Konwersja boxing (C++/CLI)

Boxing to proces konwertowania typu wartości na typ object lub do dowolnego typu interfejsu zaimplementowanego przez typ wartości. Gdy środowisko uruchomieniowe języka wspólnego (CLR) określa typ wartości, opakowuje wartość w stosie zarządzanym System.Object i przechowuje ją na stercie zarządzanej. Rozpakowywanie wyodrębnia typ wartości z obiektu. Boxing jest niejawny; rozpaowywanie jest jawne.

Tytuł Opis
Instrukcje: jawne żądanie boxingu Opisuje sposób jawnego żądania boxingu w zmiennej.
Instrukcje: używanie biblioteki gcnew do tworzenia typów wartości i używania niejawnego boxingu Pokazuje, jak utworzyć typ wartości pola, który można umieścić gcnew na zarządzanym stercie zbieranym przez śmieci.
Instrukcje: Rozpakowywanie Pokazuje sposób rozpakuj i zmodyfikuj wartość.
Konwersje standardowe i niejawne boxing Pokazuje, że konwersja standardowa jest wybierana przez kompilator konwersji, która wymaga boxingu.
Programowanie .NET w języku C++/interfejsie wiersza polecenia (Visual C++) Artykuł najwyższego poziomu dotyczący programowania na platformie .NET w dokumentacji języka Visual C++.