explode_outer funkcja generatora wartości tabeli

Dotyczy:zaznacz pole wyboru oznaczone jako yes Databricks SQL check oznaczone tak Databricks Runtime

Zwraca wiersze przez zagnieżdżanie expr przy użyciu semantyki zewnętrznej.

Składnia

explode_outer(expr)

Argumenty

  • expr: wyrażenie ARRAY lub MAP.

Zwraca

Zestaw wierszy składający się z innych wyrażeń na liście wyboru oraz elementów tablicy lub kluczy i wartości mapy. Jeśli expr parametr ma wartość NULL pojedynczy wiersz z NULLs dla tablicy lub wartości mapy jest generowany.

explode_outer Można umieścić tylko na liście wyboru lub widoku LATERAL. Podczas umieszczania funkcji na liście wyboru nie musi istnieć żadna inna funkcja generatora na tej samej liście wyboru.

Kolumna utworzona przez eksploduje tablicę jest domyślnie nazwana col , ale może być aliasowana. Kolumny mapy są domyślnie nazywane key i value. Można je również aliasować przy użyciu krotki aliasu, takiej jak AS (myKey, myValue).

Przykłady

> SELECT explode_outer(array(10, 20)) AS elem, 'Spark';
 10 Spark
 20 Spark

> SELECT explode_outer(map(1, 'a', 2, 'b')) AS (num, val), 'Spark';
 1   a   Spark
 2   b   Spark

> SELECT explode_outer(cast(NULL AS array<int>)), 'Spark';
 NULL   Spark

> SELECT explode_outer(array(1, 2)), explode_outer(array(3, 4));
  Error: unsupported generator