IDictionary.Contains(Object) Metoda

Definicja

Określa, IDictionary czy obiekt zawiera element z określonym kluczem.

public:
 bool Contains(System::Object ^ key);
public bool Contains (object key);
abstract member Contains : obj -> bool
Public Function Contains (key As Object) As Boolean

Parametry

key
Object

Klucz do zlokalizowania IDictionary w obiekcie.

Zwraca

true jeśli element IDictionary zawiera element z kluczem; falsew przeciwnym razie .

Wyjątki

key to null.

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano, jak zaimplementować metodę Contains . Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu podanego IDictionary dla klasy.

public:
  virtual bool Contains(Object^ key)
  {
    int index;
    return TryGetIndexOfKey(key, &index);
  }
public bool Contains(object key)
{
  Int32 index;
  return TryGetIndexOfKey(key, out index);
}
Public Function Contains(ByVal key As Object) As Boolean Implements IDictionary.Contains
  Dim index As Integer
  Return TryGetIndexOfKey(key, index)
End Function

Uwagi

Implementacje mogą się różnić w zależności od tego, czy zezwalają na klucz null.

Począwszy od .NET Framework 2.0, ta metoda używa metod i obiektów Equals kolekcji do item określenia, czy itemCompareTo istnieje. We wcześniejszych wersjach .NET Framework ta determinacja została wykonana przy użyciu Equals metod item i CompareTo parametru na obiektach w kolekcji.

Dotyczy