Migreren van Azure Firewall Standard naar Premium met behulp van Terraform

Terraform maakt de definitie, preview en implementatie van cloudinfrastructuur mogelijk. Met Terraform maakt u configuratiebestanden met behulp van de HCL-syntaxis. Met de HCL-syntaxis kunt u de cloudprovider opgeven, zoals Azure, en de elementen waaruit uw cloudinfrastructuur bestaat. Nadat u uw configuratiebestanden hebt gemaakt, maakt u een uitvoeringsplan waarmee u een voorbeeld van uw infrastructuurwijzigingen kunt bekijken voordat ze worden geïmplementeerd. Zodra u de wijzigingen hebt gecontroleerd, past u het uitvoeringsplan toe om de infrastructuur te implementeren.

Als u Terraform gebruikt om standaard Azure Firewall met klassieke regels te implementeren, kunt u het Terraform-configuratiebestand wijzigen om uw firewall te migreren naar Azure Firewall Premium met behulp van een Premium-firewallbeleid.

In dit artikel leert u het volgende:

 • Een standaard Azure Firewall met klassieke regels implementeren met behulp van Terraform
 • De firewallregels importeren in een Premium-firewallbeleid
 • Het Terraform-configuratiebestand bewerken om de firewall te migreren

1. Uw omgeving configureren

 • Azure-abonnement: Als u nog geen abonnement op Azure hebt, maak dan een gratis account aan voordat u begint.

2. De Terraform-code implementeren

 1. Maak een map waarin u de Terraform-voorbeeldcode wilt testen en maak er de huidige map van.

 2. Maak een bestand met de naam main.tf en voeg de volgende code in:

  resource "azurerm_resource_group" "rg" {
   name   = "${random_pet.prefix.id}-rg"
   location = var.resource_group_location
  }
  
  resource "azurerm_virtual_network" "vnet" {
   name        = "${random_pet.prefix.id}-vnet"
   address_space    = ["10.0.0.0/16"]
   location      = azurerm_resource_group.rg.location
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
  }
  
  resource "azurerm_subnet" "subnet" {
   name         = "AzureFirewallSubnet"
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   virtual_network_name = azurerm_virtual_network.vnet.name
   address_prefixes   = ["10.0.1.0/24"]
  }
  
  resource "azurerm_public_ip" "pip" {
   name        = "${random_pet.prefix.id}-pip"
   location      = azurerm_resource_group.rg.location
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   allocation_method  = "Static"
   sku         = "Standard"
  }
  
  resource "azurerm_firewall" "main" {
   name        = "${random_pet.prefix.id}-fw"
   location      = azurerm_resource_group.rg.location
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   sku_name      = "AZFW_VNet"
   sku_tier      = "Standard"
  
   ip_configuration {
    name         = "configuration"
    subnet_id      = azurerm_subnet.subnet.id
    public_ip_address_id = azurerm_public_ip.pip.id
   }
  }
  
  resource "azurerm_firewall_application_rule_collection" "app-rc" {
   name        = "${random_pet.prefix.id}-app-rc"
   azure_firewall_name = azurerm_firewall.main.name
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   priority      = 100
   action       = "Allow"
  
   rule {
    name = "testrule"
  
    source_addresses = [
     "10.0.0.0/16",
    ]
  
    target_fqdns = [
     "*.google.com",
    ]
  
    protocol {
     port = "443"
     type = "Https"
    }
   }
  }
  
  resource "azurerm_firewall_network_rule_collection" "net-rc" {
   name        = "${random_pet.prefix.id}-net-rc"
   azure_firewall_name = azurerm_firewall.main.name
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   priority      = 100
   action       = "Allow"
  
   rule {
    name = "dnsrule"
  
    source_addresses = [
     "10.0.0.0/16",
    ]
  
    destination_ports = [
     "53",
    ]
  
    destination_addresses = [
     "8.8.8.8",
     "8.8.4.4",
    ]
  
    protocols = [
     "TCP",
     "UDP",
    ]
   }
  }
  
  resource "random_pet" "prefix" {
   prefix = var.prefix
   length = 1
  }
  
 3. Maak een bestand met de naam variables.tf en voeg de volgende code in:

  variable "resource_group_location" {
   type    = string
   default   = "eastus"
   description = "Location of the resource group."
  }
  
  variable "prefix" {
   type    = string
   default   = "firewall-standard"
   description = "Prefix of the resource name"
  }
  

3. Terraform initialiseren

Voer terraform init uit om de Terraform-implementatie te initialiseren. Met deze opdracht downloadt u de Azure-provider die nodig is voor het beheren van uw Azure-resources.

terraform init -upgrade

Belangrijkste punten:

 • Met de -upgrade parameter worden de benodigde providerinvoegtoepassingen bijgewerkt naar de nieuwste versie die voldoet aan de versiebeperkingen van de configuratie.

4. Een Terraform-uitvoeringsplan maken

Voer het terraform-plan uit om een uitvoeringsplan te maken.

terraform plan -out main.tfplan

Belangrijkste punten:

 • Met de terraform plan opdracht wordt een uitvoeringsplan gemaakt, maar niet uitgevoerd. In plaats daarvan wordt bepaald welke acties nodig zijn om de configuratie te maken die is opgegeven in uw configuratiebestanden. Met dit patroon kunt u controleren of het uitvoeringsplan aan uw verwachtingen voldoet voordat u wijzigingen aanbrengt in de werkelijke resources.
 • Met de optionele -out parameter kunt u een uitvoerbestand voor het plan opgeven. Als u de -out parameter gebruikt, zorgt u ervoor dat het plan dat u hebt gecontroleerd, precies is wat wordt toegepast.
 • Zie de sectie Beveiligingswaarschuwing voor meer informatie over permanente uitvoeringsplannen en beveiliging.

