Udostępnij za pośrednictwem


RazorParser Klasa

Definicja

public ref class RazorParser
public class RazorParser
type RazorParser = class
Public Class RazorParser
Dziedziczenie
RazorParser
Pochodne

Konstruktory

RazorParser(ParserBase, ParserBase, ITagHelperDescriptorResolver)

Inicjuje nowe wystąpienie klasy RazorParser.

RazorParser(RazorParser)

Inicjuje nowe wystąpienie z RazorParser określonego parserelementu .

Właściwości

DesignTimeMode
TagHelperDescriptorResolver

ITagHelperDescriptorResolver Pobiera element używany do rozwiązywania problemówTagHelperDescriptor.

Metody

CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>)
CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, CancellationToken)
CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext)
CreateParseTask(TextReader, Action<Span>, Action<RazorError>, SynchronizationContext, CancellationToken)
CreateParseTask(TextReader, ParserVisitor)
GetTagHelperDescriptors(Block, ErrorSink)

Zwraca sekwencję TagHelperDescriptors dla pomocników tagów zarejestrowanych w określonym documentRootobiekcie .

Parse(ITextDocument)
Parse(LookaheadTextReader)
Parse(LookaheadTextReader, ParserVisitor)
Parse(TextReader)
Parse(TextReader, ParserVisitor)

Dotyczy