DesignerTransaction Klasa

Definicja

Zapewnia sposób grupowania serii akcji czasu projektowania w celu zwiększenia wydajności i umożliwienia cofnięcia większości typów zmian.

public ref class DesignerTransaction abstract : IDisposable
public abstract class DesignerTransaction : IDisposable
type DesignerTransaction = class
  interface IDisposable
Public MustInherit Class DesignerTransaction
Implements IDisposable
Dziedziczenie
DesignerTransaction
Implementuje

Przykłady

Poniższy przykładowy program kodu pokazuje, jak utworzyć element DesignerTransaction na podstawie projektanta. Aby uruchomić ten przykład, skompiluj kod źródłowy w bibliotece klas. Należy dodać odwołanie do zestawu System.Design. W nowym projekcie dodaj odwołanie do skompilowanej biblioteki DLL i dodaj składnik w bibliotece do przybornika.

W programie Visual Studio dostępna jest obszerna obsługa tej funkcji.

Zobacz również Przewodnik: automatyczne wypełnianie przybornika za pomocą składników niestandardowych.

Projektant może opcjonalnie wyświetlać powiadomienia o zdarzeniach transakcji projektanta. Jeśli dodasz wystąpienie elementu DTComponent do formularza w trybie projektowania, zostanie wyświetlone okno komunikatu z pytaniem, czy chcesz otrzymywać powiadomienia o zdarzeniach transakcji projektanta. Możesz przełączać te powiadomienia przy użyciu menu skrótów wyświetlanego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wystąpienia .DTComponent Transakcje są tworzone podczas zmieniania wartości przy użyciu okno Właściwości. Projektant może również wykonać transakcję, klikając pozycję Wykonaj przykładową transakcję w menu skrótów składnika.

#using <system.dll>
#using <system.design.dll>
#using <system.windows.forms.dll>

using namespace System;
using namespace System::ComponentModel;
using namespace System::ComponentModel::Design;
using namespace System::Windows::Forms;
using namespace System::Windows::Forms::Design;

/*
This sample demonstrates how to perform a series of actions in a designer
transaction, how to change values of properties of a component from a
designer, and how to complete transactions without being interrupted
by other activities.

To run this sample, add this code to a class library project and compile.
Create a new Windows Forms project or load a form in the designer. Add a
reference to the class library that was compiled in the first step.
Right-click the Toolbox in design mode and click Customize Toolbox.
Browse to the class library that was compiled in the first step and
select OK until the DTComponent item appears in the Toolbox. Add an
instance of this component to the form.

When the component is created and added to the component tray for your
design project, the Initialize method of the designer is called.
This method displays a message box informing you that designer transaction
event handlers will be registered unless you click Cancel. When you set
properties in the properties window, each change will be encapsulated in
a designer transaction, allowing the change to be undone later.

When you right-click the component, the shortcut menu for the component
is displayed. The designer constructs this menu according to whether
designer transaction notifications are enabled, and offers the option
of enabling or disabling the notifications, depending on the current
mode. The shortcut menu also presents a Perform Example Transaction
item, which will set the values of the component's StringProperty and
CountProperty properties. You can undo the last designer transaction using
the Undo command provided by the Visual Studio development environment.
*/

private ref class DTDesigner: public ComponentDesigner
{
private:
  bool notification_mode;
  int count;
  void LinkDTNotifications( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( !notification_mode )
   {
     IDesignerHost^ host = dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid ));
     if ( host != nullptr )
     {
      notification_mode = true;
      host->TransactionOpened += gcnew EventHandler( this, &DTDesigner::OnDesignerTransactionOpened );
      host->TransactionClosed += gcnew DesignerTransactionCloseEventHandler( this, &DTDesigner::OnDesignerTransactionClosed );
     }
   }
  }

  void UnlinkDTNotifications( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   if ( notification_mode )
   {
     IDesignerHost^ host = dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid ));
     if ( host != nullptr )
     {
      notification_mode = false;
      host->TransactionOpened -= gcnew EventHandler( this, &DTDesigner::OnDesignerTransactionOpened );
      host->TransactionClosed -= gcnew DesignerTransactionCloseEventHandler( this, &DTDesigner::OnDesignerTransactionClosed );
     }
   }
  }

  void OnDesignerTransactionOpened( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   MessageBox::Show( "A Designer Transaction was started. (TransactionOpened)" );
  }

  void OnDesignerTransactionClosed( Object^ /*sender*/, DesignerTransactionCloseEventArgs^ /*e*/ )
  {
   MessageBox::Show( "A Designer Transaction was completed. (TransactionClosed)" );
  }

  void DoTransaction( Object^ /*sender*/, EventArgs^ /*e*/ )
  {
   IDesignerHost^ host = static_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid ));
   DesignerTransaction^ t = host->CreateTransaction( "Change Text and Size" );
   
