explode funkcja generatora wartości tabeli

Dotyczy:sprawdź oznaczone jako tak Zaznaczone pole wyboru SQL usługi Databricks oznaczone jako tak Databricks Runtime

Zwraca wiersze przez anulowanie zagnieżdżania expr.

Składnia

explode(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY lub MAP.

Zwraca

Zestaw wierszy składający się z innych wyrażeń na liście wyboru oraz elementów tablicy lub kluczy i wartości mapy. Jeśli expr parametr ma wartość NULL, nie są generowane żadne wiersze.

explode Można umieścić tylko na liście wyboru lub WIDOKU LATERAL. Podczas umieszczania funkcji na SELECT liście nie musi istnieć żadna inna funkcja generatora na tej samej SELECT liście.

Kolumna wygenerowana przez eksplodowaną tablicę jest domyślnie nazwana col , ale może być aliasowana. Kolumny mapy są domyślnie nazywane i keyvalue. Można je również aliasować przy użyciu krotki aliasu, takiej jak AS (myKey, myValue).

Przykłady

> SELECT explode(array(10, 20)) AS elem, 'Spark';
 10 Spark
 20 Spark

> SELECT explode(map(1, 'a', 2, 'b')) AS (num, val), 'Spark';
 1   a   Spark
 2   b   Spark

> SELECT explode(array(1, 2)), explode(array(3, 4));
  Error: unsupported generator