én enkelt streng som er atskilt med semikolon. Du bruker handlingen Dataoperasjoner – Føye sammen til å endre kommaskilletegnet (,) til semikolon (;) ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Legg til en ny handling, søk etter Føy sammen, og velg deretter Dataoperasjon – Føy sammen.

  Skjermbilde av søk etter og valg av Føy sammen-handlingen.

 2. I Fra-feltet skriver du inn matrisen, og i Føy sammen med-feltet skriver du inn et semikolon (;).

  Skjermbilde av konfigurasjon av Føy sammen-handlingen.

 3. Lagre flyten, og kjør den.

 4. Etter at flyten har kjørt, blir utdataene for handlingen Dataoperasjon – Føy sammen en streng med adressene som føyes sammen med semikolon, som vist på følgende skjermbilde.

  Skjermbilde av inndata for adresser atskilt med komma, en Føy sammen med-handling der verdien er et semikolon, og utdataene for disse adressene atskilt med semikolon.

Bruk velg-handlingen

Bruk Dataoperasjon – Velg-handlingen til å transformere formen på objektene i en matrise. Du kan for eksempel legge til, fjerne eller endre navn på elementene i hvert enkelt objekt i en matrise.

Merk

Du kan legge til eller fjerne elementer ved hjelp av Velg-handlingen, men du kan ikke endre antall objekter i matrisen.

I dette eksemplet legges dataene inn i flyten via en nettforespørsel i dette formatet:

[ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }, { "first": "Elizabeth", "last": "Moore" } ]

Du vil endre form på innkommende data ved å gi nytt navn first til FirstName og last til FamilyName, og deretter legge til et nytt medlem med navnet FullName som kombinerer first og last (atskilt med et mellomrom).

[ { "FirstName": "Eugenia", "FamilyName": "Lopez", "FullName": "Eugenia Lopez" }, { "FirstName": "Elizabeth", "FamilyName": "Moore", "FullName": "Elizabeth Moore" } ]

Slik gjør du dette:

 1. Legg til utløseren Når en HTTP-forespørsel mottas i flyten.

 2. Velg Bruk eksempelnyttelast til å generere skjema.

  Skjermbilde av valg av eksempelnyttelasten.

 3. Lim inn et utvalg av kildedatamatrisen i boksen som vises, og velg deretter Ferdig.

 4. Legg til handlingen Dataoperasjon – Velg, og konfigurer den deretter som vist på bildet nedenfor.

  Konfigurer velg-handlingen.

  > Utdataene fra Velg-handlingen er en matrise som inneholder nylig formede objekter. Du kan deretter bruke denne matrisen på en annen handling, som Opprett-handlingen som er beskrevet tidligere.

Bruke Filtermatrise-handlingen

Bruk handlingen Filtermatrise – Dataoperasjoner til å redusere antall objekter i en matrise til et delsett som samsvarer med kriteriene du angir.

Merk

 • Du kan ikke bruke handlingen Filtermatrise til å endre formen på objekter i matrisen.
 • Teksten du filtrerer etter, skiller mellom store og små bokstaver.

I dette eksemplet bruker du filtermatrise-handlingen på denne matrisen:

[ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }, { "first": "Elizabeth", "last": "Moore" } ]

til å opprette en ny matrise som bare inneholder objekter der first er satt til Eugenia.

La oss gjøre dette:

 1. Søk etter og legg deretter til Filtermatrise-handlingen i flyten.

 2. Konfigurer Filtermatrise-handlingen som vist på skjermbildet nedenfor.

  Skjermbilde av Fra-delen der Brødtekst er angitt for den første linjen. Eugenia er angitt for first på den andre linjen.

 3. Lagre, og kjør deretter flyten.

  Du kan bruke PostMan til å generere en nettforespørsel som sender en JSON-matrise til flyten.

 4. Når flyten kjører, ser resultatet ut som følgende matrise. Vær oppmerksom på at bare objekter der first er satt til Eugenia, tas med i utdataene for handlingen.

  [ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }]
  

Bruk handlingen Opprett CSV-tabell

Bruk handlingen Opprett CSV-tabell – Dataoperasjon til å endre inndata i en JSON-matrise til en tabell med kommadelte verdier (CSV). Du kan fortsatt ha overskrifter synlige i CSV-utdata. I dette eksemplet konverterer du følgende matrise til en CSV-tabell:

[ { "first": "Eugenia", "last": "Lopez" }, { "first": "Elizabeth", "last": "Moore" } ]
 1. Finn, legg til og konfigurer deretter handlingen Opprett CSV-tabell – Dataoperasjon, slik at den ligner på bildet nedenfor.

  Skjermbilde av konfigurasjon av handlingen Opprett CSV-tabell. Brødtekst er angitt for Fra, og Automatisk er angitt for Kolonner.

  Tokenet i brødteksten i dette bildet kommer fra en handling for Når en HTTP-forespørsel mottas, men du kan få inndata for handlingen Opprett CSV-tabell fra utdataene fra en tidligere handling i flytprosessen, eller du kan skrive det direkte inn i boksen Fra.

 2. Lagre, og kjør deretter flyten.

  Når flyten kjører, viser handlingen Opprett CSV-tabell utdataene som vises på skjermbildet nedenfor.

  Skjermbildet av utdataene fra handlingen Opprett CSV-tabell, der «first,last» vises på første rad, etterfulgt av «Eugenia,Lopez» og «Elizabeth,Moore».

Bruk handlingen Opprett HTML-tabell

Bruk handlingen Opprett HTML-tabell – Dataoperasjon til å endre inndata i en JSON-matrise til en HTML-tabell. Du kan fortsatt ha overskrifter synlige i HTML-utdata.

Du gjør dette ved å følge fremgangsmåten for opprettelse av en CSV-tabell i forrige del, men bruker handlingen Opprett HTML-tabell – Dataoperasjon i stedet for Opprett CSV-tabell.

Tips

Hvis du planlegger å sende HTML-tabellen via e-post, må du huske på å velge IsHtml i e-posthandlingen.