   /* The code within the using statement is considered to be a single transaction.
       When the user selects Undo, the system will undo everything executed in this code block.
       */
   if ( notification_mode )
      MessageBox::Show( "Entering a Designer-Initiated Designer Transaction" );

   // The .NET Framework automatically associates the TypeDescriptor with the correct component
   PropertyDescriptor^ someText = TypeDescriptor::GetProperties( Component )[ "StringProperty" ];
   someText->SetValue( Component, "This text was set by the designer for this component." );
   PropertyDescriptor^ anInteger = TypeDescriptor::GetProperties( Component )[ "CountProperty" ];
   anInteger->SetValue( Component, count );
   count++;

   // Complete the designer transaction.
   t->Commit();
   if ( notification_mode )
      MessageBox::Show( "Designer-Initiated Designer Transaction Completed" );
  }

public:
  property DesignerVerbCollection^ Verbs 
  {
   // The Verbs property is overridden from ComponentDesigner
   virtual DesignerVerbCollection^ get() override
   {
     DesignerVerbCollection^ dvc = gcnew DesignerVerbCollection;
     dvc->Add( gcnew DesignerVerb( "Perform Example Transaction",gcnew EventHandler( this, &DTDesigner::DoTransaction ) ) );
     if ( notification_mode )
         dvc->Add( gcnew DesignerVerb( "End Designer Transaction Notifications",
           gcnew EventHandler( this, &DTDesigner::UnlinkDTNotifications ) ) );
     else
         dvc->Add( gcnew DesignerVerb( "Show Designer Transaction Notifications",
           gcnew EventHandler( this, &DTDesigner::LinkDTNotifications ) ) );

     return dvc;
   }
  }
  virtual void Initialize( IComponent^ component ) override
  {
   ComponentDesigner::Initialize( component );
   notification_mode = false;
   count = 10;
   IDesignerHost^ host = dynamic_cast<IDesignerHost^>(GetService( IDesignerHost::typeid ));
   if ( host == nullptr )
   {
     MessageBox::Show( "The IDesignerHost service interface could not be obtained." );
     return;
   }

   if ( MessageBox::Show( "Press the Yes button to display notification message boxes for the designer transaction opened and closed notifications.", "Link DesignerTransaction Notifications?", MessageBoxButtons::YesNo, MessageBoxIcon::Question, MessageBoxDefaultButton::Button1, MessageBoxOptions::RightAlign ) == DialogResult::Yes )
   {
     host->TransactionOpened += gcnew EventHandler( this, &DTDesigner::OnDesignerTransactionOpened );
     host->TransactionClosed += gcnew DesignerTransactionCloseEventHandler( this, &DTDesigner::OnDesignerTransactionClosed );
     notification_mode = true;
   }
  }

public:
  ~DTDesigner()
  {
   UnlinkDTNotifications( this, gcnew EventArgs );
  }
};

// Associate the DTDesigner with this component

[DesignerAttribute(DTDesigner::typeid)]
public ref class DTComponent: public System::ComponentModel::Component
{
private:
  String^ m_String;
  int m_Count;
  void InitializeComponent()
  {
   m_String = "Initial Value";
   m_Count = 0;
  }

public:
  property String^ StringProperty 
  {
   String^ get()
   {
     return m_String;
   }

   void set( String^ value )
   {
     m_String = value;
   }
  }

  property int CountProperty 
  {
   int get()
   {
     return m_Count;
   }

   void set( int value )
   {
     m_Count = value;
   }
  }
};
using System;
using System.ComponentModel;
using System.ComponentModel.Design;
using System.Windows.Forms;
using System.Windows.Forms.Design;

/*
  This sample demonstrates how to perform a series of actions in a designer 
  transaction, how to change values of properties of a component from a 
  designer, and how to complete transactions without being interrupted 
  by other activities.