5. Een Terraform-uitvoeringsplan toepassen

Voer terraform apply uit om het uitvoeringsplan toe te passen op uw cloudinfrastructuur.

terraform apply main.tfplan

Belangrijkste punten:

 • In de voorbeeldopdracht terraform apply wordt ervan uitgegaan dat u eerder hebt uitgevoerd terraform plan -out main.tfplan.
 • Als u een andere bestandsnaam hebt opgegeven voor de -out parameter, gebruikt u diezelfde bestandsnaam in de aanroep van terraform apply.
 • Als u de -out parameter niet hebt gebruikt, roept terraform apply u aan zonder parameters.

6. De firewallregels importeren in een Premium-beleid

U hebt nu een standaardfirewall met klassieke regels. Maak vervolgens een premium firewallbeleid en importeer de regels uit de firewall.

 1. Selecteer Een resource maken in de Azure-portal.
 2. Zoek naar firewallbeleid en selecteer dit.
 3. Selecteer Maken.
 4. Selecteer test-resources voor Resourcegroep.
 5. Bij Naam typt u prem-pol.
 6. Selecteer bij Regio VS - oost.
 7. Selecteer Premium bij Beleidslaag.
 8. Selecteer Volgende: DNS-instellingen en ga door totdat u de pagina Regels bereikt.
 9. Selecteer op de pagina Regels de optie Regels importeren uit een Azure Firewall.
 10. Selecteer testfirewall en selecteer vervolgens Importeren.
 11. Selecteer Controleren + maken.
 12. Selecteer Maken.

7. Bewerk het Terraform-configuratiebestand om de firewall te migreren

Open het main.tf bestand en breng de volgende wijzigingen aan:

 1. Voeg de volgende sectie 'gegevens' toe:

  data "azurerm_firewall_policy" "prem-pol" {
   name         = "prem-pol"
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
  }
  
 2. Wijzig de firewallresource:

   resource "azurerm_firewall" "fw" {
     name        = "testfirewall"
     location      = azurerm_resource_group.rg.location
     resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
     firewall_policy_id = data.azurerm_firewall_policy.prem-pol.id
     sku_tier      = "Premium"
  
   ip_configuration {
     name         = "configuration"
     subnet_id      = azurerm_subnet.subnet.id
     public_ip_address_id = azurerm_public_ip.pip.id
   }
  }
  
 3. Verwijder de klassieke regelverzamelingen:

  resource "azurerm_firewall_application_rule_collection" "app-rc" {
   name        = "apptestcollection"
   azure_firewall_name = azurerm_firewall.fw.name
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   priority      = 100
   action       = "Allow"
  
   rule {
    name = "testrule"
  
    source_addresses = [
     "10.0.0.0/16",
    ]
  
    target_fqdns = [
     "*.google.com",
    ]
  
    protocol {
     port = "443"
     type = "Https"
    }
   }
  }
  
  resource "azurerm_firewall_network_rule_collection" "net-rc" {
   name        = "nettestcollection"
   azure_firewall_name = azurerm_firewall.fw.name
   resource_group_name = azurerm_resource_group.rg.name
   priority      = 100
   action       = "Allow"
  
   rule {
    name = "dnsrule"
  
    source_addresses = [
     "10.0.0.0/16",
    ]
  
    destination_ports = [
     "53",
    ]
  
    destination_addresses = [
     "8.8.8.8",
     "8.8.4.4",
    ]
  
    protocols = [
     "TCP",
     "UDP",
    ]
   }
  }
  

8. Pas het gewijzigde Terraform-uitvoeringsplan toe

 1. terraform plan -out main.tfplan
 2. terraform apply main.tfplan

9. De resultaten controleren

 1. Selecteer de resourcegroep testresources .
 2. Selecteer de testfirewall-resource .
 3. Controleer of de firewall-SKU Premium is.
 4. Controleer of de firewall gebruikmaakt van het firewallbeleid prem-pol . Azure Firewall Premium met een Premium-beleid.

10. Resources opschonen

Wanneer u de resources die via Terraform zijn gemaakt niet meer nodig hebt, voert u de volgende stappen uit:

 1. Voer het terraform-plan uit en geef de vlag op destroy .

  terraform plan -destroy -out main.destroy.tfplan
  

  Belangrijkste punten:

  • Met de terraform plan opdracht wordt een uitvoeringsplan gemaakt, maar niet uitgevoerd. In plaats daarvan wordt bepaald welke acties nodig zijn om de configuratie te maken die is opgegeven in uw configuratiebestanden. Met dit patroon kunt u controleren of het uitvoeringsplan aan uw verwachtingen voldoet voordat u wijzigingen aanbrengt in de werkelijke resources.
  • Met de optionele -out parameter kunt u een uitvoerbestand voor het plan opgeven. Als u de -out parameter gebruikt, zorgt u ervoor dat het plan dat u hebt gecontroleerd, precies is wat wordt toegepast.
  • Zie de sectie Beveiligingswaarschuwing voor meer informatie over permanente uitvoeringsplannen en beveiliging.
 2. Voer terraform apply uit om het uitvoeringsplan toe te passen.

  terraform apply main.destroy.tfplan
  

Problemen met Terraform in Azure oplossen

Veelvoorkomende problemen bij het gebruik van Terraform in Azure oplossen

Volgende stappen