Udostępnij przez


TransactedInstaller.Install(IDictionary) Metoda

Definicja

Wykonuje instalację.

public:
 override void Install(System::Collections::IDictionary ^ savedState);
public override void Install (System.Collections.IDictionary savedState);
override this.Install : System.Collections.IDictionary -> unit
Public Overrides Sub Install (savedState As IDictionary)

Parametry

savedState
IDictionary

Metoda IDictionary , w której ta metoda zapisuje informacje potrzebne do wykonania operacji zatwierdzania, wycofywania lub odinstalowywania.

Wyjątki

Parametr savedState to null.

Instalacja nie powiodła się i została wycofana.

Przykłady

W poniższym przykładzie przedstawiono TransactedInstallerInstall metody TransactedInstaller i klasy .Uninstall

W tym przykładzie przedstawiono implementację podobną do InstallUtil.exe. Instaluje zestawy z opcjami poprzedzającymi ten konkretny zestaw. Jeśli dla zestawu nie określono opcji, zostaną podjęte poprzednie opcje zestawów, jeśli na liście znajduje się poprzedni zestaw. Jeśli zostanie określona opcja "/u" lub "/uninstall", zestawy zostaną odinstalowane. Jeśli element "/?". lub opcja "/help" jest dostarczana, a następnie informacje pomocy są drukowane w konsoli programu .

array<String^>^ args = Environment::GetCommandLineArgs();
ArrayList^ myOptions = gcnew ArrayList;
String^ myOption;
bool toUnInstall = false;
bool toPrintHelp = false;
TransactedInstaller^ myTransactedInstaller = gcnew TransactedInstaller;
AssemblyInstaller^ myAssemblyInstaller;
InstallContext^ myInstallContext;

try
{
  for ( int i = 1; i < args->Length; i++ )
  {
   // Process the arguments.
   if ( args[ i ]->StartsWith( "/" ) || args[ i ]->StartsWith( "-" ) )
   {
     myOption = args[ i ]->Substring( 1 );
     // Determine whether the option is to 'uninstall' an assembly.
     if ( String::Compare( myOption, "u", true ) == 0 ||
      String::Compare( myOption, "uninstall", true ) == 0 )
     {
      toUnInstall = true;
      continue;
     }
     // Determine whether the option is for printing help information.
     if ( String::Compare( myOption, "?", true ) == 0 ||
      String::Compare( myOption, "help", true ) == 0 )
     {
      toPrintHelp = true;
      continue;
     }
     // Add the option encountered to the list of all options
     // encountered for the current assembly.
     myOptions->Add( myOption );
   }
   else
   {
     // Determine whether the assembly file exists.
     if ( !File::Exists( args[ i ] ) )
     {
      // If assembly file doesn't exist then print error.
      Console::WriteLine( "\nError : {0} - Assembly file doesn't exist.",
        args[ i ] );
      return 0;
     }
     
     // Create a instance of 'AssemblyInstaller' that installs the given assembly.
     myAssemblyInstaller =
      gcnew AssemblyInstaller( args[ i ],
        (array<String^>^)( myOptions->ToArray( String::typeid ) ) );
     // Add the instance of 'AssemblyInstaller' to the 'TransactedInstaller'.
     myTransactedInstaller->Installers->Add( myAssemblyInstaller );
   }
  }
  
  // If user requested help or didn't provide any assemblies to install
  // then print help message.
  if ( toPrintHelp || myTransactedInstaller->Installers->Count == 0 )
  {
   PrintHelpMessage();
   return 0;
  }
  
  // Create a instance of 'InstallContext' with the options specified.
  myInstallContext =
   gcnew InstallContext( "Install.log",
     (array<String^>^)( myOptions->ToArray( String::typeid ) ) );
  myTransactedInstaller->Context = myInstallContext;
  
  // Install or Uninstall an assembly depending on the option provided.
  if ( !toUnInstall )
  {
   myTransactedInstaller->Install( gcnew Hashtable );
  }
  else
  {
   myTransactedInstaller->Uninstall( nullptr );
  }
}
catch ( Exception^ e ) 
{
  Console::WriteLine( "\nException raised : {0}", e->Message );
}
using System;
using System.ComponentModel;
using System.Collections;
using System.Configuration.Install;
using System.IO;

public class TransactedInstaller_Example
{
  public static void Main(String[] args)
  {
   ArrayList myOptions = new ArrayList();
   String myOption;
   bool toUnInstall = false;
   bool toPrintHelp = false;
   TransactedInstaller myTransactedInstaller = new TransactedInstaller();
   AssemblyInstaller myAssemblyInstaller;
   InstallContext myInstallContext;

   try
   {
     for(int i = 0; i < args.Length; i++)
     {
      // Process the arguments.
      if(args[i].StartsWith("/") || args[i].StartsWith("-"))
      {
        myOption = args[i].Substring(1);
        // Determine whether the option is to 'uninstall' an assembly.
        if(String.Compare(myOption, "u", true) == 0 ||
         String.Compare(myOption, "uninstall", true) == 0)
        {
         toUnInstall = true;
         continue;
        }
        // Determine whether the option is for printing help information.
        if(String.Compare(myOption, "?", true) == 0 ||
         String.Compare(myOption, "help", true) == 0)
        {
         toPrintHelp = true;
         continue;
        }
        // Add the option encountered to the list of all options
        // encountered for the current assembly.
        myOptions.Add(myOption);
      }
      else
      {
        // Determine whether the assembly file exists.
        if(!File.Exists(args[i]))
        {
         // If assembly file doesn't exist then print error.
         Console.WriteLine("\nError : {0} - Assembly file doesn't exist.",
           args[i]);
         return;
        }