  To run this sample, add this code to a class library project and compile. 
  Create a new Windows Forms project or load a form in the designer. Add a 
  reference to the class library that was compiled in the first step.
  Right-click the Toolbox in design mode and click Customize Toolbox. 
  Browse to the class library that was compiled in the first step and 
  select OK until the DTComponent item appears in the Toolbox. Add an 
  instance of this component to the form. 
  
  When the component is created and added to the component tray for your
  design project, the Initialize method of the designer is called. 
  This method displays a message box informing you that designer transaction
  event handlers will be registered unless you click Cancel. When you set 
  properties in the properties window, each change will be encapsulated in 
  a designer transaction, allowing the change to be undone later. 
  
  When you right-click the component,	the shortcut menu for the component 
  is displayed. The designer constructs this menu according to whether 
  designer transaction notifications are enabled, and offers the option
  of enabling or disabling the notifications, depending on the current 
  mode. The shortcut menu also presents a Perform Example Transaction 
  item, which will set the values of the component's StringProperty and 
  CountProperty properties. You can undo the last designer transaction using 
  the Undo command provided by the Visual Studio development environment.
*/

namespace DesignerTransactionSample
{
  // Associate the DTDesigner with this component
  [DesignerAttribute(typeof(DTDesigner))]
  public class DTComponent : System.ComponentModel.Component
  {
    private string m_String;
  private int m_Count;
      
  public string StringProperty
  {
    get
      { return m_String; }
    set
    { m_String = value; }
  }
      
  public int CountProperty
  {
    get
    { return m_Count; }
    set
    { m_Count = value; }
  }

  private void InitializeComponent()
  {
    m_String = "Initial Value";
    m_Count = 0;
  }
  }
  
  internal class DTDesigner : ComponentDesigner
  {
  private bool notification_mode = false;
  private int count = 10;
    
  // The Verbs property is overridden from ComponentDesigner
  public override DesignerVerbCollection Verbs
  {
    get
    {				
      DesignerVerbCollection dvc = new DesignerVerbCollection();				
    dvc.Add( new DesignerVerb("Perform Example Transaction", new EventHandler(this.DoTransaction)) );
    if(notification_mode)
      dvc.Add(new DesignerVerb("End Designer Transaction Notifications", new EventHandler(this.UnlinkDTNotifications)));
    else
      dvc.Add(new DesignerVerb("Show Designer Transaction Notifications", new EventHandler(this.LinkDTNotifications)));				return dvc;
    }
  }
    
    public override void Initialize(System.ComponentModel.IComponent component)
    {
      base.Initialize(component);

      IDesignerHost host = (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost));			
      if(host == null)
      {
        MessageBox.Show("The IDesignerHost service interface could not be obtained.");
        return;
      }

      if( MessageBox.Show("Press the Yes button to display notification message boxes for the designer transaction opened and closed notifications.","Link DesignerTransaction Notifications?", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign) == DialogResult.Yes )
      {							
      host.TransactionOpened += new EventHandler(OnDesignerTransactionOpened);
        host.TransactionClosed += new DesignerTransactionCloseEventHandler(OnDesignerTransactionClosed);
        notification_mode = true;
      }
    }
    
    private void LinkDTNotifications(object sender, EventArgs e)
    {
      if(notification_mode == false)
      {
      IDesignerHost host = (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost));							
        if(host != null)
      {
      notification_mode = true;
          host.TransactionOpened += new EventHandler(OnDesignerTransactionOpened);
          host.TransactionClosed += new DesignerTransactionCloseEventHandler(OnDesignerTransactionClosed);
      }
    }
    }

    private void UnlinkDTNotifications(object sender, EventArgs e)
    {
    if(notification_mode)
      {
        IDesignerHost host = (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost));							
      if(host != null)
        {				
      notification_mode = false;
          host.TransactionOpened -= new EventHandler(OnDesignerTransactionOpened);
          host.TransactionClosed -= new DesignerTransactionCloseEventHandler(OnDesignerTransactionClosed);
        }
      }
    }

    private void OnDesignerTransactionOpened(object sender, EventArgs e)
    {			
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("A Designer Transaction was started. (TransactionOpened)");
    }

    private void OnDesignerTransactionClosed(object sender, DesignerTransactionCloseEventArgs e)
    {			
    System.Windows.Forms.MessageBox.Show("A Designer Transaction was completed. (TransactionClosed)");
    }  

    private void DoTransaction(object sender, EventArgs e) 
    {			
      IDesignerHost host = (IDesignerHost)GetService(typeof(IDesignerHost));			
      DesignerTransaction t = host.CreateTransaction("Change Text and Size");

