Udostępnij za pośrednictwem


KestrelServerLimits.MaxConcurrentConnections Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia maksymalną liczbę otwartych połączeń. W przypadku ustawienia wartości null liczba połączeń jest nieograniczona.

Wartość domyślna to null.

public:
 property Nullable<long> MaxConcurrentConnections { Nullable<long> get(); void set(Nullable<long> value); };
public long? MaxConcurrentConnections { get; set; }
member this.MaxConcurrentConnections : Nullable<int64> with get, set
Public Property MaxConcurrentConnections As Nullable(Of Long)

Wartość właściwości

Uwagi

Po uaktualnieniu połączenia do innego protokołu, takiego jak WebSockets, jego połączenie jest liczone względem limitu MaxConcurrentUpgradedConnectionsMaxConcurrentConnectionszamiast .

Dotyczy