Udostępnij za pośrednictwem


PhysicalFileResultExecutor.ExecuteAsync Metoda

Definicja

Asynchronicznie wykonuje wynik akcji, modyfikując element HttpResponse.

public:
 virtual System::Threading::Tasks::Task ^ ExecuteAsync(Microsoft::AspNetCore::Mvc::ActionContext ^ context, Microsoft::AspNetCore::Mvc::PhysicalFileResult ^ result);
public virtual System.Threading.Tasks.Task ExecuteAsync (Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext context, Microsoft.AspNetCore.Mvc.PhysicalFileResult result);
abstract member ExecuteAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.PhysicalFileResult -> System.Threading.Tasks.Task
override this.ExecuteAsync : Microsoft.AspNetCore.Mvc.ActionContext * Microsoft.AspNetCore.Mvc.PhysicalFileResult -> System.Threading.Tasks.Task
Public Overridable Function ExecuteAsync (context As ActionContext, result As PhysicalFileResult) As Task

Parametry

context
ActionContext

Element ActionContext skojarzony z bieżącym żądaniem". />

result
PhysicalFileResult

Wynik akcji do wykonania.

Zwraca

Element Task reprezentujący operację asynchroniczną.

Implementuje

Dotyczy