      /* The code within the using statement is considered to be a single transaction.
      When the user selects Undo, the system will undo everything executed in this code block. */
      using (t)
      {
      if(notification_mode)
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Entering a Designer-Initiated Designer Transaction");
        
        // The .NET Framework automatically associates the TypeDescriptor with the correct component
      PropertyDescriptor someText = TypeDescriptor.GetProperties(Component)["StringProperty"];
        someText.SetValue(Component, "This text was set by the designer for this component.");

        PropertyDescriptor anInteger = TypeDescriptor.GetProperties(Component)["CountProperty"];
      anInteger.SetValue(Component, count);
      count++;

        // Complete the designer transaction.
      t.Commit();
        
      if(notification_mode)
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Designer-Initiated Designer Transaction Completed");
      }
    }
    
  protected override void Dispose(bool disposing)
  {
    UnlinkDTNotifications(this, new EventArgs());
    base.Dispose(disposing);
  }
  }
}
Imports System.ComponentModel
Imports System.ComponentModel.Design
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Windows.Forms.Design

'  This sample demonstrates how to perform a series of actions in a designer 
'  transaction, how to change values of properties of a component from a 
'  designer, and how to complete transactions without being interrupted 
'  by other activities.

'  To run this sample, add this code to a class library project and compile. 
'  Create a new Windows Forms project or load a form in the designer. Add a 
'  reference to the class library that was compiled in the first step.
'  Right-click the Toolbox in design mode and click Customize Toolbox. 
'  Browse to the class library that was compiled in the first step and 
'  select OK until the DTComponent item appears in the Toolbox. Add an 
'  instance of this component to the form. 

'  When the component is created and added to the component tray for your
'  design project, the Initialize method of the designer is called. 
'  This method displays a message box informing you that designer transaction
'  event handlers are being registered unless you click Cancel. When you set 
'  properties in the properties window, each change will be encapsulated in 
'  a designer transaction, allowing the change to be undone later. 

'  When you right-click the component, the shortcut menu for the component 
'  is displayed. The designer constructs this menu according to whether 
'  designer transaction notifications are enabled, and offers the option
'  of enabling or disabling the notifications, depending on the current 
'  mode. The shortcut menu also presents a Perform Example Transaction 
'  item which will set the values of the component's StringProperty and 
'  CountProperty properties. You can undo the last designer transaction using 
'  the Undo command provided by the Visual Studio development environment.	

Namespace DesignerTransactionSample

  ' Associate the DTDesigner with this component
  <DesignerAttribute(GetType(DTDesigner))> _
  Public Class DTComponent
    Inherits System.ComponentModel.Component
    Private m_String As String
    Private m_Count As Integer

    Public Property StringProperty() As String
      Get
        Return m_String
      End Get
      Set(ByVal Value As String)
        m_String = Value
      End Set
    End Property

    Public Property CountProperty() As Integer
      Get
        Return m_Count
      End Get
      Set(ByVal Value As Integer)
        m_Count = Value
      End Set
    End Property

    Private Sub InitializeComponent()
      m_String = "Initial Value"
      m_Count = 0
    End Sub

  End Class

  Friend Class DTDesigner
    Inherits ComponentDesigner

    Private notification_mode As Boolean = False
    Private count As Integer = 10

    ' The Verbs property is overridden from ComponentDesigner
    Public Overrides ReadOnly Property Verbs() As DesignerVerbCollection
      Get
        Dim dvc As New DesignerVerbCollection()
        dvc.Add(New DesignerVerb("Perform Example Transaction", AddressOf Me.DoTransaction))
        If notification_mode Then
          dvc.Add(New DesignerVerb("End Designer Transaction Notifications", AddressOf Me.UnlinkDTNotifications))
        Else
          dvc.Add(New DesignerVerb("Show Designer Transaction Notifications", AddressOf Me.LinkDTNotifications))
        End If
        Return dvc
      End Get
    End Property

