Co to jest platforma Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc?

Platforma Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc umożliwia dołączanie klastrów Kubernetes działających w dowolnym miejscu, dzięki czemu można nimi zarządzać i konfigurować na platformie Azure.

Gdy klastry Kubernetes są połączone z platformą Azure, na dużą skalę można wykonać następujące czynności:

Połączenie usługi Azure Arc

Po wdrożeniu agentów usługi Azure Arc w klastrze jest inicjowane połączenie wychodzące z platformą Azure przy użyciu standardowego protokołu SSL w branży w celu zabezpieczenia danych przesyłanych.

Po nawiązaniu połączenia z platformą Azure klaster będzie reprezentowany jako własny zasób na platformie Azure Resource Manager i może być zorganizowany przy użyciu grup zasobów i tagowania.

Obsługiwane dystrybucje kubernetes

Platforma Kubernetes z obsługą usługi Azure Arc współpracuje z dowolnymi klastrami Kubernetes certyfikowanymi przez platformę Cloud Native Computing Foundation (CNCF). Obejmuje to klastry działające u innych dostawców chmury publicznej (takich jak GCP lub AWS) i klastry działające w lokalnym centrum danych (np. VMware vSphere lub Azure Stack HCI). Zespół usługi Azure Arc współpracował z kluczowymi partnerami branżowymi, aby zweryfikować zgodność ich dystrybucji Kubernetes z włączoną usługą Kubernetes w usłudze Azure Arc.

Uwaga

Ta usługa obsługuje usługę Azure Lighthouse, która umożliwia dostawcom usług logowanie się do własnej dzierżawy w celu zarządzania subskrypcjami i grupami zasobów delegowanymi przez klientów.

Następne kroki