Stack<T>.Enumerator.Current Właściwość

Definicja

Pobiera element na bieżącej pozycji modułu wyliczającego.

public:
 property T Current { T get(); };
public T Current { get; }
member this.Current : 'T
Public ReadOnly Property Current As T

Wartość właściwości

T

Element w Stack<T> bieżącym położeniu modułu wyliczającego.

Implementuje

Wyjątki

Moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji lub po ostatnim elemecie.

Uwagi

Current jest niezdefiniowany pod żadnym z następujących warunków:

  • Moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem kolekcji. Dzieje się tak po utworzeniu modułu wyliczającego lub po wywołaniu IEnumerator.Reset metody. Przed MoveNext odczytaniem wartości Current właściwości należy wywołać metodę , aby przejść do pierwszego elementu kolekcji.

  • Ostatnie wywołanie MoveNext zwracane false, które wskazuje koniec kolekcji i że moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemecie kolekcji.

  • Moduł wyliczający jest unieważniany z powodu zmian wprowadzonych w kolekcji, takich jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów.

Currentnie przenosi pozycji modułu wyliczającego i kolejnych wywołań, aby zwrócić ten sam obiekt do momentu MoveNext wywołania lub IEnumerator.Reset wywołaniaCurrent.

Dotyczy

Zobacz też