IRemoteServiceBroker.RequestServiceChannelAsync Metoda

Definicja

Pobiera potok do usługi.

public System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.ServiceHub.Framework.RemoteServiceConnectionInfo> RequestServiceChannelAsync (Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceMoniker serviceMoniker, Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceActivationOptions options = default, System.Threading.CancellationToken cancellationToken = default);
abstract member RequestServiceChannelAsync : Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceMoniker * Microsoft.ServiceHub.Framework.ServiceActivationOptions * System.Threading.CancellationToken -> System.Threading.Tasks.Task<Microsoft.ServiceHub.Framework.RemoteServiceConnectionInfo>
Public Function RequestServiceChannelAsync (serviceMoniker As ServiceMoniker, Optional options As ServiceActivationOptions = Nothing, Optional cancellationToken As CancellationToken = Nothing) As Task(Of RemoteServiceConnectionInfo)

Parametry

serviceMoniker
ServiceMoniker

Moniker usługi.

options
ServiceActivationOptions

Dodatkowe opcje, które zmieniają sposób aktywowania usługi lub dostarczają dodatkowych danych do konstruktora usług.

cancellationToken
CancellationToken

Token anulowania.

Zwraca

Task<RemoteServiceConnectionInfo>

Instrukcje dotyczące sposobu, w jaki klient może połączyć się z usługą.

Uwagi

Po pomyślnym zakończeniu zasoby mogły być już przydzieloną dla przewidywanego połączenia. Jeśli połączenie nie zostanie nawiązane (ponieważ klient utraci zainteresowanie lub nie może wykonać instrukcji), klient powinien wywołać CancelServiceRequestAsync(Guid) wartość, RequestId Aby zwolnić przydzieloną ilość zasobów.

Dotyczy