        // Create a instance of 'AssemblyInstaller' that installs the given assembly.
        myAssemblyInstaller =
         new AssemblyInstaller(args[i],
         (string[]) myOptions.ToArray(typeof(string)));
        // Add the instance of 'AssemblyInstaller' to the 'TransactedInstaller'.
        myTransactedInstaller.Installers.Add(myAssemblyInstaller);
      }
     }
     // If user requested help or didn't provide any assemblies to install
     // then print help message.
     if(toPrintHelp || myTransactedInstaller.Installers.Count == 0)
     {
      PrintHelpMessage();
      return;
     }

     // Create a instance of 'InstallContext' with the options specified.
     myInstallContext =
      new InstallContext("Install.log",
      (string[]) myOptions.ToArray(typeof(string)));
     myTransactedInstaller.Context = myInstallContext;

     // Install or Uninstall an assembly depending on the option provided.
     if(!toUnInstall)
      myTransactedInstaller.Install(new Hashtable());
     else
      myTransactedInstaller.Uninstall(null);
   }
   catch(Exception e)
   {
     Console.WriteLine("\nException raised : {0}", e.Message);
   }
  }

  public static void PrintHelpMessage()
  {
   Console.WriteLine("Usage : TransactedInstaller [/u | /uninstall] [option [...]] assembly" +
     "[[option [...]] assembly] [...]]");
   Console.WriteLine("TransactedInstaller executes the installers in each of" +
     " the given assembly. If /u or /uninstall option" +
     " is given it uninstalls the assemblies.");
  }
}
Dim options As New ArrayList()
Dim myOption As String
Dim toUnInstall As Boolean = False
Dim toPrintHelp As Boolean = False
Dim myTransactedInstaller As New TransactedInstaller()
Dim myAssemblyInstaller As AssemblyInstaller
Dim myInstallContext As InstallContext

Try
  Dim i As Integer
  For i = 1 To args.Length - 1
   ' Process the arguments.
   If args(i).StartsWith("/") Or args(i).StartsWith("-") Then
     myOption = args(i).Substring(1)
     ' Determine whether the option is to 'uninstall' an assembly.
     If String.Compare(myOption, "u", True) = 0 Or _
      String.Compare(myOption,"uninstall", True) = 0 Then
      toUnInstall = True
      GoTo ContinueFor1
     End If
     ' Determine whether the option is for printing help information.
     If String.Compare(myOption, "?", True) = 0 Or _
      String.Compare(myOption, "help", True) = 0 Then
      toPrintHelp = True
      GoTo ContinueFor1
     End If
     ' Add the option encountered to the list of all options
     ' encountered for the current assembly.
     options.Add(myOption)
   Else
     ' Determine whether the assembly file exists.
     If Not File.Exists(args(i)) Then
      ' If assembly file doesn't exist then print error.
      Console.WriteLine(ControlChars.Newline + _
           "Error : {0} - Assembly file doesn't exist.", args(i))
      Return
     End If

     ' Create a instance of 'AssemblyInstaller' that installs the given assembly.
     myAssemblyInstaller = New AssemblyInstaller(args(i), _
            CType(options.ToArray(GetType(String)), String()))
     ' Add the instance of 'AssemblyInstaller' to the 'TransactedInstaller'.
     myTransactedInstaller.Installers.Add(myAssemblyInstaller)
   End If
  ContinueFor1:
  Next i
  ' If user requested help or didn't provide any assemblies to install
  ' then print help message.
  If toPrintHelp Or myTransactedInstaller.Installers.Count = 0 Then
   PrintHelpMessage()
   Return
  End If

  ' Create a instance of 'InstallContext' with the options specified.
  myInstallContext = New InstallContext("Install.log", _
        CType(options.ToArray(GetType(String)), String()))
  myTransactedInstaller.Context = myInstallContext

  ' Install or Uninstall an assembly depending on the option provided.
  If Not toUnInstall Then
   myTransactedInstaller.Install(New Hashtable())
  Else
   myTransactedInstaller.Uninstall(Nothing)
  End If
Catch e As Exception
  Console.WriteLine(ControlChars.Newline + "Exception raised : {0}", e.Message)
End Try

Uwagi

Ta metoda wywołuje metodę Install każdego instalatora zawartego we Installers właściwości tego wystąpienia. IDictionary Obiekt, do który odwołuje się parametr, jest aktualizowany savedState w celu odzwierciedlenia stanu instalacji po uruchomieniu zawartych instalatorów. Jeśli wszystkie metody kończą się powodzeniem Install , metoda jest wywoływana Commit . W przeciwnym razie metoda jest wywoływana Rollback dla każdego instalatora.

Uwagi dotyczące wywoływania

Określony IDictionary przez savedState parametr powinien być pusty po przekazaniu do Install(IDictionary) metody .

Dotyczy

Zobacz też