LinkedList<T>.Enumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Przechodzi do następnego elementu modułu wyliczającego LinkedList<T>.

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

Boolean

true jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu; false jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.

Uwagi

Po utworzeniu modułu wyliczającego moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem w kolekcji, a pierwsze wywołanie w celu MoveNext przyspieszenia modułu wyliczającego do pierwszego elementu kolekcji.

Jeśli MoveNext przejdzie koniec kolekcji, moduł wyliczający zostanie umieszczony po ostatnim elemecie w kolekcji i MoveNext zwróci wartość false. Gdy moduł wyliczający znajduje się na tym stanowisku, kolejne wywołania , aby MoveNext również zwrócić falsewartość .

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona. Jeśli w kolekcji zostaną wprowadzone zmiany, takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniany, a następne wywołanie MoveNext metody zgłasza błąd InvalidOperationException.

Dotyczy

Zobacz też