Udostępnij za pośrednictwem


ArrayList.Count Właściwość

Definicja

Pobiera liczbę elementów rzeczywiście zawartych w elemecie ArrayList.

public:
 virtual property int Count { int get(); };
public virtual int Count { get; }
member this.Count : int
Public Overridable ReadOnly Property Count As Integer

Wartość właściwości

Liczba elementów znajdujących się w elemecie ArrayList.

Implementuje

Uwagi

Capacity jest liczbą elementów, które ArrayList mogą być przechowywane. Count to liczba elementów, które są rzeczywiście w elemecie ArrayList.

Capacity wartość jest zawsze większa niż lub równa Count. Jeśli Count podczas dodawania elementów zostanie przekroczona Capacity , pojemność zostanie automatycznie zwiększona przez cofnięcie przydziału tablicy wewnętrznej przed skopiowaniem starych elementów i dodaniem nowych elementów.

Pobieranie wartości tej właściwości jest operacją O(1) .

Dotyczy

Zobacz też