BackgroundWorker.RunWorkerCompleted Zdarzenie

Definicja

Występuje, gdy operacja w tle została ukończona, została anulowana lub zgłosiła wyjątek.

public:
 event System::ComponentModel::RunWorkerCompletedEventHandler ^ RunWorkerCompleted;
public event System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler RunWorkerCompleted;
public event System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler? RunWorkerCompleted;
member this.RunWorkerCompleted : System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventHandler 
Public Custom Event RunWorkerCompleted As RunWorkerCompletedEventHandler 

Typ zdarzenia

RunWorkerCompletedEventHandler

Przykłady

W poniższym przykładzie kodu pokazano użycie RunWorkerCompleted zdarzenia do obsługi wyniku operacji asynchronicznej. Ten przykład kodu jest częścią większego przykładu udostępnionego BackgroundWorker dla klasy .

// This event handler deals with the results of the
// background operation.
void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted( Object^ /*sender*/, RunWorkerCompletedEventArgs^ e )
{
  // First, handle the case where an exception was thrown.
  if ( e->Error != nullptr )
  {
   MessageBox::Show( e->Error->Message );
  }
  else
  if ( e->Cancelled )
  {
   // Next, handle the case where the user cancelled 
   // the operation.
   // Note that due to a race condition in 
   // the DoWork event handler, the Cancelled
   // flag may not have been set, even though
   // CancelAsync was called.
   resultLabel->Text = "Cancelled";
  }
  else
  {
   // Finally, handle the case where the operation 
   // succeeded.
   resultLabel->Text = e->Result->ToString();
  }

  // Enable the UpDown control.
  this->numericUpDown1->Enabled = true;

  // Enable the Start button.
  startAsyncButton->Enabled = true;

  // Disable the Cancel button.
  cancelAsyncButton->Enabled = false;
}
// This event handler deals with the results of the
// background operation.
private void backgroundWorker1_RunWorkerCompleted(
  object sender, RunWorkerCompletedEventArgs e)
{
  // First, handle the case where an exception was thrown.
  if (e.Error != null)
  {
    MessageBox.Show(e.Error.Message);
  }
  else if (e.Cancelled)
  {
    // Next, handle the case where the user canceled 
    // the operation.
    // Note that due to a race condition in 
    // the DoWork event handler, the Cancelled
    // flag may not have been set, even though
    // CancelAsync was called.
    resultLabel.Text = "Canceled";
  }
  else
  {
    // Finally, handle the case where the operation 
    // succeeded.
    resultLabel.Text = e.Result.ToString();
  }

  // Enable the UpDown control.
  this.numericUpDown1.Enabled = true;

  // Enable the Start button.
  startAsyncButton.Enabled = true;

  // Disable the Cancel button.
  cancelAsyncButton.Enabled = false;
}
' This event handler deals with the results of the
' background operation.
Private Sub backgroundWorker1_RunWorkerCompleted( _
ByVal sender As Object, ByVal e As RunWorkerCompletedEventArgs) _
Handles backgroundWorker1.RunWorkerCompleted

  ' First, handle the case where an exception was thrown.
  If (e.Error IsNot Nothing) Then
    MessageBox.Show(e.Error.Message)
  ElseIf e.Cancelled Then
    ' Next, handle the case where the user canceled the 
    ' operation.
    ' Note that due to a race condition in 
    ' the DoWork event handler, the Cancelled
    ' flag may not have been set, even though
    ' CancelAsync was called.
    resultLabel.Text = "Canceled"
  Else
    ' Finally, handle the case where the operation succeeded.
    resultLabel.Text = e.Result.ToString()
  End If

  ' Enable the UpDown control.
  Me.numericUpDown1.Enabled = True

  ' Enable the Start button.
  startAsyncButton.Enabled = True

  ' Disable the Cancel button.
  cancelAsyncButton.Enabled = False
End Sub

Uwagi

To zdarzenie jest zgłaszane, gdy DoWork program obsługi zdarzeń zwraca.

Jeśli operacja zakończy się pomyślnie, a jej wynik zostanie przypisany w procedurze DoWork obsługi zdarzeń, możesz uzyskać dostęp do wyniku za pośrednictwem RunWorkerCompletedEventArgs.Result właściwości .

Właściwość Error elementu System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs wskazuje, że operacja zgłosiła wyjątek.

Właściwość Cancelled elementu System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs wskazuje, czy żądanie anulowania zostało przetworzone przez operację w tle. Jeśli kod w procedurze obsługi zdarzeń DoWork wykryje żądanie anulowania, sprawdzając CancellationPending flagę i ustawiając Cancel flagę System.ComponentModel.DoWorkEventArgs na true, Cancelled flaga System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs również zostanie ustawiona na true.

Przestroga

Należy pamiętać, że kod w procedurze DoWork obsługi zdarzeń może zakończyć pracę w trakcie żądania anulowania, a pętla sondowania może przegapić CancellationPending trueustawienie . W takim przypadku flaga Cancelled System.ComponentModel.RunWorkerCompletedEventArgs elementu w RunWorkerCompleted programie obsługi zdarzeń nie zostanie ustawiona na truewartość , mimo że zostało wykonane żądanie anulowania. Ta sytuacja jest nazywana warunkiem wyścigu i jest częstym problemem w programowaniu wielowątkowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat problemów z projektowaniem wielowątkowym, zobacz Managed Threading Best Practices (Najlepsze rozwiązania dotyczące zarządzanych wątków).

Program RunWorkerCompleted obsługi zdarzeń powinien zawsze sprawdzać AsyncCompletedEventArgs.Error właściwości i AsyncCompletedEventArgs.Cancelled przed uzyskaniem RunWorkerCompletedEventArgs.Result dostępu do właściwości. Jeśli został zgłoszony wyjątek lub jeśli operacja została anulowana, uzyskanie dostępu do RunWorkerCompletedEventArgs.Result właściwości zgłasza wyjątek.

Dotyczy

Zobacz też