    Public Overrides Sub Initialize(ByVal component As System.ComponentModel.IComponent)
      MyBase.Initialize(component)

      Dim host As IDesignerHost = CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost)
      If host Is Nothing Then
        MessageBox.Show("The IDesignerHost service interface could not be obtained.")
        Return
      End If

      If MessageBox.Show("Press the Yes button to display notification message boxes for the designer transaction opened and closed notifications.", "Link DesignerTransaction Notifications?", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1, MessageBoxOptions.RightAlign) = DialogResult.Yes Then
        AddHandler host.TransactionOpened, AddressOf OnDesignerTransactionOpened
        AddHandler host.TransactionClosed, AddressOf OnDesignerTransactionClosed
        notification_mode = True
      End If
    End Sub

    Private Sub LinkDTNotifications(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      If notification_mode = False Then
        Dim host As IDesignerHost = CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost)
        If (host IsNot Nothing) Then
          notification_mode = True
          AddHandler host.TransactionOpened, AddressOf OnDesignerTransactionOpened
          AddHandler host.TransactionClosed, AddressOf OnDesignerTransactionClosed
        End If
      End If
    End Sub

    Private Sub UnlinkDTNotifications(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      If notification_mode Then
        Dim host As IDesignerHost = CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost)
        If (host IsNot Nothing) Then
          notification_mode = False
          RemoveHandler host.TransactionOpened, AddressOf Me.OnDesignerTransactionOpened
          RemoveHandler host.TransactionClosed, AddressOf Me.OnDesignerTransactionClosed
        End If
      End If
    End Sub

    Private Sub OnDesignerTransactionOpened(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      System.Windows.Forms.MessageBox.Show("A Designer Transaction was started. (TransactionOpened)")
    End Sub

    Private Sub OnDesignerTransactionClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As DesignerTransactionCloseEventArgs)
      System.Windows.Forms.MessageBox.Show("A Designer Transaction was completed. (TransactionClosed)")
    End Sub

    Private Sub DoTransaction(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
      Dim host As IDesignerHost = CType(GetService(GetType(IDesignerHost)), IDesignerHost)
      Dim t As DesignerTransaction = host.CreateTransaction("Change Text and Size")

      ' The code within the using statement is considered to be a single transaction.
      ' When the user selects Undo, the system will undo everything executed in this code block. 
      Try
        If (notification_mode) Then
          System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Entering a Designer-Initiated Designer Transaction")
        End If

        Dim someText As PropertyDescriptor = TypeDescriptor.GetProperties(Component)("StringProperty")
        someText.SetValue(Component, "This text was set by the designer for this component.")
        Dim anInteger As PropertyDescriptor = TypeDescriptor.GetProperties(Component)("CountProperty")
        anInteger.SetValue(Component, count)
        count = count + 1

        Exit Try
      Finally
        t.Commit()        
      End Try
      If (notification_mode) Then
        System.Windows.Forms.MessageBox.Show("Designer-Initiated Designer Transaction Completed")
      End If
    End Sub

    Protected Overloads Overrides Sub Dispose(ByVal disposing As Boolean)
      UnlinkDTNotifications(Me, New EventArgs())
      MyBase.Dispose(disposing)
    End Sub

  End Class
End Namespace 'DesignerTransactionSample

Uwagi

Transakcje mogą śledzić akcje, które można cofnąć później. Zmiany wprowadzone podczas transakcji można cofnąć, anulując transakcję, która automatycznie próbuje odwrócić każdą zmianę, ustawiając każdą zmienioną właściwość na jej wartość wstępną. Transakcje mogą również poprawić wydajność podczas serii operacji przez odroczenie aktualizacji do wyświetlania do momentu zakończenia transakcji.

Gdy transakcja jest w toku, niektóre składniki odroczyją przetwarzanie do momentu zakończenia transakcji przez nasłuchiwanie zdarzeń TransactionOpening i TransactionClosed . Na przykład okno Właściwości nie aktualizuje jego wyświetlania po otwarciu transakcji, dopóki transakcja nie zostanie zamknięta.

