Udostępnij za pośrednictwem


RoleStoreBase<TRole,TKey,TUserRole,TRoleClaim>.CreateAsync Metoda

Definicja

Tworzy nową rolę w magazynie jako operację asynchroniczną.

public abstract System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult> CreateAsync (TRole role, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member CreateAsync : 'Role * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.AspNetCore.Identity.IdentityResult>
Public MustOverride Function CreateAsync (role As TRole, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of IdentityResult)

Parametry

role
TRole

Rola do utworzenia w magazynie.

cancellationToken
CancellationToken

Używane CancellationToken do propagowania powiadomień, które należy anulować operacji.

Zwraca

Obiekt Task<TResult> reprezentujący IdentityResult zapytanie asynchroniczne.

Implementuje

Dotyczy