Udostępnij za pośrednictwem


ArrayList.Capacity Właściwość

Definicja

Pobiera lub ustawia liczbę elementów, które ArrayList mogą zawierać.

public:
 virtual property int Capacity { int get(); void set(int value); };
public virtual int Capacity { get; set; }
member this.Capacity : int with get, set
Public Overridable Property Capacity As Integer

Wartość właściwości

Liczba elementów, które ArrayList mogą zawierać.

Wyjątki

Capacity jest ustawiona na wartość mniejszą niż Count.

W systemie jest za mało pamięci.

Uwagi

Capacity jest liczbą elementów, które ArrayList mogą przechowywać. Count jest liczbą elementów, które faktycznie znajdują się w obiekcie ArrayList.

Capacity wartość jest zawsze większa niż lub równa Count. W przypadku Count przekroczenia limitu Capacity podczas dodawania elementów pojemność jest automatycznie zwiększana przez przeniesienie tablicy wewnętrznej przed skopiowaniem starych elementów i dodaniem nowych elementów.

Pojemność można zmniejszyć przez wywołanie metody TrimToSize lub jawne Capacity ustawienie właściwości. Gdy wartość jest Capacity ustawiana jawnie, tablica wewnętrzna jest również ponownie przydzielana, aby pomieścić określoną pojemność.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1) ; ustawienie właściwości jest operacją O(n) , gdzie n jest nową pojemnością.

Dotyczy

Zobacz też