Aby używać transakcji do operacji odwracalnego lub wielokrotnego, projektant tworzy dla DesignerTransaction każdej operacji lub serii operacji, które powinny być odwracalne. Należy zachować ostrożność, aby nie wykonywać akcji spoza transakcji, które mogą uniemożliwić pomyślne zakończenie sekwencji zdarzeń cofania.

Możesz uzyskać nowyDesignerTransaction, wywołując metodę CreateTransaction .IDesignerHost Pamiętaj, aby uzyskać każdy DesignerTransaction z aktywnych IDesignerHost w celu poprawnej integracji z mechanizmem przetwarzania transakcji projektanta, zamiast tworzyć nowe DesignerTransaction bezpośrednio.

Aby wykonać akcję w ramach transakcji, musisz najpierw utworzyć transakcję. Następnie należy wywołać metodę OnComponentChanging przed każdą zmianą lub zestawem zmian, a OnComponentChanged metoda po każdej zmianie lub zestawie zmian. Na koniec ukończ i zamknij transakcję, wywołując metodę Commit .

Uwaga

Podczas wprowadzania zmian w wartościach właściwości użyj SetValue metody PropertyDescriptor, która wywołuje metody IComponentChangeService zmiany składnika elementu i tworzy reprezentację DesignerTransaction zmiany automatycznie.

Aby wykonać transakcję, wykonaj następujące kroki:

 1. Wywołanie CreateTransaction w celu uzyskania DesignerTransaction elementu , którego można użyć do kontrolowania transakcji.

 2. try W bloku dla każdej akcji, którą chcesz śledzić za pomocą DesignerTransactionmetody , wywołaj OnComponentChanging metodę , wprowadź zmianę lub zmiany, a następnie wywołaj OnComponentChanged metodę, aby zasygnalizować, że wprowadzono zmianę lub zmiany.

 3. Aby ukończyć transakcję, wywołaj metodę Commitfinally z bloku.

W języku C#można użyć instrukcji using , a nie try/finally bloku, na przykład w poniższym przykładzie.

using (host.CreateTransaction() { 
// Insert your code here. 
} 

Aby anulować i spróbować wycofać transakcję przed jej zatwierdzeniu, wywołaj metodę Cancel . Cancel Po wywołaniu metody akcje śledzone przez DesignerTransaction metodę zostaną odwrócone, aby spróbować wycofać zmiany. Aby cofnąć akcje, które wystąpiły w ramach wcześniejszych transakcji, należy użyć polecenia cofania dostarczonego przez środowisko deweloperskie.

Konstruktory

DesignerTransaction()

Inicjuje DesignerTransaction nowe wystąpienie klasy bez opisu.

DesignerTransaction(String)

Inicjuje DesignerTransaction nowe wystąpienie klasy przy użyciu określonego opisu transakcji.

Właściwości

Canceled

Pobiera wartość wskazującą, czy transakcja została anulowana.

Committed

Pobiera wartość wskazującą, czy transakcja została zatwierdzona.

Description

Pobiera opis transakcji.

Metody

Cancel()

Anuluje transakcję i próbuje wycofać zmiany wprowadzone przez zdarzenia transakcji.

Commit()

Zatwierdza tę transakcję.

Dispose(Boolean)

Zwalnia zasoby niezarządzane używane przez element DesignerTransaction i opcjonalnie zwalnia zasoby zarządzane.

Equals(Object)

Określa, czy dany obiekt jest taki sam, jak bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)
Finalize()

Zwalnia zasoby skojarzone z tym obiektem. To zastąpienie zatwierdza tę transakcję, jeśli nie została jeszcze zatwierdzona.

GetHashCode()

Służy jako domyślna funkcja skrótu.

(Odziedziczone po Object)
GetType()

Type Pobiera bieżące wystąpienie.

(Odziedziczone po Object)
MemberwiseClone()

Tworzy płytkią kopię bieżącego Objectelementu .

(Odziedziczone po Object)
OnCancel()

Cancel Zgłasza zdarzenie.

OnCommit()

Wykonuje rzeczywistą pracę zatwierdzania transakcji.

ToString()

Zwraca ciąg reprezentujący bieżący obiekt.

(Odziedziczone po Object)

Jawne implementacje interfejsu

IDisposable.Dispose()

Zwalnia wszelkie zasoby używane przez element DesignerTransaction.

Dotyczy

Zobacz też