Stack<T>.Enumerator.MoveNext Metoda

Definicja

Rozwija moduł wyliczający do następnego elementu .Stack<T>

public:
 virtual bool MoveNext();
public bool MoveNext ();
abstract member MoveNext : unit -> bool
override this.MoveNext : unit -> bool
Public Function MoveNext () As Boolean

Zwraca

Boolean

true jeśli moduł wyliczający został pomyślnie zaawansowany do następnego elementu; false jeśli moduł wyliczający przeszedł koniec kolekcji.

Implementuje

Wyjątki

Kolekcja została zmodyfikowana po utworzeniu modułu wyliczającego.

Uwagi

Po utworzeniu modułu wyliczającego moduł wyliczający jest umieszczony przed pierwszym elementem w kolekcji i pierwszym wywołaniem, aby MoveNext przejść do pierwszego elementu kolekcji.

Jeśli MoveNext przejdzie koniec kolekcji, moduł wyliczający jest umieszczony po ostatnim elemecie w kolekcji i MoveNext zwraca wartość false. Gdy moduł wyliczający znajduje się na tym stanowisku, kolejne wywołania zwracają MoveNext również polecenie false.

Moduł wyliczający zachowuje ważność tak długo, jak długo kolekcja pozostaje niezmieniona. Jeśli zmiany są wprowadzane do kolekcji, takie jak dodawanie, modyfikowanie lub usuwanie elementów, moduł wyliczający jest nieodwracalnie unieważniany, a następne wywołanie MoveNext lub IEnumerator.Reset zgłasza InvalidOperationExceptionelement .

Dotyczy

Zobacz też