Udostępnij za pośrednictwem


LinkedList<T>.Enumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Rozwija moduł wyliczający do następnego elementu .LinkedList<T>

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

true jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu; false jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.

Uwagi

Po utworzeniu modułu wyliczającego moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem w kolekcji i pierwszym wywołaniem, aby MoveNext przejść do pierwszego elementu kolekcji.

Jeśli MoveNext przejdzie koniec kolekcji, moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemecie w kolekcji i MoveNext zwraca wartość false. Gdy moduł wyliczający znajduje się na tym stanowisku, kolejne wywołania, aby MoveNext również zwrócić falsewartość .

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona. Jeśli zmiany są wprowadzane do kolekcji, takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniany, a następne wywołanie MoveNextInvalidOperationExceptionzgłasza błąd .

Dotyczy

Zobacz też